turni lunedi -venerdi

12
TURNI LUNEDI’ – VENERDI’ 4 43 14.10 + 20.47 R 6.37 2 23 12.27 15.20 4 41/90 16.40 + -20.31 R 6.44 6 68 7.16 U 9.23 R RIMESSA 11.00-15.32 6.39 9 91 6.43 U 9.27 FS 2 25 9.27 - 9.50 2 23 9.57 10.20 NAV V1 10.23 C 13.11 C RCB T.Y4 13.11 13.26 6.43 6 61 4.48 11.18 6.30 8 85 13.08 + 14.50 8 84 16.20 + 21.30 R 6.52 8 83 5.10 U - 11.35 6.25 8 85 14.50 + 20.52 R 6.02 RIMESSA 12.35 14.40 2 25 16.05 + 20.29 R 6.29 DISPOSIZIONE

description

turni lunedi venerdi

Transcript of turni lunedi -venerdi

Page 1: turni lunedi -venerdi

TURNI LUNEDI’ – VENERDI’

4 43 14.10+ – 20.47R

6.37

2 23 12.27 – 15.20

4 41/90 16.40+ -20.31R 6.44

6 68 7.16U – 9.23R

RIMESSA 11.00-15.32

6.39

9 91 6.43U – 9.27FS

2 25 9.27 - 9.50 2 23 9.57 – 10.20

NAV V1 10.23C – 13.11C

RCB T.Y4 13.11 – 13.26

6.43

6 61 4.48 – 11.18

6.30

8 85 13.08+ – 14.50

8 84 16.20+ – 21.30R 6.52

8 83 5.10U - 11.35

6.25

8 85 14.50+ – 20.52R

6.02

RIMESSA 12.35 – 14.40

2 25 16.05+ – 20.29R

6.29

DISPOSIZIONE

Page 2: turni lunedi -venerdi

4 47 6.59U – 8.21R

2 22 11.27 – 15.12 Sosta 15.12 – 15.35

2 22 15.35+ – 16.50

6.45

1 11 4.43U - 11.42R

6.59

6 63 7.03U – 9.46R

6 69 11.25U – 15.17

6.45

4 45 5.04U – 11.35

6.31

2 24 16.42 – 20.54R

RIMESSA 20.54 – 23.00

6.18

RIMESSA 12.45 – 14.40

2 21 16.20+ - 20.43R

6.18

1 17 6.58U – 9.23R

5 53 11.52U – 16.30

7.03

RIMESSA 5.00 – 11.15

6.15

8 84 12.05+ - 16.20

8 83 18.21+ - 20.43R

6.37

DISPOSIZIONE

DISPOSIZIONE

DISPOSIZIONE

Page 3: turni lunedi -venerdi

RIMESSA 12.35 – 14.40

2 25 16.05 – 20.29R

6.29

4 46 6.00U – 8.53R

1 13 12.35 – 16.36

6.54

4 47 13.10U – 15.10 15.10 - 15.12 2 22 15.12 - 15.35

8 82 17.33 – 21.10R

6.02

6 62 13.00 – 19.42R

6.42

8 87 6.31U – 12.50

6.19

6 62 4.50U – 11.38

6.48

1 14 12.50+ - 18.11

8 89 19.20+ - 20.44R

6.45

4 44 6.02U – 9.28R

RIM/NAV 11.13 – 11.35 4 45 11.35 – 14.48R

7.01

RIMESSA 12.55 -14.30

1 13 16.36+ - 21.12R

6.11

6 64 12.55U – 14.34R

NAV V1 15.59C – 20.22R

6.02

DISPOSIZIONE

DISPOSIZIONE

Page 4: turni lunedi -venerdi

4 43 5.45U – 8.50 8.50- 8.59 5 52 8.59 – 12.13

6.28

1 12 4.43U – 11.37FS

6.54

8 88 12.48 – 14.18

2 23 15.20+ - 20.25R

6.35

6 65 12.35U – 14.13R

1 12 15.16+ - 20.53R

7.15

8 82 4.31U – 11.43R

7.12

8 86 12.35+ - 16.05

RIMESSA 17.05 – 20.40

7.05

RIMESSA 12.50 – 14.25

6 63 15.35+ - 20.14R

6.14

8 84 5.17U – 12.05

6.46

4 42 4.32U – 10.45

6.13

RIMESSA 12.40 – 14.40

C 02 15.43G – 20.25R

6.42

DISPOSIZIONE

DISPOSIZIONE

Page 5: turni lunedi -venerdi

NAV V2 7.14U – 11.23C

RIMESSA 12.50 – 14.50

6.09

5 52 5.17U – 8.09 8.09 – 8.29 5 51 8.29 – 12.00

6.43

RIMESSA 13.00 – 14.40

1 11 15.47+ - 21.15R

7.08

4 43 12.15+ - 14.10

4 44 16.21U – 21.26R

7.00

5 52 12.13 – 14.13R

8 86 16.05+ – 20.47R

6.42

NAV V1 7.02U – 10.23C

10.23 – 10.30 C 01 10.30 – 13.25G

6.23

8 81 4.45U – 11.33

6.48

1 12 11.37FS- 15.16

8 87 17.48 – 21.00R

6.51

1 18 6.43U – 9.07

8 83 11.35+ - 15.50

6.39

6 63 6.15U – 11.35

6 68 12.48U – 14.39R

7.11

4 47 15.10 – 21.21R

6.11

RIMESSA 12.55 – 14.15

6 69 15.17+ - 21.01R

7.04

Page 6: turni lunedi -venerdi

9 92 12.41U – 15.42R

SOSTA 15.42 – 15.55

LIN SP 17.22U – 18.00FS

SOSTA 18.00 – 18.11 1 14 18.11 – 20.18R

6.10

2 24 6.30U – 9.12 SOSTA 9.12 – 9.35 2 24 9.35+ – 12.57

6.27

4 41/90 4.57U – 11.25

6.28

RIMESSA 12.31 – 14.40

NAV V2 16.35C – 20.34R

6.08

RIMESSA 6.42 – 8.50

5 51 12.00 – 16.48

6.56

2 22 5.09U – 10.12 SOSTA 10.12 – 10.35 2 22 10.35+ - 11.27

6.18

RIMESSA 13.00 – 15.00

1 15 16.19 – 20.42R

6.23

RIMESSA 11.10 – 14.26

4 48 16.40U – 19.24R

6.00

8 86 5.59U – 12.35 SOSTA 12.35 – 12.46

6.47

RIMESSA 4.30 - 6.22 C 02 6.22U – 11.05G

6.35

5 53 6.32U – 9.07R

1 11 11.31U – 15.47

6.51

DISPOSIZIONE

Page 7: turni lunedi -venerdi

2 25 6.07U – 9.27 SOSTA 9.27 – 9.50 2 25 9.50+ – 11.57

RIMESSA 13.00 – 14.05

7.05

8 88 14.18 – 20.56R

6.38

RIMESSA 7.00 – 8.15

2 21 11.20+ - 16.20

6.15

5 51 5.32U – 8.29 8.29 – 8.50 4 43 8.50 – 12.15

6.43

2 21 4.39U - 9.42 SOSTA 9.42 – 10.05 2 21 10.05+ – 11.20

6.41

4 46 12.25U – 14.11R

6 61 16.38 – 21.08R

6.21

RIMESSA 6.45 – 9.40

2 24 12.57 – 16.42

6.40

2 23 5.55U – 9.57 SOSTA 9.57 – 10.20 2 23 10.20+ – 12.27

6.32

TURNI DEGLI ANZIANI

DISPOSIZIONE

DISPOSIZIONE

Page 8: turni lunedi -venerdi

RIMESSA 13.45 – 17.15

5 53 17.15 – 20.11R 6.26

C 01 13.25G – 16.03G

RIMESSA 16.03 – 16.48

5 51 16.48 – 19.36R

6.11

8 85 6.51U – 13.08

6.17

1 13 6.11U – 12.35

6.24

RIM/NAV 12.55 – 13.15 CH TI1 13.15T – 19.50R

6.55

4 42 12.35 – 19.09R

6.34

1 14 5.53U – 12.50

6.57

4 45 17.30U – 20.15R

CH SER 20.15 – 0.00

6.30

8 89 13.04U – 19.20 RCB T.38 19.20 – 19.35

6.31

C 01 6.37U – 10.30 SOSTA 10.30 – 10.45 4 42 10.45 – 12.35

6.00

DISPOSIZIONE

DISPOSIZIONE

Page 9: turni lunedi -venerdi

1 15 6.57U – 13.07

6.10

RIM/67 6.51U – 8.20 6 67 8.20 – 11.44R

RIMESSA 12.45 – 14.30

6.38

8 88 6.31U – 12.48

6.17

RIM TI1 6.39U – 8.00 CH TI1 8.00 – 13.15T

RIM/NAV 13.15 – 13.35

6.56

TURNI FISSI

1 18 17.07 – 19.59R

19.59 – 20.15 GRANA 20.15 – 23.25

6.18

2 22 16.50+ – 21.13R

21.13 – 21.40 9 92 21.40U – 23.17R

6.27

GRUPPO PREFERENZIALI

6 64 6.55U – 9.30R

6 63 11.35+ – 15.35

6.35

PORTINERIA

PORTINERIA 6.30 – 13.00

6.30

PORTINERIA 13.00 – 19.30

6.30

GRUPPO AUTOSNODATI

Page 10: turni lunedi -venerdi

RIMESSA 6.41 – 9.15

RIMESSA 12.40 – 16.15

6.09

4 44 11.58U – 13.40 RIM/44 13.40 – 15.00R

5 52 17.12U – 21.14R

7.04

6 65 6.30U – 9.49R

1 15 13.07 – 16.19

6.31

RIMESSA 6.35 – 9.07 1 18 9.07 – 11.30

RIMESSA 12.55 – 14.25

6.25

RIMESSA 12.45 – 15.05

C 01 17.00 – 20.40R

6.00

RIMESSA 6.40 – 10.30

RIMESSA 12.50 -16.15

7.15

RIMESSA 6.46 – 8.40

9 93 12.54U – 14.27R

RIMESSA 14.27 – 14.47

9 94 14.47U – 17.02R

6.02

TERZO GRUPPO

6 69 7.25U – 9.16R

4 41/90 11.25+ – 16.40

7.06

1 16 7.07U - 8.17R

NAV V2 11.23C – 16.35C

6.22

DISPOSIZIONE

DISPOSIZIONE

Page 11: turni lunedi -venerdi

8 81 11.33 – 14.23R 4 46 17.00U – 20.59R 6.49

8 89 6.58U – 8.11R

1 18 11.30+ – 17.07

6.50

RIMESSA 6.29 – 8.10

6 66 12.32U – 14.23R

9 92/2 15.27U – 18.40R

6.45

RMESSA 6.45 – 8.30

8 87 12.50+ - 17.48

6.43

9 94 7.07U – 9.12R

6 62 11.38 – 13.00 13.00 – 13.11 NAV V1 13.11C – 15.59C

6.26

LIN SP 6.42U – 8.04R

6 61 11.18 – 16.38

6.42

RIMESSA 6.30 – 8.39

8 82/95 11.21U – 12.14 RIM-82/95 12.14 - 14.42R

C 01 16.03G – 17.00

6.27

RIMESSA 7.05 – 8.25

R/8 RIM/82 12.50U - 13.51

8 82 13.51 – 17.33 RCB T.26 17.33 – 17.48

6.18

RIMESSA 6.42 - 9.14

RIMESSA 12.45 – 16.30

5 53 16.30 – 17.15

7.02

RIMESSA 6.20 – 8.20

RIMESSA 12.45 – 14.42

8 83 15.50+ - 18.21

6.28

C 02 11.05G – 15.43G

4.38

Page 12: turni lunedi -venerdi

SATAP 4.50 – 6.50 RIMESSA 6.50 – 8.20

GRANA 12.35 – 15.30

6.25

SATAP 12.50 – 14.50

6 68 17.45U – 20.21R

SATAP 20.50 – 22.50 7.05

GRANA 4.35 - 7.00 RIMESSA 7.00 – 9.12FS

2 24 9.12 – 9.35

2 21 9.42 – 10.05 2 22 10.12 – 10.35 RCB T.4 10.35 – 10.50

6.15