vr corner words: joy stellar ไม่โกงเอาเท่าไหร่€¦ ·...

of 2 /2
vr corner words: joy stellar ชุมชนไทยในออสเตรเลียนี้ถ้าเทียบ ขนาดกับชุมชนพลเมืองชาติอื่นๆที่เข้ามา ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ เช่นจีน เกาหลี อินโด เวียดนาม ลาว กรีก อิตาลี และฟิลิปปินส์ แล้ว ชุมชนไทยเราถือว่าเล็กที่สุดในบรรดา ประเทศที่กล่าวมาข้างต้น แต่ถ้าเทียบกับ อัตราการเกิดคดีต้มตุ๋น หลอกลวงฉ้อโกง กันเองแล้ว ชุมชนไทยไม่แพ้ชาติใดใน โลกจริงๆ หรืออาจจะชนะเลิศเลยด้วยซ�้า คดีต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนไทยในออสเตรเลีย นับวันมีแต่จะทวีความเลวร้ายท้าทายกฏ หมายขึ้นทุกที จะเห็นข่าวที่โพสต์กันราย วันในเพจต่างๆของคนไทยที่นี่ บางเรื่อง อ่านแล้วแทบจะตกเก้าอี้ มันท�ากันได้ถึง ขนาดนี้เชียวหรือ 12 ล่าสุดที่เป็นข่าวฮือฮาในหมู่นักเรียนไทยคือเอเจ้นท์หลอกให้จ่าย เงินค่าเรียน ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพแล้วเชิดเงินหนี แต่บอกนักเรียน ว่าลงทะเบียนให้แล้ว ยื่นวีซ่าให้แล้ว ท�าประกันแล้ว แต่ไม่ท�าสัก อย่าง แต่เอาหลักฐานปลอมๆมาให้แทน เด็กนักเรียนไทยหลายคน วีซ่าขาดเพราะไม่ได้มีการยื่นต่อ ไม่มีที่เรียนเพราะถูกเชิดค่าเทอมไป แล้ว และไม่มีประกันสุขภาพซึ่งผิดกฏหากเจ็บไข้ได้ป่วยก็เบิกอะไร ไม่ได้เลย เพราะเงินที่จ่ายไปถูกเชิดไปหมดแล้วโดยเอเจ้นท์จอมโกง นั้น มูลค่าร่วมจากผู้เสียหายกว่า 50 คน ไม่ต�่ากว่า 30 ล้านบาท อัน นี้เป็นตัวเลขเฉพาะที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย แต่ยังมีเด็กไทยที่ยัง มาไม่ได้ที่อยู่ประเทศไทย ที่เป็นลูกค้าของเอเจ้นท์นี้ในสาขาประเทศไทย อีกไม่ต�่ากว่า 20 ราย ทุกคนส่วนใหญ่วีซ่าไม่ผ่าน เพราะขาดเอกสาร ส�าคัญในการยื่นวีซ่าคือใบประกันสุขภาพ หรือไม่ได้ลงทะเบียนจริง และเอกสารเรื่องการเงินที่ทางเอเจ้นท์ท�าปลอมขึ้นมาแล้วทางสถาน ทูตจับได้เป็นต้น ที่น�าเอาเรื่องนี้มาเขียนนั้นก็ เพื่อเป็นการย�้าเตือนบรรดาคนไทย ที่ท�าอาชีพนี้ทั้งหลายให้ตระหนักถึงความถูกต้อง คุณธรรม และ ความเป็นมืออาชีพไม่ใช่เป็นโจรในคราบของเอเจ้นท์แนะแนวการ ศึกษา โปรดนึกถึงบาปบุญคุณโทษบ้าง เวรกรรมมีจริง แต่ถ้าหาก ไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมก็ขอให้นึกถึงชื่อเสียงตัวเองบ้าง เงินทองหาเมื่อ ไหร่ก็ได้ แต่ชื่อเสียงนั้นต้องสร้างขึ้นมาจากระยะเวลา จากการกระ ท�าของตนเอง คนที่ท�าอาชีพแนะแนวการศึกษานั้นควรจะมีส�านึกใน การเป็นผู้ให้ความรู้ชี้แนะในสิ่งถูกต้องให้ผู้อื่น ที่ส�าคัญควรจะมีความ เคารพในตนเอง และมีศักดิ์ศรีพอที่จะไม่ท�าการใดๆที่คดโกงหรือ ท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อนโดยเด็ดขาด แต่ในปัจจุบันนี้ ไม่ทราบว่าเป็น เพราะโลกมันร้อนน�้าแข็งขั้วโลกละลายหรือใกล้ช่วงกลียุคหรืออย่างไร คุณธรรมของบรรดามนุษย์เอเจ้นท์มันถดถอย กลายเป็นใช้หน้าทีการงาน แกล้งท�าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นใบเบิกทางสู่มหกรรมการ โกงหลอกเอาเงินจากนักเรียนไทยที่รู้ไม่เท่าทันให้เสียเงินเสียอนาคต ในประเทศออสเตรเลีย บางคนกลายสภาพจากที่เป็นนักเรียนอยู่ดีๆ ต้องกลายเป็นผีไม่มีวีซ่า ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆ ยิ่งถูกเอาเปรียบ มากขึ้นเหมือนตกนรกทั้งเป็น เพราะผลจากการถูกหลอกจากเอเจนท์ขี้โกงที่หลวมตัวไปใช้บริการเขานั่นเอง ในอดีตนั้น นักเรียนจากประเทศไทยได้รับการนับหน้าถือตาว่า เป็น 1 ใน 5 ของประเทศที่เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ในระดับปริญญาโทมากที่สุด ถือว่าเป็นนักเรียนระดับดีที่เป็นที่ต้องการ ของประเทศนี้ แต่เหตุการณ์ค่อยๆเปลี่ยนแปลงเมื่อเริ่มมีการอนุญาติ ให้เปิด College ของเอกชนมากขึ้นเรื่อยๆ นักเรียนไทยที่เคยเข้า มาเรียนปริญญาโทก็เริ่มเปลี่ยนเป็นเข้ามาเรียนภาษาแพคเกจกับ College ถูกๆที่ได้วีซ่ายาวๆเพื่อท�างาน Full time แทน เรทติ้ง ของคนไทยในสายตาของอิมมิเกรชั่นจึงตกฮวบหล่นไปอยู่อันดับ เดียวกับหลายๆประเทศในทวีปแอฟริกา สถานการณ์เปลี่ยนไปเพราะ ไม่โกงเอาเท่าไหร่ ไม่โกงเอาเท่าไหร่

Embed Size (px)

Transcript of vr corner words: joy stellar ไม่โกงเอาเท่าไหร่€¦ ·...

Page 1: vr corner words: joy stellar ไม่โกงเอาเท่าไหร่€¦ · มากขึ้นเหมือนตกนรกทั้งเป็น เพราะผลจากการถูกหลอกจากเอเจ้

vr corner words: joy stellar

ชุมชนไทยในออสเตรเลียนี้ ถ้าเทียบขนาดกับชุมชนพลเมืองชาติอื่นๆที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ เช่นจีน เกาหลี อินโดเวียดนามลาวกรีกอิตาลีและฟิลิปปินส์แล้วชุมชนไทยเราถือว่าเล็กที่สุดในบรรดาประเทศที่กล่าวมาข้างต้นแต่ถ้าเทียบกับอัตราการเกิดคดีต้มตุ๋นหลอกลวงฉ้อโกงกันเองแล้วชุมชนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆหรืออาจจะชนะเลิศเลยด้วยซ�า้คดีต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนไทยในออสเตรเลียนับวันมีแต่จะทวีความเลวร้ายท้าทายกฏหมายขึ้นทุกที จะเห็นข่าวที่โพสต์กันรายวันในเพจต่างๆของคนไทยที่นี่บางเรื่องอ่านแล้วแทบจะตกเก้าอี้ มันท�ากันได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือ

12

ล่าสุดที่เป็นข่าวฮือฮาในหมู่นักเรียนไทยคือเอเจ้นท์หลอกให้จ่ายเงินค่าเรียนค่าวีซ่าค่าประกันสุขภาพแล้วเชิดเงินหนีแต่บอกนักเรียนว่าลงทะเบียนให้แล้วยื่นวีซ่าให้แล้วท�าประกันแล้วแต่ไม่ท�าสักอย่างแต่เอาหลักฐานปลอมๆมาให้แทนเด็กนักเรียนไทยหลายคนวีซ่าขาดเพราะไม่ได้มีการยื่นต่อไม่มีที่เรียนเพราะถูกเชิดค่าเทอมไปแล้วและไม่มีประกันสุขภาพซึ่งผิดกฏหากเจ็บไข้ได้ป่วยก็เบิกอะไรไม่ได้เลยเพราะเงินที่จ่ายไปถูกเชิดไปหมดแล้วโดยเอเจ้นท์จอมโกงนั้นมูลค่าร่วมจากผู้เสียหายกว่า50คนไม่ต�า่กว่า30ล้านบาทอันนี้เป็นตัวเลขเฉพาะที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียแต่ยังมีเด็กไทยที่ยังมาไม่ได้ที่อยู่ประเทศไทยที่เป็นลูกค้าของเอเจ้นท์นี้ในสาขาประเทศไทยอีกไม่ต�่ากว่า20รายทุกคนส่วนใหญ่วีซ่าไม่ผ่านเพราะขาดเอกสารส�าคัญในการยื่นวีซ่าคือใบประกันสุขภาพหรือไม่ได้ลงทะเบียนจริงและเอกสารเรื่องการเงินที่ทางเอเจ้นท์ท�าปลอมขึ้นมาแล้วทางสถานทูตจับได้เป็นต้น ที่น�าเอาเรื่องนี้มาเขียนนั้นก็เพื่อเป็นการย�า้เตือนบรรดาคนไทยที่ท�าอาชีพนี้ทั้งหลายให้ตระหนักถึงความถูกต้องคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพไม่ใช่เป็นโจรในคราบของเอเจ้นท์แนะแนวการศึกษาโปรดนึกถึงบาปบุญคุณโทษบ้าง เวรกรรมมีจริงแต่ถ้าหากไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมก็ขอให้นึกถึงชื่อเสียงตัวเองบ้างเงินทองหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ชื่อเสียงนั้นต้องสร้างขึ้นมาจากระยะเวลาจากการกระท�าของตนเองคนที่ท�าอาชีพแนะแนวการศึกษานั้นควรจะมีส�านึกในการเป็นผู้ให้ความรู้ชี้แนะในสิ่งถูกต้องให้ผู้อื่นที่ส�าคัญควรจะมีความเคารพในตนเองและมีศักดิ์ศรีพอที่จะไม่ท�าการใดๆที่คดโกงหรือท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อนโดยเด็ดขาดแต่ในปัจจุบันนี้ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะโลกมันร้อนน�้าแข็งขั้วโลกละลายหรือใกล้ช่วงกลียุคหรืออย่างไรคุณธรรมของบรรดามนุษย์เอเจ้นท์มันถดถอยกลายเป็นใช้หน้าที่การงานแกล้งท�าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นใบเบิกทางสู่มหกรรมการโกงหลอกเอาเงินจากนักเรียนไทยที่รู้ไม่เท่าทันให้เสียเงินเสียอนาคตในประเทศออสเตรเลียบางคนกลายสภาพจากที่เป็นนักเรียนอยู่ดีๆต้องกลายเป็นผีไม่มีวีซ่าต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆยิ่งถูกเอาเปรียบมากขึ้นเหมือนตกนรกทั้งเป็น เพราะผลจากการถูกหลอกจากเอเจ้นท์ขี้โกงที่หลวมตัวไปใช้บริการเขานั่นเอง ในอดีตนั้นนักเรียนจากประเทศไทยได้รับการนับหน้าถือตาว่าเป็น1ใน5ของประเทศที่เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียในระดับปริญญาโทมากที่สุดถือว่าเป็นนักเรียนระดับดีที่เป็นที่ต้องการของประเทศนี้แต่เหตุการณ์ค่อยๆเปลี่ยนแปลงเมื่อเริ่มมีการอนุญาติให้เปิดCollegeของเอกชนมากขึ้นเรื่อยๆนักเรียนไทยที่เคยเข้ามาเรียนปริญญาโทก็เริ่มเปลี่ยนเป็นเข้ามาเรียนภาษาแพคเกจกับCollegeถูกๆที่ได้วีซ่ายาวๆเพื่อท�างานFulltimeแทนเรทติ้งของคนไทยในสายตาของอิมมิเกรชั่นจึงตกฮวบหล่นไปอยู่อันดับเดียวกับหลายๆประเทศในทวีปแอฟริกาสถานการณ์เปลี่ยนไปเพราะ

ไม่โกงเอาเท่าไหร่ไม่โกงเอาเท่าไหร่

Page 2: vr corner words: joy stellar ไม่โกงเอาเท่าไหร่€¦ · มากขึ้นเหมือนตกนรกทั้งเป็น เพราะผลจากการถูกหลอกจากเอเจ้

Disclaimer: This Article is intended to provide general information on visa issues and does not constitute legal advice or migration advice and no

responsibility is accepted by the writer or the publisher. Immigration law is complex and constantly changing without prior notice. Please seek advice and

assistance from a registered Migration Agent.

12

มีโรงเรียนแบบไม่เน้นคุณภาพแต่เน้นนโยบาย “จ่ายครบจบแน่”ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดและที่น่าสังเกตคือโรงเรียนแนวนี้จะมีเจ้าของหรือผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติแทบทั้งนั้นที่มากที่สุดคือเจ้าของจากดินแดนภารตะหรือไม่ก็คนจีน เกาหลี ไทย เนปาลเป็นต้นต้องบอกว่าที่เปิดมาแบบเรียนจริงจังก็มี แต่ก็มีหลายแห่งที่เปิดมาเพื่อเป็นบริษัทขายวีซ่านักเรียนเด็กไทยเรียนจบออกมาบางคนสะกดชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษยังไม่ถูกเลยและนี่คือช่องโหว่ของออสเตรเลียที่ไม่ทันเกมส์ผลที่ตามมาคือมีเอเจ้นท์นักเรียนถือก�าเนิดขึ้นมามากมายเพราะถูกโรงเรียนเหล่านี้ให้ท�าหน้าที่ไปหานักเรียนต่างชาติและเด็กไทยที่เลือกมาเรียนแบบนี้ก็ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลอกมากที่สุด ท่านผู้อ่านบางท่านอาจจะสงสัยว่าการตั้งตัวเป็นเอเจ้นท์นักเรียนนั้นมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือต้องขอให้ความกระจ่างตรงนี้เลยนะคะค�าว่าเอเจ้นท์นั้นในวงการนักเรียนและวีซ่านั้นแบ่งเป็น 2ประเภทประเภทแรกคือRegisteredMigrationAgent(RMA)ซึ่งเป็นเอเจ้นท์ที่ท�าเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าเป็นตัวแทนในการท�าวีซ่าทุกชนิดที่มีใบอนุญาติหรือLicenseที่ได้รับอนุมัติและออกให้โดยMARA(MigrationAgentsRegistrationAuthority)ภายใต้กระทรวงอมิมเิกรชัน่หรอืDepartmentofHomeAffairsการที่จะได้รับใบอนุญาตหรือRegistrationNumberนั้นต้องผ่านขั้นตอนมากมายที่ส�าคัญต้องผ่านคอร์สเรียนเฉพาะทางในเรื่องกฏหมายคนเข้าเมืองโดยละเอียดและต้องสอบให้ผ่านเพื่อท�าLicenseต้องมีผลIELTS7.0และต้องเรียนกฏหมายอัพเดทเพิ่มเติมทุกปีเพื่อเก็บคะแนนในการต่อใบอนุญาตเป็นรายปีนอกจากนี้ยังมีกฏระเบียบที่เคร่งครัดมากมายท่ีต้องปฏิบัติตามรวมทั้งต้องจ่ายค่าประกัน วิชาชีพและค่าใบอนุญาตทุกปี สรุปคือไม่ง่ายเลยในการที่จะได ้เป็นMigrationAgentในออสเตรเลีย ส่วนประเภทที่2คือEducationAgentซึ่งจะเพิ่งเริ่มมีค�านี้ใช้ก็เมื่อประมาณ25ปีที่ผ่านมาเมื่อตอนออสเตรเลียขยายตลาดส่งออกเรื่องการศึกษาและเริ่มเปิดรับนักเรียนต่างชาติเพื่อเพิ่มรายรับเข้าประเทศ ในช่วงแรกๆก็เปิดรับเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยหรือมาเรียนภาษาอย่างเดียวหรือStudyTour เท่านั้นEducationAgentถือก�าเนิดขึ้นมาจากการที่สถาบันการศึกษาต่างๆต้องการนักเรียนต่างชาติเพิ่มมากขึ้นจึงมีต�าแหน่งEducationAgentเกิดขึ้นการแต่งตั้งของโรงเรียนของรัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆจะมีการคัดเลือกคุณสมบัติของบริษัทที่จะมาเป็นEducationAgentค่อนข้างเข้มงวดแต่บรรดาพวกโรงเรียนสอนภาษาหรือพวกCol-legeระดับDiplomaทั้งหลายจะไม่ค่อยมีกฏเกณฑ์ในการคัดเลือกมากนักและเมื่อนานวันเข้ามีPrivateCollegeเปิดแข่งขันกันมากขึ้นทุกปีจึงเกิดปัญหาที่ตามมาคือใครก็ได้ถ้าหานักเรียนมาป้อนให้ก็จะถือว่าเป็นEducationAgentทันทีสรุปง่ายๆคือไม่ต้องมีคุณสมบัติใดๆก็ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นEducationAgentได้แล้วก็ดีลได้กับบรรดาโรงเรียนประเภทที่ไม่แคร์เรื่องคุณภาพนั่นแหละอย่างไรก็ตามคนที่เป็นEducationAgentนั้นไม่สามารถที่จะให้ค�าแนะน�าเรื่องวีซ่าหรือเป็นตัวแทนในการท�าวีซ่าให้ผู้อื่นได้หากไม่มีRegistrationของMARAเมื่อไม่มีใบอนุญาตจึงผิดกฏหมายที่จะรับท�าวีซ่าให้ใครจะเปรียบง่ายๆก็น่าจะคล้ายๆกับบรรดา

พี่จอยStellarพบกันใหม่ฉบับหน้า

หมอกระเป๋าที่ไม่ได้เรียนหมอหรือพยาบาลมาโดยตรงแต่อาศัยรู้มาบ้างแบบเผินๆแต่รับฉีดยารักษาผู้ป่วยตามบ้านหรือรับฉีดซิลิโคนผ่าจมูกเสริมหน้าอกให้ลูกค้าโดยไม่มีใบอนุญาตผลออกมาถ้าลูกค้าหน้าเบี้ยวจมูกบิ่นหรือไม่ก็ตายคาเขียงหมอก็เก็บกระเป๋าเผ่นก่อนยังไงอย่างงั้นเลยค่ะ สรุปง่ายๆคือEducationAgentมีหน้าที่หลักคือหาคนมาลงทะเบียนเรียนหาลูกค้าให้โรงเรียนแต่ห้ามเป็นตัวแทนท�าวีซ่าห้ามให้ค�าแนะน�าหรืออ้างอิงใดๆเกี่ยวกับการท�าวีซ่าส่วนRegis-teredMigrationมีหน้าที่หลักคือเป็นตัวแทนในการท�าวีซ่าและเป็นตัวกลางระหว่างอิมมิเกรชั่นและผู้ขอวีซ่าMigrationAgentมีหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าเร่ืองกฏเกณฑ์วีซ่าและด�าเนินการวีซ่าให้ ลูกค้าในขณะเดียวกันMigrationAgentก็สามารถที่จะเป็นEducationAgentได้หรือเปิดแผนกEducationในบริษัทของMigrationAgentได้ในชุมชนไทยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าถ้าเป็นAgentคือเหมือนกันหมดซึ่งจริงๆแล้วต่างกันนะคะระหว่าง MigrationAgentและEducationAgent มาเข้าเรื่องเอเจ้นท์ไทยที่โกงระดับ18มงกุฏฝังเพชรที่ท�าเอกสารปลอมหลอกนักเรียนและอิมมิเกรชั่นแบบท้าทายกฏหมายบ้านเมืองตอนนี้คาดว่านางยังลอยนวลอยู่ในประเทศนี้ รอวันต�ารวจพบตัวและเชิญให้อยู่ต่อระยาวในตารางพ้นโทษออกมาเมื่อไหร่คงสอบIELTSได้เต็ม10เพราะฝึกภาษาในนั้นทุกวันอยากจะถามว่าท�าไมจึงมีจิตใจที่เลวไม่มีที่ติขนาดนี้โกงได้ทุกทางหนึ่งในผู้เสียหายเรื่องใบประกันสุขภาพปลอมนั้นคือนักเรียนและผู้ติดตามทั้งครอบครัวที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษที่ต้องพบแพทย์อยู่ตลอดค่าประกันสุขภาพหลายพันเหรียญก็ถูกเชิดไปแล้ว รวมทั้งของนักเรียนคนอื่นๆด้วยรีบคืนเขาไปเถอะอย่างน้อยโทษทัณฑ์อาจจะได้ลดหย่อนลงบ้างส่วนนักเรียนที่วีซ่าขาดไปแล้วหากยังไม่เกิน 28วันก็ให้รีบติดต่อกับโรงเรียนเพื่อขอเอกสารCOEใหม่รีบยื่นวีซ่าไว้ก่อนหากยังไม่มีเงินจ่ายให้ติดต่อมาจะช่วยเจรจาให้ไม่รับรองผลว่าจะได้100เปอร์เซ็นต์นะแต่คาดว่า99%สามารถช่วยเจรจาต่อรองให้ได้ถ้าเกิน28วันไปแล้วต้องรีบท�าBridgingvisaE เพื่อไม่ให้ตนเองตกอยู่ในสภาพผิดกฏหมายถ้าไม่มีวีซ่ามีโอกาสถูกจับได้ทุกเมื่อติดต่อขอท�าBVEได้ที่หน่วยงานCSRSที่เบอร์1300853773ถ้าต้องการล่ามให้โทร131450หรือเข้าไปดูรายละเอียดที่www.homaffairs.gov.auแต่ถ้าหากต้องการทวงเงินคืนจากเอเจ้นท์ให้ติดต่อNCAT(NSWCivilandAdministrativeTribunal)ที่www.ncat.nsw.gov.auให้คลิกหาค�าว่าAgentCommissionsandFeesรับรองว่ามีคนช่วยตามเรื่องให้แน่จากทางรัฐบาลส่วนการแจ้งความกับต�ารวจNSWนั้นคาดว่าผู้เสียหายทุกคนคงจะได้ด�าเนินการกันไปแล้วซึ่งก็ถือว่าท�าถูกขั้นตอนแล้วค่ะทุกอย่างต้องใช้เวลาอย่าวู่วามไปตามล่ากันเองอย่างสะเปะสะปะปล่อยให้ต�ารวจที่นี่ท�าหน้าที่ของเขาดีกว่าค่ะอย่าใจร้อนคาดว่าอีกไม่นานก็น่าจะมีความคืบหน้ามาอัพเดทกันค่ะ