tiziano - laptar.uw.hulaptar.uw.hu/5_muveszet/nagyok/tiziano.pdf · novakgyula.blog.hu 1/16 Tiziano...

16
novakgyula.blog.hu 1/16 Tiziano Vecellio Tiziano Vecellio Tiziano Vecellio Tiziano Vecellio (1485 – 1576) fest ő Ádám és Éva

Transcript of tiziano - laptar.uw.hulaptar.uw.hu/5_muveszet/nagyok/tiziano.pdf · novakgyula.blog.hu 1/16 Tiziano...

Page 1: tiziano - laptar.uw.hulaptar.uw.hu/5_muveszet/nagyok/tiziano.pdf · novakgyula.blog.hu 1/16 Tiziano Vecellio (1485 – 1576) fest ő Ádám és Éva

novakgyula.blog.hu 1/16

Tiziano V ecellioT iziano V ecellioT iziano V ecellioT iziano V ecellio (1485 – 1576)

festő

Á dám és É va

Page 2: tiziano - laptar.uw.hulaptar.uw.hu/5_muveszet/nagyok/tiziano.pdf · novakgyula.blog.hu 1/16 Tiziano Vecellio (1485 – 1576) fest ő Ádám és Éva

novakgyula.blog.hu 2/16

K ain és Á bel

Page 3: tiziano - laptar.uw.hulaptar.uw.hu/5_muveszet/nagyok/tiziano.pdf · novakgyula.blog.hu 1/16 Tiziano Vecellio (1485 – 1576) fest ő Ádám és Éva

novakgyula.blog.hu 3/16

Á brahám feláldozza Izsákot

Page 4: tiziano - laptar.uw.hulaptar.uw.hu/5_muveszet/nagyok/tiziano.pdf · novakgyula.blog.hu 1/16 Tiziano Vecellio (1485 – 1576) fest ő Ádám és Éva

novakgyula.blog.hu 4/16

D ávid és G óliát

A pécsi m adonna a gyerm ekkel és Szent A ntallal

Page 5: tiziano - laptar.uw.hulaptar.uw.hu/5_muveszet/nagyok/tiziano.pdf · novakgyula.blog.hu 1/16 Tiziano Vecellio (1485 – 1576) fest ő Ádám és Éva

novakgyula.blog.hu 5/16

V acsora E m m ausban

1535 körül

A z adógaras

1518

Page 6: tiziano - laptar.uw.hulaptar.uw.hu/5_muveszet/nagyok/tiziano.pdf · novakgyula.blog.hu 1/16 Tiziano Vecellio (1485 – 1576) fest ő Ádám és Éva

novakgyula.blog.hu 6/16

A mű ellentéteken épül fel. A finom , v ilágos bőrű, ovális arcú, szenvedő

tek intetű Jézus és a durva vonású, barna, k idolgozott kezében pénzt nyú jtó

farizeus között szoros érzelm i kapcsolat áll fenn. A z ábrázolásbeli ellentéteket

nem csak az átszellem ült gyengédség és jóság, a form ai különbözőségek

k ihangsúlyozása em eli k i, hanem erre épül az egész festm ény színkom pozíciója

is. N em csak a testszínek v ilágos-sötét ellentéte, de a ruhák rafináltabb

színkom ponálása is az érett, ú j stílusának útjára lépett m estert m utatják . A

vörös ruhás, kék köpenyes Jézussal szem ben a farizeus feltűrt u jjú , fehér

ingszerű köntöst v isel, m ely erősen k iem eli sötétbarna testszínét. A két figura

teljesen betölti a képsíkot, a sem leges sötét háttérből p lasztikusan em elkednek ki

az erőteljesen m egform ált fejek . A m ester a szelíd tekintetű Jézust csaknem a

kép közepére helyezte, ezzel hangsúlyozni k ívánva fontosságát, m íg a farizeus

határozott vonásokkal m egform ált profilját és figuráját elvágta. K ülönösen

pregnánsan érvényesülnek az ellentétek az eres barna ujjai között pénzdarabot

szorongató farizeuskéz és a keresett finom ságú, karcsú fehér K risztus-kéz

között.1

A z utolsó vacsora

1 H. Takács Marianna: Tiziano. Corvina Kiadó. 1969. 20.

Page 7: tiziano - laptar.uw.hulaptar.uw.hu/5_muveszet/nagyok/tiziano.pdf · novakgyula.blog.hu 1/16 Tiziano Vecellio (1485 – 1576) fest ő Ádám és Éva

novakgyula.blog.hu 7/16

V iolante, a szép asszony.

A művész m odellje és hosszú évekig élettársa

Page 8: tiziano - laptar.uw.hulaptar.uw.hu/5_muveszet/nagyok/tiziano.pdf · novakgyula.blog.hu 1/16 Tiziano Vecellio (1485 – 1576) fest ő Ádám és Éva

novakgyula.blog.hu 8/16

V enus tükörrel

1555 körül

Page 9: tiziano - laptar.uw.hulaptar.uw.hu/5_muveszet/nagyok/tiziano.pdf · novakgyula.blog.hu 1/16 Tiziano Vecellio (1485 – 1576) fest ő Ádám és Éva

novakgyula.blog.hu 9/16

V enus A nadyom ene

Page 10: tiziano - laptar.uw.hulaptar.uw.hu/5_muveszet/nagyok/tiziano.pdf · novakgyula.blog.hu 1/16 Tiziano Vecellio (1485 – 1576) fest ő Ádám és Éva

novakgyula.blog.hu 10/16

É gi és földi szerelem

A „földi szerelem ” (az előbbi kép részlete)

Page 11: tiziano - laptar.uw.hulaptar.uw.hu/5_muveszet/nagyok/tiziano.pdf · novakgyula.blog.hu 1/16 Tiziano Vecellio (1485 – 1576) fest ő Ádám és Éva

novakgyula.blog.hu 11/16

U rbinói V enus

K oncert

Page 12: tiziano - laptar.uw.hulaptar.uw.hu/5_muveszet/nagyok/tiziano.pdf · novakgyula.blog.hu 1/16 Tiziano Vecellio (1485 – 1576) fest ő Ádám és Éva

novakgyula.blog.hu 12/16

III. Pál pápa

1543

Page 13: tiziano - laptar.uw.hulaptar.uw.hu/5_muveszet/nagyok/tiziano.pdf · novakgyula.blog.hu 1/16 Tiziano Vecellio (1485 – 1576) fest ő Ádám és Éva

novakgyula.blog.hu 13/16

V . K ároly császár

Page 14: tiziano - laptar.uw.hulaptar.uw.hu/5_muveszet/nagyok/tiziano.pdf · novakgyula.blog.hu 1/16 Tiziano Vecellio (1485 – 1576) fest ő Ádám és Éva

novakgyula.blog.hu 14/16

P ietro A retino író, költő

Page 15: tiziano - laptar.uw.hulaptar.uw.hu/5_muveszet/nagyok/tiziano.pdf · novakgyula.blog.hu 1/16 Tiziano Vecellio (1485 – 1576) fest ő Ádám és Éva

novakgyula.blog.hu 15/16

M ercantonio T revisani doge

(B p. Szépművészeti M úzeum )

Page 16: tiziano - laptar.uw.hulaptar.uw.hu/5_muveszet/nagyok/tiziano.pdf · novakgyula.blog.hu 1/16 Tiziano Vecellio (1485 – 1576) fest ő Ádám és Éva

novakgyula.blog.hu 16/16

Ö narckép