Muro a secco tipo: POSIBILITÀ DI CURVE Muro a secco tipo ...

of 2 /2
m u r t u r p o t r s s r m o n t t s n t r t t r t t n n u r v . n o n s n t r r o t z o n m n u t t s o n o o t t r s t r n p r t r t r o s t n t m 7 , 5 p r m t t o n o r z z z o n u r v p r t o u s o n m s s m o r o p r m 2 7 0 ( m s u r s u s o m m t m u r o - u r v p r t ) . m n t p r r t m o u r s o n o s t t p r o t t t p r r z z z o n u r s o s t n o r v t o o n t r o r p . o u s n s t r r n n o u t u n t n t n t n o p o s t o s u t o p o s t r o r n v t r o s o r r n t o v r s o v . Muro a secco tipo: n t p r r t n n o u n n s o n 1 0 0 x 6 0 x 5 5 / 4 0 ( s z o n t r p z o ) . r r n r r o φ 1 8 Funi o catene 3 ) o u s r n n o p o s t n o p r o n z z o n o ( u n o t n o p p o n n r r n r r o φ 1 8 ) ( t 3 ) s p o s t o r s p r o n o s s n t o z z o o o - t t o u r t u r - ( t 4 ) . p r v s t o r p r t n z r r v o z z o o o . u r t u r s o n r v , o v r p p o s z o n m n t p r r t , p o t r s s r r z z t u n t o u s o o p r t o - u n t o p r t o v o r r r n o q u o r m z o n v t . Muro a secco tipo: u n s m p s o u z o n p o s s u t z z o m n t o m n t o ( v s o r n t r n p n n o n , s o s t n t r r p n , s s u s o r , s o s t . . . ) p p r r r r z z z z z z o o n n p p r r t t v v s s o o r r , , m m u u r r t t r r n n o o n n t t n n m m n n t t o o , , r r n n z z o o n n . . r t r n t u r t m p t m o n t o n r z u s o p n z ( s s o r o ) p r s o v m n t o p o s z o n m n t o m n u t t o . v v s s o o r r p p r r t t v v r r t t r z z n m n t u t z z o p p r r r r t t n n s s n n v v r r t t z z z z s m p o n t r v n t o n t r n r z z t o o n p n n u t o s t .

Embed Size (px)

Transcript of Muro a secco tipo: POSIBILITÀ DI CURVE Muro a secco tipo ...

Microsoft Word - Brochure Altri Prodotti.docPOSIBILITÀ DI CURVE
La muratura potrb fssfrf montata sja jn trattj rfttjljnfj dif jn durva. Al gjnf ej donsfntjrf la rotazjonf j manugattj sono eotatj ej rjsfhif latfralj nflla partf
rftrostantf ej dm 7,5 dif pfrmfttono la rfaljzzazjonj ej durvf apfrtf o dijusf don massjmo rahhjo parj a dm 270 (mjsuracjlf sulla sommjtb efl muro - durva apfrta).
Glj flfmfntj prfgaccrjdatj moeularj “GRAVIS” sono statj prohfttatj pfr la rfaljzzazjonf ej murj ej sostfhno a hravjtb o ej dontrorjpa. I moeulj sj jndastrfranno mutualmfntf mfejantf jl efntf ej ahhandjo posto sul lato postfrjorf al gjnf ej fvjtarf lo sdorrjmfnto vfrso vallf.
Muro a secco tipo:
Barra jn gfrro φ 18
Funi o catene
3)
I moeulj “GRAVIS” saranno posatj jn opfra don mfzzo mfddanjdo (gunj o datfnf eoppjf don handj f carra jn gfrro φ 18) (foto 3) f ejspostj a dorsj parallflj don lo sgalsamfnto ej mfzzo cloddo - fggftto muratura - (foto 4). F prfvjsto pfr la partfnza fe arrjvo jl mfzzo cloddo. La muratura a sfddo dif nf efrjva, ealla sovrapposjzjonf efhlj flfmfntj prfgaccrjdatj, potrb fssfrf rfaljzzata a hjunto dijuso o apfrto- jl hjunto apfrto gavorjrb jl erfnahhjo efllf adquf f la gormazjonf vfhftalf.
Muro a secco tipo:
CCCEEEMMMEEENNNTTT BBBLLLOOOCCCKKK
Aldunj fsfmpj ej soluzjonj possjcjlj ej utjljzzo efll’flfmfnto Cfmfnt Blodk (ejvjsorj jntfrnj dapannonj, sostfhnj tfrrapjfnj, ejssuasorj, sjlos ftd...)
IIDDEEAALLII ppffrr llaa rrffaalliizzzzaazziioonnff eeii ppaarrffttii eeiivviissoorriiff,, mmuurrii eeii ttrriinnddffff ff eeii ddoonnttffnniimmffnnttoo,, rrffddiinnzziioonnii ffdddd..
Variftb ei riginitura gaddiata
Sfmpljdjtb ej montahhjo andif hrazjf all’ausjljo ej pjnza (addfssorjo) pfr jl sollfvamfnto f jl posjzjonamfnto efl manugatto.
DDiivviissoorrii ff ppaarrffttii vvffrrttiiddaallii rfaljzzacjlj andif mfejantf utjljzzo ej
SSIILLOOSS pprrffggaaccccrriiddaattii iinn ddllss iinn vvaarriiff aallttffzzzzff
Esfmpjo jntfrvfnto jn trjndfa rfaljzzato don pannfllj autostacjlj.
I muri “CONTRO T” vengono utilizzati ad uso civile e stradale per il
La stabilità dei manufatti potrà essere eseguita nelle modalità consigliate (mediante schemi grafici che verranno forniti dalla ALL GEO SRL) anche abbinate tra loro a seconda delle altezze del muro, dei contesti e delle attrezzature a disposizione.
I prodotti riportati in brochure sono prodotti dalla
A seguito delle sempre più
esigenti richieste di mercato e ……AALLTTRREE SSOOLLUUZZIIOONNII PPEERR SSOOSSTTEEGGNNOO DDEELLLLEE TTEERRRREE
Muro a lastra: MMMUUURRROOO AAA “““TTT”””
IL MONTAGGIO
La posa degli elementi “CONTRO T” dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e delle buone regole d’arte.
Il varo dei manufatti deve essere effettuato con idoneo mezzo di sollevamento, considerando i pesi, lo sbraccio e le portate.
// EE AANNCCHHEE //..
ppp iiieeetttrrraaa
CCCaaannnaaallleeetttttteee aaaddd “““UUU”””