Download - PREGHIERE LITURGICHE - ortodossia.it delle... · 2 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ randi ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΙΗΜΑ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

Transcript
Page 1: PREGHIERE LITURGICHE - ortodossia.it delle... · 2 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ randi ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΙΗΜΑ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

1

PREGHIERE LITURGICHE

Patriarcato Ecumenico - Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta

Chiesa Greco- Ortodossa della Nativitagrave di San Giovanni Battista- Torino e

Vicariato arcivescovile della Campania- Chiesa dei SS Pietro e Paolo- Napoli

UFFICI DELLA SANTA E

GRANDE SETTIMANA -10

UFFICIO delle GRANDI O RE

del SANTO E GRANDE VENERDIgrave

greco- italiano

2

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΟΙΗΜΑ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΩΡΑ ΠΡΩΤΗ

Περὶ ὥραν β τῆς ἡμέρας σημαίνει

Ἀλλάσσοντος δὲ τοῦ Ἱερέως καὶ

Εὐλογήσαντος λέγομεν Βασιλεῦ οὐράνιε

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν

Ὅτι σοῦ ἐστιν Κύριε ἐλέησον ιβ Δόξα

Καὶ νῦν Δεῦτε προσκυνήσωμενγ καὶ τοὺς

ἑπομένους ψαλμούς

Ψαλμὸς ε

Τὰ ῥήματά μου ἐνώτισαι Κύριε σύνες τῆς

κραυγῆς μου Πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς

μου ὁ Βασιλεύς μου καὶ ὁ Θεός μου Ὅτι

πρὸς σὲ προσεύξομαι Κύριε τὸ πρωῒ

εἰσακούσῃ τῆς φωνῆς μου Τὸ πρωῒ

παραστήσομαί σοι καὶ ἐπόψει με ὅτι οὐχὶ

Θεὸς θέλων ἀνομίαν σὺ εἶ οὐ παροικήσει σοι

πονηρευόμενος οὐδὲ διαμενοῦσι παράνομοι

κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν σου Ἐμίσησας

πάντας τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν

ἀπολεῖς πάντας τοὺς λαλοῦντας τὸ ψεῦδος

Ἄνδρα αἱμάτων καὶ δόλιον βδελύσσεται

Κύριος Ἐγὼ δὲ ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου

εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν σου προσκυνήσω

πρὸς ναὸν ἅγιόν σου ἐν φόβῳ σου Κύριε

ὁδήγησόν με ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἕνεκα τῶν

ἐχθρῶν μου κατεύθυνον ἐνώπιόν σου τὴν

ὁδόν μου Ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν

ἀλήθεια ἡ καρδία αὐτῶν ματαία Τάφος

ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν ταῖς γλώσσαις

αὐτῶν ἐδολιοῦσαν κρῖνον αὐτούς ὁ Θεός

Ἀποπεσάτωσαν ἀπὸ τῶν διαβουλιῶν αὐτῶν

κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀσεβειῶν αὐτῶν ἔξωσον

UFFICIO DELLE GRANDI ORE

DEL GRANDE E SANTO VENERDI

ORA PRIMA

Re celeste Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro Percheacute tuo egrave Kirie eleison

(12) Gloria E ora Venite prostriamoci

SALMO 5

lle mie parole porgi lrsquoorecchio Signore comprendi il mio grido Sii attento alla voce della mia

supplica o mio re e mio Dio percheacute ti pregherograve Signore

Al mattino ascolterai la mia voce al mattino mi presenterograve a te e tenderograve lo sguardo poicheacute tu non sei un Dio che vuole lrsquoiniquitagrave

Non abiteragrave presso di te il malvagio neacute resteranno i trasgressori davanti ai tuoi occhi

Hai preso in odio Signore gli iniqui farai perire quanti dicono menzogne

Lrsquouomo di sangue e inganno il Signore lo detesta

Ma io nellrsquoabbondanza della tua misericordia entrerograve nella tua casa mi prostrerograve al tuo tempio santo nel tuo timore

Signore guidami nella tua giustizia dirigi davanti a te la mia via a causa dei miei nemici

Poicheacute non crsquoegrave veritagrave in bocca loro il loro cuore egrave vano

Sepolcro aperto la loro gola con la loro lingua tramavano inganni giudicali o Dio

Falliscano nelle loro trame per la moltitudine delle loro empietagrave scacciali poicheacute ti hanno amareggiato Signore

A

3

αὐτούς ὅτι παρεπίκρανάν σε Κύριε Καὶ

εὐφρανθείησαν πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ σέ

εἰς αἰῶνα ἀγαλλιάσονται καὶ κατασκηνώσεις

ἐν αὐτοῖς καὶ καυχήσονται ἐν σοὶ πάντες οἱ

ἀγαπῶντες τὸ ὄνομά σου Ὅτι σὺ εὐλογήσεις

δίκαιον Κύριε ὡς ὅπλῳ εὐδοκίας

ἐστεφάνωσας ἡμᾶς

Ψαλμὸς β

Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν

κενὰ Παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ

ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό κατὰ τοῦ

Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ

Διαρρήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν καὶ

ἀπορρίψωμεν ἀφ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν ὁ

κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτούς καὶ

ὁ Κύριος ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς Τότε λαλήσει

πρὸς αὐτοὺς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ θυμῷ

αὐτοῦ ταράξει αὐτούς Ἐγω δὲ κατεστάθην

βασιλεὺς ὑπ αὐτοῦ ἐπὶ Σιὼν ὄρος τὸ ἅγιον

αὐτοῦ διαγγέλλων τὸ πρόσταγμα Κυρίου

Κύριος εἶπε πρός με Υἱός μου εἶ σύ ἐγὼ

σήμερον γεγέννηκά σε Αἴτησαι παρ ἐμοῦ καὶ

δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου καὶ τὴν

κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς Ποιμανεῖς

αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷὡς σκεύη κεραμέως

συντρίψεις αὐτούς Καὶ νῦν βασιλεῖς σύνετε

παιδεύθητε πάντες οἱ κρίνοντες τὴν γῆν

Δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ καὶ

ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόμῳ Δράξασθε

παιδείας μήποτε ὀργισθῇ Κύριος καὶ

ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας Ὅταν ἐκκαυθῇ ἐν

τάχει ὁ θυμὸς αὐτοῦ μακάριοι πάντες οἱ

πεποιθότες ἐπ αὐτῷ

Ma gioiscano di te tutti quelli che in te

sperano in eterno esulteranno tu porrai

la tua dimora in loro e si glorieranno in te

quanti amano il tuo nome

Poicheacute tu benedirai il giusto Signore

ci hai circondati del tuo compiacimento

come di uno scudo

SALMO 2

ercheacute si agitarono le genti e i popoli meditarono cose vuote Si presentarono i re della terra e i

principi si riunirono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo

Spezziamo le loro catene e gettiamo via da noi il loro giogo

Colui che abita nei cieli li derideragrave il Signore si faragrave beffe di loro

Allora parleragrave ad essi nella sua ira e li sconvolgeragrave nel suo sdegno

Ma io sono stato costituito re da lui sopra Sion il suo monte santo per annunciare il precetto del Signore

Il Signore mi ha detto Figlio mio sei tu io oggi ti ho generato

Chiedi a me e ti darograve le genti in ereditagrave e in possesso i confini della terra

Le pascerai con verga di ferro come vaso di vasaio li frantumerai

E ora re comprendete lasciatevi correggere voi che giudicate la terra

Servite il Signore con timore ed esultate per lui con tremore

Apprendete la disciplina che non si adiri il Signore e vi perdiate dalla via giusta

Quando divamperagrave improvviso il suo sdegno beati tutti quelli che confidano in lui

P

4

Ψαλμὸς κα

Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου πρόσχες μοι ἵνα τί

ἐγκατέλιπές με μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας

μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμάτων μου ὁ Θεός

μου κεκράξομαι ἡμέρας καὶ οὐκ εἰσακούσῃ

καὶ νυκτός καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐμοί Σὺ δὲ ἐν

Ἁγίῳ κατοικεῖς ὁ ἔπαινος τοῦ Ἰσραήλ Ἐπὶ σοὶ

ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡμῶν ἤλπισαν καὶ

ἐρρύσω αὐτούς Πρὸς σὲ ἐκέκραξαν καὶ

ἐσώθησαν ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν καὶ οὐ

κατῃσχύνθησαν Ἐγὼ δέ εἰμι σκώληξ καὶ οὐκ

ἄνθρωπος ὄνειδος ἀνθρώπων καὶ

ἐξουθένημα λαοῦ Πάντες οἱ θεωροῦντές με

ἐξεμυκτήρισάν με ἐλάλησαν ἐν χείλεσιν

ἐκίνησαν κεφαλήν Ἤλπισεν ἐπὶ Κύριον

ῥυσάσθω αὐτόν σωσάτω αὐτόν ὅτι θέλει

αὐτόν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἐκσπάσας με ἐκ γαστρός ἡ

ἐλπίς μου ἀπὸ μαστῶν τῆς μητρός μου ἐπὶ σὲ

ἐπερρίφην ἐκ μήτρας Ἀπὸ γαστρὸς μητρός

μου Θεός μου εἶ σύ μὴ ἀποστῇς ἀπ ἐμοῦ ὅτι

θλίψις ἐγγύς ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ βοηθῶν μοι

Περιεκύκλωσάν με μόσχοι πολλοί ταῦροι

πίονες περιέσχον με Ἤνοιξαν ἐπ ἐμὲ τὸ

στόμα αὐτῶν ὡς λέων ἁρπάζων καὶ

ὠρυόμενος Ὡσεὶ ὕδωρ ἐξεχύθη καὶ

διεσκορπίσθη πάντα τὰ ὀστᾶ μου Ἐγενήθη ἡ

καρδία μου ὡσεί κηρός τηκόμενος ἐν μέσῳ

τῆς κοιλίας μου Ἐξηράνθη ὡς ὄστρακον ἡ

ἰσχύς μου καὶ ἡ γλῶσσά μου κεκόλληται τῷ

λάρυγγί μου καὶ εἰς χοῦν θανάτου κατήγαγές

με ὅτι ἐκύκλωσάν με κύνες πολλοί

συναγωγὴ πονηρευομένων περιέσχον με

Ὤρυξαν χεῖράς μου καὶ πόδας μου

ἐξηρίθμησαν πάντα τὰ ὀστᾶ μου αὐτοὶ δὲ

κατενόησαν καὶ ἐπεῖδόν με Διεμερίσαντο τὰ

ἱμάτιά μου ἑαυτόῖς καὶ ἐπὶ τόν ἱματισμόν μου

ἔβαλον κλῆρον Σὺ δέ Κύριε μὴ μακρύνῃς

SALMO 21

Dio Dio mio volgiti a me percheacute mi hai abbandonato Lontano dalla mia salvezza il debito dei miei

delitti Dio mio griderograve a te giorno e notte e

tu non ascolterai e in me non crsquoegrave stoltezza

Ma tu abiti nel santuario tu lode di Israele In te i nostri padri hanno sperato hanno sperato e tu li hai liberati

A te hanno gridato e sono stati salvati in te hanno sperato e non sono rimasti confusi

Ma io sono verme e non uomo vergogna degli uomini e disprezzo del popolo

Quanti mi osservavano si sono beffati di me hanno aperto le labbra hanno scosso la testa

Ha sperato nel Signore lo liberi lo salvi percheacute gli vuol bene

Sei tu che mi hai tratto dal grembo la mia speranza fin dalle mammelle di mia madre Su di te sono stato gettato fin dallrsquoutero dal seno di mia madre sei tu il mio Dio

Non allontanarti da me percheacute la tribolazione egrave vicina e percheacute non crsquoegrave chi aiuta

Mi hanno accerchiato molti vitelli pingui tori mi hanno stretto

Hanno aperto su di me la loro bocca come leone rapace e ruggente

Come acqua sono stato effuso sono state slogate tutte le mie ossa il mio cuore egrave divenuto come cera che fonde in mezzo al mio petto

Si egrave inaridita come coccio la mia forza la mia lingua sta incollata al palato e fino alla polvere della morte mi hai fatto scendere

Percheacute mi hanno accerchiato molti cani il raduno dei malvagi mi ha stretto hanno perforato le mie mani e i miei piedi hanno contato tutte le mie ossa

O

5

τὴν βοήθειάν σου ἀπ ἐμοῦ εἰς τὴν ἀντίληψίν

μου πρόσχες Ῥῦσαι ἀπὸ ῥομφαίας τὴν

ψυχήν μου καὶ ἐκ χειρὸς κυνὸς τὴν μονογενῆ

μου Σῶσόν με ἐκ στόματος λέοντος καὶ ἀπὸ

κεράτων μονοκερώτων τὴν ταπείνωσίν μου

Διηγήσομαι τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου

ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε οἱ φοβούμενοι

τὸν Κύριον αἰνέσατε αὐτόν ἄπαν τὸ σπέρμα

Ἰακὼβ δοξάσατε αὐτόν Φοβηθήτω δὴ ἀπ

αὐτοῦ ἄπαν τὸ σπέρμα Ἰσραήλ ὅτι οὐκ

ἐξουδένωσεν οὐδὲ προσώχθισε τῇ δεήσει

τοῦ πτωχοῦ οὐδὲ ἀπέστρεψε τὸ πρόσωπον

αὐτοῦ ἀπ ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς

αὐτόν εἰσήκουσέ μου Παρὰ σοῦ ὁ ἔπαινός

μου ἐν ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ ἐξομολογήσομαί σοι

τὰς εὐχάς μου ἀποδώσω ἐνώπιον τῶν

φοβουμένων σε Φάγονται πένητες καὶ

ἐμπλησθήσονται καὶ αἰνέσουσι Κύριον οἱ

ἐκζητοῦντες αὐτόν ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν

εἰς αἰῶνα αἰῶνος Μνησθήσονται καὶ

ἐπιστραφήσονται πρὸς Κύριον πάντα τὰ

πέρατα τῆς γῆςκαὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον

αὐτοῦ πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν Ὅτι τοῦ

Κυρίου ἡ βασιλεία καὶ αὐτὸς δεσπόζει τῶν

ἐθνῶν Ἐφαγον καὶ προσεκύνησαν πάντες

οἱ πίονες τῆς γῆς ἐνώπιον αὐτοῦ

προπεσοῦνται πάντες οἱ καταβαὶνοντες εἰς

γῆν Καὶ ἡ ψυχή μου αὐτῷ ζῇ καὶ τὸ σπέρμα

μου δουλεύσει αὐτῷ Ἀναγγελήσεται τῷ

Κυρίῳ γενεὰ ἡ ἐρχομένη καὶ ἀναγγελοῦσι τὴν

δικαιοσύνην αὐτοῦ λαῷ τῷ τεχθησομένῳ ὃν

ἐποίησεν ὁ Κύριος

Δόξα Καὶ νῦν Ἀλληλούϊα

γ Κύριε ἐλέησον γ

Δόξα

mentre essi stavano ad osservare e a guardarmi

Si sono divisi le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte

Ma tu Signore non tenere lontano da me il tuo aiuto volgiti in mio soccorso

Libera dalla spada lrsquoanima mia dalla zampa del leone la mia unica

salvami dalla bocca del leone e dalle corna degli unicorni la mia piccolezza

Annunzierograve il tuo nome ai miei fratelli inneggerograve a te in mezzo alla chiesa

Voi che temete il Signore lodatelo tutta la discendenza di Giacobbe glorificatelo

Lo tema tutta la discendenza di Israele Percheacute non ha disprezzato neacute

detestato la supplica del povero e non ha distolto da me il suo volto e quando gridavo a lui mi ha esaudito

A te la mia lode ti celebrerograve nella grande chiesa adempirograve i miei voti davanti a quelli che ti temono

I poveri mangeranno e saranno saziati e loderanno il Signore quelli che lo cercano vivranno i loro cuori nei secoli dei secoli

Se ne ricorderanno e ritorneranno al Signore tutti i confini della terra e si prostreranno davanti a lui tutte le famiglie delle genti

Poicheacute il regno egrave del Signore ed egli domina sulle genti

Hanno mangiato e hanno adorato tutti i pingui della terra davanti a lui si prostreranno tutti quelli che scendono nella terra

E lrsquoanima mia vive per lui lo serviragrave la mia discendenza

Si annunzieragrave al Signore la

generazione ventura e annunzieranno la sua giustizia al popolo che saragrave generato che il Signore ha fatto

Gloria Ora e sempre Alliluia (3)

Kyrie elegraveison (3)

Gloria

6

Τροπάριον Ἦχος α

Σταυρωθέντος σου Χριστέ ἀνῃρέθη ἡ

τυραννίς ἐπατήθη ἡ δύναμις τοῦ ἐχθροῦ

οὔτε γὰρ Ἄγγελος οὐκ ἄνθρωπος ἀλλ αὐτὸς

ὁ Κύριος ἔσωσας ἡμᾶς δόξα σοι

Καὶ νῦν Θεοτοκίον

Τὶ σὲ καλέσωμεν ὦ Κεχαριτωμένη οὐρανόν

ὅτι ἀνέτειλας τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης

Παράδεισον ὅτι ἐβλάστησας τὸ ἄνθος τῆς

ἀφθαρσίας Παρθένον ὅτι ἔμεινας ἄφθορος

Ἁγνήν Μητέρα ὅτι ἔσχες σαῖς ἁγίαις

ἀγκάλαις Υἱόν τὸν πάντων Θεόν αὐτὸν

ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν

Εἶτα ψάλλομεν τὰ ἑπόμενα τρία

Ἰδιόμελα δευτεροῦντες αὐτά τὸ πρῶτον

χωρὶς Στίχων τὸ δεύτερον μετὰ τῶν Στίχων

καὶ τὸ τρίτον εἰς τό Δόξα Καὶ νῦν οὕτω

ποιοῦντες καὶ εἰς τὰ ἐν ταῖς λοιπαῖς Ὥραις

τοιαῦτα Τροπάρια

Στιχηρὰ Ἰδιόμελα

Ἦχος πλ δ

Σήμερον τοῦ Ναοῦ τὸ καταπέτασμα εἰς

ἔλεγχον ῥήγνυται τῶν παρανόμων καὶ τὰς

ἰδίας ἀκτῖνας ὁ ἥλιος κρύπτει Δεσπότην

ὁρῶν σταυρούμενον

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Στίχ Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ

ἐμελέτησαν κενὰ

Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγήν ἤχθης Χριστὲ

Βασιλεῦ καὶ ὡς ἀμνὸς ἄκακος προσηλώθης

τῷ σταυρῷ ὑπὸ τῶν παρανόμων ἀνδρῶν

διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φιλάνθρωπε

Apolytigravekion Tono 1

lla tua crocifissione o Cristo egrave stata distrutta la tirannide egrave stata calpestata la potenza del nemico non un angelo infatti non un

uomo ma tu stesso Signore ci hai salvati Gloria a te

E ora

ome ti chiameremo o Piena di grazia Cielo percheacute hai fatto sorgere il sole di giustizia Paradiso percheacute hai fatto germogliare il fiore

dellrsquoincorruttibilitagrave Vergine percheacute sei rimasta incorrotta Madre pura percheacute hai tenuto tra le tue sante braccia come Figlio il Dio di tutti Imploralo di salvare le nostre anime

Quindi i seguenti idiogravemela Tono pl 4

ggi si lacera il velo del tempio

accusando gli iniqui e il sole

nasconde i suoi raggi vedendo il

Sovrano crocifisso

Di nuovo lo stesso

Stico Percheacute si agitarono le genti e i

popoli meditarono cose vuote

Come pecora o Cristo Re sei stato

condotto al macello e come agnello senza

macchia sei stato inchiodato alla croce da

uomini empi per i nostri peccati o amico

degli uomini

A

C

O

7

Στίχ Παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ

ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Δόξα

Τοῖς συλλαβοῦσί σε παρανόμοις ἀνεχόμενος

οὕτως ἐβόας Κύριε Εἰ καὶ ἐπατάξατε τὸν

ποιμένα καὶ διεσκορπίσατε τὰ δώδεκα

πρόβατα τοὺς Μαθητάς μου ἠδυνάμην

πλείους ἢ δώδεκα λεγεῶνας παραστῆσαι

Ἀγγέλων ἀλλὰ μακροθυμῶ ἵνα πληρωθῇ

ἃ ἐδήλωσα ὑμῖν διὰ τῶν Προφητῶν μου

ἄδηλα καὶ κρύφια Κύριε δόξα σοι

Καὶ νῦν Πάλιν τὸ αὐτὸ

Προκείμενον Ἦχος δ

Ἐξεπορεύετο ἔξω καὶ ἐλάλει ἐπὶ τὸ αὐτό

Στίχ Μακάριος ὁ συνιὼν ἐπὶ πτωχὸν καὶ

πένητα

Προφητείας Ζαχαρίου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ ΙΑ 10-13)

Τάδε λέγει Κύριος Λήψομαι τὴν ῥάβδον μου

τὴν καλήν καὶ ἀπορρίψω αὐτήν τοῦ

διασκεδάσαι τὴν διαθήκην μου ἣν διεθέμην

πρὸς πάντας τοὺς λαούς καὶ

διασκεδασθήσεται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ

γνώσονται οἱ Χαναναῖοι τὰ πρόβατα τὰ

φυλασσόμενά μοι διότι λόγος Κυρίου ἐστί

Καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτούς Εἰ καλὸν ἐνώπιον

ὑμῶν ἐστι δότε τὸν μισθόν μου ἢ ἀπείπασθε

καὶ ἔστησαν τὸν μισθόν μου τριάκοντα

ἀργυροῦς Καὶ εἶπε Κύριος πρός με Κάθες

αὐτοὺς εἰς τὸ χωνευτήριον καὶ σκέψομαι εἰ

δόκιμόν ἐστιν ὃν τρόπον ἐδοκιμάσθην ὑπὲρ

Stico Si presentarono i re della terra e i

principi si riunirono insieme

Di nuovo lo stesso

Gloria Tono pl 4

gli iniqui che ti avevano catturato

paziente cosigrave parlavi o Signore

Avete colpito il pastore e disperso le

undici pecore i miei discepoli eppure

potrei avere qui piugrave di dodici legioni di

angeli ma sono longanime percheacute si

compiano le cose occulte e segrete che vi

ho manifestato per mezzo dei miei

profeti O Signore gloria a te

E ora Di nuovo lo stesso

Prokigravemenon Tono 4

sciva e parlava allo stesso modo contro di me bisbigliavano tutti i miei nemici contro di me tramavano mali

Stico Beato colui che ha intelligenza

del povero e del misero nel giorno

cattivo lo libereragrave il Signore

Lettura della profezia di Zaccaria

(1110-13)

osigrave dice il Signore Prenderograve la mia bella verga e la getterograve via per sciogliere il patto che ho fatto con tutti i popoli e in quel giorno saragrave

sciolto I cananei conosceranno le pecore

per me custodite percheacute egrave parola del Signore E dirograve loro Se vi pare bene datemi la mia mercede se no rifiutatemela Ed essi fissarono come mia mercede trenta denari drsquoargento E il Signore mi disse Mettili nella fonderia e vedrograve se egrave metallo provato cosigrave come sono stato valutato io da loro

A

U

C

8

αὐτῶν Καὶ ἔλαβον τοὺς τριάκοντα ἀργυροῦς

καὶ ἐνέβαλον αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον Κυρίου εἰς

τὸ χωνευτήριον καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος

Πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα

(Κεφ ς 14-18)

Ἀδελφοί ἐμοὶ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰμὴ ἐν

τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

δι οὗ ἐμοὶ Κόσμος ἐσταύρωται κᾀγὼ τῷ

Κόσμῳ Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή

τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία ἀλλὰ καινὴ κτίσις

Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτω στοιχήσουσιν

εἰρήνη ἐπ αὐτούς καὶ ἔλεος καὶ ἐπὶ τὸν

Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι

μηδεὶς παρεχέτω ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ

Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω Ἡ

χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ

τοῦ πνεύματος ὑμῶν ἀδελφοί Ἀμήν

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον

κζ΄ 1 - 56

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ πρωΐας γενομένης

συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ

πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε

θανατῶσαι αὐτόν 2 καὶ δήσαντες αὐτὸν

ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν αὐτὸν Ποντίῳ

Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι 3 Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ

παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη

μεταμεληθεὶς ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα

ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ

πρεσβυτέροις 4 λέγων Ἥμαρτον παραδοὺς

αἷμα ἀθῷον οἱ δὲ εἶπον Τί πρὸς ἡμᾶς σὺ

ὄψει 5 καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ

ἀνεχώρησε καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο 6 οἱ δὲ

ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον Οὐκ

ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν ἐπεὶ τιμὴ

E presi i trenta denari e li gettai nella fonderia nella casa del Signore

Apostolo

Lettura dellrsquoepistola di Paolo ai Galati

(614-18)

ratelli quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesugrave Cristo per mezzo della quale il mondo per me egrave stato

crocifisso come io per il mondo Non egrave infatti la circoncisione che conta neacute la non circoncisione ma lrsquoessere nuova creatura E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia come su tutto lrsquoIsraele di Dio Drsquoora innanzi nessuno mi procuri fastidi difatti io porto le stigmate di Gesugrave nel mio corpo La grazia del Signore nostro Gesugrave Cristo sia

con il vostro spirito fratelli Amigraven

Vangelo secondo Matteo

(271-56)

n quel tempo venuto il mattino tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro

Gesugrave per farlo morire Poi messolo in catene lo condussero e consegnarono al governatore Pilato Allora Giuda il traditore vedendo che Gesugrave era stato condannato si pentigrave e riportograve le trenta monete drsquoargento ai sommi sacerdoti e agli anziani dicendo Ho peccato percheacute ho tradito sangue innocente Ma quelli dissero Che ci riguarda Veditela tu Ed egli gettate le monete drsquoargento nel tempio si allontanograve e andograve ad impiccarsi Ma i sommi sacerdoti raccolto quel denaro dissero Non egrave lecito metterlo nel tesoro percheacute egrave prezzo di sangue

F

I

9

αἵματός ἐστι 7 συμβούλιον δὲ λαβόντες

ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως

εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις 8 διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς

ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς

σήμερον 9 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ

Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος καὶ ἔλαβον

τὰ τριάκοντα ἀργύρια τὴν τιμὴν τοῦ

τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν

Ἰσραήλ 10 καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ

κεραμέως καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος 11 Ὁ δὲ

Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος καὶ

ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων Σὺ εἶ ὁ

βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ Σὺ

λέγεις 12 καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ

τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων οὐδὲν

ἀπεκρίνατο 13 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος Οὐκ

ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσι 14 καὶ οὐκ

ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα ὥστε

θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν 15 Κατὰ δὲ τὴν

ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ

ὄχλῳ δέσμιον ὃν ἤθελον 16 εἶχον δὲ τότε

δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον

Βαραββᾶν 17 συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν

αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν

Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον

Χριστόν 18 ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον

παρέδωκαν αὐτόν 19 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ

τοῦ βήματος ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ

αὐτοῦ λέγουσα Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ

ἐκείνῳ πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ ὄναρ

δι αὐτόν 20 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ

πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα

αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν τὸν δὲ Ἰησοῦν

ἀπολέσωσιν 21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν

αὐτοῖς Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω

ὑμῖν οἱ δὲ εἶπον Βαραββᾶν 22 λέγει αὐτοῖς ὁ

Πιλᾶτος Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον

E tenuto consiglio comprarono con esso il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri Perciograve quel campo fu denominato lsquocampo di sanguersquo fino al giorno drsquooggi Allora si adempigrave quanto era stato detto dal profeta Geremia E presero trenta denari drsquoargento il prezzo del venduto che i figli di Israele avevano mercanteggiato e li diedero per il campo del vasaio come mi aveva ordinato il Signore Gesugrave intanto comparve davanti al governatore e il governatore lrsquointerrogograve dicendo Sei tu il re dei giudei Gesugrave rispose Tu lo dici E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani non rispondeva nulla Allora Pilato gli disse Non senti quante cose attestano contro di te Ma Gesugrave non gli rispose neanche una parola con grande meraviglia del governatore Il governatore era solito per ciascuna festa di pasqua rilasciare al popolo un prigioniero a loro scelta Avevano in quel tempo un prigioniero famoso detto Barabba Mentre quindi si trovavano riuniti Pilato disse loro Chi volete che vi rilasci Barabba o Gesugrave chiamato il Cristo Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia Mentre egli sedeva in tribunale sua moglie gli mandograve a dire Non avere a che fare con quel giusto percheacute oggi fui molto turbata in sogno per causa sua Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire Gesugrave Allora il governatore domandograve Chi dei due volete che vi rilasci Quelli risposero Barabba Disse loro Pilato Che farograve dunque di Gesugrave chiamato il Cristo Tutti gli risposero Sia crocifisso Ed egli aggiunse Ma che male ha fatto Essi

10

Χριστόν λέγουσιν αὐτῷ πάντες

Σταυρωθήτω 23 ὁ δὲ ἡγεμὼν ἔφη Τί γὰρ

κακὸν ἐποίησεν οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον

λέγοντες Σταυρωθήτω 24 ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος

ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος

γίνεται λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας

ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ

τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τούτου ὑμεῖς

ὄψεσθε 25 καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπε Τὸ

αἷμα αὐτοῦ ἐφ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα

ἡμῶν 26 τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν

τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα

σταυρωθῇ 27 Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ

ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ

πραιτώριον συνήγαγον ἐπ αὐτὸν ὅλην τὴν

σπεῖραν 28 καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν περιέθηκαν

αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην 29 καὶ πλέξαντες

στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν

κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν

αὐτοῦ καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ

ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγοντες Χαῖρε ὁ βασιλεῦς

τῶν Ἰουδαίων 30 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν

ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν

κεφαλὴν αὐτοῦ 31 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ

ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν

αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν

εἰς τὸ σταυρῶσαι 32 Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον

ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα τοῦτον

ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν

αὐτοῦ 33 Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον

Γολγοθᾶ ὅ ἐστι λεγόμενος κρανίου

τόπος 34 ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν ὄξος μετὰ χολῆς

μεμιγμένον καὶ γευσάμενος οὐκ ἤθελε

πιεῖν 35 σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεμερίσαντο

τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλοντες κλῆρον 36 καὶ

καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ 37 καὶ

ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν

allora urlarono Sia crocifisso Pilato visto che non otteneva nulla anzi che il tumulto cresceva sempre piugrave presa dellrsquoacqua si lavograve le mani davanti alla folla Non sono responsabile disse di questo sangue vedetevela voi E tutto il popolo rispose Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli Allora rilasciograve loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesugrave lo consegnograve ai soldati percheacute fosse crocifisso Allora i soldati del governatore condussero Gesugrave nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la coorte Spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo con una canna nella destra poi mentre gli si inginocchiavano davanti lo schernivano Salve re dei giudei E sputandogli addosso gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo Dopo averlo cosigrave schernito lo spogliarono del mantello gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo Mentre uscivano incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a prender su la croce di lui Giunti a un luogo detto Golgota che significa luogo del cranio gli diedero da bere vino mescolato con fiele ma egli assaggiatolo non ne volle bere Dopo averlo quindi crocifisso si spartirono le sue vesti tirandole a sorte E sedutisi gli facevano la guardia Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna Questi egrave Gesugrave il re dei giudei Insieme con lui furono crocifissi due ladroni uno a destra e uno a sinistra E quelli che passavano di lagrave lo insultavano scuotendo il capo e dicendo Tu che distruggi il tempio e

11

αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην Οὗτός ἐστιν

Ἰησοῦς ὁ βασιλεῦς τῶν Ἰουδαίων 38 Τότε

σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί εἷς ἐκ

δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων 39 Οἱ δὲ

παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν

κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 40 καὶ λέγοντες

Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις

οἰκοδομῶν σῶσον σεαυτόν εἰ υἱὸς εἶ τοῦ

Θεοῦ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ 41 ὁμοίως

δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν

γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων καὶ Φαρισαίων

ἔλεγον 42 Ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται

σῶσαι εἰ βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστι καταβάτω νῦν

ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπ

αὐτῷ 43 πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν ῥυσάσθω

νῦν αὐτόν εἰ θέλει αὐτόν εἶπε γὰρ ὅτι Θεοῦ

εἰμι υἱός 44 τὸ δ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ

συσταυρωθέντες αὐτῷ ὠνείδιζον

αὐτόν 45 Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο

ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης 46 περὶ

δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς

φωνῇ μεγάλῃ λέγων Ἠλὶ ἠλὶ λιμᾶ σαβαχθανί

τοῦτ ἔστι Θεέ μου Θεέ μου ἱνατί με

ἐγκατέλιπες 47 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων

ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ

οὗτος 48 καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ

λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς

καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν 49 οἱ δὲ λοιποὶ

ἔλεγον Ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων

αὐτόν 50 ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ

μεγάλῃ ἀφῆκε τὸ πνεῦμα 51 Καὶ ἰδοὺ τὸ

καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ

ἄνωθεν ἕως κάτω καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ αἱ

πέτραι ἐσχίσθησαν 52 καὶ τὰ μνημεῖα

ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν

κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθη 53 καὶ ἐξελθόντες

ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ

lo ricostruisci in tre giorni salva te

stesso Se tu sei Figlio di Dio scendi

dalla croce Anche i sommi sacerdoti

con gli scribi e gli anziani lo

schernivano Ha salvato gli altri non

puograve salvare se stesso Egrave il re drsquoIsraele

scenda ora dalla croce e gli crederemo

Ha confidato in Dio lo liberi lui ora se

gli vuol bene Ha detto infatti Sono

Figlio di Dio Anche i ladroni crocifissi

con lui lo oltraggiavano allo stesso

modoDa Da mezzogiorno fino alle tre

del pomeriggio si fece buio su tutta la

terra Verso le tre Gesugrave gridograve a gran

voce Eliacute eliacute lemagrave sabactagraveni che

significa Dio mio Dio mio percheacute mi

hai abbandonato Udendo questo

alcuni dei presenti dicevano Costui

chiama Elia E subito uno di loro corse

a prendere una spugna e imbevutala

di aceto la fissograve su una canna e cosigrave gli

dava da bere Gli altri dicevano

Lascia vediamo se viene Elia a

salvarlo E Gesugrave emesso un alto grido

spirograve Ed ecco il velo del tempio si

squarciograve in due da cima a fondo la

terra si scosse le rocce si spezzarono i

sepolcri si aprirono e molti corpi di

santi morti risuscitarono E uscendo

dai sepolcri dopo la sua risurrezione

entrarono nella cittagrave santa e apparvero

a molti Il centurione e quelli che con

lui facevano la guardia a Gesugrave sentito

il terremoto e visto quel che

succedeva furono presi da grande

timore e dicevano Davvero costui era

Figlio di Dio Crsquoerano anche lagrave molte

donne che stavano a osservare da

12

εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ

ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς 54 Ὁ δὲ

ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν

Ἰησοῦν ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα

ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες Ἀληθῶς Θεοῦ

υἱὸς ἦν οὗτος 55 Ἦσαν δὲ ἐκεῖ καὶ γυναῖκες

πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι αἵτινες

ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας

διακονοῦσαι αὐτῷ 56 ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ

Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ

Ἰωσῆ μήτηρ καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου

Τὰ διαβήματά μου κατεύθυνον κατὰ τὸ λόγιόν

σου καὶ μὴ κατακυριευσάτω μου πᾶσα

ἀνομία Λύτρωσαί με ἀπὸ συκοφαντίας

ἀνθρώπων καὶ φυλάξω τὰς ἐντολάς σου Τὸ

πρόσωπόν σου ἐπίφανον ἐπὶ τὸν δοῦλόν

σου καὶ δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου

Πληρωθήτω τὸ στόμα μου αἰνέσεώς σου

Κύριε ὅπως ὑμνήσω τὴν δόξαν σου ὅλην

τὴν ἡμέραν τὴν μεγαλοπρέπειάν σου

ΕἶταΤρισάγιον Παναγία ΤριάςΠάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ παρὸν

Κοντάκιον Ἦχος πλ δ

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

Τό Κύριε ἐλέησον μ ὁ ἐν παντὶ

καιρῷ Κύριε ἐλέησον γ Δόξα Καὶ νῦν

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ Ἐν ὀνόματι

Κυρίου εὐλόγησον Πάτερ ὁ δὲ Ἱερεὺς

ἐκφωνεῖ ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ τὴν

παροῦσαν

lontano esse avevano seguito Gesugrave dalla Galilea per servirlo Tra costoro Maria di Magdala Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei

figli di Zebedeo

Quindi Dirigi i miei passi secondo la

tua parola e nessuna iniquitagrave mi domini

Riscattami dalla calunnia degli uomini e

custodirograve i tuoi comandamenti Farsquo

risplendere il tuo volto sul tuo servo e

insegnami i tuoi decreti Si riempia di

lode la mia bocca Signore percheacute io

inneggi alla tua gloria tutto il giorno alla

tua magnificenza

Trisagio Santissima Trinitagrave Padre

nostro Percheacute tuo egrave

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

Kirie eleison (40) Tu che in ogni tempo Kirie eleison (3) Gloria E ora Piugrave venerabile Nel nome del Signore

benedici Padre Dio abbia pietagrave di noi

V

13

Εὐχὴν

Χριστέ τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν τὸ φωτίζον καὶ

ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν

κόσμον σημειωθήτω ἐφ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ

προσώπου σου ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψώμεθα φῶς

τὸ ἀπρόσιτον καὶ κατεύθυνον τὰ διαβήματα

ἡμῶν πρὸς ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν σου

πρεσβείαις τῆς παναχράντου σου Μητρός καὶ

πάντων σου τῶν Ἁγίων Ἀμὴν

ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν Κύριε ἐλέησον ιβ

Δόξα Καὶ νῦν Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ

Εἶτα τοὺς ἑπομένους Ψαλμούς

Ψαλμὸς λδ

Δίκασον Κύριε τοὺς ἀδικοῦντάς με

πολέμησον τοὺς πολεμοῦντάς με Ἐπιλαβοῦ

ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς τὴν

βοήθειαν μου Ἔκχεον ῥομφαίαν καὶ

σύγκλεισον ἐξ ἐναντίας τῶν καταδιωκόντων

με Εἶπον τῇ ψυχῇ μου Σωτηρία σού εἰμι ἐγώ

Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ

ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου ἀποστραφήτωσαν

εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ

λογιζόμενοί μοι κακά Γενηθήτωσαν ὡσεὶ

χνοῦς κατὰ πρόσωπον ἀνέμου καὶ Ἀγγελος

Κυρίου ἐκθλίβων αὐτούς Γενηθήτω ἡ ὁδός

αὐτῶν σκότος καὶ ὀλίσθημα καὶ Ἄγγελος

Κυρίου καταδιώκων αὐτούς Ὅτι δωρεὰν

ἔκρυψάν μοι διαφθορὰν παγίδος αὐτῶν

μάτην ὠνείδισαν τὴν ψυχήν μου Ἐλθέτω

αὐτῷ παγίς ἣν οὐ γινώσκει καὶ ἡ θήρα ἣν

ἔκρυψε συλλαβέτω αὐτόν καὶ ἐν τῇ παγίδι

πεσεῖται ἐν αὐτῇ ἡ δὲ ψυχή μου ἀγαλλιάσεται

risto vera luce che illumini e

santifichi ogni uomo che viene al

mondo srsquoimprima su di noi la luce

del tuo volto affincheacute in essa vediamo la

luce inaccessibile e dirigi i nostri passi al

compimento dei tuoi comandamenti per

lrsquointercessione della tua purissima Madre

e di tutti i tuoi Santi Amin

ORA TERZA

Re celeste Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro Percheacute tuo egrave Kirie eleison (12) Gloria

E ora Venite prostriamoci

SALMO 34

iudica Signore quelli che mi fanno ingiustizia combatti quelli che mi combattono

Prendi armi e scudo e sorgi in mio aiuto

Sfodera la spada e sbarra il cammino davanti a quelli che mi inseguono digrave allrsquoanima mia Sono io la tua salvezza

Siano confusi e svergognati quelli che cercano lrsquoanima mia siano respinti indietro e restino confusi quelli che tramano contro di me il male

Diventino come polvere in faccia al vento e lrsquoangelo del Signore li schiacci

La loro via diventi tenebra e sdrucciolo e lrsquoangelo del Signore li insegua

Poicheacute senza ragione mi hanno teso il loro laccio di rovina senza motivo hanno insultato lrsquoanima mia

Li sorprenda un laccio che non conoscono li afferri il tranello che hanno teso e cadano proprio in quel laccio

Lrsquoanima mia invece esulteragrave nel Signore gioiragrave nella sua salvezza

C

G

14

ἐπὶ τῷ Κυρίῳ τερφθήσεται ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ

αὐτοῦ Πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐροῦσι Κύριε

Κύριε τίς ὅμοιός σοι Ῥυόμενος πτωχὸν ἐκ

χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ καὶ πτωχὸν καὶ

πένητα ἀπὸ τῶν διαρπαζόντων αὐτόν

Ἀναστάντες μοι μάρτυρες ἄδικοι ἃ οὐκ

ἐγίνωσκον ἠρώτων με Ἀνταπεδίδοσάν μοι

πονηρὰ ἀντὶ ἀγαθῶν καὶ ἀτεκνίαν τῇ ψυχῇ

μου Ἐγὼ δέ ἐν τῷ αὐτοὺς παρενοχλεῖν μοι

ἐνεδυόμην σάκκον καὶ ἐταπείνουν ἐν νηστείᾳ

τὴν ψυχήν μου καὶ ἡ προσευχή μου εἰς

κόλπον μου ἀποστραφήσεται Ὡς πλησίον

ὡς ἀδελφῷ ἡμετέρῳ οὕτως εὐηρέστουν ὡς

πενθῶν καὶ σκυθρωπάζων οὕτως

ἐταπεινούμην Καὶ κατ ἐμοῦ εὐφράνθησαν

καὶ συνήχθησαν συνήχθησαν ἐπ ἐμὲ

μάστιγες καὶ οὐκ ἔγνων Διεσχίσθησαν καὶ

οὐ κατενύγησαν ἐπείρασάν με

ἐξεμυκτήρισάν με μυκτηρισμῷ ἔβρυξαν ἐπ

ἐμὲ τοὺς ὀδόντας αὐτῶν Κύριε πότε ἐπόψῃ

ἀποκατάστησον τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῆς

κακουργίας αὐτῶν ἀπὸ λεόντων τὴν

μονογενῆ μου Ἐξομολογήσομαί σοι ἐν

ἐκκλησίᾳ πολλῇ ἐν λαῷ βαρεῖ αἰνέσω σε Μὴ

ἐπιχαρείησάν μοι οἱ ἐχθραίνοντές μοὶ ἀδίκως

οἱ μισοῦντές με δωρεάν καὶ διανεύοντες

ὀφθαλμοῖς Ὅτι ἐμοὶ μὲν εἰρηνικὰ ἐλάλουν καὶ

ἐπ ὀργὴν δόλους διελογίζοντο Ἐπλάτυναν

ἐπ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν εἶπον Εὖγε εὖγε

εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν Εἶδες Κύριε μὴ

παρασιωπήσῃς Κύριε μὴ ἀποστῇς ἀπ ἐμοῦ

Ἐξεγέρθητι Κύριε καὶ πρόσχες τῇ κρίσει μου

ὁ Θεός μου καὶ ὁ Κύριός μου εἰς τὴν δίκην

μου Κρῖνόν με Κύριε κατὰ τὴν δικαιοσύνην

σου Κύριε ὁ Θεός μου καὶ μὴ ἐπιχαρείησάν

μοι Μὴ εἴποισαν ἐν καρδίαις αὐτῶν Εὖγε

εὖγε τῇ ψυχῇ ἡμῶν μηδὲ εἴποιεν Κατεπίομεν

Tutte le mie ossa diranno Signore Signore chi egrave simile a te che liberi il povero dalla mano dei piugrave forti di lui il povero e il misero dai suoi predatori

Falsi testimoni alzandosi mi interrogavano su ciograve che ignoravo

Mi hanno reso male per bene una desolazione per lrsquoanima mia

Ma io mentre quelli mi tormentavano vestivo il cilicio e umiliavo nel digiuno

lrsquoanima mia e rivolgevo dentro di me la mia preghiera

Come un vicino come un nostro fratello cosigrave li trattavo con amore come in lutto e mestizia cosigrave mi umiliavo

Eppure contro di me hanno gioito e si sono radunati sono stati radunati su di me flagelli e non lo sapevo Si sono divisi e non si sono pentiti

Mi hanno tentato mi hanno colmato di beffe digrignavano contro di me i loro denti

Signore quando volgerai lo sguardo Libera dalla loro perfidia dai leoni lrsquounica anima mia

Ti celebrerograve Signore nella grande chiesa ti loderograve in mezzo ad un popolo numeroso

Non godano di me quanti mi avversano senza motivo e mi odiano senza ragione e ammiccano con gli occhi

Mi rivolgevano parole di pace ma con collera tramavano inganni

E hanno spalancato contro di me la loro bocca hanno detto Bene bene i nostri occhi hanno visto

Tu hai visto Signore non stare in silenzio Signore da me non allontanarti

Destati Signore volgiti al mio giudizio vieni in mia difesa mio Dio e

mio Signore Giudicami Signore secondo la tua

giustizia e non godano di me Signore Dio mio

Non dicano nel loro cuore Bene bene per lrsquoanima nostra e non dicano Lrsquoabbiamo inghiottito

15

αὐτόν Αἰσχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν

ἅμα οἱ ἐπιχαίροντες τοῖς κακοῖς μου

Ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην καὶ ἐντροπὴν οἱ

μεγαλορρημονοῦντες ἐπ ἐμέ

Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν οἱ

θέλοντες τὴν δικαιοσύνην μου καὶ εἰπάτωσαν

διαπαντός Μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος οἱ

θέλοντες τὴν εἰρήνην τοῦ δούλου αὐτοῦ Καὶ ἡ

γλῶσσά μου μελετήσει τὴν δικαιοσύνην σου

ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν ἔπαινόν σου

Ψαλμὸς ρη

Ὁ Θεός τὴν αἴνεσίν μου μὴ παρασιωπήσῃς

ὅτι στόμα ἁμαρτωλοῦ καὶ στόμα δολίου ἐπ

ἐμὲ ἠνοίχθη Ἐλάλησαν κατ ἐμοῦ γλώσσῃ

δολίᾳ καὶ λόγοις μίσους ἐκύκλωσάν με καὶ

ἐπολέμησάν με δωρεάν Ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με

ἐνδιὲβαλλόν με ἐγὼ δὲ προσηυχόμην Καὶ

ἔθεντο κατ ἐμοῦ κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν καὶ μῖσος

ἀντὶ τῆς ἀγαπήσεώς μου Κατάστησον ἐπ

αὐτὸν ἁμαρτωλόν καὶ διάβολος στήτω ἐκ

δεξιῶν αὐτοῦ Ἐν τῷ κρίνεσθαι αὐτὸν ἐξέλθοι

καταδεδικασμένος καὶ ἡ προσευχὴ αὐτοῦ

γενέσθω εἰς ἁμαρτίαν Γενηθήτωσαν αἱ ἡμέραι

αὐτοῦ ὀλίγαι καὶ τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι

ἕτερος Γενηθήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὀρφανοί

καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ χήρα Σαλευόμενοι

μεταναστήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ

ἐπαιτησάτωσαν ἐκβληθήτωσαν ἐκ τῶν

οἰκοπέδων αὐτῶν Ἐξερευνησάτω δανειστὴς

πάντα ὅσα ὑπάρχει αὐτῷκαὶ διαρπασάτωσαν

ἀλλότριοι τοὺς πόνους αὐτοῦ Μὴ ὑπαρξάτω

αὐτῷ ἀντιλήπτωρ μηδὲ γενηθήτω οἰκτίρμων

τοῖς ὀρφανοῖς αὐτοῦ Γενηθήτω τὰ τέκνα

αὐτοῦ εἰς ἐξολόθρευσιν ἐν γενεᾷ μιᾷ

ἐξαλειφθείη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἀναμνησθείη ἡ

ἀνομία τῶν πατέρων αὐτοῦ ἔναντι Κυρίου καὶ

ἡ ἁμαρτία τῆς μητρὸς αὐτοῦ μὴ ἐξαλειφθείη

Siano confusi e svergognati quelli che godono dei miei mali siano rivestiti di confusione e di vergogna quanti parlano contro di me con arroganza

Esultino e gioiscano quelli che vogliono la mia giustizia e dicano sempre Sia magnificato il Signore quelli che vogliono la pace del suo servo

E la mia lingua mediteragrave la tua giustizia tutto il giorno la tua lode

SALMO 108

Dio non tacere la mia lode percheacute la bocca del peccatore e la bocca del fraudolento su di me si sono aperte

hanno parlato contro di me con lingua ingannatrice con parole di odio mi hanno circondato e mi hanno fatto guerra senza ragione

In cambio del mio amore mi calunniavano mentre io pregavo

Mi hanno reso male per bene e odio in cambio del mio amore

Poni sopra di lui il peccatore e il diavolo stia alla sua destra

Dal giudizio esca condannato e la sua preghiera diventi peccato

Siano pochi i suoi giorni e il suo ministero lo prenda un altro

I suoi figli diventino orfani e sua moglie vedova

Instabili emigrino i suoi figli e chiedano lrsquoelemosina siano scacciati dalle loro case in rovina

Requisisca lrsquousuraio tutto quanto gli appartiene e gli estranei depredino le sue fatiche

Non ci sia chi lo soccorra neacute ci sia chi abbia pietagrave dei suoi orfani

Siano dati i suoi figli allo sterminio in una sola generazione sia cancellato il suo nome

Sia ricordata lrsquoiniquitagrave dei suoi padri davanti al Signore e il peccato di sua madre non sia cancellato

Siano posti sempre davanti al Signore e sia sterminato dalla terra il loro ricordo

O

16

Γενηθήτωσαν ἐναντίον Κυρίου διαπαντός καὶ

ἐξολοθρευθείη ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν

ἀνθ ὧν οὐκ ἐμνήσθη ποιῆσαι ἔλεος καὶ

κατεδίωξεν ἄνθρωπον πένητα καὶ πτωχόν

καὶ κατανενυγμένον τῇ καρδίᾳ τοῦ θανατῶσαι

Καὶ ἠγάπησε κατάραν καὶ ἥξει αὐτῷ καὶ οὐκ

ἠθέλησεν εὐλογίαν καὶ μακρυνθήσεται ἀπ

αὐτοῦ Καὶ ἐνεδύσατο κατάραν ὡς ἱμάτιον

καὶ εἰσῆλθεν ὡσεὶ ὕδωρ εἰς τὰ ἔγκατα αὐτοῦ

καὶ ὡσεὶ ἔλαιον ἐν τοῖς ὀστέοις αὐτοῦ

Γενηθήτω αὐτῷ ὡς ἱμάτιον ὃ περιβάλλεται

καὶ ὡσεὶ ζώνη ἣν διαπαντὸς περιζώννυται

Τοῦτο τὸ ἔργον τῶν ἐνδιαβαλλόντων με παρὰ

Κυρίου καὶ τῶν λαλούντων πονηρὰ κατὰ τῆς

ψυχῆς μου Καὶ σύ Κύριε Κύριε ποίησον

μετ ἐμοῦ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὅτι

χρηστὸν τὸ ἔλεός σου ῥῦσαί με ὅτι πτωχὸς

καὶ πένης εἰμὶ ἐγώ καὶ ἡ καρδία μου

τετάρακται ἐντός μου Ὡσεὶ σκιὰ ἐν τῷ

ἐκκλῖναι αὐτήν ἀντανῃρέθην ἐξετινάχθην

ὡσεὶ ἀκρίδες Τὰ γόνατά μου ἠσθένησαν ἀπὸ

νηστείας καὶ ἡ σάρξ μου ἡλλοιώθη δι ἔλαιον

κᾀγὼ ἐγενήθην ὄνειδος αὐτοῖς εἴδοσάν με

ἐσάλευσαν κεφαλὰς αὐτῶν Βοήθησόν μοι

Κύριε ὁ Θεός μου καὶ σῶσόν με κατὰ τὸ

ἔλεός σου Καὶ γνώτωσανὅτι ἡ χείρ σου αὕτη

καὶ σύ Κύριε ἐποίησας αὐτήν Καταράσονται

αὐτοί καὶ σὺ εὐλογήσεις οἱ ἐπανιστάμενοί μοι

αἰσχυνθήτωσαν ὁ δὲ δοῦλός σου

εὐφρανθήσεται Ἐνδυσάσθωσαν οἱ

ἐνδιαβάλλοντές με ἐντροπήν καὶ

περιβαλέσθωσαν ὡς διπλοΐδα αἰσχύνην

αὐτῶν Ἐξομολογήσομαι τῷ Κυρίῳ σφόδρα ἐν

τῷ στόματί μου καὶ ἐν μέσῳ πολλῶν αἰνέσω

αὐτόν Ὅτι παρέστη ἐκ δεξιῶν πένητος τοῦ

σῶσαι ἐκ τῶν καταδιωκόντων τὴν ψυχήν μου

percheacute non si egrave ricordato di usare misericordia ha perseguitato lrsquouomo misero e povero e il trafitto di cuore per farlo morire

Ha amato la maledizione e gli arriveragrave non ha voluto la benedizione e si allontaneragrave da lui

Si egrave rivestito di maledizione come di una veste egrave penetrata come acqua nelle sue viscere e come olio nelle sue ossa

Sia per lui come la veste di cui si avvolge e come la cintura di cui sempre si cinge

Questa lrsquoopera del Signore con i miei calunniatori e con quelli che dicono malvagitagrave contro lrsquoanima mia

E tu Signore Signore agisci con me per amore del tuo nome percheacute soave egrave la tua misericordia

Liberami percheacute sono povero e misero e il mio cuore dentro di me egrave sconvolto

Come ombra al suo declinare svanisco sono scacciato come le locuste

Le mie ginocchia sono estenuate per il digiuno e la mia carne egrave trasformata dallrsquoolio

Ed io sono diventato oggetto di biasimo per loro mi hanno visto hanno scosso la testa

Aiutami Signore Dio mio salvami secondo la tua misericordia

E sappiano che questa egrave la tua mano e che tu Signore hai fatto questo

Essi malediranno ma tu benedirai siano confusi quanti contro di me insorgono ma il tuo servo gioiragrave

I miei calunniatori si rivestano di vergogna e si avvolgano della loro confusione come di un mantello

Loderograve moltissimo il Signore con la

mia bocca e lo celebrerograve in mezzo a una moltitudine

percheacute si egrave posto alla destra del povero per salvare dai persecutori lrsquoanima mia

17

Ψαλμὸς ν

Ἐλέησόν με ὁ Θεός κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου

καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου

ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου Ἐπὶ πλεῖον

πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς

ἁμαρτίας μου καθάρισόν με Ὅτι τὴν ἀνομίαν

μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν

μου ἐστὶ διαπαντός Σοὶ μόνω ἥμαρτον καὶ τὸ

πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἂν

δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν

τῷ κρίνεσθαί σε Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις

συνελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ

μήτηρ μου Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ

ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου

ἐδήλωσάς μοι Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ

καθαρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ χιόνα

λευκανθήσομαι Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ

εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα

τεταπεινωμένα Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν

σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τάς

ἀνομίας μου ἐξάλειψον Καρδίαν καθαρὰν

κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός καὶ πνεῦμα εὐθὲς

ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου Μὴ

ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ

τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ

ἐμοῦ Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ

σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ

στήριξόν με Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου

καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι Ῥῦσαί με ἐξ

αἱμάτων ὁ Θεός ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου

ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην

σου Κύριε τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καὶ τὸ

στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου Ὅτι

εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα ἄν ὁλοκαυτώματα

οὐκ εὐδοκήσεις Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα

συντετριμμένον καρδίαν συντετριμμένην καὶ

τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει

Salmo 50 Pietagrave di me o Dio secondo la tua grande

misericordia e secondo la moltitudine delle tue compassioni cancella il mio delitto

Lavami del tutto dalla mia iniquitagrave e purificami dal mio peccato

Percheacute io conosco la mia iniquitagrave e il mio peccato davanti a me egrave sempre

Contro te solo ho peccato e il male davanti a te ho fatto cosigrave che tu sia

riconosciuto giusto nelle tue parole e vinca quando sei giudicato

Ecco che nelle iniquitagrave sono stato concepito e nei peccati mi ha concepito mia madre

Ecco la veritagrave hai amato le cose occulte e i segreti della tua sapienza mi hai manifestato

Mi aspergerai con issopo e sarograve purificato mi laverai e sarograve fatto piugrave bianco della neve

Mi farai udire esultanza e gioia esulteranno le ossa umiliate

Distogli il tuo volto dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquitagrave

Un cuore puro crea in me o Dio e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere

Non rigettarmi dal tuo volto e il tuo spirito santo non togliere da me

Rendimi lrsquoesultanza della tua salvezza e confermami con lo spirito sovrano

Insegnerograve agli iniqui le tue vie e gli empi a te ritorneranno

Liberami dal sangue o Dio Dio della mia salvezza e la mia lingua celebreragrave con esultanza la tua giustizia

Signore apri le mie labbra e la mia bocca annunceragrave la tua lode

Certo se tu avessi voluto un sacrificio lo avrei dato di olocausti non ti

compiacerai Sacrificio a Dio egrave uno spirito contrito

un cuore contrito e umiliato Dio non lo disprezzeragrave

Benefica Signore nel tuo compiacimento Sion e siano riedificate le mura di Gerusalemme

18

Ἀγάθυνον Κύριε ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών

καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ Τότε

εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης ἀναφοράν

καὶ ὁλοκαυτώματα Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ

θυσιαστήριόν σου μόσχους

Δόξα Καὶ νῦν Ἀλληλούϊα γ Κύριε

ἐλέησον γ Δόξα

Τροπάριον Ἦχος πλ β

Κύριε κατέκρινάν σε οἱ Ἰουδαῖοι θανάτῳ τὴν

ζωὴν τῶν ἁπάντων οἱ τὴν ἐρυθρὰν ῥάβδῳ

πεζεύσαντες σταυρῷ σε προσήλωσαν καὶ οἱ

ἐκ πέτρας μέλι θηλάσαντες χολήν σοι

προσήνεγκαν ἀλλ ἑκὼν ὑπέμεινας ἵνα ἡμᾶς

ἐλευθερώσῃς τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ

Χριστὲ ὁ Θεὸς δόξα σοι

Καὶ νῦν Θεοτοκίον

Θεοτόκε σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή ἡ

βλαστήσασα τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς Σὲ

ἱκετεύομεν πρέσβευε Δέσποινα μετὰ τῶν

Ἀποστόλωνκαὶ πάντων τῶν Ἁγίων ἐλεηθῆναι

τὰς ψυχὰς ἡμῶν

Ἦχος πλ δ

Διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων ὁ φίλος σου καὶ

ὁ πλησίον Πέτρος ἠρνήσατό σε Κύριε καὶ

ὀδυρόμενος οὕτως ἐβόα Τῶν δακρύων μου

μὴ παρασιωπήσῃς εἶπα γὰρ φυλάξαι τὴν

πίστιν οἰκτίρμον καὶ οὐκ ἐφύλαξα καὶ ἡμῶν

τὴν μετάνοιαν οὕτω δέξαι καὶ ἐλέησον ἡμᾶς

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Στίχ Τὰ ῥήματά μου ἐνώτισαι Κύριε σύνες

τῆς κραυγῆς μου

Allora ti compiacerai del sacrificio di

giustizia dellrsquooblazione e di olocausti

allora offriranno vitelli sul tuo altare

Gloria Ora e sempre Alliluia (3)Kyrie

elegraveison (Gloria

Tono pl 2

ignore i giudei condannarono a morte te vita di tutti coloro che per la verga di Mosegrave avevano attraversato a piedi il Mar Rosso inchiodarono te

alla croce coloro che avevano succhiato il miele dalla pietra ti offrirono fiele ma tutto hai volontariamente sopportato per liberarci dalla schiavitugrave del nemico O Cristo Dio gloria a te

E ora

Theotokos tu sei la vera vite che ha

prodotto il frutto della vita Ti

preghiamo intercedi o Sovrana

insieme con gli Apostoli e con tutti i Santi

percheacute sia fatta misericordia alle nostre

anime

Quindi cantiamo i seguenti idiogravemela

Tono pl 4

er timore dei giudei o Signore Pietro tuo amico tuo prossimo ti ha rinnegato e pieno di dolore cosigrave gridava Non tacere davanti alle mie

lacrime Sigrave avevo detto che avrei

custodito la fede e non lrsquoho custodita o pietoso Cosigrave accogli anche il nostro pentimento e abbi pietagrave di noi

E di nuovo lo stesso

Stico Alle mie parole porgi lrsquoorecchio

Signore comprendi il mio grido

S

O

P

19

Πρὸ τοῦ τιμίου σου Σταυροῦ στρατιωτῶν

ἐμπαιζόντων σε Κύριε αἱ νοεραὶ στρατιαὶ

κατεπλήττοντο ἀνεδήσω γὰρ στέφανον

ὕβρεως ὁ τὴν γῆν ζωγραφήσας τοῖς ἄνθεσι

καὶ τὴν χλαῖναν χλευαζόμενος ἐφόρεσας ὁ

νεφέλαις περιβάλλων τὸ στερέωμα τοιαύτη

γὰρ οἰκονομία ἐγνώσθη σου ἡ εὐσπλαγχνία

Χριστέ τὸ μέγα ἔλεος δόξα σοι

Στίχ Πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ὁ

Βασιλεύς μου καὶ ὁ Θεός μου

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Δόξα Ἦχος πλ α

Ἑλκόμενος ἐπὶ σταυροῦ οὕτως ἐβόας Κύριε

Διὰ ποῖον ἔργον θέλετέ με σταυρῶσαι

Ἰουδαῖοι ὅτι τοὺς παραλύτους ὑμῶν

συνέσφιγξα ὅτι τοὺς νεκρούς ὡς ἐξ ὕπνου

ἀνέστησα Αἱμόρρουν ἰασάμην Χαναναίαν

ἠλέησα διὰ ποῖον ἔργον θέλετέ με φονεῦσαι

Ἰουδαῖοι ἀλλ ὄψεσθε εἰς ὃν νῦν ἐκκεντᾶτε

Χριστὸν παράνομοι

Καὶ νῦν πάλιν τὸ αὐτὸ

Προκείμενον Ἦχος δ

Ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος

Στίχ Κύριε μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με

Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ Ν 4-11 )

Κύριος δίδωσί μοι γλῶσσαν παιδείας τοῦ

γνῶναι ἡνίκα δεῖ εἰπεῖν λόγον ἔθηκέ με πρωῒ

πρωΐ προσέθηκέ μοι ὠτίον τοῦ ἀκούειν καὶ

ἡ παιδεία Κυρίου ἀνοίγει μου τὰ ὦτα ἐγὼ δὲ

οὐκ ἀπειθῶ οὐδὲ ἀντιλέγω Τὸν νῶτόν μου

Davanti alla tua croce preziosa

Signore mentre i soldati ti schernivano

erano colpite da stupore le celesti milizie

Hai cinto infatti una corona di dileggio

tu che hai coronato di fiori la terra hai

indossato una clamide di irrisione tu che

avvolgi di nubi il firmamento Ma in

questa economia si riconosce la tua

amorosa compassione o Salvatore e la

grande misericordia

Stico Sii attento alla voce della mia

supplica mio re e mio Dio

E di nuovo lo stesso

Gloria Tono pl 1

rascinato alla croce Signore dicevi

Per quale opera volete crocifiggermi

o giudei Percheacute ho raddrizzato i

vostri paralitici Percheacute ho risuscitato i

morti come da un sonno Ho guarito

lrsquoemorroissa ho avuto pietagrave della

cananea Per quale opera volete

uccidermi o giudei Ma guarderete o

iniqui al Cristo che ora trafiggete

E ora E di nuovo lo stesso

Prokigravemenon Tono 4

cco sono pronto ai flagelli e il mio

dolore mi sta sempre davanti

Stico Signore nel tuo sdegno non

accusarmi e nella tua ira non castigarmi

Lettura della profezia di Isaia (504-11)

l Signore Dio mi dagrave lingua drsquoistruzione per conoscere quando si debba dire una parola fin dal mattino mi fa pronto mi

ha dato un orecchio per ascoltare

lrsquoistruzione del Signore Dio mi

T

E

I

20

ἔδωκα εἰς μάστιγας τὰς δὲ σιαγόνας μου εἰς

ῥαπίσματα τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐκ

ἀπέστρεψα ἀπὸ αἰσχύνης ἐμπτυσμάτων καὶ

Κύριος Κύριος βοηθός μου ἐγενήθη Διὰ

τοῦτο οὐκ ἐνετράπην ἀλλ ἔθηκα τὸ

πρόσωπόν μου ὡς στερεὰν πέτραν καὶ

ἔγνων ὅτι οὐ μὴ αἰσχυνθῶ ὅτι ἐγγίζει ὁ

δικαιώσας με Τίς ὁ κρινόμενός μοι ἀντιστήτω

μοι ἅμακαὶ τίς ὁ κρινόμενός μοι ἐγγισάτω μοι

Ἰδοὺ Κύριος Κύριος βοηθήσει μοιτίς κακώσει

με ἰδοὺ πάντες ὑμεῖς ὡς ἱμάτιον

παλαιωθήσεσθε καὶ ὡς σὴς καταφάγεται

ὑμᾶς Τίς ἐν ὑμῖν ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον

ὑπακουσάτω τῆς φωνῆς τοῦ παιδὸς αὐτοῦ Οἱ

πορευόμενοι ἐν σκότει καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς

φῶς πεποίθατε ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου καὶ

ἀντιστηρισασθε ἐπὶ τῷ Θεῷ Ἰδοὺ πάντες

ὑμεῖς ὡς πῦρ καίετε καὶ κατισχύετε φλόγα

πορεύεσθε τῷ φωτὶ τοῦ πυρὸς ὑμῶν καὶ τῇ

φλογί ᾗ ἐξεκαύσατε δι ἐμὲ ἐγένετο ταῦτα

ὑμῖν ἐν λύπῃ κοιμηθήσεσθε

Πρὸς Ῥωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα

(Κεφ Ε 6-10)

Ἀδελφοί ἔτι Χριστός ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν

κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανε Μόλις

γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται ὑπὲρ γὰρ

τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν

Συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ

Θεός ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν

Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε Πολλῷ οὖν

μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ Αἵματι αὐτοῦ

σωθησόμεθα δι αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς Εἰ γὰρ

ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ

θανάτου τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ πολλῷ μᾶλλον

καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ

αὐτοῦ

apre le orecchie e io non mi rifiuto neacute contraddico Ho dato il dorso ai flagelli le guance agli schiaffi e non ho distolto il volto dalla vergogna degli sputi il Signore Dio egrave stato il mio aiuto Per questo non ho avuto vergogna ma ho reso il mio volto come dura pietra e so che non sarograve confuso percheacute egrave vicino colui che mi giustifica Chi vuol venire in giudizio con me Confrontiamoci

insieme Chi dunque vuol venire in giudizio con me Mi si avvicini Ecco il Signore Dio mi aiuteragrave Chi potragrave farmi del male Ecco che tutti voi invecchierete come un abito e la tignola vi divoreragrave Chi tra voi teme il Signore Ascolti la voce del suo servo Voi che camminate nella tenebra e non avete luce confidate nel nome del Signore e appoggiatevi a Dio Ecco voi tutti accendete un fuoco e alimentate la fiamma camminate alla luce del vostro fuoco e alla fiamma che avete acceso Da parte mia vi egrave accaduto tutto questo nel dolore voi vi addormenterete

Apostolo

Lettura dellrsquoepistola di Paolo ai Romani

(56-10)

ratelli mentre noi eravamo ancora peccatori Cristo morigrave per gli empi nel tempo stabilito Ora a stento si

trova chi sia disposto a morire per un giusto forse ci puograve essere chi ha il coraggio di morire per una persona dabbene Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi percheacute mentre eravamo ancora peccatori Cristo egrave morto per noi A maggior ragione ora giustificati per il suo sangue saremo salvati dallrsquoira per mezzo di lui Se infatti quandrsquoeravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo molto piugrave ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita

F

21

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον

ιε΄ 16 - 41

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ οἱ στρατιῶται ἀπήγαγον τὸν

Ἰησοῦν ἔσω τῆς αὐλῆς ὅ ἐστι πραιτώριον καὶ

συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν 17 καὶ

ἐνδύουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν

αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον 18 καὶ

ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν Χαῖρε ὁ βασιλεὺς

τῶν Ἰουδαίων 19 καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν

κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ καὶ

τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ 20 καὶ

ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν

πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ

ἴδια καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν

αὐτόν 21 Καὶ ἀγγαρεύουσι παράγοντά τινα

Σίμωνα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ ἀγροῦ τὸν

πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ρούφου ἵνα ἄρῃ τὸν

σταυρὸν αὐτοῦ 22 Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ

Γολγοθᾶν τόπον ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον

κρανίου τόπος 23 καὶ ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν

ἐσμυρνισμένον οἶνον ὁ δὲ οὐκ ἔλαβε 24 καὶ

σταυρώσαντες αὐτὸν διαμερίζονται τὰ ἱμάτια

αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον ἐπ αὐτὰ τίς τί

ἄρῃ 25 ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν

αὐτόν 26 καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ

ἐπιγεγραμμένη Ὁ βασιλεὺς τῶν

Ἰουδαίων 27 Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσι δύο

λῃστάς ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων

αὐτοῦ 28 καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα

καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη 29 Καὶ οἱ

παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν

κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες

Οὐὰ ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν

ἡμέραις οἰκοδομῶν 30 σῶσον σεαυτὸν καὶ

κατάβα ἀπὸ τοῦ σταυροῦ 31 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ

ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ

Vangelo secondo Marco

(1516-41)

n quel tempo i soldati condussero Gesugrave dentro il cortile cioegrave nel pretorio e convocarono tutta la

coorte Lo rivestirono di porpora e dopo aver intrecciato una corona di spine gliela misero sul capo Cominciarono poi a salutarlo Salve re dei giudei E gli percuotevano il capo con una canna gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano a lui Dopo averlo

schernito lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti poi lo condussero fuori per crocifiggerlo Allora costrinsero un tale che passava un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna padre di Alessandro e Rufo a portare la croce Condussero dunque Gesugrave al luogo del Golgota che significa luogo del cranio e gli offrirono vino mescolato con mirra ma egli non ne prese Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere Erano le nove del mattino quando lo crocifissero E lrsquoiscrizione con il motivo della condanna diceva Il re dei giudei Con lui crocifissero anche due ladroni uno alla sua destra e uno alla sinistra I passanti lo insultavano e scuotendo il capo esclamavano Ehi tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni salva te stesso scendendo dalla croce Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi facendosi beffe di lui dicevano Ha salvato altri non puograve salvare se stesso Il Cristo il re drsquoIsraele scenda ora dalla croce percheacute vediamo e crediamo E anche quelli che erano stati crocifissi con lui

I

22

τῶν γραμματέων ἔλεγον Ἄλλους ἔσωσεν

ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι 32 ὁ Χριστὸς ὁ

βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ

σταυροῦ ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν αὐτῷ

καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι αὐτῷ ὠνείδιζον

αὐτόν 33 Γενομένης δὲ ὥρας ἕκτης σκότος

ἐγένετο ἐφ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας

ἐνάτης 34 καὶ τῇ ὥρᾳ τῇ ἐνάτῃ ἐβόησεν ὁ

Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων Ἐλωῒ Ἐλωῒ λιμᾶ

σαβαχθανί ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον ὁ Θεός

μου ὁ Θεός μου εἰς τί με ἐγκατέλιπες 35 καί

τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον

Ἴδε Ἠλίαν φωνεῖ 36 δραμὼν δέ εἷς καὶ γεμίσας

σπόγγον ὄξους περιθεὶς τε καλάμῳ ἐπότιζεν

αὐτόν λέγων Ἄφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας

καθελεῖν αὐτόν 37 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν

μεγάλην ἐξέπνευσε 38 Καὶ τὸ καταπέτασμα

τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως

κάτω 39 Ἰδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς

ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτω κράξας

ἐξέπνευσεν εἶπεν Ἀληθῶς ὁ ἄνθρωπος

οὗτος υἱὸς ἦν Θεοῦ 40 Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες

ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι ἐν αἷς ἦν καὶ

Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ

Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆ μήτηρ καὶ

Σαλώμη 41 αἳ καὶ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ

ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ καὶ

ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς

Ἱεροσόλυμα

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν

Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ

Κοντάκιον

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

lo insultavano Venuto mezzogiorno si

fece buio su tutta la terra fino alle tre

del pomeriggio Alle tre Gesugrave gridograve

con voce forte Eloiacute eloiacute lemagrave

sabactagraveni che significa Dio mio Dio

mio percheacute mi hai abbandonato

Alcuni dei presenti udito ciograve

dicevano Ecco chiama Elia Uno corse

a inzuppare di aceto una spugna e

postala su una canna gli dava da bere

dicendo Aspettate vediamo se viene

Elia a toglierlo dalla croce Ma Gesugrave

dando un forte grido spirograve Il velo del

tempio si squarciograve in due dallrsquoalto in

basso Allora il centurione che gli stava

di fronte vistolo spirare in quel modo

disse Veramente questrsquouomo era

Figlio di Dio Crsquoerano anche alcune

donne che stavano ad osservare da

lontano tra le quali Maria di Magdala

Maria madre di Giacomo il minore e di

Ioses e Salome che lo seguivano e

servivano quando era ancora in Galilea

e molte altre che erano salite con lui a

Gerusalemme

Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro

Percheacute tuo egrave

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

V

23

Τό Κύριε ἐλέησον μ Ὁ ἐν παντὶ

καιρῷ Κύριε ἐλέησον γ Δόξα Καὶ νῦν

Τὴν τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου

εὐλόγησον Πάτερ ὁ Ἱερεύς ὁ Θεός

οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ τὴν παροῦσαν

Εὐχὴν

Δέσποτα Θεέ Πάτερ παντοκράτορ Κύριε Υἱὲ

μονογενές Ἰησοῦ Χριστὲ καὶ ἅγιον Πνεῦμα

μία Θεότης μία Δύναμις ἐλέησόν με τὸν

ἁμαρτωλόν καί οἷς ἐπίστασαι κρίμασι

σῶσόν με τὸν ἀνάξιον δοῦλόν σου ὅτι

εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων

Ἀμήν

ΩΡΑ ΕΚΤΗ

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν Κύριε ἐλέησον ιβ

Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ καὶ τοὺς

παρόντας Ψαλμούς

Ψαλμὸς νγ

Ὁ Θεός ἐν τῷ ὀνόματί σου σῶσόν με καὶ ἐν

τῇ δυνάμει σου κρινεῖς με ὁ Θεόςεἰσάκουσον

τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι τὰ ῥήματα τοῦ

στόματός μου ὅτι ἀλλότριοι ἐπανέστησαν

ἐπ ἐμέ καὶ κραταιοὶ ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου

καὶ οὐ προέθεντο τὸν Θεὸν ἐνώπιον αὐτῶν

Ἰδοὺ γὰρ ὁ Θεὸς βοηθεῖ μοι καὶ ὁ Κύριος

ἀντιλήπτωρ τῆς ψυχῆς μου Ἀποστρέψει τὰ

κακὰ τοῖς ἐχθροῖς μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου

ἐξολόθρευσον αὐτούς Ἑκουσίως θύσω σοι

ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί σου Κύριε ὅτι

ἀγαθόν ὅτι ἐκ πάσης θλίψεως ἐρρύσω με καὶ

ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου ἐπεῖδεν ὁ ὀφθαλμός μου

Kirie eleison (40) Tu che in ogni tempo Kirie eleison (3) Gloria E ora Piugrave venerabile Nel nome del Signore

benedici Padre Dio abbia pietagrave di noi

ovrano Dio Padre onnipotente

Signore Figlio unigenito Gesugrave Cristo e

Santo Spirito unica divinitagrave unica

potenza abbi pietagrave di me peccatore e con i

giudizi che tu sai salva me indegno tuo

servo percheacute tu sei benedetto nei secoli

dei secoli Amin

ORA SESTA

SALMO 53

Dio nel tuo nome salvami e nella

tua potenza giudicami

O Dio ascolta la mia preghiera porgi

lrsquoorecchio alle parole della mia bocca

Percheacute stranieri sono insorti contro di

me e violenti hanno cercato lrsquoanima mia

non hanno posto Dio davanti a loro

Ma ecco Dio mi aiuta e il Signore egrave il

sostegno dellrsquoanima mia

Ritorceragrave il male sui miei nemici nella

tua veritagrave fanne sterminio

Volontariamente ti offrirograve sacrifici

loderograve il tuo nome Signore percheacute egrave

buono

Percheacute da ogni tribolazione mi hai

liberato e il mio occhio ha dominato i

miei nemici

S

O

24

Ψαλμὸς ρλθ

Ἐξελοῦ με Κύριε ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ

ἀπὸ ἀνδρὸς ἀδίκου ῥῦσαί με Οἵ τινες

ἑλογίσαντο ἀδικίαν ἐν καρδίᾳ ὅλην τὴν

ἡμέραν παρετάσσοντο πολέμους Ἠκόνησαν

γλῶσσαν αὐτῶν ὡσεὶ ὄφεως ἰὸς ἀσπίδων

ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν Φύλαξόν με Κύριε ἐκ

χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ἀπὸ ἀνθρώπων ἀδίκων

ἐξελοῦ με οἵτινες διελογίσαντο τοῦ

ὑποσκελίσαι τὰ διαβήματά μου Ἔκρυψαν

ὑπερήφανοι παγίδα μοι καὶ σχοινίοις

διέτειναν παγίδα τοῖς ποσί μου ἐχόμενα

τρίβους σκάνδαλα ἔθεντό μοι Εἶπα τῷ

Κυρίῳ Θεός μου εἶ σύ ἐνώτισαι Κύριε τὴν

φωνὴν τῆς δεήσεώς μου Κύριε Κύριε

δύναμις τῆς σωτηρίας μου ἐπεσκίασας ἐπὶ

τὴν κεφαλήν μου ἐν ἡμέρᾳ πολέμου Μὴ

παραδῷς με Κύριε ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας μου

ἁμαρτωλῷ διελογίσαντο κατ ἐμοῦ μὴ

ἐγκαταλίπῃς με μή ποτε ὑψωθῶσιν Ἡ

κεφαλὴ τοῦ κυκλώματος αὐτῶν κόπος τῶν

χειλέων αὐτῶν καλύψει αὐτούς Πεσοῦνται ἐπ

αὐτοὺς ἄνθρακες ἐν πυρὶ καταβαλεῖς αὐτούς

ἐν ταλαιπωρίαις οὐ μὴ ὑποστῶσιν Ἀνὴρ

γλωσσώδης οὐ κατευθυνθήσεται ἐπὶ τῆς γῆς

ἄνδρα ἄδικον κακὰ θηρεύσει εἰς διαφθοράν

Ἔγνων ὅτι ποιήσει Κύριος τὴν κρίσιν τῶν

πτωχῶν καὶ τὴν δίκην τῶν πενήτων Πλὴν

δίκαιοι ἐξομολογήσονται τῷ ὀνόματί σου καὶ

κατοικήσουσιν εὐθεῖς σὺν τῷ προσώπῳ σου

Ψαλμὸς 90

Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου ἐν

σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται

Ἐρεῖ τῷ Κυρίῳ Ἀντιλήπτωρ μου εἶ καὶ

καταφυγή μου ὁ Θεός μου καὶ ἐλπιῶ ἐπ

αὐτόν ὅτι αὐτὸς ῥύσεταί σε ἐκ παγίδος

θηρευτῶν καὶ ἀπὸ λόγου ταραχώδους Ἐν

SALMO 139

trappami dallrsquouomo malvagio Signore liberami dallrsquouomo ingiusto percheacute hanno tramato ingiustizie nel

cuore tutto il giorno preparano guerre Hanno aguzzato la loro lingua come

quella di un serpente veleno di aspidi egrave sotto le loro labbra

Custodiscimi Signore dalla mano del peccatore strappami dagli uomini ingiusti percheacute hanno tramato di far inciampare i miei passi

Gli orgogliosi mi hanno nascosto un laccio e hanno teso funi come lacci ai miei piedi lungo il sentiero mi hanno posto un inciampo

Ho detto al Signore sei tu il mio Dio ascolta Signore la voce della mia supplica

Signore Signore potenza della mia salvezza hai adombrato il mio capo nel giorno della guerra

Non consegnarmi Signore al peccatore avido di me hanno tramato contro di me non abbandonarmi percheacute non si esaltino

Il capo dei loro raggiri la fatica delle loro labbra li copriragrave

Cadranno su di loro carboni di fuoco sulla terra li abbatterai con sciagure e non sussisteranno

Lrsquouomo linguacciuto non avragrave successo sulla terra i mali daranno la caccia allrsquouomo empio per distruggerlo

So che il Signore faragrave il giudizio del povero e difenderagrave la causa dei miseri

Certo i giusti celebreranno il tuo nome i retti dimoreranno con il tuo volto

SALMO 90

hi abita nellrsquoaiuto dellrsquoAltissimo dimoreragrave al riparo del Dio del cielo Diragrave al Signore Mio sostegno sei tu e

mio rifugio il mio Dio e spererograve in lui Poicheacute egli ti libereragrave dal laccio dei

cacciatori e dalla parola che sconvolge

S

C

25

τοῖς μεταφρένοις αὐτοῦ ἐπισκιάσει σοι καὶ

ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐλπιείς ὅπλῳ

κυκλώσει σε ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ οὐ φοβηθήσῃ

ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ ἀπὸ βέλους

πετομένου ἡμέρας ἀπὸ πράγματος ἐν σκότει

διαπορευομένου ἀπὸ συμπτώματος καὶ

δαιμονίου μεσημβρινοῦ Πεσεῖται ἐκ τοῦ

κλίτους σου χιλιάς καὶ μυριὰς ἐκ δεξιῶν σου

πρὸς σὲ δὲ οὐκ ἐγγιεῖ Πλὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς

σου κατανοήσεις καὶ ἀνταπόδοσιν

ἁμαρτωλῶν ὄψει ὅτι σύ Κύριε ἡ ἐλπίς μου

τὸν Ὕψιστον ἔθου καταφυγήν σου Οὐ

προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά καὶ μάστιξ οὐκ

ἐγγιεῖ ἐν τῷ σκηνώματί σου ὅτι τοῖς Ἀγγέλοις

αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε

ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου Ἐπὶ χειρῶν

ἀροῦσί σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον

τὸν πόδα σου Ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον

ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ

δράκοντα Ὅτι ἐπ ἐμὲ ἤλπισε καὶ ῥύσομαι

αὐτόν σκεπάσω αὐτόν ὅτι ἔγνω τὸ ὄνομά

μου Κεκράξεται πρός με καὶ ἐπακούσομαι

αὐτοῦ μετ αὐτοῦ εἰμι ἐν θλίψει ἐξελοῦμαι

αὐτόν καὶ δοξάσω αὐτόν Μακρότητα ἡμερῶν

ἐμπλήσω αὐτόν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν

μου

Δόξα Καὶ νῦν Ἀλληλούϊα γ Κύριε

ἐλέησον γ Δόξα

Τροπάριον Ἦχος β

Σωτηρίαν εἰργάσω ἐν μέσῳ τῆς γῆς Χριστε ὁ

Θεός ἐπὶ Σταυροῦ τὰς ἀχράντους σου χεῖρας

ἐξέτεινας ἐπισυνάγων πάντα τὰ ἔθνη

κράζοντα Κύριε δόξα σοι

Con le sue spalle ti adombreragrave e sotto le sue ali spererai la sua veritagrave ti circonderagrave di uno scudo

Non temerai lo spavento notturno la freccia che vola di giorno quanto si aggira nella tenebra lrsquoassalto del demonio meridiano

Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra ma a te non si avvicineragrave

Solo osserverai coi tuoi occhi e vedrai la retribuzione dei peccatori

Sei tu infatti la mia speranza Signore hai fatto dellrsquoAltissimo il tuo rifugio

Non si accosteragrave a te alcun male neacute flagello si avvicineragrave alla tua tenda

Percheacute per te comanderagrave ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie

Sulle loro mani ti porteranno percheacute non inciampi col tuo piede nel sasso

Sullrsquoaspide e sul basilisco camminerai e calpesterai il leone e il drago

Poicheacute in me ha sperato lo libererograve lo metterograve al riparo percheacute ha conosciuto il mio nome

Mi invocheragrave e lo esaudirograve con lui sono nella tribolazione lo scamperograve e lo glorificherograve

Lo colmerograve di lunghezza di giorni e gli mostrerograve la mia salvezza

Gloria Ora e sempre Amin Alliluia (3) Kyrie elegraveison (3)

Gloria

Tono 2

ai operato la salvezza in mezzo alla

terra o Cristo Dio Hai disteso sulla

croce le tue mani immacolate per

radunare tutte le genti che acclamano

Signore gloria a te

H

26

Καὶ νῦν Θεοτοκίον

Ὅτι οὐκ ἔχομεν παρρησίαν διὰ τὰ πολλὰ

ἡμῶν ἁμαρτήματα σὺ τὸν ἐκ σοῦ γεννηθέντα

δυσώπησον Θεοτόκε Παρθένε πολλὰ γὰρ

ἰσχύει δέησις Μητρὸς πρὸς εὐμένειαν

Δεσπότου Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν ἱκεσίας ἡ

πάνσεμνος ὅτι ἐλεήμων ἐστί καὶ σῴζειν

δυνάμενος ὁ καὶ παθεῖν ὑπὲρ ἡμῶν

καταδεξάμενος

Ἦχος πλ δ

Τάδε λέγει Κύριος τοῖς Ἰουδαίοις Λαός μου τί

ἐποίησά σοι ἢ τί σοι παρηνώχλησα τοὺς

τυφλούς σου ἐφώτισα τοὺς λεπρούς σου

ἐκαθάρισα ἄνδρα ὄντα ἐπὶ κλίνης

ἠνωρθωσάμην Λαός μου τί ἐποίησά σοι καὶ

τί μοι ἀνταπέδωκας ἀντὶ τοῦ μάννα χολήν

ἀντὶ τοῦ ὕδατος ὄξος ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με

σταυρῷ με προσηλώσατε οὐκέτι στέγω

λοιπόν καλέσω μου τὰ ἔθνη κᾀκεῖνά με

δοξάσουσι σὺν τῷ Πατρὶ καὶ Πνεύματι κᾀγὼ

αὐτοῖς δωρήσομαι ζωὴν τὴν αἰώνιον

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Στίχ Ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολήν καὶ εἰς

τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος

Οἱ νομοθέται τοῦ Ἰσραήλ Ἰουδαῖοι καὶ

Φαρισαῖοι ὁ χορὸς τῶν Ἀποστόλων βοᾷ

πρὸς ὑμᾶς Ἴδε ναός ὃν ὑμεῖς ἐλύσατε Ἴδε

ἀμνός ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε τάφῳ

παρεδώκατε ἀλλ ἐξουσίᾳ ἑαυτοῦ ἀνέστη Μὴ

πλανᾶσθε Ἰουδαῖοι αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐν

θαλάσσῃ σώσας καὶ ἐν ἐρήμῳ θρέψας αὐτός

ἐστιν ἡ ζωὴ καὶ τὸ φῶς καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ

Κόσμου

Ora e sempre

oicheacute non osiamo neppure parlare a causa dei nostri molti peccati supplica tu colui che da te egrave nato o

Theotokos puograve molto infatti la preghiera della Madre presso la compassione del Sovrano Non disprezzare o venerabilissima le suppliche dei peccatori percheacute egrave misericordioso e puograve salvarci colui che ha anche accettato di patire per noi

Quindi i seguenti idiogravemela Tono pl 4

osigrave dice il Signore ai giudei Popolo

mio che mai ti ho fatto O in che ti

ho contristato Ai tuoi ciechi ho dato

la luce i tuoi lebbrosi ho mondato ho

rimesso in piedi lrsquouomo costretto al letto

Popolo mio che mai ti ho fatto e che mi

hai dato tu in cambio Invece della manna

fiele invece dellrsquoacqua aceto invece di

amarmi voi mi avete inchiodato alla

croce non lo tollero piugrave chiamerograve le mie

genti ed esse mi daranno gloria insieme al

Padre e allo Spirito ed io donerograve loro la

vita eterna

E di nuovo lo stesso

Stico Mi hanno dato fiele in cibo nella

mia sete mi hanno abbeverato di aceto

O legulei di Israele giudei e farisei a

voi grida il coro degli apostoli Ecco il

tempio che avete distrutto ecco lrsquoagnello

che avete crocifisso lo avete consegnato

alla tomba ma per sua propria potenza egrave

risorto Non ingannatevi o giudei egrave lui

che vi ha salvati nel mare e vi ha nutriti

nel deserto egrave lui la vita e la luce e la pace

del mondo

P

C

27

Στίχ Σῶσόν με ὁ Θεός ὅτι εἰσήλθοσαν ὕδατα

ἕως ψυχῆς μου

Καὶ πάλιν τὸ αὐτό

Δόξα Ἦχος πλ α

Δεῦτε χριστοφόροι λαοὶ κατίδωμεν τί

συνεβουλεύσατο Ἰούδας ὁ προδότης σὺν

ἱερεῦσιν ἀνόμοις κατὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν

σήμερον ἔνοχον θανάτου τὸν ἀθάνατον

Λόγον πεποίηκαν καὶ Πιλάτῳ προδώσαντες

ἐν τόπῳ Κρανίου ἐσταύρωσαν καὶ ταῦτα

πάσχων ἐβόα ὁ Σωτὴρ ἡμῶν λέγων Ἄφες

αὐτοῖς Πάτερ τὴν ἁμαρτίαν ταύτην ὅπως

γνῶσι τὰ ἔθνη τὴν ἐκ νεκρῶν μου Ἀνάστασιν

Καὶ νῦν Πάλιν τὸ αὐτὸ

Προκείμενον Ἦχος δ

Κύριε ὁ Κύριος ἡμῶν ὡς θαυμαστὸν τὸ

ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ

Στίχ Ὅτι ἐπήρθη ἡ μεγαλοπρέπειά σου

ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν

Προφητείας Ἡσαϊου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ ΝΒ 13 - ΝΔ 1)

Τάδε λέγει Κύριος Ἰδοὺ συνήσει ὁ παῖς μου

καὶ ὑψωθήσεται καὶ δοξασθήσεται καὶ

μετεωρισθήσεται σφόδρα Ὃν τρόπον

ἐκστήσονται ἐπὶ σὲ πολλοί οὕτως ἀδοξήσει

ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τὸ εἶδός σου καὶ ἡ δόξα

σου ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπωνΟὕτω θαυμάσονται

ἔθνη πολλὰ ἐπ αὐτῷ καὶ συνέξουσι βασιλεῖς

τὸ στόμα αὐτῶν ὅτι οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ

αὐτοῦ ὄψονται καὶ οἳ οὐκ ἀκηκόασι

συνήσουσι Κύριε τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ

ἡμῶν καὶ ὁ βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη

Stico Salvami o Dio percheacute le acque

sono penetrate fino allrsquoanima mia

Di nuovo lo stesso

Gloria Tono pl 1

enite popoli portatori di Cristo

consideriamo ciograve che Giuda il

traditore ha macchinato contro il

nostro Salvatore con iniqui sacerdoti

oggi hanno dichiarato reo di morte il

Verbo immortale e dopo averlo

consegnato a Pilato lo hanno crocifisso

nel luogo del cranio tra questi patimenti

il nostro Salvatore diceva Padre

perdona loro questo peccato percheacute

conoscano le genti la mia risurrezione

dai morti

E ora Di nuovo lo stesso

Prokigravemenon Tono 4

ignore Signore nostro comrsquoegrave

ammirabile il tuo nome in tutta la

terra

Stico Percheacute egrave stata elevata la tua

magnificenza al di sopra dei cieli

Lettura della profezia di Isaia (5213-541)

osigrave dice il Signore Ecco il mio servo comprenderagrave e saragrave grandemente esaltato e glorificato Molti per te rimarranno sbigottiti percheacute proprio

cosigrave saragrave privato di gloria il tuo aspetto di fronte agli uomini e ti saragrave tolta ogni gloria tra i figli degli uomini Cosigrave stupiranno di lui molte genti e i re chiuderanno la bocca percheacute vedranno ciograve che di lui non era stato loro annunciato e quanti non lrsquoavevano udito comprenderanno Signore chi ha creduto al nostro annuncio E il braccio del Signore a chi egrave stato rivelato Abbiamo

V

S

C

28

Ἀνηγγείλαμεν ὡς παιδίον ἐναντίον αὐτοῦ ὡς

ῥίζα ἐν γῇ διψώσῃ Οὐκ ἔστιν εἶδος αὐτῷ

οὐδὲ δόξα καὶ εἴδομεν αὐτόν καὶ οὐκ εἶχεν

εἶδος οὐδὲ κάλλος ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ

ἄτιμον καὶ ἐκλεῖπον παρὰ πάντας τοὺς υἱοὺς

τῶν ἀνθρώπων Ἄνθρωπος ἐν πληγῇ ὤν καὶ

εἰδὼς φέρειν μαλακίαν ὅτι ἀπέστραπται τὸ

πρόσωπον αὐτοῦἠτιμάσθη καὶ οὐκ ἑλογίσθη

Οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ

ἡμῶν ὀδυνᾶται καὶ ἡμεῖς ἑλογισάμεθα αὐτὸν

εἶναι ἐν πόνῳ καὶ ἐν πληγῇ ὑπὸ Θεοῦ καὶ ἐν

κακώσει Αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη διὰ τὰς

ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ μεμαλάκισται διὰ τὰς

ἀνομίας ἡμῶν Παιδεία εἰρήνης ἡμῶν ἐπ

αὐτόν τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν

Πάντες ὡς πρόβατα ἐπλανήθημεν ἀνθρωπος

τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήθη Καὶ Κύριος

παρέδωκεν αὐτὸν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν καὶ

αὐτὸς διὰ τὸ κεκακῶσθαι οὐκ ἀνοίγει τὸ

στόμα αὐτοῦ Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη

καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος ἄφωνος

οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ Ἐν τῇ

ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη τὴν

δὲ γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται ὅτι αἵρεται

ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν

τοῦ λαοῦ μου ἤχθη εἰς θάνατον Καὶ δώσω

τοὺς πονηρούς ἀντὶ τῆς ταφῆς αὐτοῦ καὶ

τοὺς πλουσίους ἀντὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ὅτι

ἀνομίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν

τῷ στόματι αὐτοῦ καὶ βούλεται Κύριος

καθαρίσαι αὐτὸν ἀπὸ τῆς πληγῆς Ἐὰν δῶτε

περὶ ἁμαρτίας ἡ ψυχὴ ὑμῶν ὄψεται σπέρμα

μακρόβιον καὶ βούλεται Κύριος ἐν χειρὶ αὐτοῦ

ἀφελεῖν ἀπὸ τοῦ πόνου τῆς ψυχῆς αὐτοῦ

δεῖξαι αὐτῷ φῶς καὶ πλάσαι τῇ συνέσει

δικαιῶσαι δίκαιον εὖ δουλεύοντα πολλοῖς καὶ

τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν αὐτὸς ἀνοίσει Διὰ τοῦτο

portato un annuncio come un bambino davanti a lui come radice in terra assetata Egrave sfigurato senza gloria lo abbiamo visto ed era privo di forma e di bellezza anzi il suo aspetto era disonorato non era piugrave quello di qualsiasi altro figlio drsquouomo Un uomo colpito che ha imparato a portare la debolezza il suo volto ha suscitato disprezzo egrave stato disonorato non egrave stato

tenuto in nessun conto Costui porta i nostri peccati e per noi egrave nel dolore noi lo abbiamo considerato uno nella pena colpito nella disgrazia ma egrave stato ferito per i nostri peccati egrave stato reso debole a causa delle nostre iniquitagrave Egrave su di lui il castigo che ci ottiene pace dalle sue piaghe siamo stati guariti Noi tutti eravamo erranti come pecore ciascuno andava errante per la sua strada e il Signore ha consegnato lui per i nostri peccati ed egli maltrattato non apriva bocca Come pecora egrave stato condotto al macello come agnello muto davanti a chi lo tosa cosigrave egli non apriva bocca Nella sua umiliazione gli egrave stato tolto ogni diritto ma la sua generazione chi la descriveragrave Sigrave vien tolta dalla terra la sua vita per le iniquitagrave del mio popolo egrave stato condotto a morte Metterograve i malvagi di fronte alla sua tomba e i ricchi di fronte alla sua morte poicheacute egli non ha commesso iniquitagrave neacute vi egrave inganno nella sua bocca e il Signore vuole purificarlo dalla piaga Se fate offerte per il peccato la vostra anima vedragrave una discendenza longeva e il Signore vuole liberarlo dalla pena della sua anima mostrargli la luce plasmarlo nellrsquointelligenza giustificare un giusto che rende grande servizio a

tanti egli porteragrave i loro peccati Per questo faragrave eredi molti e divideragrave le spoglie dei fortipercheacute ha dato alla morte la sua vita ed egrave stato annoverato tra gli iniqui mentre egli ha portato i peccati di molti e per le loro iniquitagrave egrave stato

29

αὐτὸς κληρονομήσει πολλούς καὶ τῶν

ἰσχυρῶν μεριεῖ σκῦλα ἀνθ ὧν παρεδόθη εἰς

θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις

ἑλογίσθη καὶ αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν

ἀνήνεγκε καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν

παρεδόθη Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα

ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα ὅτι πολλὰ

τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης

τὸν ἄνδρα

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα

(Κεφ Β 11-18)

Ἀδελφοί ὁ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς

πάντες δι ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται

ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν λέγων Ἀπαγγελῶ

τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου ἐν μέσῳ

ἐκκλησίας ὑμνήσω σε Καὶ πάλιν Ἐγὼ ἔσομαι

πεποιθὼς ἐπ αὐτῷ Καὶ πάλιν Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ

τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός Ἐπεὶ οὖν τὰ

παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος καὶ

αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν ἵνα

διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος

ἔχοντα τοῦ θανάτου τοῦτ΄ ἔστι τὸν διάβολον

καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους ὅσοι φόβῳ θανάτου

διαπαντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας οὐ

γὰρ δήπου Ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται ἀλλὰ

σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται Ὅθεν

ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι

ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς Ἀρχιερεὺς

τὰ πρὸς τὸν Θεόν εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς

ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ ἐν ᾧ γάρ πέπονθεν αὐτὸς

πειρασθείς δύναται τοῖς πειραζομένοις

βοηθῆσαι

consegnato Gioisci o sterile che non

partorisci esplodi in grida tu che non

soffri doglie percheacute sono piugrave numerosi i

figli dellrsquoabbandonata di quelli della

maritata

Apostolo

Lettura dellrsquoepistola agli Ebrei (211-18)

ratelli colui che santifica e coloro che

sono santificati provengono tutti da

una stessa origine per questo non si

vergogna di chiamarli fratelli dicendo

Annunzierograve il tuo nome ai miei fratelli in

mezzo allrsquoassemblea canterograve le tue lodi e

ancora Io metterograve la mia fiducia in lui e

inoltre Eccoci io e i figli che Dio mi ha

dato Poicheacute dunque i figli hanno in

comune il sangue e la carne anchrsquoegli ne

egrave divenuto partecipe per ridurre

allrsquoimpotenza mediante la morte colui che

della morte ha il potere cioegrave il diavolo e

liberare cosigrave quelli che per timore della

morte erano soggetti a schiavitugrave per tutta

la vita Egli infatti non si prende cura

degli angeli ma della stirpe di Abramo si

prende cura Perciograve doveva rendersi in

tutto simile ai fratelli per diventare un

sommo sacerdote misericordioso e fedele

nelle cose che riguardano Dio allo scopo

di espiare i peccati del popolo Infatti

proprio per essere stato messo alla prova

ed avere sofferto personalmente egrave in

grado di venire in aiuto a quelli che

subiscono la prova

F

30

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν

κη΄ 32 - 49

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἤγοντο σὺν τῷ Ἰησοῦ καὶ

ἕτεροι δύο κακοῦργοι σὺν αὐτῷ

ἀναιρεθῆναι 33 Καὶ ὅτε ἀπῆλθον ἐπὶ τὸν

τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον ἐκεῖ

ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους ὃν

μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν 34 ὁ δὲ

Ἰησοῦς ἔλεγε Πάτερ ἄφες αὐτοῖς οὐ γὰρ

οἴδασι τί ποιοῦσι διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια

αὐτοῦ ἔβαλον κλῆρον 35 καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς

θεωρῶν ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες

σὺν αὐτοῖς λέγοντες Ἄλλους ἔσωσε σωσάτω

ἑαυτόν εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ τοῦ Θεοῦ ὁ

ἐκλεκτός 36 ἐνέπαιζον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ

στρατιῶται προσερχόμενοι καὶ ὄξος

προσφέροντες αὐτῷ 37 καὶ λέγοντες Εἰ σὺ εἶ ὁ

βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων σῶσον σεαυτόν 38 ἦν

δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη ἐπ αὐτῷ

γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ρωμαϊκοῖς καὶ

Ἑβραϊκοῖς οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν

Ἰουδαίων 39 Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων

κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων Εἰ σὺ εἶ

ὁ Χριστός σῶσον σεαυτὸν καὶ

ἡμᾶς 40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ

λέγων Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν ὅτι ἐν τῷ

αὐτῷ κρίματι εἶ 41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως ἄξια

γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν οὗτος δὲ

οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε 42 καὶ ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ

Μνήσθητί μου Κύριε ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ

βασιλείᾳ σου 43 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

Ἀμήν λέγω σοι σήμερον μετ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ

παραδείσῳ 44 ἦν δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ

σκότος ἐγένετο ἐφ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας

ἐνάτης τοῦ ἡλίου ἐκλειπόντος 45 καὶ ἐσχίσθη

τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον 46 καὶ

Vangelo secondo Luca

(2332-49)

n quel tempovenivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati Quando

giunsero al luogo detto Cranio lagrave crocifissero lui e i due malfattori uno a destra e lrsquoaltro a sinistra Gesugrave diceva Padre perdonali percheacute non sanno quello che fanno Dopo essersi poi divise le sue vesti le tirarono a sorte Il popolo stava a vedere i capi invece lo schernivano dicendo Ha salvato gli

altri salvi se stesso se egrave il Cristo di Dio il suo eletto Anche i soldati lo schernivano e gli si accostavano per porgergli dellrsquoaceto e dicevano Se tu sei il re dei giudei salva te stesso Crsquoera anche una scritta sopra il suo capo Questi egrave il re dei giudei Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava Non sei tu il Cristo Salva te stesso e anche noi Ma lrsquoaltro lo rimproverava Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena Noi giustamente percheacute riceviamo il giusto per le nostre azioni egli invece non ha fatto nulla di male E aggiunse Gesugrave ricordati di me quando entrerai nel tuo regno Gli rispose In veritagrave ti dico oggi sarai con me nel paradiso Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissograve e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio Il velo del tempio si squarciograve nel mezzo Gesugrave gridando a gran voce disse Padre nelle tue mani consegno il mio spirito Detto questo spirograve Visto ciograve che era accaduto il centurione glorificava Dio Veramente questrsquouomo era giusto Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo ripensando a quanto

I

31

φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπε Πάτερ

εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου

καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν 47 ἰδὼν δὲ ὁ

ἑκατόνταρχος τὸ γενόμενον ἐδόξασε τὸν Θεὸν

λέγων Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος

ἦν 48 καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι

ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην θεωροῦντες τὰ

γενόμενα τύπτοντες ἑαυτῶν τὰ στήθη

ὑπέστρεφον 49 εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ

γνωστοὶ αὐτοῦ ἀπὸ μακρόθεν καὶ γυναῖκες αἱ

συνακολουθήσασαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας

ὁρῶσαι ταῦτα

Ταχὺ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί

σου Κύριε ὅτι ἑπτωχεύσαμεν σφόδρα

βοήθησον ἡμῖν ὁ Θεός ὁ σωτὴρ ἡμῶν

ἕνεκεν τῆς δόξης τοῦ ὀνόματός σου Κύριε

ῥῦσαι ἡμᾶς καὶ ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν

ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ

Κοντάκιον

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρια ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

Κύριε ἐλέησον μ ὁ ἐν παντὶ καιρῷ

Κύριε ἐλέησον γ Δόξα Καὶ νῦν Τὴν

Τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον

Πάτερ Ὁ Ἱερεύς ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς

καὶ τὴν

era accaduto se ne tornavano percuotendosi il petto Tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano e cosigrave le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea osservando questi avvenimenti

E subito dopo il lettore

resto ci prevengano le tue

compassioni percheacute siamo impoveriti

allrsquoestremo aiutaci o Dio salvatore

nostro per la gloria del tuo nome liberaci

Signore e perdona i nostri peccati per

amore del tuo nome

Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro

Percheacute tuo egrave

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

Kirie eleison (40) Tu che in ogni tempo

Kirie eleison (3) Gloria E ora Piugrave venerabile Nel nome del Signore

benedici Padre Dio abbia pietagrave di noi

P

V

32

Εὐχὴν

Θεὲ καὶ Κύριε τῶν δυνάμεων καὶ πάσης

κτίσεως δημιουργέ ὁ διὰ σπλάγχνα

ἀνεικάστου ἐλέους σου τὸν μονογενῆ σου

Υἱόν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν

καταπέμψας ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ γένους ἡμῶν

καὶ διὰ τοῦ τιμίου αὐτοῦ Σταυροῦ τὸ

χειρόγραφον τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν διαρρήξας

καὶ θριαμβεύσας ἐν αὐτῷ τὰς ἀρχὰς καὶ

ἐξουσίας τοῦ σκότους αὐτός Δέσποτα

φιλάνθρωπε πρόσδεξαι καὶ ἡμῶν τῶν

ἁμαρτωλῶν τὰς εὐχαριστηρίους ταύτας καὶ

ἱκετηρίους ἐντεύξεις καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ

παντὸς ὀλεθρίου καὶ σκοτεινοῦ

παραπτώματος καὶ πάντων τῶν κακῶσαι

ἡμᾶς ζητούντων ὁρατῶν καὶ ἀοράτων

ἐχθρῶν Καθήλωσον ἐκ τοῦ φόβου σου τὰς

σάρκας ἡμῶν καὶ μὴ ἐκκλίνῃς τὰς καρδίας

ἡμῶν εἰς λόγους ἢ εἰς λογισμοὺς

πονηρίας ἀλλὰ τῷ πόθῳ σου τρῶσον

ἡμῶν τὰς ψυχάς ἵνα πρὸς σὲ διαπαντὸς

ἀτενίζοντες καὶ τῷ παρὰ σοῦ φωτὶ

ὁδηγούμενοι σὲ τὸ ἀπρόσιτον καὶ ἀΐδιον

κατοπτεύοντες φῶς ἀκατάπαυστόν σοι τὴν

ἐξομολόγησιν καὶ εὐχαριστίαν ἀναπέμπομεν

τῷ ἀνάρχῳ Πατρὶ σὺν τῷ μονογενεῖ σου Υἱῷ

καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου

Πνεύματι νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

αἰώνων Ἀμήν

Preghiera di san Basilio il Grande

io e Signore delle Potenze e

Creatore di tutte le cose che per

la misericordia della tua bontagrave

senza limiti hai inviato il tuo figlio

unigenito nostro Signore Gesugrave Cristo

per la salvezza del genere umano e

che per la sua Croce veneranda hai

lacerato il libro dei nostri peccati e su

di essa hai soggiogato i principati e le

potestagrave delle tenebre tu Signore

amico degli uomini ricevi anche da

noi peccatori preghiere di

ringraziamento e suppliche Liberaci

da ogni colpa letale e tenebrosa e da

tutti i nemici visibili ed invisibili che

cercano di nuocerci configgi nel tuo

timore la nostra carne non permettere

che i nostri cuori declinino in parole o

pensieri maligni ma ferisci col tuo

amore le nostre anime affincheacute

guardando sempre verso di te guidati

dalla tua luce e contemplando in te la

luce inaccessibile ed eterna ti

rivolgiamo lodi e ringraziamenti

incessanti Padre senza principio

insieme col tuo unigenito Figlio e col

santissimo buono vivificante tuo

Spirito ora e sempre e nei secoli dei

secoli Amin

D

33

ΩΡΑ ΕΝΑΤΗ

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν Δεῦτε

προσκυνήσωμεν γ καὶ τοὺς ἑπομενους

ψαλμούς

Ψαλμὸς ξη

Σῶσόν με ὁ Θεός ὅτι εἰσήλθοσαν ὕδατα ἕως

ψυχῆς μου Ἐνεπάγην εἰς ἰλὺν βυθοῦ καὶ οὐκ

ἔστιν ὑπόστασις ἦλθον εἰς τὰ βάθη τῆς

θαλάσσης καὶ καταιγὶς κατεπόντισέ με

Ἐκοπίασα κράζων ἑβραγχίασεν ὁ λάρυγξ

μου ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ

ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸν Θεόν μου Ἐπληθύνθησαν

ὑπὲρ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς μου οἱ μισοῦντές

με δωρεάν Ἐκραταιώθησαν οἱ ἐχθροί μου οἱ

ἐκδιώκοντές με ἀδίκως ἃ οὐχ ἥρπαζον τότε

ἀπετίννυον ὁ Θεός σὺ ἔγνως τὴν ἀφροσύνην

μου καὶ αἱ πλημμέλειαί μου ἀπὸ σοῦ οὐκ

ἀπεκρύβησαν Μὴ αἰσχυνθείησαν ἐπ ἐμὲ οἱ

ὑπομένοντές σε Κύριε Κύριε τῶν δυνάμεων

μηδὲ ἐντραπείησαν ἐπ ἐμὲ οἱ ζητοῦντές σε ὁ

Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ ὅτι ἕνεκά σου ὑπήνεγκα

ὀνειδισμόν ἐκάλυψεν ἐντροπὴ τὸ πρόσωπόν

μου Ἀπηλλοτριωμένος ἐγενήθην τοῖς

ἀδελφοῖς μου καὶ ξένος τοῖς υἱοῖς τῆς μητρός

μου Ὅτι ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου κατέφαγέ με

καὶ οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε

ἐπέπεσον ἐπ ἐμέ Καὶ συνεκάλυψα ἐν νηστείᾳ

τὴν ψυχήν μου καὶ ἐγενήθη εἰς ὀνειδισμοὺς

ἐμοί Καὶ ἐθέμην τὸ ἔνδυμά μου σάκκον καὶ

ἐγενόμην αὐτοῖς εἰς παραβολήν Κατ ἐμοῦ

ἠδολέσχουν οἱ καθήμενοι ἐν πύλαις καὶ εἰς

ἐμὲ ἔψαλλον οἱ πίνοντες οἶνον Ἐγὼ δὲ τῇ

προσευχῇ μου πρὸς σέ Κύριε καιρὸς

εὐδοκίας Ὁ Θεός ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους

ORA NONA

Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro Percheacute tuo egrave Kirie eleison (12) Gloria E

ora Venite prostriamoci

SALMO 68

alvami o Dio percheacute le acque sono penetrate fino allrsquoanima mia Sono stato confitto nella melma

dellrsquoabisso e non crsquoegrave appoggio Sono sceso nella profonditagrave del mare e

la tempesta mi ha sommerso Mi sono affaticato nel gridare si egrave fatta

rauca la mia gola si sono consumati i miei occhi a sperare nel mio Dio

Si sono moltiplicati piugrave dei capelli del mio capo quelli che mi odiano senza ragione

Si sono rafforzati i miei nemici che mi perseguitano ingiustamente ciograve che non ho rubato allora pagavo

O Dio tu conosci la mia stoltezza e le mie colpe non ti sono nascoste

Non arrossiscano di me quelli che

tanto ti attendono Signore Signore delle schiere Di me non si vergognino quelli che ti cercano Dio drsquoIsraele

Per te infatti ho sopportato il disonore la vergogna ha coperto il mio volto

Sono divenuto come uno straniero per i miei fratelli e come un forestiero per i figli di mia madre

Lo zelo della tua casa mi ha divorato e sono ricaduti su di me gli scherni di quelli che ti insultano

Ho piegato nel digiuno lrsquoanima mia e mi egrave stato motivo di vergogna

Ho messo come veste un cilicio e sono divenuto per loro una favola

Contro di me sparlavano quelli che sedevano alla porta e mi canzonavano i bevitori di vino

S

34

σου ἐπάκουσόν μου ἐν ἀληθείᾳ τῆς σωτηρίας

σου Σῶσόν με ἀπὸ πηλοῦ ἵνα μὴ ἐμπαγῶ

ῥυσθείην ἐκ τῶν μισούντων με καὶ ἐκ τῶν

βαθέων τῶν ὑδάτων Μή με καταποντισάτω

καταιγὶς ὕδατος μηδὲ καταπιέτω με βυθός

μηδὲ συσχέτω ἐπ ἐμὲ φρέαρ τὸ στόμα αὐτοῦ

Εἰσάκουσόν μου Κύριε ὅτι χρηστὸν τὸ ἔλεός

σου κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου

ἐπίβλεψον ἐπ ἐμέ Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ

πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου ὅτι

θλίβομαι ταχὺ ἐπάκουσόν μου Πρόσχες τῇ

ψυχῇ μου καὶ λύτρωσαι αὐτήν ἕνεκα τῶν

ἐχθρῶν μου ῥῦσαί με Σὺ γὰρ γινώσκεις τὸν

ὀνειδισμόν μου καὶ τὴν αἰσχύνην μου καὶ τὴν

ἐντροπήν μου Ἐναντίον σου πάντες οἱ

θλίβοντές μεὀνειδισμὸν προσεδόκησεν ἡ

ψυχὴ μου καὶ ταλαιπωρίαν Καὶ ὑπέμεινα

συλλυπούμενον καὶ οὐχ ὑπῆρξε καὶ

παρακαλοῦντας καὶ οὐχ εὗρον Καὶ ἔδωκαν

εἰς τὸ βρῶμά μου χολήν καὶ εἰς τὴν δίψαν μου

ἐπότισάν με ὄξοςΓενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν

ἐνώπιον αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς

ἀνταπόδοσιν καὶ εἰς σκάνδαλον

Σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ

βλέπειν καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διαπαντὸς

σύγκαμψον Ἔκχεον ἐπ αὐτοὺς τὴν ὀργήν

σου καὶ ὁ θυμὸς τῆς ὀργῆς σου καταλάβοι

αὐτούς Γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτῶν

ἠρημωμένη καὶ ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν μὴ

ἔστω ὁ κατοικῶν Ὅτι ὃν σὺ ἐπάταξας αὐτοὶ

κατεδίωξαν καὶ ἐπὶ τὸ ἄλγος τῶν τραυμάτων

μου προσέθηκαν Πρόσθες ἀνομίαν ἐπὶ τῇ

ἀνομίᾳ αὐτῶν καὶ μὴ εἰσελθέτωσαν ἐν

δικαιοσύνῃ σου Ἐξαλειφθήτωσαν ἐκ βίβλου

ζώντων καὶ μετὰ δικαίων μὴ γραφήτωσαν

Πτωχὸς καὶ ἀλγῶν εἰμι ἐγώ ἡ σωτηρία σου ὁ

Θεός ἀντιλάβοιτό μου Αἰνέσω τὸ ὄνομα τοῦ

Ma io rivolgo a te Signore la mia preghiera egrave il tempo della tua benevolenza

Ascoltami o Dio nellrsquoabbondanza della tua misericordia nella veritagrave della tua salvezza

Salvami dal fango percheacute non vi resti confitto che io sia liberato da chi mi odia e dal profondo delle acque

Non mi sommerga la tempesta delle

acque non mi divori lrsquoabisso e il pozzo non serri su di me la sua bocca

Ascoltami Signore percheacute benefica egrave la tua misericordia secondo la moltitudine delle tue compassioni china su di me lo sguardo

Non distogliere il tuo volto dal tuo figlio percheacute sono tribolato presto esaudiscimi

Volgiti allrsquoanima mia e liberala liberami a causa dei miei nemici

Tu infatti conosci il mio disonore la mia confusione e la mia vergogna

Davanti a te sono tutti i miei oppressori lrsquoanima mia ha aspettato disonore e sventura

Ho tanto atteso chi soffrisse con me e non crsquoera un consolatore e non lrsquoho trovato

E mi hanno dato in cibo del fiele e nella mia sete mi hanno abbeverato di aceto

Sia la loro mensa dinanzi a loro un laccio retribuzione e inciampo

Siano ottenebrati i loro occhi da non vedere e tu piega per sempre il loro dorso

Riversa su di loro la tua ira e lo sdegno della tua ira li afferri

La loro abitazione sia ridotta a un deserto e non ci sia chi abiti nelle loro

tende Poicheacute colui che tu hai percosso essi

lrsquohanno perseguitato e al dolore delle mie ferite ne hanno aggiunto ancora

Aggiungi iniquitagrave alla loro iniquitagrave e non entrino nella tua giustizia

35

Θεοῦ μου μέτ ᾠδῆς μεγαλυνῶ αὐτὸν ἐν

αἰνέσειΚαὶ ἀρέσει τῷ Θεῷ ὑπὲρ μόσχον νέον

κέρατα ἐκφέροντα καὶ ὁπλάς Ἰδέτωσαν

πτωχοί καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐκζητήσατε τὸν

Θεόν καὶ ζήσεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν Ὅτι

εἰσήκουσε τῶν πενήτων ὁ Κύριος καὶ τοὺς

πεπεδημένους αὐτοῦ οὐκ ἐξουδένωσεν

Αἰνεσάτωσαν αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ

θάλασσα καὶ πάντα τὰ ἕρποντα ἐν αὐτῇ Ὅτι ὁ

Θεὸς σώσει τὴν Σιών καὶ οἰκοδομηθήσονται

αἱ πόλεις τῆς Ἰουδαίας Καὶ κατοικήσουσιν

ἐκεῖ καὶ κληρονομήσουσιν αὐτήν Καὶ τὸ

σπέρμα τῶν δούλων σου καθέξουσιν αὐτήν

καὶ οἱ ἀγαπῶντες τὸ ὄνομά σου

κατασκηνώσουσιν ἐν αὐτῇ

Ψαλμὸς ξθ

Ὁ Θεός εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε

εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι σπεῦσονΑἰσχυνθήτωσαν

καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν

μου Ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ

καταισχυνθήτωσαν οἱ βουλόμενοί μοι κακά

Ἀποστραφήτωσαν παραυτίκα αἰσχυνόμενοι οἱ

λέγοντές μοι Εὖγε εὖγε Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ

εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές

σε ὁ Θεός καὶ λεγέτωσαν διαπαντός

Μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος οἱ ἀγαπῶντες τὸ

σωτήριόν σου Ἐγὼ δὲ πτωχός εἰμι καὶ πένης

Ὁ Θεός βοήθησόν μοι Βοηθός μου καὶ

ῥύστης μου εἶ σύ Κύριε μὴ χρονίσῃς

Ψαλμὸς πε

Κλῖνον Κύριε τὸ οὖς σου καὶ ἐπάκουσόν

μου ὅτι πτωχὸς καὶ πένης εἰμὶ ἐγώ Φύλαξον

τὴν ψυχήν μου ὅτι ὅσιός εἰμι σῶσον τὸν

Siano cancellati dal libro dei viventi e non siano scritti con i giusti

Povero e sofferente sono io e la salvezza del tuo volto mi ha soccorso

Loderograve il nome del mio Dio col canto lo magnificherograve con la lode

E piaceragrave a Dio piugrave di un giovenco che mette corna e unghie

Vedano i poveri e ne gioiscano cercate Dio e vivrete

Il Signore infatti ha ascoltato i poveri e non ha disprezzato i suoi che erano in ceppi

Lo lodino i cieli e la terra il mare e quanto brulica in essi

Poicheacute Dio salveragrave Sion e saranno riedificate le cittagrave della Giudea vi abiteranno e le erediteranno

La discendenza dei suoi servi la possederagrave e gli amanti del suo nome vi dimoreranno

SALMO 69

Dio volgiti in mio aiuto Signore affrettati ad aiutarmi Siano confusi e svergognati quelli

che cercano lrsquoanima mia siano respinti indietro e restino confusi quelli che vogliono per me il male

Siano respinti allrsquoistante confusi quelli che mi dicono Bene bene

Esultino e gioiscano in te tutti quelli che ti cercano e dicano sempre Sia magnificato Dio quelli che amano la tua salvezza

Ma io sono povero e misero o Dio aiutami mio aiuto e mio liberatore sei tu Signore non tardare

SALMO 85

iega Signore il tuo orecchio e

ascoltami percheacute io sono povero e misero

O

P

36

δοῦλόν σου ὁ Θεός μου τόν ἐλπίζοντα ἐπὶ

σὲ Ἐλέησόν με Κύριε ὅτι πρὸς σὲ

κεκράξομαι ὅλην τὴν ἡμέραν εὔφρανον τὴν

ψυχὴν τοῦ δούλου σου ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν

ψυχήν μου Ὅτι σύ Κύριε χρηστός καὶ

ἐπιεικής καὶ πολυέλεος πᾶσι τοῖς

ἐπικαλουμένοις σε Ἐνώτισαι Κύριε τὴν

προσευχήν μου καὶ πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς

δεήσεώς μου Ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου

ἐκέκραξα πρὸς σέ ὅτι ἐπήκουσάς μου Οὐκ

ἔστιν ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς Κύριε καὶ οὐκ ἔστι

κατὰ τὰ ἔργα σου Πάντα τὰ ἔθνη ὅσα

ἐποίησας ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν

ἐνώπιόν σου Κύριε καὶ δοξάσουσι τὸ ὄνομά

σου Ὅτι μέγας εἶ σύ καὶ ποιῶν θαυμάσια σὺ

εἶ Θεὸς μόνος Ὁδήγησόν με Κύριε ἐν τῇ

ὁδῷ σου καὶ πορεύσομαι ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου

εὐφρανθήτω ἡ καρδία μου τοῦ φοβεῖσθαι τὸ

ὄνομά σου Ἐξομολογήσομαί σοι Κύριε ὁ

Θεός μου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου καὶ δοξάσω τὸ

ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα Ὅτι τὸ ἔλεός σου

μέγα ἐπ ἐμέ καὶ ἐρρύσω τὴν ψυχήν μου ἐξ

ᾍδου κατωτάτου Ὁ Θεός παράνομοι

ἐπανέστησαν ἐπ ἐμέ καὶ συναγωγὴ κραταιῶν

ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου καὶ οὐ προέθεντό

σε ἐνώπιον αὐτῶν Καὶ σύ Κύριε ὁ Θεός μου

οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων μακρόθυμος καὶ

πολυέλεος καὶ ἀληθινός Ἐπίβλεψον ἐπ ἐμέ

καὶ ἐλέησόν με δὸς τὸ κράτος σου τῷ παιδί

σου καὶ σῶσον τὸν υἱὸν τῆς παιδίσκης σου

Ποίησον μετ ἐμοῦ σημεῖον εἰς ἀγαθόν καὶ

ἰδέτωσαν οἱ μισοῦντές μεκαὶ αἰσχυνθήτωσαν

ὅτι σύ Κύριε ἐβοήθησάς μοι καὶ

παρεκάλεσάς με

Δόξα Καὶ νῦν Ἀλληλούϊα γ Κύριε

ἐλέησον γ Δόξα

Custodisci la mia anima percheacute sono

santo salva il tuo servo o Dio che spera in te

Pietagrave di me Signore percheacute a te griderograve tutto il giorno

Rallegra lrsquoanima del tuo servo percheacute a te Signore ho levato lrsquoanima mia

Percheacute tu Signore sei soave e clemente e ricco di misericordia per tutti quelli che ti invocano

Porgi lrsquoorecchio Signore alla mia preghiera e volgiti alla voce della mia supplica

Nel giorno della mia tribolazione ho gridato a te percheacute tu mi hai esaudito

Non crsquoegrave nessuno simile a te fra gli dei Signore e non crsquoegrave niente come le opere tue

Tutte le genti che hai fatto verranno e si prostreranno davanti a te Signore e glorificheranno il tuo nome

Percheacute grande tu sei e fai meraviglie tu sei il grande il solo Dio

Guidami Signore nella tua via e camminerograve nella tua veritagrave gioisca il mio cuore nel temere il tuo nome

Ti celebrerograve Signore Dio mio con tutto il mio cuore e glorificherograve il tuo nome in eterno

Poicheacute la tua misericordia egrave grande su di me e hai liberato lrsquoanima mia dal piugrave profondo degli inferi

O Dio i trasgressori sono insorti contro di me e una turba di violenti ha cercato lrsquoanima mia e non hanno posto te davanti a loro

Ma tu Signore Dio sei compassionevole e misericordioso longanime e ricco di misericordia e verace

Guarda su me e abbi pietagrave di me dagrave la tua forza al tuo servo e salva il figlio della tua ancella

Farsquo con me un segno per il bene e vedano i miei odiatori e siano confusi percheacute tu Signore mi hai soccorso e consolato

Gloria Ora e sermpre Alliluia (3) Kirie

eleison (3) Gloria

37

Τροπάριον Ἦχος πλ δ

Βλέπων ὁ Ληστὴς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἐπὶ

Σταυροῦ κρεμάμενον ἔλεγεν Εἰ μὴ Θεὸς

ὑπῆρχε σαρκωθείς ὁ σὺν ἡμῖν σταυρωθείς

οὐκ ἂν ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας ἐναπέκρυψεν

οὐδὲ ἡ γῆ σειομένη ἐκυμαὶνετο Ἀλλ ὁ

πάντων ἀνεχόμενος Μνήσθητί μου Κύριε ἐν

τῇ Βασιλείᾳ σου

Καὶ νῦν Θεοτοκίον

Ὁ δι ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου καὶ

σταύρωσιν ὑπομείνας Ἀγαθέ Ὁ θανάτῳ τὸν

θάνατον σκυλεύσας καὶ Ἔγερσιν δείξας ὡς

Θεός μὴ παρίδῃς οὓς ἔπλασας τῇ χειρί σου

δεῖξον τὴν φιλανθρωπίαν σου ἐλεῆμον δέξαι

τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν

ὑπερ ἡμῶν καὶ σῶσον Σωτὴρ ἡμῶν λαὸν

ἀπεγνωσμένον

Ἦχος βαρὺς

Θάμβος ἦν κατιδεῖν τὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς

Ποιητήν ἐπὶ Σταυροῦ κρεμάμενον ἥλιον

σκοτισθέντα τὴν ἡμέραν δὲ πάλιν εἰς νύκτα

μετελθοῦσαν καὶ τὴν γῆν ἐκ τάφων

ἀναπέμπουσαν σώματα νεκρῶν μεθ ὧν

προσκυνοῦμέν σε σῶσον ἡμᾶς

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Στίχ Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ

ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον

Tono pl 4

edendo pendere dalla croce lrsquoautore della vita il ladrone diceva Se non fosse Dio incarnato costui che con

noi egrave crocifisso il sole non avrebbe nascosto i suoi raggi neacute la terra scuotendosi avrebbe sussultato Tu dunque che tutto sopporti ricordati di me Signore nel tuo regno

E ora Amigraven

u che per noi sei nato dalla Vergine e ti sei sottoposto alla crocifissione o buono con la morte hai spogliato la

morte e come Dio hai manifestato la risurrezione non trascurare coloro che con la tua mano hai plasmato mostra o misericordioso il tuo amore per gli uomini accogli mentre intercede per noi la Theotokos che ti ha partorito e salva o Salvatore nostro il popolo che non ha piugrave speranza

Quindi i seguenti idiogravemela Tono grave

uale sbigottimento vedere il Creatore

del cielo e della terra pendere dalla

croce il sole che si oscurava il giorno

che di nuovo si mutava in notte e la terra

che faceva risalire dalle tombe corpi di

morti con essi noi ti adoriamo o Cristo

salvaci

E di nuovo lo stesso

Stico Si sono divisi le mie vesti e sulla

mia tunica hanno gettato la sorte

V

T

Q

38

Ἦχος β

Ὅτε σὲ Σταυρῷ προσήλωσαν παράνομοι τὸν

Κύριον τῆς δόξης ἐβόας πρὸς αὐτούς τί ὑμᾶς

ἐλύπησα ἢ ἐν τίνι παρώργισα πρὸ ἐμοῦ τίς

ὑμᾶς ἐρρύσατο ἐκ θλίψεως καὶ νῦν τί μοι

ἀνταποδίδοτε πονηρὰ ἀντὶ ἀγαθῶν ἀντὶ

στύλου πυρὸς Σταυρῷ με προσηλώσατε ἀντὶ

νεφέλης τάφον μοι ὠρύξατε ἀντὶ τοῦ μάννα

χολὴν μοι προσηνέγκατε ἀντὶ τοῦ ὕδατος

ὄξος με ἐποτίσατε Λοιπὸν καλῶ τὰ ἔθνη

κᾀκεῖνά με δοξάσουσι σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ

Πνεύματι

Στίχ Ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολήν καὶ εἰς

τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Δόξα Καὶ νῦν Ἦχος πλ β

Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν

γῆν κρεμάσας (ἐκ γ ) Στέφανον ἐξ

ἀκανθῶν περιτίθεται ὁ τῶν Ἀγγέλων

Βασιλεύς Ψευδὴ πορφύραν περιβάλλεται ὁ

περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις

Ῥάπισμα κατεδέξατο ὁ ἐν Ἰορδάνῃ

ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ Ἥλοις προσηλώθη ὁ

Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας Λόγχῃ ἐκεντήθη ὁ

Υἱὸς τῆς Παρθένου Προσκυνοῦμέν σου τὰ

Πάθη Χριστέ (ἐκ γ) Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν

ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν

Προκείμενον Ἦχος πλ β

Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἔστι Θεός

Στίχ Οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα οὐκ ἔστιν

ἕως ἑνός

Tono 2

Quando gli iniqui inchiodarono alla croce il Signore della gloria egli gridava loro in che vi ho contristati in che vi ho irritati Chi prima di me vi ha liberati dalla tribolazione Ed ora che mi rendete in cambio Malvagitagrave in luogo di benefici in cambio della colonna di fuoco mi avete inchiodato alla croce in cambio della nube mi avete scavato una tomba in cambio della manna mi avete offerto fiele in cambio dellrsquoacqua mi avete fatto bere aceto chiamerograve dunque le genti ed esse mi glorificheranno insieme al Padre e al santo Spirito

Stico Mi hanno dato fiele in cibo nella

mia sete mi hanno abbeverato di aceto

Di nuovo lo stesso

Gloria E ora Tono pl 2

ggi egrave appeso al legno colui che ha

appeso la terra sulle acque (3) oggi

il Re degli angeli egrave cinto di una

corona di spine oggi egrave avvolto di una

finta porpora colui che avvolge il cielo di

nubi riceve uno schiaffo colui che nel

Giordano ha liberato Adamo egrave

inchiodato con chiodi lo Sposo della

Chiesa egrave trafitto da una lancia il Figlio

della Vergine Adoriamo o Cristo i tuoi

patimenti (3) mostraci anche la tua

gloriosa risurrezione

Questo tropario si recita piamente a gran voce

davanti al crocifisso e subito ripreso dai cori

versetto per versetto

Prokigravemenon Tono pl 2

a detto lrsquoinsensato nel suo cuore

Non crsquoegrave Dio

Stico Non crsquoegrave chi faccia il bene non

ce nrsquoegrave neppure uno

O

H

39

Προφητείας Ἱερεμίου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ ΙΑ 18-23 ΙΒ 1-5 9-11 14-15)

Κύριε γνώρισόν μοι καὶ γνώσομαι Τότε

εἶδον τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν ἐγὼ δέ ὡς

ἀρνίον ἄκακον ἀγόμενον τοῦ θύεσθαι οὐκ

ἔγνωνἘπ ἐμὲ ἑλογίσαντο λογισμόν πονηρόν

λέγοντες Δεῦτε καὶ ἐμβάλωμεν ξύλον εἰς τὸν

ἄρτον αὐτοῦ καὶ ἐκτρίψωμεν αὐτὸν ἀπὸ γῆς

ζώντων καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῇ

ἔτι Κύριε τῶν δυνάμεων κρίνων δίκαια

δοκιμάζων νεφρούς καὶ καρδίας ἴδοιμι τὴν

παρὰ σοῦ ἐκδίκησιν ἐν αὐτοῖς ὅτι πρὸς σὲ

ἀπεκάλυψα τὸ δικαίωμά μου Διὰ τοῦτο τάδε

λέγει Κύριος ἐπὶ τοὺς ἄνδρας Ἀναθώθ τοὺς

ζητοῦντας τὴν ψυχήν μου τοὺς λέγοντας οὐ

μὴ προφητεύσῃς ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου εἰ

δὲ μή ἀποθάνῃ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν Ἰδοὺ

ἐγὼ ἐπισκέψομαι ἐπ αὐτούς οἱ νεανίσκοι

αὐτῶν ἐν μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται καὶ οἱ υἱοὶ

αὐτῶν καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν τελευτήσουσιν

ἐν λιμῷ καὶ ἐγκατάλειμμα οὐκ ἔσται αὐτῶν

ὅτι ἐπάξω κακὰ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν

Ἀναθώθ ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέψεως αὐτῶν

Δίκαιος εἶ Κύριε ὅτι ἀπολογήσομαι πρὸς σέ

πλὴν κρίματα λαλήσω πρὸς σέ Τι ὅτι ὁδὸς

ἀσεβῶν εὐοδοῦται εὐθήνησαν πάντες οἱ

ἀθετοῦντες ἀθετήματα ἐφύτευσας αὐτούς καὶ

ἐρριζώθησαν ἐτεκνοποιήσαντο καὶ ἐποίησαν

καρπόν ἐγγὺς εἶ σὺ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ

πόρρω ἀπὸ τῶν νεφρῶν αὐτῶν Καὶ σύ

Κύριε γινώσκεις με οἶδας με καὶ

δεδοκίμακας τὴν καρδίαν μου ἐναντίον σου

ἄθροισον αὐτοὺς ὥσπερ πρόβατα εἰς

σφαγήν ἅγνισον αὐτοὺς εἰς ἡμέραν σφαγῆς

αὐτῶν Ἕως πότε πενθήσει ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ

χόρτος τοῦ ἀγροῦ ξηρανθήσεται ἀπὸ κακίας

τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ ἠφανίσθησαν

Lettura della profezia di Geremia

(1118-23 121-5 9-1114s)

Signore fammi conoscere e conoscerograve Vidi allora le loro imprese E io ero come un agnello innocente condotto ad essere

sgozzato e non sapevo Hanno fatto contro di me maligni pensieri dicendo Venite mettiamo legno nel suo pane

recidiamolo dalla terra dei viventi e non sia piugrave ricordato il suo nome O Signore tu che giudichi con giustizia che scruti reni e cuore possa io vedere la tua vendetta su di loro Percheacute a te ho esposto la mia causa Perciograve cosigrave dice il Signore a riguardo degli uomini di Anatot che cercano la mia vita e dicono Non profeterai piugrave nel nome del Signore altrimenti morirai per mano nostra Ecco io li visiterograve i loro giovani moriranno di spada i loro figli e le loro figlie periranno di fame e di loro non resteragrave nulla Percheacute io manderograve sventure contro gli abitanti di Anatot nellrsquoanno in cui li visiterograve Giusto tu sei Signore farograve davanti a te la mia difesa sigrave ti parlerograve di giudizi Percheacute la via degli empi ha successo Percheacute prosperano tutti quelli che agiscono con perfidia Li hai piantati hanno messo radici hanno avuto figli hanno prodotto frutti Tu sei vicino alla loro bocca ma lontano dai loro reni Ma tu Signore tu mi conosci hai provato il mio cuore davanti a te purificali per il giorno della loro uccisione Fino a quando la terra saragrave in lutto e seccheragrave ogni erba della campagna per la malizia dei suoi abitanti Sono scomparsi animali e uccelli percheacute costoro hanno detto Dio non

vedragrave le nostre vie I tuoi piedi corrono e ti faranno venir meno Andate radunate tutte le bestie della campagna e vengano per divorarla Molti pastori hanno distrutto la mia vigna hanno contaminato la mia porzione hanno ridotto la mia desiderabile porzione a un

O

40

κτήνη καὶ πετεινά ὅτι εἶπον οὐκ ὄψεται ὁ

Θεὸς ὁδοὺς τιμῶν σοῦ οἱ πόδες τρέχουσι καὶ

ἐκλύουσί σε Συναγάγετε πάντα τὰ θηρία τοῦ

ἀγροῦ καὶ ἐλθέτωσαν τοῦ φαγεῖν αὐτήν

Ποιμένες πολλοὶ διέφθειραν τὸν ἀμπελῶνά

μου ἐμόλυναν τὴν μερίδα μου ἔδωκαν τὴν

μερίδα τὴν ἐπιθυμητήν μου εἰς ἔρημον

ἄβατον ἐτέθη εἰς ἀφανισμὸν ἀπωλείας Ὅτι

τάδε λέγει Κύριος περὶ πάντων τῶν γειτόνων

τῶν πονηρῶν τῶν ἁπτομένων τῆς

κληρονομίας μου ἧς ἐμέρισα τῷ λαῷ μου τῷ

Ἰσραήλ Ἰδοὺ ἐγὼ ἀνασπῶ αὐτοὺς ἀπὸ τῆς

γῆς αὐτῶν καὶ τὸν Ἰούδαν ἐκβαλῶ ἐκ μέσου

αὐτῶν καὶ ἔσται μετὰ τὸ ἐκβαλεῖν με αὐτούς

ἐπιστρέψω καὶ ἐλεήσω αὐτούς καὶ κατοικιῶ

αὐτούς ἕκαστον εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ

καὶ ἕκαστον εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα

(Κεφ Ι 19-31)

Ἀδελφοί ἔχοντες παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον

τῶν Ἁγίων ἐν τῷ Αἵματι Ἰησοῦ ἣν ἀνεκαίνισεν

ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ

καταπετάσματος(τοὐτέστι τῆς σαρκὸς

αὐτοῦ) καὶ Ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ

Θεοῦ προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας

ἐν πληροφορίᾳ πίστεως ἐρραντισμένοι τὰς

καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ

λελουμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷκατέχωμεν

τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ(πιστὸς

γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος) καὶ κατανοῶμεν

ἀλλήλους εἰς παροξυσμόν ἀγάπηςκαὶ καλῶν

ἔργων μὴ ἐγκαταλιπόντες τὴν

ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν καθὼς ἔθος τισίν

ἀλλὰ παρακαλοῦντες καὶ τοσούτῳ μᾶλλον

ὄσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τήν ἡμέραν

deserto impraticabile egrave stata ridotta in

totale distruzione Poicheacute cosigrave dice il

Signore a riguardo di tutti i vicini

malvagi che toccano la mia ereditagrave da me

assegnata al mio popolo Israele Ecco li

toglierograve via dalla loro terra e toglierograve via

Giuda di mezzo a loro e quando li avrograve

tolti via mi volgerograve a loro e farograve loro

misericordia li farograve prendere dimora

ciascuno nella sua ereditagrave e ciascuno nella

sua terra

Apostolo

Lettura dellrsquoepistola agli Ebrei (1019-31)

ratelli avendo piena libertagrave di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesugrave per questa via nuova e vivente che egli ha inaugurato per

noi attraverso il velo cioegrave la sua carne avendo noi un sacerdote grande sopra la casa di Dio accostiamoci con cuore sincero nella pienezza della fede con i cuori purificagraveti da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza percheacute egrave fedele colui che ha promesso Cerchiamo anche di stimolarci a vicenda nella caritagrave e nelle opere buone senza disertare le nostre riunioni come alcuni hanno lrsquoabitudine di fare ma invece esortandoci a vicenda tanto piugrave che potete vedere come il giorno si avvicina Infatti se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della

F

41

Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ

λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας οὐκέτι

περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία φοβερὰ δέ

τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν

μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους Ἀθετήσας τις

νόμον Μωσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ

τρισὶ μάρτυσιν ἀποθνῄσκει πόσῳ (δοκεῖτε)

χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν Υἱὸν τοῦ

Θεοῦ καταπατήσας καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης

κοινὸν ἡγησάμενος ἐν ᾧ ἡγιάσθῃ καὶ τὸ

Πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας Οἴδαμεν γὰρ

τὸν εἰπόντα Ἐμοὶ ἐκδίκησις ἐγὼ

ἀνταποδώσω λέγει Κύριος Καὶ πάλιν

Κύριος κρινεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ Φοβερὸν τὸ

ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην

ιθ΄ 23 - 37

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν

Ἰησοῦν ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν

τέσσαρα μέρη ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος καὶ

τὸν χιτῶνα ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος ἐκ τῶν

ἄνωθεν ὑφαντὸς δι ὅλου 24 εἶπον οὖν πρὸς

ἀλλήλους Μὴ σχίσωμεν αὐτόν ἀλλὰ

λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται ἵνα ἡ γραφὴ

πληρωθῇ ἡ λέγουσα Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά

μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον

κλῆρον 25 Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα

ἐποίησαν εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ

τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς

μητρὸς αὐτοῦ Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία

ἡ Μαγδαληνή 26 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα

καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα λέγει

τῇ μητρί αὐτοῦ Γύναι ἴδε ὁ υἱός σου 27 εἶτα

λέγει τῷ μαθητῇ Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ

veritagrave non rimane piugrave alcun sacrificio per

i peccati ma soltanto una terribile attesa

del giudizio e la vampa di un fuoco che

dovragrave divorare i ribelli Quando qualcuno

ha violato la legge di Mosegrave viene messo a

morte senza pietagrave sulla parola di due o tre

testimoni Di quanto maggior castigo

allora pensate che saragrave ritenuto degno chi

avragrave calpestato il Figlio di Dio e ritenuto

profano quel sangue dellrsquoalleanza dal

quale egrave stato un giorno santificato e avragrave

disprezzato lo Spirito della grazia

Conosciamo infatti colui che ha detto A

me la vendetta Io darograve la retribuzione E

ancora Il Signore giudicheragrave il suo

popolo Egrave terribile cadere nelle mani del

Dio vivente

Vangelo secondo Giovanni

(1923-37)

n quel tempo i soldati quando ebbero crocifisso Gesugrave presero le sue vesti e ne fecero quattro parti una per ciascun soldato e la tunica Ora quella tunica

era senza cuciture tessuta tutta drsquoun pezzo da cima a fondo Perciograve dissero tra loro Non stracciamola ma tiriamo a sorte a chi tocca Cosigrave si adempiva la Scrittura Si son divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte E i soldati fecero proprio cosigrave Stavano presso la croce di Gesugrave sua madre la sorella di sua madre Maria di Cleopa e Maria di Magdala Gesugrave allora vedendo la madre e ligrave accanto a lei il discepolo che egli amava

disse alla madre Donna ecco il tuo figlio Poi disse al discepolo Ecco la tua madre E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa Dopo questo Gesugrave sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta disse per adempiere la Scrittura Ho sete Vi era ligrave un vaso pieno drsquoaceto

I

42

ἀπ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν

εἰς τὰ ἴδια 28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι

πάντα ἤδη τετέλεσται ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή

λέγει Διψῶ 29 σκεῦος οὖν ἔκειτο ὄξους

μεστόν οἱ δὲ πλήσαντες σπόγγον ὄξους καὶ

ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ

στόματι 30 ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς

εἶπε Τετέλεσται καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν

παρέδωκε τὸ πνεῦμα 31 Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἵνα

μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ

σαββάτῳ ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν ἦν γὰρ μεγάλη

ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου ἠρώτησαν τὸν

Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ

ἀρθῶσιν32 ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται καὶ τοῦ

μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου

τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ 33 ἐπὶ δὲ τὸν

Ἰησοῦν ἐλθόντες ὡς εἶδον αὐτὸν ἤδη

τεθνηκότα οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ

σκέλη 34 ἀλλ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ

αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξε καὶ εὐθέως ἐξῆλθεν

αἷμα καὶ ὕδωρ 35 καὶ ὁ ἑωρακὼς

μεμαρτύρηκε καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ

μαρτυρία κἀκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει ἵνα

καὶ ὑμεῖς πιστεύσητε 36 ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα

ἡ γραφὴ πληρωθῇ Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται

αὐτοῦ 37 καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει

Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν

Μὴ δὴ παραδῴης ἠμᾶς εἰς τέλος διὰ τὸ

ὄνομά σου τὸ ἅγιον καὶ μὴ διασκεδάσῃς τὴν

διαθήκην σου καὶ μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός

σου ἀφ ἡμῶν διὰ Ἀβραὰμ τὸν ἠγαπημένον

ὑπὸ σοῦ καὶ διὰ Ἰσαὰκ τὸν δοῦλόν σου καὶ

Ἰσραήλ τὸν ἅγιόν σου

posero perciograve una spugna imbevuta di

aceto in cima a una canna e gliela

accostarono alla bocca E dopo aver

ricevuto lrsquoaceto Gesugrave disse Tutto egrave

compiutoE chinato il capo spirograve Era il

giorno della Parasceve e i giudei percheacute i

corpi non rimanessero in croce durante il

sabato (era infatti un giorno solenne quel

sabato) chiesero a Pilato che fossero loro

spezzate le gambe e fossero portati via

Vennero dunque i soldati e spezzarono le

gambe al primo e poi allrsquoaltro che era stato

crocifisso insieme con lui Venuti perograve da

Gesugrave e vedendo che era giagrave morto non gli

spezzarono le gambe ma uno dei soldati

gli colpigrave il fianco con la lancia e subito ne

uscigrave sangue e acqua Chi ha visto ne da

testimonianza e la sua testimonianza egrave

vera e egli sa che dice il vero percheacute anche

voi crediate Questo infatti avvenne

percheacute si adempisse la Scrittura Non gli

saragrave spezzato alcun osso E un altro passo

della Scrittura dice ancora Volgeranno lo

sguardo a colui che hanno trafitto

E subito dopo il lettore

on consegnarci del tutto alla

sventura per amore del tuo santo

nome non sciogliere la tua alleanza

e non distogliere da noi la tua

misericordia per Abramo tuo diletto per

Isacco tuo servo e per Israele tuo santo

N

43

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν

Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ

Κοντάκιον

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

Κύριε ἐλέησον μ ὁ ἐν παντὶ καιρῷ

Κύριε ἐλέησον γ Δόξα Καὶ νῦν Τὴν

τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον

Πάτερ Ὁ Ἱερεύς Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς

καὶ τὴν ἑπομένην

Εὐχὴν

Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ

μακροθυμήσας ἐπὶ τοῖς ἡμῶν πλημμελήμασι

καὶ ἄχρι τῆς παρούσης ὥρας ἀγαγὼν ἡμᾶς ἐν

ᾗ ἐπὶ τοῦ ζωοποιοῦ Ξύλου κρεμάμενος τῷ

εὐγνώμονι Λῃστῇ τὴν εἰς τὸν Παράδεισον

ὡδοποίησας εἴσοδον καὶ θανάτῳ τὸν

θάνατον ὤλεσας ἱλάσθητι ἡμῖν τοῖς

ἁμαρτωλοῖς καὶ ἀναξίοις δούλοις σου

ἡμάρτομεν γὰρ καὶ ἠνομήσαμεν καὶ οὐκ

ἑσμὲν ἄξιοι ἆραι τὰ ὄμματα ἡμῶν καὶ βλέψαι

εἰς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ διότι κατελίπομεν

τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης σου καὶ

ἐπορεύθημεν ἐν τοῖς θελήμασι τῶν καρδιῶν

ἡμῶν Ἀλλ ἱκετεύομεν τὴν σὴν ἀνείκαστον

ἀγαθότητα Φεῖσαι ἡμῶν Κύριε κατὰ τὸ

πλῆθος τοῦ ἐλέους σου καὶ σῶσον ἡμᾶς διὰ

τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον ὅτι ἐξέλιπον ἐν

ματαιότητι αἱ ἡμέραι ἡμῶν Ἐξελοῦ ἡμᾶς τῆς

τοῦ ἀντικειμένου χειρός καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ

ἁμαρτήματα καὶ νέκρωσον τὸ σαρκικὸν ἡμῶν

φρόνημα ἵνα τὸν παλαιὸν ἀποθέμενοι

Santo Dio Santissima Trinitagrave Padre nostro Percheacute tuo egrave

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

Kirie eleison (40) Tu che in ogni tempo Kirie eleison (3) Gloria E ora Piugrave venerabile Nel nome del Signore

benedici Padre Dio abbia pietagrave di noi

Preghiera di san Basilio il Grande

ovrano Signore Gesugrave Cristo Dio nostro tu che ti sei mostrato paziente di fronte alle nostre colpe e ci hai

condotti a questrsquoora in cui pendendo dal legno vivificante hai aperto la strada del paradiso al buon ladrone e con la morte hai distrutto la morte sii propizio anche a noi peccatori e indegni tuoi servi abbiamo infatti peccato e siamo stati empi e non siamo degni di levare gli occhi e guardare allrsquoalto dei cieli percheacute abbiamo abbandonato la via della giustizia e abbiamo camminato secondo le volontagrave

dei nostri cuori imploriamo tuttavia la tua incomparabile bontagrave risparmiaci Signore secondo lrsquoabbondanza della tua misericordia e salvaci per il tuo santo nome percheacute si sono dileguati nella vanitagrave i nostri giorni Liberaci dalla mano dellrsquoavversario rimetti i nostri peccati e mortifica il nostro sentire carnale affincheacute deposto lrsquouomo vecchio rivestiamo il nuovo e viviamo per te nostro Sovrano e protettore Cosigrave seguendo i tuoi precetti perverremo al riposo eterno lagrave dove egrave la dimora di tutti coloro che sono nella gioia

V

S

44

ἄνθρωπον τὸν νέον ἐνδυσώμεθα καὶ σοὶ

ζήσωμεν τῷ ἡμετέρῳ Δεσπότῃ καὶ κηδεμόνι

καὶ οὕτω τοῖς σοῖς ἀκολουθοῦντες

προστάγμασιν εἰς τὴν αἰώνιον ἀνάπαυσιν

καταντήσωμεν ἔνθα πάντων ἐστὶ τῶν

εὐφραινομένων ἡ κατοικία Σὺ γὰρ εἶ ἡ ὄντως

ἀληθινὴ εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίασις τῶν

ἀγαπώντων σε Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ σοὶ

τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου

Πατρί καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ

ζωοποιῷ σου Πνεύματι νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων Ἀμήν

Εἶτα λέγομεν χῦμα τοὺς Μακαρισμούς

Μακάριοι οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοὶ

παρακληθήσονται

Μακάριοι οἱ πραεῖςὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι

τὴν γῆν

Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν

δικαιοσύνην ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται

Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοὶ

ἐλεηθήσονται

Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοὶ τὸν

Θεὸν ὄψονται

Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί ὅτι αὐτοὶ Υἱοὶ Θεοῦ

κληθήσονται

Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης

ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν

Percheacute sei tu la vera gioia ed esultanza di

quelli che ti amano Cristo nostro Dio e a

te rendiamo gloria insieme col Padre tuo

senza principio e col Santissimo buono e

vivificante tuo Spirito ora e sempre e nei

secoli dei secoli Amin

Quindi leggiamo sommessamente

le Beatitudini

Beati i sofferenti percheacute saranno

consolati

Beati i miti percheacute erediteranno la

terra

Beati coloro che hanno fame e sete di

giustizia percheacute saranno saziati

Beati i misericordiosi percheacute

otterranno misericordia

Beati i puri di cuore percheacute vedranno

Dio

Beati gli operatori di pace percheacute

saranno chiamati figli di Dio

Beati i perseguitati a causa della

giustizia percheacute di essi egrave il regno dei cieli

45

Μακάριοι ἐστὲ ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ

διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ

ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ

Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν

πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς

Ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου μνήσθητι ἡμῶν Κύριε

καὶ τοὺς λοιπούς Χορὸς ὁ ἐπουράνιος

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν Ἄνες ἄφες Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ

Κοντάκιον

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

Εἶτα Κύριε ἐλέησον ιβ Εἴη τὸ ὄνομα

Κυρίου ἐκ γ καὶ τὸν Ψαλμόν Εὐλογήσω

τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ

Beati siete voi quando vi insulteranno

e vi perseguiteranno e diranno ogni

malvagia parola contro di voi mentendo

a causa mia

Rallegratevi ed esultate percheacute grande

egrave la vostra ricompensa nei cieli

el tuo regno ricordati di noi

Signore quando verrai nel tuo

regno Beati i poveri in spirito

percheacute di essi egrave il regno dei cieli

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

Kirie eleison (12) Nel nome del Signore

Benedirograve il Signore in ogni tempo

N

V

Page 2: PREGHIERE LITURGICHE - ortodossia.it delle... · 2 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ randi ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΙΗΜΑ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

2

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΟΙΗΜΑ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΩΡΑ ΠΡΩΤΗ

Περὶ ὥραν β τῆς ἡμέρας σημαίνει

Ἀλλάσσοντος δὲ τοῦ Ἱερέως καὶ

Εὐλογήσαντος λέγομεν Βασιλεῦ οὐράνιε

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν

Ὅτι σοῦ ἐστιν Κύριε ἐλέησον ιβ Δόξα

Καὶ νῦν Δεῦτε προσκυνήσωμενγ καὶ τοὺς

ἑπομένους ψαλμούς

Ψαλμὸς ε

Τὰ ῥήματά μου ἐνώτισαι Κύριε σύνες τῆς

κραυγῆς μου Πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς

μου ὁ Βασιλεύς μου καὶ ὁ Θεός μου Ὅτι

πρὸς σὲ προσεύξομαι Κύριε τὸ πρωῒ

εἰσακούσῃ τῆς φωνῆς μου Τὸ πρωῒ

παραστήσομαί σοι καὶ ἐπόψει με ὅτι οὐχὶ

Θεὸς θέλων ἀνομίαν σὺ εἶ οὐ παροικήσει σοι

πονηρευόμενος οὐδὲ διαμενοῦσι παράνομοι

κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν σου Ἐμίσησας

πάντας τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν

ἀπολεῖς πάντας τοὺς λαλοῦντας τὸ ψεῦδος

Ἄνδρα αἱμάτων καὶ δόλιον βδελύσσεται

Κύριος Ἐγὼ δὲ ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου

εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν σου προσκυνήσω

πρὸς ναὸν ἅγιόν σου ἐν φόβῳ σου Κύριε

ὁδήγησόν με ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἕνεκα τῶν

ἐχθρῶν μου κατεύθυνον ἐνώπιόν σου τὴν

ὁδόν μου Ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν

ἀλήθεια ἡ καρδία αὐτῶν ματαία Τάφος

ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν ταῖς γλώσσαις

αὐτῶν ἐδολιοῦσαν κρῖνον αὐτούς ὁ Θεός

Ἀποπεσάτωσαν ἀπὸ τῶν διαβουλιῶν αὐτῶν

κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀσεβειῶν αὐτῶν ἔξωσον

UFFICIO DELLE GRANDI ORE

DEL GRANDE E SANTO VENERDI

ORA PRIMA

Re celeste Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro Percheacute tuo egrave Kirie eleison

(12) Gloria E ora Venite prostriamoci

SALMO 5

lle mie parole porgi lrsquoorecchio Signore comprendi il mio grido Sii attento alla voce della mia

supplica o mio re e mio Dio percheacute ti pregherograve Signore

Al mattino ascolterai la mia voce al mattino mi presenterograve a te e tenderograve lo sguardo poicheacute tu non sei un Dio che vuole lrsquoiniquitagrave

Non abiteragrave presso di te il malvagio neacute resteranno i trasgressori davanti ai tuoi occhi

Hai preso in odio Signore gli iniqui farai perire quanti dicono menzogne

Lrsquouomo di sangue e inganno il Signore lo detesta

Ma io nellrsquoabbondanza della tua misericordia entrerograve nella tua casa mi prostrerograve al tuo tempio santo nel tuo timore

Signore guidami nella tua giustizia dirigi davanti a te la mia via a causa dei miei nemici

Poicheacute non crsquoegrave veritagrave in bocca loro il loro cuore egrave vano

Sepolcro aperto la loro gola con la loro lingua tramavano inganni giudicali o Dio

Falliscano nelle loro trame per la moltitudine delle loro empietagrave scacciali poicheacute ti hanno amareggiato Signore

A

3

αὐτούς ὅτι παρεπίκρανάν σε Κύριε Καὶ

εὐφρανθείησαν πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ σέ

εἰς αἰῶνα ἀγαλλιάσονται καὶ κατασκηνώσεις

ἐν αὐτοῖς καὶ καυχήσονται ἐν σοὶ πάντες οἱ

ἀγαπῶντες τὸ ὄνομά σου Ὅτι σὺ εὐλογήσεις

δίκαιον Κύριε ὡς ὅπλῳ εὐδοκίας

ἐστεφάνωσας ἡμᾶς

Ψαλμὸς β

Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν

κενὰ Παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ

ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό κατὰ τοῦ

Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ

Διαρρήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν καὶ

ἀπορρίψωμεν ἀφ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν ὁ

κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτούς καὶ

ὁ Κύριος ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς Τότε λαλήσει

πρὸς αὐτοὺς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ θυμῷ

αὐτοῦ ταράξει αὐτούς Ἐγω δὲ κατεστάθην

βασιλεὺς ὑπ αὐτοῦ ἐπὶ Σιὼν ὄρος τὸ ἅγιον

αὐτοῦ διαγγέλλων τὸ πρόσταγμα Κυρίου

Κύριος εἶπε πρός με Υἱός μου εἶ σύ ἐγὼ

σήμερον γεγέννηκά σε Αἴτησαι παρ ἐμοῦ καὶ

δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου καὶ τὴν

κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς Ποιμανεῖς

αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷὡς σκεύη κεραμέως

συντρίψεις αὐτούς Καὶ νῦν βασιλεῖς σύνετε

παιδεύθητε πάντες οἱ κρίνοντες τὴν γῆν

Δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ καὶ

ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόμῳ Δράξασθε

παιδείας μήποτε ὀργισθῇ Κύριος καὶ

ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας Ὅταν ἐκκαυθῇ ἐν

τάχει ὁ θυμὸς αὐτοῦ μακάριοι πάντες οἱ

πεποιθότες ἐπ αὐτῷ

Ma gioiscano di te tutti quelli che in te

sperano in eterno esulteranno tu porrai

la tua dimora in loro e si glorieranno in te

quanti amano il tuo nome

Poicheacute tu benedirai il giusto Signore

ci hai circondati del tuo compiacimento

come di uno scudo

SALMO 2

ercheacute si agitarono le genti e i popoli meditarono cose vuote Si presentarono i re della terra e i

principi si riunirono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo

Spezziamo le loro catene e gettiamo via da noi il loro giogo

Colui che abita nei cieli li derideragrave il Signore si faragrave beffe di loro

Allora parleragrave ad essi nella sua ira e li sconvolgeragrave nel suo sdegno

Ma io sono stato costituito re da lui sopra Sion il suo monte santo per annunciare il precetto del Signore

Il Signore mi ha detto Figlio mio sei tu io oggi ti ho generato

Chiedi a me e ti darograve le genti in ereditagrave e in possesso i confini della terra

Le pascerai con verga di ferro come vaso di vasaio li frantumerai

E ora re comprendete lasciatevi correggere voi che giudicate la terra

Servite il Signore con timore ed esultate per lui con tremore

Apprendete la disciplina che non si adiri il Signore e vi perdiate dalla via giusta

Quando divamperagrave improvviso il suo sdegno beati tutti quelli che confidano in lui

P

4

Ψαλμὸς κα

Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου πρόσχες μοι ἵνα τί

ἐγκατέλιπές με μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας

μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμάτων μου ὁ Θεός

μου κεκράξομαι ἡμέρας καὶ οὐκ εἰσακούσῃ

καὶ νυκτός καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐμοί Σὺ δὲ ἐν

Ἁγίῳ κατοικεῖς ὁ ἔπαινος τοῦ Ἰσραήλ Ἐπὶ σοὶ

ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡμῶν ἤλπισαν καὶ

ἐρρύσω αὐτούς Πρὸς σὲ ἐκέκραξαν καὶ

ἐσώθησαν ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν καὶ οὐ

κατῃσχύνθησαν Ἐγὼ δέ εἰμι σκώληξ καὶ οὐκ

ἄνθρωπος ὄνειδος ἀνθρώπων καὶ

ἐξουθένημα λαοῦ Πάντες οἱ θεωροῦντές με

ἐξεμυκτήρισάν με ἐλάλησαν ἐν χείλεσιν

ἐκίνησαν κεφαλήν Ἤλπισεν ἐπὶ Κύριον

ῥυσάσθω αὐτόν σωσάτω αὐτόν ὅτι θέλει

αὐτόν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἐκσπάσας με ἐκ γαστρός ἡ

ἐλπίς μου ἀπὸ μαστῶν τῆς μητρός μου ἐπὶ σὲ

ἐπερρίφην ἐκ μήτρας Ἀπὸ γαστρὸς μητρός

μου Θεός μου εἶ σύ μὴ ἀποστῇς ἀπ ἐμοῦ ὅτι

θλίψις ἐγγύς ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ βοηθῶν μοι

Περιεκύκλωσάν με μόσχοι πολλοί ταῦροι

πίονες περιέσχον με Ἤνοιξαν ἐπ ἐμὲ τὸ

στόμα αὐτῶν ὡς λέων ἁρπάζων καὶ

ὠρυόμενος Ὡσεὶ ὕδωρ ἐξεχύθη καὶ

διεσκορπίσθη πάντα τὰ ὀστᾶ μου Ἐγενήθη ἡ

καρδία μου ὡσεί κηρός τηκόμενος ἐν μέσῳ

τῆς κοιλίας μου Ἐξηράνθη ὡς ὄστρακον ἡ

ἰσχύς μου καὶ ἡ γλῶσσά μου κεκόλληται τῷ

λάρυγγί μου καὶ εἰς χοῦν θανάτου κατήγαγές

με ὅτι ἐκύκλωσάν με κύνες πολλοί

συναγωγὴ πονηρευομένων περιέσχον με

Ὤρυξαν χεῖράς μου καὶ πόδας μου

ἐξηρίθμησαν πάντα τὰ ὀστᾶ μου αὐτοὶ δὲ

κατενόησαν καὶ ἐπεῖδόν με Διεμερίσαντο τὰ

ἱμάτιά μου ἑαυτόῖς καὶ ἐπὶ τόν ἱματισμόν μου

ἔβαλον κλῆρον Σὺ δέ Κύριε μὴ μακρύνῃς

SALMO 21

Dio Dio mio volgiti a me percheacute mi hai abbandonato Lontano dalla mia salvezza il debito dei miei

delitti Dio mio griderograve a te giorno e notte e

tu non ascolterai e in me non crsquoegrave stoltezza

Ma tu abiti nel santuario tu lode di Israele In te i nostri padri hanno sperato hanno sperato e tu li hai liberati

A te hanno gridato e sono stati salvati in te hanno sperato e non sono rimasti confusi

Ma io sono verme e non uomo vergogna degli uomini e disprezzo del popolo

Quanti mi osservavano si sono beffati di me hanno aperto le labbra hanno scosso la testa

Ha sperato nel Signore lo liberi lo salvi percheacute gli vuol bene

Sei tu che mi hai tratto dal grembo la mia speranza fin dalle mammelle di mia madre Su di te sono stato gettato fin dallrsquoutero dal seno di mia madre sei tu il mio Dio

Non allontanarti da me percheacute la tribolazione egrave vicina e percheacute non crsquoegrave chi aiuta

Mi hanno accerchiato molti vitelli pingui tori mi hanno stretto

Hanno aperto su di me la loro bocca come leone rapace e ruggente

Come acqua sono stato effuso sono state slogate tutte le mie ossa il mio cuore egrave divenuto come cera che fonde in mezzo al mio petto

Si egrave inaridita come coccio la mia forza la mia lingua sta incollata al palato e fino alla polvere della morte mi hai fatto scendere

Percheacute mi hanno accerchiato molti cani il raduno dei malvagi mi ha stretto hanno perforato le mie mani e i miei piedi hanno contato tutte le mie ossa

O

5

τὴν βοήθειάν σου ἀπ ἐμοῦ εἰς τὴν ἀντίληψίν

μου πρόσχες Ῥῦσαι ἀπὸ ῥομφαίας τὴν

ψυχήν μου καὶ ἐκ χειρὸς κυνὸς τὴν μονογενῆ

μου Σῶσόν με ἐκ στόματος λέοντος καὶ ἀπὸ

κεράτων μονοκερώτων τὴν ταπείνωσίν μου

Διηγήσομαι τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου

ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε οἱ φοβούμενοι

τὸν Κύριον αἰνέσατε αὐτόν ἄπαν τὸ σπέρμα

Ἰακὼβ δοξάσατε αὐτόν Φοβηθήτω δὴ ἀπ

αὐτοῦ ἄπαν τὸ σπέρμα Ἰσραήλ ὅτι οὐκ

ἐξουδένωσεν οὐδὲ προσώχθισε τῇ δεήσει

τοῦ πτωχοῦ οὐδὲ ἀπέστρεψε τὸ πρόσωπον

αὐτοῦ ἀπ ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς

αὐτόν εἰσήκουσέ μου Παρὰ σοῦ ὁ ἔπαινός

μου ἐν ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ ἐξομολογήσομαί σοι

τὰς εὐχάς μου ἀποδώσω ἐνώπιον τῶν

φοβουμένων σε Φάγονται πένητες καὶ

ἐμπλησθήσονται καὶ αἰνέσουσι Κύριον οἱ

ἐκζητοῦντες αὐτόν ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν

εἰς αἰῶνα αἰῶνος Μνησθήσονται καὶ

ἐπιστραφήσονται πρὸς Κύριον πάντα τὰ

πέρατα τῆς γῆςκαὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον

αὐτοῦ πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν Ὅτι τοῦ

Κυρίου ἡ βασιλεία καὶ αὐτὸς δεσπόζει τῶν

ἐθνῶν Ἐφαγον καὶ προσεκύνησαν πάντες

οἱ πίονες τῆς γῆς ἐνώπιον αὐτοῦ

προπεσοῦνται πάντες οἱ καταβαὶνοντες εἰς

γῆν Καὶ ἡ ψυχή μου αὐτῷ ζῇ καὶ τὸ σπέρμα

μου δουλεύσει αὐτῷ Ἀναγγελήσεται τῷ

Κυρίῳ γενεὰ ἡ ἐρχομένη καὶ ἀναγγελοῦσι τὴν

δικαιοσύνην αὐτοῦ λαῷ τῷ τεχθησομένῳ ὃν

ἐποίησεν ὁ Κύριος

Δόξα Καὶ νῦν Ἀλληλούϊα

γ Κύριε ἐλέησον γ

Δόξα

mentre essi stavano ad osservare e a guardarmi

Si sono divisi le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte

Ma tu Signore non tenere lontano da me il tuo aiuto volgiti in mio soccorso

Libera dalla spada lrsquoanima mia dalla zampa del leone la mia unica

salvami dalla bocca del leone e dalle corna degli unicorni la mia piccolezza

Annunzierograve il tuo nome ai miei fratelli inneggerograve a te in mezzo alla chiesa

Voi che temete il Signore lodatelo tutta la discendenza di Giacobbe glorificatelo

Lo tema tutta la discendenza di Israele Percheacute non ha disprezzato neacute

detestato la supplica del povero e non ha distolto da me il suo volto e quando gridavo a lui mi ha esaudito

A te la mia lode ti celebrerograve nella grande chiesa adempirograve i miei voti davanti a quelli che ti temono

I poveri mangeranno e saranno saziati e loderanno il Signore quelli che lo cercano vivranno i loro cuori nei secoli dei secoli

Se ne ricorderanno e ritorneranno al Signore tutti i confini della terra e si prostreranno davanti a lui tutte le famiglie delle genti

Poicheacute il regno egrave del Signore ed egli domina sulle genti

Hanno mangiato e hanno adorato tutti i pingui della terra davanti a lui si prostreranno tutti quelli che scendono nella terra

E lrsquoanima mia vive per lui lo serviragrave la mia discendenza

Si annunzieragrave al Signore la

generazione ventura e annunzieranno la sua giustizia al popolo che saragrave generato che il Signore ha fatto

Gloria Ora e sempre Alliluia (3)

Kyrie elegraveison (3)

Gloria

6

Τροπάριον Ἦχος α

Σταυρωθέντος σου Χριστέ ἀνῃρέθη ἡ

τυραννίς ἐπατήθη ἡ δύναμις τοῦ ἐχθροῦ

οὔτε γὰρ Ἄγγελος οὐκ ἄνθρωπος ἀλλ αὐτὸς

ὁ Κύριος ἔσωσας ἡμᾶς δόξα σοι

Καὶ νῦν Θεοτοκίον

Τὶ σὲ καλέσωμεν ὦ Κεχαριτωμένη οὐρανόν

ὅτι ἀνέτειλας τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης

Παράδεισον ὅτι ἐβλάστησας τὸ ἄνθος τῆς

ἀφθαρσίας Παρθένον ὅτι ἔμεινας ἄφθορος

Ἁγνήν Μητέρα ὅτι ἔσχες σαῖς ἁγίαις

ἀγκάλαις Υἱόν τὸν πάντων Θεόν αὐτὸν

ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν

Εἶτα ψάλλομεν τὰ ἑπόμενα τρία

Ἰδιόμελα δευτεροῦντες αὐτά τὸ πρῶτον

χωρὶς Στίχων τὸ δεύτερον μετὰ τῶν Στίχων

καὶ τὸ τρίτον εἰς τό Δόξα Καὶ νῦν οὕτω

ποιοῦντες καὶ εἰς τὰ ἐν ταῖς λοιπαῖς Ὥραις

τοιαῦτα Τροπάρια

Στιχηρὰ Ἰδιόμελα

Ἦχος πλ δ

Σήμερον τοῦ Ναοῦ τὸ καταπέτασμα εἰς

ἔλεγχον ῥήγνυται τῶν παρανόμων καὶ τὰς

ἰδίας ἀκτῖνας ὁ ἥλιος κρύπτει Δεσπότην

ὁρῶν σταυρούμενον

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Στίχ Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ

ἐμελέτησαν κενὰ

Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγήν ἤχθης Χριστὲ

Βασιλεῦ καὶ ὡς ἀμνὸς ἄκακος προσηλώθης

τῷ σταυρῷ ὑπὸ τῶν παρανόμων ἀνδρῶν

διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φιλάνθρωπε

Apolytigravekion Tono 1

lla tua crocifissione o Cristo egrave stata distrutta la tirannide egrave stata calpestata la potenza del nemico non un angelo infatti non un

uomo ma tu stesso Signore ci hai salvati Gloria a te

E ora

ome ti chiameremo o Piena di grazia Cielo percheacute hai fatto sorgere il sole di giustizia Paradiso percheacute hai fatto germogliare il fiore

dellrsquoincorruttibilitagrave Vergine percheacute sei rimasta incorrotta Madre pura percheacute hai tenuto tra le tue sante braccia come Figlio il Dio di tutti Imploralo di salvare le nostre anime

Quindi i seguenti idiogravemela Tono pl 4

ggi si lacera il velo del tempio

accusando gli iniqui e il sole

nasconde i suoi raggi vedendo il

Sovrano crocifisso

Di nuovo lo stesso

Stico Percheacute si agitarono le genti e i

popoli meditarono cose vuote

Come pecora o Cristo Re sei stato

condotto al macello e come agnello senza

macchia sei stato inchiodato alla croce da

uomini empi per i nostri peccati o amico

degli uomini

A

C

O

7

Στίχ Παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ

ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Δόξα

Τοῖς συλλαβοῦσί σε παρανόμοις ἀνεχόμενος

οὕτως ἐβόας Κύριε Εἰ καὶ ἐπατάξατε τὸν

ποιμένα καὶ διεσκορπίσατε τὰ δώδεκα

πρόβατα τοὺς Μαθητάς μου ἠδυνάμην

πλείους ἢ δώδεκα λεγεῶνας παραστῆσαι

Ἀγγέλων ἀλλὰ μακροθυμῶ ἵνα πληρωθῇ

ἃ ἐδήλωσα ὑμῖν διὰ τῶν Προφητῶν μου

ἄδηλα καὶ κρύφια Κύριε δόξα σοι

Καὶ νῦν Πάλιν τὸ αὐτὸ

Προκείμενον Ἦχος δ

Ἐξεπορεύετο ἔξω καὶ ἐλάλει ἐπὶ τὸ αὐτό

Στίχ Μακάριος ὁ συνιὼν ἐπὶ πτωχὸν καὶ

πένητα

Προφητείας Ζαχαρίου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ ΙΑ 10-13)

Τάδε λέγει Κύριος Λήψομαι τὴν ῥάβδον μου

τὴν καλήν καὶ ἀπορρίψω αὐτήν τοῦ

διασκεδάσαι τὴν διαθήκην μου ἣν διεθέμην

πρὸς πάντας τοὺς λαούς καὶ

διασκεδασθήσεται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ

γνώσονται οἱ Χαναναῖοι τὰ πρόβατα τὰ

φυλασσόμενά μοι διότι λόγος Κυρίου ἐστί

Καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτούς Εἰ καλὸν ἐνώπιον

ὑμῶν ἐστι δότε τὸν μισθόν μου ἢ ἀπείπασθε

καὶ ἔστησαν τὸν μισθόν μου τριάκοντα

ἀργυροῦς Καὶ εἶπε Κύριος πρός με Κάθες

αὐτοὺς εἰς τὸ χωνευτήριον καὶ σκέψομαι εἰ

δόκιμόν ἐστιν ὃν τρόπον ἐδοκιμάσθην ὑπὲρ

Stico Si presentarono i re della terra e i

principi si riunirono insieme

Di nuovo lo stesso

Gloria Tono pl 4

gli iniqui che ti avevano catturato

paziente cosigrave parlavi o Signore

Avete colpito il pastore e disperso le

undici pecore i miei discepoli eppure

potrei avere qui piugrave di dodici legioni di

angeli ma sono longanime percheacute si

compiano le cose occulte e segrete che vi

ho manifestato per mezzo dei miei

profeti O Signore gloria a te

E ora Di nuovo lo stesso

Prokigravemenon Tono 4

sciva e parlava allo stesso modo contro di me bisbigliavano tutti i miei nemici contro di me tramavano mali

Stico Beato colui che ha intelligenza

del povero e del misero nel giorno

cattivo lo libereragrave il Signore

Lettura della profezia di Zaccaria

(1110-13)

osigrave dice il Signore Prenderograve la mia bella verga e la getterograve via per sciogliere il patto che ho fatto con tutti i popoli e in quel giorno saragrave

sciolto I cananei conosceranno le pecore

per me custodite percheacute egrave parola del Signore E dirograve loro Se vi pare bene datemi la mia mercede se no rifiutatemela Ed essi fissarono come mia mercede trenta denari drsquoargento E il Signore mi disse Mettili nella fonderia e vedrograve se egrave metallo provato cosigrave come sono stato valutato io da loro

A

U

C

8

αὐτῶν Καὶ ἔλαβον τοὺς τριάκοντα ἀργυροῦς

καὶ ἐνέβαλον αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον Κυρίου εἰς

τὸ χωνευτήριον καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος

Πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα

(Κεφ ς 14-18)

Ἀδελφοί ἐμοὶ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰμὴ ἐν

τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

δι οὗ ἐμοὶ Κόσμος ἐσταύρωται κᾀγὼ τῷ

Κόσμῳ Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή

τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία ἀλλὰ καινὴ κτίσις

Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτω στοιχήσουσιν

εἰρήνη ἐπ αὐτούς καὶ ἔλεος καὶ ἐπὶ τὸν

Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι

μηδεὶς παρεχέτω ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ

Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω Ἡ

χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ

τοῦ πνεύματος ὑμῶν ἀδελφοί Ἀμήν

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον

κζ΄ 1 - 56

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ πρωΐας γενομένης

συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ

πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε

θανατῶσαι αὐτόν 2 καὶ δήσαντες αὐτὸν

ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν αὐτὸν Ποντίῳ

Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι 3 Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ

παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη

μεταμεληθεὶς ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα

ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ

πρεσβυτέροις 4 λέγων Ἥμαρτον παραδοὺς

αἷμα ἀθῷον οἱ δὲ εἶπον Τί πρὸς ἡμᾶς σὺ

ὄψει 5 καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ

ἀνεχώρησε καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο 6 οἱ δὲ

ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον Οὐκ

ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν ἐπεὶ τιμὴ

E presi i trenta denari e li gettai nella fonderia nella casa del Signore

Apostolo

Lettura dellrsquoepistola di Paolo ai Galati

(614-18)

ratelli quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesugrave Cristo per mezzo della quale il mondo per me egrave stato

crocifisso come io per il mondo Non egrave infatti la circoncisione che conta neacute la non circoncisione ma lrsquoessere nuova creatura E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia come su tutto lrsquoIsraele di Dio Drsquoora innanzi nessuno mi procuri fastidi difatti io porto le stigmate di Gesugrave nel mio corpo La grazia del Signore nostro Gesugrave Cristo sia

con il vostro spirito fratelli Amigraven

Vangelo secondo Matteo

(271-56)

n quel tempo venuto il mattino tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro

Gesugrave per farlo morire Poi messolo in catene lo condussero e consegnarono al governatore Pilato Allora Giuda il traditore vedendo che Gesugrave era stato condannato si pentigrave e riportograve le trenta monete drsquoargento ai sommi sacerdoti e agli anziani dicendo Ho peccato percheacute ho tradito sangue innocente Ma quelli dissero Che ci riguarda Veditela tu Ed egli gettate le monete drsquoargento nel tempio si allontanograve e andograve ad impiccarsi Ma i sommi sacerdoti raccolto quel denaro dissero Non egrave lecito metterlo nel tesoro percheacute egrave prezzo di sangue

F

I

9

αἵματός ἐστι 7 συμβούλιον δὲ λαβόντες

ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως

εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις 8 διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς

ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς

σήμερον 9 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ

Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος καὶ ἔλαβον

τὰ τριάκοντα ἀργύρια τὴν τιμὴν τοῦ

τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν

Ἰσραήλ 10 καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ

κεραμέως καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος 11 Ὁ δὲ

Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος καὶ

ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων Σὺ εἶ ὁ

βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ Σὺ

λέγεις 12 καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ

τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων οὐδὲν

ἀπεκρίνατο 13 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος Οὐκ

ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσι 14 καὶ οὐκ

ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα ὥστε

θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν 15 Κατὰ δὲ τὴν

ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ

ὄχλῳ δέσμιον ὃν ἤθελον 16 εἶχον δὲ τότε

δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον

Βαραββᾶν 17 συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν

αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν

Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον

Χριστόν 18 ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον

παρέδωκαν αὐτόν 19 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ

τοῦ βήματος ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ

αὐτοῦ λέγουσα Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ

ἐκείνῳ πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ ὄναρ

δι αὐτόν 20 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ

πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα

αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν τὸν δὲ Ἰησοῦν

ἀπολέσωσιν 21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν

αὐτοῖς Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω

ὑμῖν οἱ δὲ εἶπον Βαραββᾶν 22 λέγει αὐτοῖς ὁ

Πιλᾶτος Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον

E tenuto consiglio comprarono con esso il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri Perciograve quel campo fu denominato lsquocampo di sanguersquo fino al giorno drsquooggi Allora si adempigrave quanto era stato detto dal profeta Geremia E presero trenta denari drsquoargento il prezzo del venduto che i figli di Israele avevano mercanteggiato e li diedero per il campo del vasaio come mi aveva ordinato il Signore Gesugrave intanto comparve davanti al governatore e il governatore lrsquointerrogograve dicendo Sei tu il re dei giudei Gesugrave rispose Tu lo dici E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani non rispondeva nulla Allora Pilato gli disse Non senti quante cose attestano contro di te Ma Gesugrave non gli rispose neanche una parola con grande meraviglia del governatore Il governatore era solito per ciascuna festa di pasqua rilasciare al popolo un prigioniero a loro scelta Avevano in quel tempo un prigioniero famoso detto Barabba Mentre quindi si trovavano riuniti Pilato disse loro Chi volete che vi rilasci Barabba o Gesugrave chiamato il Cristo Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia Mentre egli sedeva in tribunale sua moglie gli mandograve a dire Non avere a che fare con quel giusto percheacute oggi fui molto turbata in sogno per causa sua Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire Gesugrave Allora il governatore domandograve Chi dei due volete che vi rilasci Quelli risposero Barabba Disse loro Pilato Che farograve dunque di Gesugrave chiamato il Cristo Tutti gli risposero Sia crocifisso Ed egli aggiunse Ma che male ha fatto Essi

10

Χριστόν λέγουσιν αὐτῷ πάντες

Σταυρωθήτω 23 ὁ δὲ ἡγεμὼν ἔφη Τί γὰρ

κακὸν ἐποίησεν οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον

λέγοντες Σταυρωθήτω 24 ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος

ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος

γίνεται λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας

ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ

τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τούτου ὑμεῖς

ὄψεσθε 25 καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπε Τὸ

αἷμα αὐτοῦ ἐφ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα

ἡμῶν 26 τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν

τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα

σταυρωθῇ 27 Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ

ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ

πραιτώριον συνήγαγον ἐπ αὐτὸν ὅλην τὴν

σπεῖραν 28 καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν περιέθηκαν

αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην 29 καὶ πλέξαντες

στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν

κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν

αὐτοῦ καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ

ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγοντες Χαῖρε ὁ βασιλεῦς

τῶν Ἰουδαίων 30 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν

ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν

κεφαλὴν αὐτοῦ 31 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ

ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν

αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν

εἰς τὸ σταυρῶσαι 32 Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον

ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα τοῦτον

ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν

αὐτοῦ 33 Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον

Γολγοθᾶ ὅ ἐστι λεγόμενος κρανίου

τόπος 34 ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν ὄξος μετὰ χολῆς

μεμιγμένον καὶ γευσάμενος οὐκ ἤθελε

πιεῖν 35 σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεμερίσαντο

τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλοντες κλῆρον 36 καὶ

καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ 37 καὶ

ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν

allora urlarono Sia crocifisso Pilato visto che non otteneva nulla anzi che il tumulto cresceva sempre piugrave presa dellrsquoacqua si lavograve le mani davanti alla folla Non sono responsabile disse di questo sangue vedetevela voi E tutto il popolo rispose Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli Allora rilasciograve loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesugrave lo consegnograve ai soldati percheacute fosse crocifisso Allora i soldati del governatore condussero Gesugrave nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la coorte Spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo con una canna nella destra poi mentre gli si inginocchiavano davanti lo schernivano Salve re dei giudei E sputandogli addosso gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo Dopo averlo cosigrave schernito lo spogliarono del mantello gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo Mentre uscivano incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a prender su la croce di lui Giunti a un luogo detto Golgota che significa luogo del cranio gli diedero da bere vino mescolato con fiele ma egli assaggiatolo non ne volle bere Dopo averlo quindi crocifisso si spartirono le sue vesti tirandole a sorte E sedutisi gli facevano la guardia Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna Questi egrave Gesugrave il re dei giudei Insieme con lui furono crocifissi due ladroni uno a destra e uno a sinistra E quelli che passavano di lagrave lo insultavano scuotendo il capo e dicendo Tu che distruggi il tempio e

11

αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην Οὗτός ἐστιν

Ἰησοῦς ὁ βασιλεῦς τῶν Ἰουδαίων 38 Τότε

σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί εἷς ἐκ

δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων 39 Οἱ δὲ

παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν

κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 40 καὶ λέγοντες

Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις

οἰκοδομῶν σῶσον σεαυτόν εἰ υἱὸς εἶ τοῦ

Θεοῦ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ 41 ὁμοίως

δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν

γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων καὶ Φαρισαίων

ἔλεγον 42 Ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται

σῶσαι εἰ βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστι καταβάτω νῦν

ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπ

αὐτῷ 43 πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν ῥυσάσθω

νῦν αὐτόν εἰ θέλει αὐτόν εἶπε γὰρ ὅτι Θεοῦ

εἰμι υἱός 44 τὸ δ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ

συσταυρωθέντες αὐτῷ ὠνείδιζον

αὐτόν 45 Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο

ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης 46 περὶ

δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς

φωνῇ μεγάλῃ λέγων Ἠλὶ ἠλὶ λιμᾶ σαβαχθανί

τοῦτ ἔστι Θεέ μου Θεέ μου ἱνατί με

ἐγκατέλιπες 47 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων

ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ

οὗτος 48 καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ

λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς

καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν 49 οἱ δὲ λοιποὶ

ἔλεγον Ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων

αὐτόν 50 ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ

μεγάλῃ ἀφῆκε τὸ πνεῦμα 51 Καὶ ἰδοὺ τὸ

καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ

ἄνωθεν ἕως κάτω καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ αἱ

πέτραι ἐσχίσθησαν 52 καὶ τὰ μνημεῖα

ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν

κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθη 53 καὶ ἐξελθόντες

ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ

lo ricostruisci in tre giorni salva te

stesso Se tu sei Figlio di Dio scendi

dalla croce Anche i sommi sacerdoti

con gli scribi e gli anziani lo

schernivano Ha salvato gli altri non

puograve salvare se stesso Egrave il re drsquoIsraele

scenda ora dalla croce e gli crederemo

Ha confidato in Dio lo liberi lui ora se

gli vuol bene Ha detto infatti Sono

Figlio di Dio Anche i ladroni crocifissi

con lui lo oltraggiavano allo stesso

modoDa Da mezzogiorno fino alle tre

del pomeriggio si fece buio su tutta la

terra Verso le tre Gesugrave gridograve a gran

voce Eliacute eliacute lemagrave sabactagraveni che

significa Dio mio Dio mio percheacute mi

hai abbandonato Udendo questo

alcuni dei presenti dicevano Costui

chiama Elia E subito uno di loro corse

a prendere una spugna e imbevutala

di aceto la fissograve su una canna e cosigrave gli

dava da bere Gli altri dicevano

Lascia vediamo se viene Elia a

salvarlo E Gesugrave emesso un alto grido

spirograve Ed ecco il velo del tempio si

squarciograve in due da cima a fondo la

terra si scosse le rocce si spezzarono i

sepolcri si aprirono e molti corpi di

santi morti risuscitarono E uscendo

dai sepolcri dopo la sua risurrezione

entrarono nella cittagrave santa e apparvero

a molti Il centurione e quelli che con

lui facevano la guardia a Gesugrave sentito

il terremoto e visto quel che

succedeva furono presi da grande

timore e dicevano Davvero costui era

Figlio di Dio Crsquoerano anche lagrave molte

donne che stavano a osservare da

12

εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ

ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς 54 Ὁ δὲ

ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν

Ἰησοῦν ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα

ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες Ἀληθῶς Θεοῦ

υἱὸς ἦν οὗτος 55 Ἦσαν δὲ ἐκεῖ καὶ γυναῖκες

πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι αἵτινες

ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας

διακονοῦσαι αὐτῷ 56 ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ

Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ

Ἰωσῆ μήτηρ καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου

Τὰ διαβήματά μου κατεύθυνον κατὰ τὸ λόγιόν

σου καὶ μὴ κατακυριευσάτω μου πᾶσα

ἀνομία Λύτρωσαί με ἀπὸ συκοφαντίας

ἀνθρώπων καὶ φυλάξω τὰς ἐντολάς σου Τὸ

πρόσωπόν σου ἐπίφανον ἐπὶ τὸν δοῦλόν

σου καὶ δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου

Πληρωθήτω τὸ στόμα μου αἰνέσεώς σου

Κύριε ὅπως ὑμνήσω τὴν δόξαν σου ὅλην

τὴν ἡμέραν τὴν μεγαλοπρέπειάν σου

ΕἶταΤρισάγιον Παναγία ΤριάςΠάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ παρὸν

Κοντάκιον Ἦχος πλ δ

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

Τό Κύριε ἐλέησον μ ὁ ἐν παντὶ

καιρῷ Κύριε ἐλέησον γ Δόξα Καὶ νῦν

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ Ἐν ὀνόματι

Κυρίου εὐλόγησον Πάτερ ὁ δὲ Ἱερεὺς

ἐκφωνεῖ ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ τὴν

παροῦσαν

lontano esse avevano seguito Gesugrave dalla Galilea per servirlo Tra costoro Maria di Magdala Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei

figli di Zebedeo

Quindi Dirigi i miei passi secondo la

tua parola e nessuna iniquitagrave mi domini

Riscattami dalla calunnia degli uomini e

custodirograve i tuoi comandamenti Farsquo

risplendere il tuo volto sul tuo servo e

insegnami i tuoi decreti Si riempia di

lode la mia bocca Signore percheacute io

inneggi alla tua gloria tutto il giorno alla

tua magnificenza

Trisagio Santissima Trinitagrave Padre

nostro Percheacute tuo egrave

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

Kirie eleison (40) Tu che in ogni tempo Kirie eleison (3) Gloria E ora Piugrave venerabile Nel nome del Signore

benedici Padre Dio abbia pietagrave di noi

V

13

Εὐχὴν

Χριστέ τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν τὸ φωτίζον καὶ

ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν

κόσμον σημειωθήτω ἐφ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ

προσώπου σου ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψώμεθα φῶς

τὸ ἀπρόσιτον καὶ κατεύθυνον τὰ διαβήματα

ἡμῶν πρὸς ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν σου

πρεσβείαις τῆς παναχράντου σου Μητρός καὶ

πάντων σου τῶν Ἁγίων Ἀμὴν

ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν Κύριε ἐλέησον ιβ

Δόξα Καὶ νῦν Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ

Εἶτα τοὺς ἑπομένους Ψαλμούς

Ψαλμὸς λδ

Δίκασον Κύριε τοὺς ἀδικοῦντάς με

πολέμησον τοὺς πολεμοῦντάς με Ἐπιλαβοῦ

ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς τὴν

βοήθειαν μου Ἔκχεον ῥομφαίαν καὶ

σύγκλεισον ἐξ ἐναντίας τῶν καταδιωκόντων

με Εἶπον τῇ ψυχῇ μου Σωτηρία σού εἰμι ἐγώ

Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ

ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου ἀποστραφήτωσαν

εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ

λογιζόμενοί μοι κακά Γενηθήτωσαν ὡσεὶ

χνοῦς κατὰ πρόσωπον ἀνέμου καὶ Ἀγγελος

Κυρίου ἐκθλίβων αὐτούς Γενηθήτω ἡ ὁδός

αὐτῶν σκότος καὶ ὀλίσθημα καὶ Ἄγγελος

Κυρίου καταδιώκων αὐτούς Ὅτι δωρεὰν

ἔκρυψάν μοι διαφθορὰν παγίδος αὐτῶν

μάτην ὠνείδισαν τὴν ψυχήν μου Ἐλθέτω

αὐτῷ παγίς ἣν οὐ γινώσκει καὶ ἡ θήρα ἣν

ἔκρυψε συλλαβέτω αὐτόν καὶ ἐν τῇ παγίδι

πεσεῖται ἐν αὐτῇ ἡ δὲ ψυχή μου ἀγαλλιάσεται

risto vera luce che illumini e

santifichi ogni uomo che viene al

mondo srsquoimprima su di noi la luce

del tuo volto affincheacute in essa vediamo la

luce inaccessibile e dirigi i nostri passi al

compimento dei tuoi comandamenti per

lrsquointercessione della tua purissima Madre

e di tutti i tuoi Santi Amin

ORA TERZA

Re celeste Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro Percheacute tuo egrave Kirie eleison (12) Gloria

E ora Venite prostriamoci

SALMO 34

iudica Signore quelli che mi fanno ingiustizia combatti quelli che mi combattono

Prendi armi e scudo e sorgi in mio aiuto

Sfodera la spada e sbarra il cammino davanti a quelli che mi inseguono digrave allrsquoanima mia Sono io la tua salvezza

Siano confusi e svergognati quelli che cercano lrsquoanima mia siano respinti indietro e restino confusi quelli che tramano contro di me il male

Diventino come polvere in faccia al vento e lrsquoangelo del Signore li schiacci

La loro via diventi tenebra e sdrucciolo e lrsquoangelo del Signore li insegua

Poicheacute senza ragione mi hanno teso il loro laccio di rovina senza motivo hanno insultato lrsquoanima mia

Li sorprenda un laccio che non conoscono li afferri il tranello che hanno teso e cadano proprio in quel laccio

Lrsquoanima mia invece esulteragrave nel Signore gioiragrave nella sua salvezza

C

G

14

ἐπὶ τῷ Κυρίῳ τερφθήσεται ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ

αὐτοῦ Πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐροῦσι Κύριε

Κύριε τίς ὅμοιός σοι Ῥυόμενος πτωχὸν ἐκ

χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ καὶ πτωχὸν καὶ

πένητα ἀπὸ τῶν διαρπαζόντων αὐτόν

Ἀναστάντες μοι μάρτυρες ἄδικοι ἃ οὐκ

ἐγίνωσκον ἠρώτων με Ἀνταπεδίδοσάν μοι

πονηρὰ ἀντὶ ἀγαθῶν καὶ ἀτεκνίαν τῇ ψυχῇ

μου Ἐγὼ δέ ἐν τῷ αὐτοὺς παρενοχλεῖν μοι

ἐνεδυόμην σάκκον καὶ ἐταπείνουν ἐν νηστείᾳ

τὴν ψυχήν μου καὶ ἡ προσευχή μου εἰς

κόλπον μου ἀποστραφήσεται Ὡς πλησίον

ὡς ἀδελφῷ ἡμετέρῳ οὕτως εὐηρέστουν ὡς

πενθῶν καὶ σκυθρωπάζων οὕτως

ἐταπεινούμην Καὶ κατ ἐμοῦ εὐφράνθησαν

καὶ συνήχθησαν συνήχθησαν ἐπ ἐμὲ

μάστιγες καὶ οὐκ ἔγνων Διεσχίσθησαν καὶ

οὐ κατενύγησαν ἐπείρασάν με

ἐξεμυκτήρισάν με μυκτηρισμῷ ἔβρυξαν ἐπ

ἐμὲ τοὺς ὀδόντας αὐτῶν Κύριε πότε ἐπόψῃ

ἀποκατάστησον τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῆς

κακουργίας αὐτῶν ἀπὸ λεόντων τὴν

μονογενῆ μου Ἐξομολογήσομαί σοι ἐν

ἐκκλησίᾳ πολλῇ ἐν λαῷ βαρεῖ αἰνέσω σε Μὴ

ἐπιχαρείησάν μοι οἱ ἐχθραίνοντές μοὶ ἀδίκως

οἱ μισοῦντές με δωρεάν καὶ διανεύοντες

ὀφθαλμοῖς Ὅτι ἐμοὶ μὲν εἰρηνικὰ ἐλάλουν καὶ

ἐπ ὀργὴν δόλους διελογίζοντο Ἐπλάτυναν

ἐπ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν εἶπον Εὖγε εὖγε

εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν Εἶδες Κύριε μὴ

παρασιωπήσῃς Κύριε μὴ ἀποστῇς ἀπ ἐμοῦ

Ἐξεγέρθητι Κύριε καὶ πρόσχες τῇ κρίσει μου

ὁ Θεός μου καὶ ὁ Κύριός μου εἰς τὴν δίκην

μου Κρῖνόν με Κύριε κατὰ τὴν δικαιοσύνην

σου Κύριε ὁ Θεός μου καὶ μὴ ἐπιχαρείησάν

μοι Μὴ εἴποισαν ἐν καρδίαις αὐτῶν Εὖγε

εὖγε τῇ ψυχῇ ἡμῶν μηδὲ εἴποιεν Κατεπίομεν

Tutte le mie ossa diranno Signore Signore chi egrave simile a te che liberi il povero dalla mano dei piugrave forti di lui il povero e il misero dai suoi predatori

Falsi testimoni alzandosi mi interrogavano su ciograve che ignoravo

Mi hanno reso male per bene una desolazione per lrsquoanima mia

Ma io mentre quelli mi tormentavano vestivo il cilicio e umiliavo nel digiuno

lrsquoanima mia e rivolgevo dentro di me la mia preghiera

Come un vicino come un nostro fratello cosigrave li trattavo con amore come in lutto e mestizia cosigrave mi umiliavo

Eppure contro di me hanno gioito e si sono radunati sono stati radunati su di me flagelli e non lo sapevo Si sono divisi e non si sono pentiti

Mi hanno tentato mi hanno colmato di beffe digrignavano contro di me i loro denti

Signore quando volgerai lo sguardo Libera dalla loro perfidia dai leoni lrsquounica anima mia

Ti celebrerograve Signore nella grande chiesa ti loderograve in mezzo ad un popolo numeroso

Non godano di me quanti mi avversano senza motivo e mi odiano senza ragione e ammiccano con gli occhi

Mi rivolgevano parole di pace ma con collera tramavano inganni

E hanno spalancato contro di me la loro bocca hanno detto Bene bene i nostri occhi hanno visto

Tu hai visto Signore non stare in silenzio Signore da me non allontanarti

Destati Signore volgiti al mio giudizio vieni in mia difesa mio Dio e

mio Signore Giudicami Signore secondo la tua

giustizia e non godano di me Signore Dio mio

Non dicano nel loro cuore Bene bene per lrsquoanima nostra e non dicano Lrsquoabbiamo inghiottito

15

αὐτόν Αἰσχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν

ἅμα οἱ ἐπιχαίροντες τοῖς κακοῖς μου

Ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην καὶ ἐντροπὴν οἱ

μεγαλορρημονοῦντες ἐπ ἐμέ

Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν οἱ

θέλοντες τὴν δικαιοσύνην μου καὶ εἰπάτωσαν

διαπαντός Μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος οἱ

θέλοντες τὴν εἰρήνην τοῦ δούλου αὐτοῦ Καὶ ἡ

γλῶσσά μου μελετήσει τὴν δικαιοσύνην σου

ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν ἔπαινόν σου

Ψαλμὸς ρη

Ὁ Θεός τὴν αἴνεσίν μου μὴ παρασιωπήσῃς

ὅτι στόμα ἁμαρτωλοῦ καὶ στόμα δολίου ἐπ

ἐμὲ ἠνοίχθη Ἐλάλησαν κατ ἐμοῦ γλώσσῃ

δολίᾳ καὶ λόγοις μίσους ἐκύκλωσάν με καὶ

ἐπολέμησάν με δωρεάν Ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με

ἐνδιὲβαλλόν με ἐγὼ δὲ προσηυχόμην Καὶ

ἔθεντο κατ ἐμοῦ κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν καὶ μῖσος

ἀντὶ τῆς ἀγαπήσεώς μου Κατάστησον ἐπ

αὐτὸν ἁμαρτωλόν καὶ διάβολος στήτω ἐκ

δεξιῶν αὐτοῦ Ἐν τῷ κρίνεσθαι αὐτὸν ἐξέλθοι

καταδεδικασμένος καὶ ἡ προσευχὴ αὐτοῦ

γενέσθω εἰς ἁμαρτίαν Γενηθήτωσαν αἱ ἡμέραι

αὐτοῦ ὀλίγαι καὶ τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι

ἕτερος Γενηθήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὀρφανοί

καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ χήρα Σαλευόμενοι

μεταναστήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ

ἐπαιτησάτωσαν ἐκβληθήτωσαν ἐκ τῶν

οἰκοπέδων αὐτῶν Ἐξερευνησάτω δανειστὴς

πάντα ὅσα ὑπάρχει αὐτῷκαὶ διαρπασάτωσαν

ἀλλότριοι τοὺς πόνους αὐτοῦ Μὴ ὑπαρξάτω

αὐτῷ ἀντιλήπτωρ μηδὲ γενηθήτω οἰκτίρμων

τοῖς ὀρφανοῖς αὐτοῦ Γενηθήτω τὰ τέκνα

αὐτοῦ εἰς ἐξολόθρευσιν ἐν γενεᾷ μιᾷ

ἐξαλειφθείη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἀναμνησθείη ἡ

ἀνομία τῶν πατέρων αὐτοῦ ἔναντι Κυρίου καὶ

ἡ ἁμαρτία τῆς μητρὸς αὐτοῦ μὴ ἐξαλειφθείη

Siano confusi e svergognati quelli che godono dei miei mali siano rivestiti di confusione e di vergogna quanti parlano contro di me con arroganza

Esultino e gioiscano quelli che vogliono la mia giustizia e dicano sempre Sia magnificato il Signore quelli che vogliono la pace del suo servo

E la mia lingua mediteragrave la tua giustizia tutto il giorno la tua lode

SALMO 108

Dio non tacere la mia lode percheacute la bocca del peccatore e la bocca del fraudolento su di me si sono aperte

hanno parlato contro di me con lingua ingannatrice con parole di odio mi hanno circondato e mi hanno fatto guerra senza ragione

In cambio del mio amore mi calunniavano mentre io pregavo

Mi hanno reso male per bene e odio in cambio del mio amore

Poni sopra di lui il peccatore e il diavolo stia alla sua destra

Dal giudizio esca condannato e la sua preghiera diventi peccato

Siano pochi i suoi giorni e il suo ministero lo prenda un altro

I suoi figli diventino orfani e sua moglie vedova

Instabili emigrino i suoi figli e chiedano lrsquoelemosina siano scacciati dalle loro case in rovina

Requisisca lrsquousuraio tutto quanto gli appartiene e gli estranei depredino le sue fatiche

Non ci sia chi lo soccorra neacute ci sia chi abbia pietagrave dei suoi orfani

Siano dati i suoi figli allo sterminio in una sola generazione sia cancellato il suo nome

Sia ricordata lrsquoiniquitagrave dei suoi padri davanti al Signore e il peccato di sua madre non sia cancellato

Siano posti sempre davanti al Signore e sia sterminato dalla terra il loro ricordo

O

16

Γενηθήτωσαν ἐναντίον Κυρίου διαπαντός καὶ

ἐξολοθρευθείη ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν

ἀνθ ὧν οὐκ ἐμνήσθη ποιῆσαι ἔλεος καὶ

κατεδίωξεν ἄνθρωπον πένητα καὶ πτωχόν

καὶ κατανενυγμένον τῇ καρδίᾳ τοῦ θανατῶσαι

Καὶ ἠγάπησε κατάραν καὶ ἥξει αὐτῷ καὶ οὐκ

ἠθέλησεν εὐλογίαν καὶ μακρυνθήσεται ἀπ

αὐτοῦ Καὶ ἐνεδύσατο κατάραν ὡς ἱμάτιον

καὶ εἰσῆλθεν ὡσεὶ ὕδωρ εἰς τὰ ἔγκατα αὐτοῦ

καὶ ὡσεὶ ἔλαιον ἐν τοῖς ὀστέοις αὐτοῦ

Γενηθήτω αὐτῷ ὡς ἱμάτιον ὃ περιβάλλεται

καὶ ὡσεὶ ζώνη ἣν διαπαντὸς περιζώννυται

Τοῦτο τὸ ἔργον τῶν ἐνδιαβαλλόντων με παρὰ

Κυρίου καὶ τῶν λαλούντων πονηρὰ κατὰ τῆς

ψυχῆς μου Καὶ σύ Κύριε Κύριε ποίησον

μετ ἐμοῦ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὅτι

χρηστὸν τὸ ἔλεός σου ῥῦσαί με ὅτι πτωχὸς

καὶ πένης εἰμὶ ἐγώ καὶ ἡ καρδία μου

τετάρακται ἐντός μου Ὡσεὶ σκιὰ ἐν τῷ

ἐκκλῖναι αὐτήν ἀντανῃρέθην ἐξετινάχθην

ὡσεὶ ἀκρίδες Τὰ γόνατά μου ἠσθένησαν ἀπὸ

νηστείας καὶ ἡ σάρξ μου ἡλλοιώθη δι ἔλαιον

κᾀγὼ ἐγενήθην ὄνειδος αὐτοῖς εἴδοσάν με

ἐσάλευσαν κεφαλὰς αὐτῶν Βοήθησόν μοι

Κύριε ὁ Θεός μου καὶ σῶσόν με κατὰ τὸ

ἔλεός σου Καὶ γνώτωσανὅτι ἡ χείρ σου αὕτη

καὶ σύ Κύριε ἐποίησας αὐτήν Καταράσονται

αὐτοί καὶ σὺ εὐλογήσεις οἱ ἐπανιστάμενοί μοι

αἰσχυνθήτωσαν ὁ δὲ δοῦλός σου

εὐφρανθήσεται Ἐνδυσάσθωσαν οἱ

ἐνδιαβάλλοντές με ἐντροπήν καὶ

περιβαλέσθωσαν ὡς διπλοΐδα αἰσχύνην

αὐτῶν Ἐξομολογήσομαι τῷ Κυρίῳ σφόδρα ἐν

τῷ στόματί μου καὶ ἐν μέσῳ πολλῶν αἰνέσω

αὐτόν Ὅτι παρέστη ἐκ δεξιῶν πένητος τοῦ

σῶσαι ἐκ τῶν καταδιωκόντων τὴν ψυχήν μου

percheacute non si egrave ricordato di usare misericordia ha perseguitato lrsquouomo misero e povero e il trafitto di cuore per farlo morire

Ha amato la maledizione e gli arriveragrave non ha voluto la benedizione e si allontaneragrave da lui

Si egrave rivestito di maledizione come di una veste egrave penetrata come acqua nelle sue viscere e come olio nelle sue ossa

Sia per lui come la veste di cui si avvolge e come la cintura di cui sempre si cinge

Questa lrsquoopera del Signore con i miei calunniatori e con quelli che dicono malvagitagrave contro lrsquoanima mia

E tu Signore Signore agisci con me per amore del tuo nome percheacute soave egrave la tua misericordia

Liberami percheacute sono povero e misero e il mio cuore dentro di me egrave sconvolto

Come ombra al suo declinare svanisco sono scacciato come le locuste

Le mie ginocchia sono estenuate per il digiuno e la mia carne egrave trasformata dallrsquoolio

Ed io sono diventato oggetto di biasimo per loro mi hanno visto hanno scosso la testa

Aiutami Signore Dio mio salvami secondo la tua misericordia

E sappiano che questa egrave la tua mano e che tu Signore hai fatto questo

Essi malediranno ma tu benedirai siano confusi quanti contro di me insorgono ma il tuo servo gioiragrave

I miei calunniatori si rivestano di vergogna e si avvolgano della loro confusione come di un mantello

Loderograve moltissimo il Signore con la

mia bocca e lo celebrerograve in mezzo a una moltitudine

percheacute si egrave posto alla destra del povero per salvare dai persecutori lrsquoanima mia

17

Ψαλμὸς ν

Ἐλέησόν με ὁ Θεός κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου

καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου

ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου Ἐπὶ πλεῖον

πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς

ἁμαρτίας μου καθάρισόν με Ὅτι τὴν ἀνομίαν

μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν

μου ἐστὶ διαπαντός Σοὶ μόνω ἥμαρτον καὶ τὸ

πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἂν

δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν

τῷ κρίνεσθαί σε Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις

συνελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ

μήτηρ μου Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ

ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου

ἐδήλωσάς μοι Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ

καθαρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ χιόνα

λευκανθήσομαι Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ

εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα

τεταπεινωμένα Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν

σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τάς

ἀνομίας μου ἐξάλειψον Καρδίαν καθαρὰν

κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός καὶ πνεῦμα εὐθὲς

ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου Μὴ

ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ

τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ

ἐμοῦ Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ

σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ

στήριξόν με Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου

καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι Ῥῦσαί με ἐξ

αἱμάτων ὁ Θεός ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου

ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην

σου Κύριε τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καὶ τὸ

στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου Ὅτι

εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα ἄν ὁλοκαυτώματα

οὐκ εὐδοκήσεις Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα

συντετριμμένον καρδίαν συντετριμμένην καὶ

τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει

Salmo 50 Pietagrave di me o Dio secondo la tua grande

misericordia e secondo la moltitudine delle tue compassioni cancella il mio delitto

Lavami del tutto dalla mia iniquitagrave e purificami dal mio peccato

Percheacute io conosco la mia iniquitagrave e il mio peccato davanti a me egrave sempre

Contro te solo ho peccato e il male davanti a te ho fatto cosigrave che tu sia

riconosciuto giusto nelle tue parole e vinca quando sei giudicato

Ecco che nelle iniquitagrave sono stato concepito e nei peccati mi ha concepito mia madre

Ecco la veritagrave hai amato le cose occulte e i segreti della tua sapienza mi hai manifestato

Mi aspergerai con issopo e sarograve purificato mi laverai e sarograve fatto piugrave bianco della neve

Mi farai udire esultanza e gioia esulteranno le ossa umiliate

Distogli il tuo volto dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquitagrave

Un cuore puro crea in me o Dio e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere

Non rigettarmi dal tuo volto e il tuo spirito santo non togliere da me

Rendimi lrsquoesultanza della tua salvezza e confermami con lo spirito sovrano

Insegnerograve agli iniqui le tue vie e gli empi a te ritorneranno

Liberami dal sangue o Dio Dio della mia salvezza e la mia lingua celebreragrave con esultanza la tua giustizia

Signore apri le mie labbra e la mia bocca annunceragrave la tua lode

Certo se tu avessi voluto un sacrificio lo avrei dato di olocausti non ti

compiacerai Sacrificio a Dio egrave uno spirito contrito

un cuore contrito e umiliato Dio non lo disprezzeragrave

Benefica Signore nel tuo compiacimento Sion e siano riedificate le mura di Gerusalemme

18

Ἀγάθυνον Κύριε ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών

καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ Τότε

εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης ἀναφοράν

καὶ ὁλοκαυτώματα Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ

θυσιαστήριόν σου μόσχους

Δόξα Καὶ νῦν Ἀλληλούϊα γ Κύριε

ἐλέησον γ Δόξα

Τροπάριον Ἦχος πλ β

Κύριε κατέκρινάν σε οἱ Ἰουδαῖοι θανάτῳ τὴν

ζωὴν τῶν ἁπάντων οἱ τὴν ἐρυθρὰν ῥάβδῳ

πεζεύσαντες σταυρῷ σε προσήλωσαν καὶ οἱ

ἐκ πέτρας μέλι θηλάσαντες χολήν σοι

προσήνεγκαν ἀλλ ἑκὼν ὑπέμεινας ἵνα ἡμᾶς

ἐλευθερώσῃς τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ

Χριστὲ ὁ Θεὸς δόξα σοι

Καὶ νῦν Θεοτοκίον

Θεοτόκε σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή ἡ

βλαστήσασα τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς Σὲ

ἱκετεύομεν πρέσβευε Δέσποινα μετὰ τῶν

Ἀποστόλωνκαὶ πάντων τῶν Ἁγίων ἐλεηθῆναι

τὰς ψυχὰς ἡμῶν

Ἦχος πλ δ

Διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων ὁ φίλος σου καὶ

ὁ πλησίον Πέτρος ἠρνήσατό σε Κύριε καὶ

ὀδυρόμενος οὕτως ἐβόα Τῶν δακρύων μου

μὴ παρασιωπήσῃς εἶπα γὰρ φυλάξαι τὴν

πίστιν οἰκτίρμον καὶ οὐκ ἐφύλαξα καὶ ἡμῶν

τὴν μετάνοιαν οὕτω δέξαι καὶ ἐλέησον ἡμᾶς

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Στίχ Τὰ ῥήματά μου ἐνώτισαι Κύριε σύνες

τῆς κραυγῆς μου

Allora ti compiacerai del sacrificio di

giustizia dellrsquooblazione e di olocausti

allora offriranno vitelli sul tuo altare

Gloria Ora e sempre Alliluia (3)Kyrie

elegraveison (Gloria

Tono pl 2

ignore i giudei condannarono a morte te vita di tutti coloro che per la verga di Mosegrave avevano attraversato a piedi il Mar Rosso inchiodarono te

alla croce coloro che avevano succhiato il miele dalla pietra ti offrirono fiele ma tutto hai volontariamente sopportato per liberarci dalla schiavitugrave del nemico O Cristo Dio gloria a te

E ora

Theotokos tu sei la vera vite che ha

prodotto il frutto della vita Ti

preghiamo intercedi o Sovrana

insieme con gli Apostoli e con tutti i Santi

percheacute sia fatta misericordia alle nostre

anime

Quindi cantiamo i seguenti idiogravemela

Tono pl 4

er timore dei giudei o Signore Pietro tuo amico tuo prossimo ti ha rinnegato e pieno di dolore cosigrave gridava Non tacere davanti alle mie

lacrime Sigrave avevo detto che avrei

custodito la fede e non lrsquoho custodita o pietoso Cosigrave accogli anche il nostro pentimento e abbi pietagrave di noi

E di nuovo lo stesso

Stico Alle mie parole porgi lrsquoorecchio

Signore comprendi il mio grido

S

O

P

19

Πρὸ τοῦ τιμίου σου Σταυροῦ στρατιωτῶν

ἐμπαιζόντων σε Κύριε αἱ νοεραὶ στρατιαὶ

κατεπλήττοντο ἀνεδήσω γὰρ στέφανον

ὕβρεως ὁ τὴν γῆν ζωγραφήσας τοῖς ἄνθεσι

καὶ τὴν χλαῖναν χλευαζόμενος ἐφόρεσας ὁ

νεφέλαις περιβάλλων τὸ στερέωμα τοιαύτη

γὰρ οἰκονομία ἐγνώσθη σου ἡ εὐσπλαγχνία

Χριστέ τὸ μέγα ἔλεος δόξα σοι

Στίχ Πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ὁ

Βασιλεύς μου καὶ ὁ Θεός μου

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Δόξα Ἦχος πλ α

Ἑλκόμενος ἐπὶ σταυροῦ οὕτως ἐβόας Κύριε

Διὰ ποῖον ἔργον θέλετέ με σταυρῶσαι

Ἰουδαῖοι ὅτι τοὺς παραλύτους ὑμῶν

συνέσφιγξα ὅτι τοὺς νεκρούς ὡς ἐξ ὕπνου

ἀνέστησα Αἱμόρρουν ἰασάμην Χαναναίαν

ἠλέησα διὰ ποῖον ἔργον θέλετέ με φονεῦσαι

Ἰουδαῖοι ἀλλ ὄψεσθε εἰς ὃν νῦν ἐκκεντᾶτε

Χριστὸν παράνομοι

Καὶ νῦν πάλιν τὸ αὐτὸ

Προκείμενον Ἦχος δ

Ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος

Στίχ Κύριε μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με

Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ Ν 4-11 )

Κύριος δίδωσί μοι γλῶσσαν παιδείας τοῦ

γνῶναι ἡνίκα δεῖ εἰπεῖν λόγον ἔθηκέ με πρωῒ

πρωΐ προσέθηκέ μοι ὠτίον τοῦ ἀκούειν καὶ

ἡ παιδεία Κυρίου ἀνοίγει μου τὰ ὦτα ἐγὼ δὲ

οὐκ ἀπειθῶ οὐδὲ ἀντιλέγω Τὸν νῶτόν μου

Davanti alla tua croce preziosa

Signore mentre i soldati ti schernivano

erano colpite da stupore le celesti milizie

Hai cinto infatti una corona di dileggio

tu che hai coronato di fiori la terra hai

indossato una clamide di irrisione tu che

avvolgi di nubi il firmamento Ma in

questa economia si riconosce la tua

amorosa compassione o Salvatore e la

grande misericordia

Stico Sii attento alla voce della mia

supplica mio re e mio Dio

E di nuovo lo stesso

Gloria Tono pl 1

rascinato alla croce Signore dicevi

Per quale opera volete crocifiggermi

o giudei Percheacute ho raddrizzato i

vostri paralitici Percheacute ho risuscitato i

morti come da un sonno Ho guarito

lrsquoemorroissa ho avuto pietagrave della

cananea Per quale opera volete

uccidermi o giudei Ma guarderete o

iniqui al Cristo che ora trafiggete

E ora E di nuovo lo stesso

Prokigravemenon Tono 4

cco sono pronto ai flagelli e il mio

dolore mi sta sempre davanti

Stico Signore nel tuo sdegno non

accusarmi e nella tua ira non castigarmi

Lettura della profezia di Isaia (504-11)

l Signore Dio mi dagrave lingua drsquoistruzione per conoscere quando si debba dire una parola fin dal mattino mi fa pronto mi

ha dato un orecchio per ascoltare

lrsquoistruzione del Signore Dio mi

T

E

I

20

ἔδωκα εἰς μάστιγας τὰς δὲ σιαγόνας μου εἰς

ῥαπίσματα τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐκ

ἀπέστρεψα ἀπὸ αἰσχύνης ἐμπτυσμάτων καὶ

Κύριος Κύριος βοηθός μου ἐγενήθη Διὰ

τοῦτο οὐκ ἐνετράπην ἀλλ ἔθηκα τὸ

πρόσωπόν μου ὡς στερεὰν πέτραν καὶ

ἔγνων ὅτι οὐ μὴ αἰσχυνθῶ ὅτι ἐγγίζει ὁ

δικαιώσας με Τίς ὁ κρινόμενός μοι ἀντιστήτω

μοι ἅμακαὶ τίς ὁ κρινόμενός μοι ἐγγισάτω μοι

Ἰδοὺ Κύριος Κύριος βοηθήσει μοιτίς κακώσει

με ἰδοὺ πάντες ὑμεῖς ὡς ἱμάτιον

παλαιωθήσεσθε καὶ ὡς σὴς καταφάγεται

ὑμᾶς Τίς ἐν ὑμῖν ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον

ὑπακουσάτω τῆς φωνῆς τοῦ παιδὸς αὐτοῦ Οἱ

πορευόμενοι ἐν σκότει καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς

φῶς πεποίθατε ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου καὶ

ἀντιστηρισασθε ἐπὶ τῷ Θεῷ Ἰδοὺ πάντες

ὑμεῖς ὡς πῦρ καίετε καὶ κατισχύετε φλόγα

πορεύεσθε τῷ φωτὶ τοῦ πυρὸς ὑμῶν καὶ τῇ

φλογί ᾗ ἐξεκαύσατε δι ἐμὲ ἐγένετο ταῦτα

ὑμῖν ἐν λύπῃ κοιμηθήσεσθε

Πρὸς Ῥωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα

(Κεφ Ε 6-10)

Ἀδελφοί ἔτι Χριστός ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν

κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανε Μόλις

γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται ὑπὲρ γὰρ

τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν

Συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ

Θεός ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν

Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε Πολλῷ οὖν

μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ Αἵματι αὐτοῦ

σωθησόμεθα δι αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς Εἰ γὰρ

ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ

θανάτου τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ πολλῷ μᾶλλον

καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ

αὐτοῦ

apre le orecchie e io non mi rifiuto neacute contraddico Ho dato il dorso ai flagelli le guance agli schiaffi e non ho distolto il volto dalla vergogna degli sputi il Signore Dio egrave stato il mio aiuto Per questo non ho avuto vergogna ma ho reso il mio volto come dura pietra e so che non sarograve confuso percheacute egrave vicino colui che mi giustifica Chi vuol venire in giudizio con me Confrontiamoci

insieme Chi dunque vuol venire in giudizio con me Mi si avvicini Ecco il Signore Dio mi aiuteragrave Chi potragrave farmi del male Ecco che tutti voi invecchierete come un abito e la tignola vi divoreragrave Chi tra voi teme il Signore Ascolti la voce del suo servo Voi che camminate nella tenebra e non avete luce confidate nel nome del Signore e appoggiatevi a Dio Ecco voi tutti accendete un fuoco e alimentate la fiamma camminate alla luce del vostro fuoco e alla fiamma che avete acceso Da parte mia vi egrave accaduto tutto questo nel dolore voi vi addormenterete

Apostolo

Lettura dellrsquoepistola di Paolo ai Romani

(56-10)

ratelli mentre noi eravamo ancora peccatori Cristo morigrave per gli empi nel tempo stabilito Ora a stento si

trova chi sia disposto a morire per un giusto forse ci puograve essere chi ha il coraggio di morire per una persona dabbene Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi percheacute mentre eravamo ancora peccatori Cristo egrave morto per noi A maggior ragione ora giustificati per il suo sangue saremo salvati dallrsquoira per mezzo di lui Se infatti quandrsquoeravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo molto piugrave ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita

F

21

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον

ιε΄ 16 - 41

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ οἱ στρατιῶται ἀπήγαγον τὸν

Ἰησοῦν ἔσω τῆς αὐλῆς ὅ ἐστι πραιτώριον καὶ

συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν 17 καὶ

ἐνδύουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν

αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον 18 καὶ

ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν Χαῖρε ὁ βασιλεὺς

τῶν Ἰουδαίων 19 καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν

κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ καὶ

τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ 20 καὶ

ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν

πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ

ἴδια καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν

αὐτόν 21 Καὶ ἀγγαρεύουσι παράγοντά τινα

Σίμωνα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ ἀγροῦ τὸν

πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ρούφου ἵνα ἄρῃ τὸν

σταυρὸν αὐτοῦ 22 Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ

Γολγοθᾶν τόπον ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον

κρανίου τόπος 23 καὶ ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν

ἐσμυρνισμένον οἶνον ὁ δὲ οὐκ ἔλαβε 24 καὶ

σταυρώσαντες αὐτὸν διαμερίζονται τὰ ἱμάτια

αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον ἐπ αὐτὰ τίς τί

ἄρῃ 25 ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν

αὐτόν 26 καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ

ἐπιγεγραμμένη Ὁ βασιλεὺς τῶν

Ἰουδαίων 27 Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσι δύο

λῃστάς ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων

αὐτοῦ 28 καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα

καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη 29 Καὶ οἱ

παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν

κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες

Οὐὰ ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν

ἡμέραις οἰκοδομῶν 30 σῶσον σεαυτὸν καὶ

κατάβα ἀπὸ τοῦ σταυροῦ 31 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ

ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ

Vangelo secondo Marco

(1516-41)

n quel tempo i soldati condussero Gesugrave dentro il cortile cioegrave nel pretorio e convocarono tutta la

coorte Lo rivestirono di porpora e dopo aver intrecciato una corona di spine gliela misero sul capo Cominciarono poi a salutarlo Salve re dei giudei E gli percuotevano il capo con una canna gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano a lui Dopo averlo

schernito lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti poi lo condussero fuori per crocifiggerlo Allora costrinsero un tale che passava un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna padre di Alessandro e Rufo a portare la croce Condussero dunque Gesugrave al luogo del Golgota che significa luogo del cranio e gli offrirono vino mescolato con mirra ma egli non ne prese Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere Erano le nove del mattino quando lo crocifissero E lrsquoiscrizione con il motivo della condanna diceva Il re dei giudei Con lui crocifissero anche due ladroni uno alla sua destra e uno alla sinistra I passanti lo insultavano e scuotendo il capo esclamavano Ehi tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni salva te stesso scendendo dalla croce Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi facendosi beffe di lui dicevano Ha salvato altri non puograve salvare se stesso Il Cristo il re drsquoIsraele scenda ora dalla croce percheacute vediamo e crediamo E anche quelli che erano stati crocifissi con lui

I

22

τῶν γραμματέων ἔλεγον Ἄλλους ἔσωσεν

ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι 32 ὁ Χριστὸς ὁ

βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ

σταυροῦ ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν αὐτῷ

καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι αὐτῷ ὠνείδιζον

αὐτόν 33 Γενομένης δὲ ὥρας ἕκτης σκότος

ἐγένετο ἐφ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας

ἐνάτης 34 καὶ τῇ ὥρᾳ τῇ ἐνάτῃ ἐβόησεν ὁ

Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων Ἐλωῒ Ἐλωῒ λιμᾶ

σαβαχθανί ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον ὁ Θεός

μου ὁ Θεός μου εἰς τί με ἐγκατέλιπες 35 καί

τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον

Ἴδε Ἠλίαν φωνεῖ 36 δραμὼν δέ εἷς καὶ γεμίσας

σπόγγον ὄξους περιθεὶς τε καλάμῳ ἐπότιζεν

αὐτόν λέγων Ἄφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας

καθελεῖν αὐτόν 37 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν

μεγάλην ἐξέπνευσε 38 Καὶ τὸ καταπέτασμα

τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως

κάτω 39 Ἰδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς

ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτω κράξας

ἐξέπνευσεν εἶπεν Ἀληθῶς ὁ ἄνθρωπος

οὗτος υἱὸς ἦν Θεοῦ 40 Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες

ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι ἐν αἷς ἦν καὶ

Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ

Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆ μήτηρ καὶ

Σαλώμη 41 αἳ καὶ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ

ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ καὶ

ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς

Ἱεροσόλυμα

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν

Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ

Κοντάκιον

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

lo insultavano Venuto mezzogiorno si

fece buio su tutta la terra fino alle tre

del pomeriggio Alle tre Gesugrave gridograve

con voce forte Eloiacute eloiacute lemagrave

sabactagraveni che significa Dio mio Dio

mio percheacute mi hai abbandonato

Alcuni dei presenti udito ciograve

dicevano Ecco chiama Elia Uno corse

a inzuppare di aceto una spugna e

postala su una canna gli dava da bere

dicendo Aspettate vediamo se viene

Elia a toglierlo dalla croce Ma Gesugrave

dando un forte grido spirograve Il velo del

tempio si squarciograve in due dallrsquoalto in

basso Allora il centurione che gli stava

di fronte vistolo spirare in quel modo

disse Veramente questrsquouomo era

Figlio di Dio Crsquoerano anche alcune

donne che stavano ad osservare da

lontano tra le quali Maria di Magdala

Maria madre di Giacomo il minore e di

Ioses e Salome che lo seguivano e

servivano quando era ancora in Galilea

e molte altre che erano salite con lui a

Gerusalemme

Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro

Percheacute tuo egrave

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

V

23

Τό Κύριε ἐλέησον μ Ὁ ἐν παντὶ

καιρῷ Κύριε ἐλέησον γ Δόξα Καὶ νῦν

Τὴν τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου

εὐλόγησον Πάτερ ὁ Ἱερεύς ὁ Θεός

οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ τὴν παροῦσαν

Εὐχὴν

Δέσποτα Θεέ Πάτερ παντοκράτορ Κύριε Υἱὲ

μονογενές Ἰησοῦ Χριστὲ καὶ ἅγιον Πνεῦμα

μία Θεότης μία Δύναμις ἐλέησόν με τὸν

ἁμαρτωλόν καί οἷς ἐπίστασαι κρίμασι

σῶσόν με τὸν ἀνάξιον δοῦλόν σου ὅτι

εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων

Ἀμήν

ΩΡΑ ΕΚΤΗ

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν Κύριε ἐλέησον ιβ

Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ καὶ τοὺς

παρόντας Ψαλμούς

Ψαλμὸς νγ

Ὁ Θεός ἐν τῷ ὀνόματί σου σῶσόν με καὶ ἐν

τῇ δυνάμει σου κρινεῖς με ὁ Θεόςεἰσάκουσον

τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι τὰ ῥήματα τοῦ

στόματός μου ὅτι ἀλλότριοι ἐπανέστησαν

ἐπ ἐμέ καὶ κραταιοὶ ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου

καὶ οὐ προέθεντο τὸν Θεὸν ἐνώπιον αὐτῶν

Ἰδοὺ γὰρ ὁ Θεὸς βοηθεῖ μοι καὶ ὁ Κύριος

ἀντιλήπτωρ τῆς ψυχῆς μου Ἀποστρέψει τὰ

κακὰ τοῖς ἐχθροῖς μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου

ἐξολόθρευσον αὐτούς Ἑκουσίως θύσω σοι

ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί σου Κύριε ὅτι

ἀγαθόν ὅτι ἐκ πάσης θλίψεως ἐρρύσω με καὶ

ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου ἐπεῖδεν ὁ ὀφθαλμός μου

Kirie eleison (40) Tu che in ogni tempo Kirie eleison (3) Gloria E ora Piugrave venerabile Nel nome del Signore

benedici Padre Dio abbia pietagrave di noi

ovrano Dio Padre onnipotente

Signore Figlio unigenito Gesugrave Cristo e

Santo Spirito unica divinitagrave unica

potenza abbi pietagrave di me peccatore e con i

giudizi che tu sai salva me indegno tuo

servo percheacute tu sei benedetto nei secoli

dei secoli Amin

ORA SESTA

SALMO 53

Dio nel tuo nome salvami e nella

tua potenza giudicami

O Dio ascolta la mia preghiera porgi

lrsquoorecchio alle parole della mia bocca

Percheacute stranieri sono insorti contro di

me e violenti hanno cercato lrsquoanima mia

non hanno posto Dio davanti a loro

Ma ecco Dio mi aiuta e il Signore egrave il

sostegno dellrsquoanima mia

Ritorceragrave il male sui miei nemici nella

tua veritagrave fanne sterminio

Volontariamente ti offrirograve sacrifici

loderograve il tuo nome Signore percheacute egrave

buono

Percheacute da ogni tribolazione mi hai

liberato e il mio occhio ha dominato i

miei nemici

S

O

24

Ψαλμὸς ρλθ

Ἐξελοῦ με Κύριε ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ

ἀπὸ ἀνδρὸς ἀδίκου ῥῦσαί με Οἵ τινες

ἑλογίσαντο ἀδικίαν ἐν καρδίᾳ ὅλην τὴν

ἡμέραν παρετάσσοντο πολέμους Ἠκόνησαν

γλῶσσαν αὐτῶν ὡσεὶ ὄφεως ἰὸς ἀσπίδων

ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν Φύλαξόν με Κύριε ἐκ

χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ἀπὸ ἀνθρώπων ἀδίκων

ἐξελοῦ με οἵτινες διελογίσαντο τοῦ

ὑποσκελίσαι τὰ διαβήματά μου Ἔκρυψαν

ὑπερήφανοι παγίδα μοι καὶ σχοινίοις

διέτειναν παγίδα τοῖς ποσί μου ἐχόμενα

τρίβους σκάνδαλα ἔθεντό μοι Εἶπα τῷ

Κυρίῳ Θεός μου εἶ σύ ἐνώτισαι Κύριε τὴν

φωνὴν τῆς δεήσεώς μου Κύριε Κύριε

δύναμις τῆς σωτηρίας μου ἐπεσκίασας ἐπὶ

τὴν κεφαλήν μου ἐν ἡμέρᾳ πολέμου Μὴ

παραδῷς με Κύριε ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας μου

ἁμαρτωλῷ διελογίσαντο κατ ἐμοῦ μὴ

ἐγκαταλίπῃς με μή ποτε ὑψωθῶσιν Ἡ

κεφαλὴ τοῦ κυκλώματος αὐτῶν κόπος τῶν

χειλέων αὐτῶν καλύψει αὐτούς Πεσοῦνται ἐπ

αὐτοὺς ἄνθρακες ἐν πυρὶ καταβαλεῖς αὐτούς

ἐν ταλαιπωρίαις οὐ μὴ ὑποστῶσιν Ἀνὴρ

γλωσσώδης οὐ κατευθυνθήσεται ἐπὶ τῆς γῆς

ἄνδρα ἄδικον κακὰ θηρεύσει εἰς διαφθοράν

Ἔγνων ὅτι ποιήσει Κύριος τὴν κρίσιν τῶν

πτωχῶν καὶ τὴν δίκην τῶν πενήτων Πλὴν

δίκαιοι ἐξομολογήσονται τῷ ὀνόματί σου καὶ

κατοικήσουσιν εὐθεῖς σὺν τῷ προσώπῳ σου

Ψαλμὸς 90

Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου ἐν

σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται

Ἐρεῖ τῷ Κυρίῳ Ἀντιλήπτωρ μου εἶ καὶ

καταφυγή μου ὁ Θεός μου καὶ ἐλπιῶ ἐπ

αὐτόν ὅτι αὐτὸς ῥύσεταί σε ἐκ παγίδος

θηρευτῶν καὶ ἀπὸ λόγου ταραχώδους Ἐν

SALMO 139

trappami dallrsquouomo malvagio Signore liberami dallrsquouomo ingiusto percheacute hanno tramato ingiustizie nel

cuore tutto il giorno preparano guerre Hanno aguzzato la loro lingua come

quella di un serpente veleno di aspidi egrave sotto le loro labbra

Custodiscimi Signore dalla mano del peccatore strappami dagli uomini ingiusti percheacute hanno tramato di far inciampare i miei passi

Gli orgogliosi mi hanno nascosto un laccio e hanno teso funi come lacci ai miei piedi lungo il sentiero mi hanno posto un inciampo

Ho detto al Signore sei tu il mio Dio ascolta Signore la voce della mia supplica

Signore Signore potenza della mia salvezza hai adombrato il mio capo nel giorno della guerra

Non consegnarmi Signore al peccatore avido di me hanno tramato contro di me non abbandonarmi percheacute non si esaltino

Il capo dei loro raggiri la fatica delle loro labbra li copriragrave

Cadranno su di loro carboni di fuoco sulla terra li abbatterai con sciagure e non sussisteranno

Lrsquouomo linguacciuto non avragrave successo sulla terra i mali daranno la caccia allrsquouomo empio per distruggerlo

So che il Signore faragrave il giudizio del povero e difenderagrave la causa dei miseri

Certo i giusti celebreranno il tuo nome i retti dimoreranno con il tuo volto

SALMO 90

hi abita nellrsquoaiuto dellrsquoAltissimo dimoreragrave al riparo del Dio del cielo Diragrave al Signore Mio sostegno sei tu e

mio rifugio il mio Dio e spererograve in lui Poicheacute egli ti libereragrave dal laccio dei

cacciatori e dalla parola che sconvolge

S

C

25

τοῖς μεταφρένοις αὐτοῦ ἐπισκιάσει σοι καὶ

ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐλπιείς ὅπλῳ

κυκλώσει σε ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ οὐ φοβηθήσῃ

ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ ἀπὸ βέλους

πετομένου ἡμέρας ἀπὸ πράγματος ἐν σκότει

διαπορευομένου ἀπὸ συμπτώματος καὶ

δαιμονίου μεσημβρινοῦ Πεσεῖται ἐκ τοῦ

κλίτους σου χιλιάς καὶ μυριὰς ἐκ δεξιῶν σου

πρὸς σὲ δὲ οὐκ ἐγγιεῖ Πλὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς

σου κατανοήσεις καὶ ἀνταπόδοσιν

ἁμαρτωλῶν ὄψει ὅτι σύ Κύριε ἡ ἐλπίς μου

τὸν Ὕψιστον ἔθου καταφυγήν σου Οὐ

προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά καὶ μάστιξ οὐκ

ἐγγιεῖ ἐν τῷ σκηνώματί σου ὅτι τοῖς Ἀγγέλοις

αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε

ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου Ἐπὶ χειρῶν

ἀροῦσί σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον

τὸν πόδα σου Ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον

ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ

δράκοντα Ὅτι ἐπ ἐμὲ ἤλπισε καὶ ῥύσομαι

αὐτόν σκεπάσω αὐτόν ὅτι ἔγνω τὸ ὄνομά

μου Κεκράξεται πρός με καὶ ἐπακούσομαι

αὐτοῦ μετ αὐτοῦ εἰμι ἐν θλίψει ἐξελοῦμαι

αὐτόν καὶ δοξάσω αὐτόν Μακρότητα ἡμερῶν

ἐμπλήσω αὐτόν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν

μου

Δόξα Καὶ νῦν Ἀλληλούϊα γ Κύριε

ἐλέησον γ Δόξα

Τροπάριον Ἦχος β

Σωτηρίαν εἰργάσω ἐν μέσῳ τῆς γῆς Χριστε ὁ

Θεός ἐπὶ Σταυροῦ τὰς ἀχράντους σου χεῖρας

ἐξέτεινας ἐπισυνάγων πάντα τὰ ἔθνη

κράζοντα Κύριε δόξα σοι

Con le sue spalle ti adombreragrave e sotto le sue ali spererai la sua veritagrave ti circonderagrave di uno scudo

Non temerai lo spavento notturno la freccia che vola di giorno quanto si aggira nella tenebra lrsquoassalto del demonio meridiano

Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra ma a te non si avvicineragrave

Solo osserverai coi tuoi occhi e vedrai la retribuzione dei peccatori

Sei tu infatti la mia speranza Signore hai fatto dellrsquoAltissimo il tuo rifugio

Non si accosteragrave a te alcun male neacute flagello si avvicineragrave alla tua tenda

Percheacute per te comanderagrave ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie

Sulle loro mani ti porteranno percheacute non inciampi col tuo piede nel sasso

Sullrsquoaspide e sul basilisco camminerai e calpesterai il leone e il drago

Poicheacute in me ha sperato lo libererograve lo metterograve al riparo percheacute ha conosciuto il mio nome

Mi invocheragrave e lo esaudirograve con lui sono nella tribolazione lo scamperograve e lo glorificherograve

Lo colmerograve di lunghezza di giorni e gli mostrerograve la mia salvezza

Gloria Ora e sempre Amin Alliluia (3) Kyrie elegraveison (3)

Gloria

Tono 2

ai operato la salvezza in mezzo alla

terra o Cristo Dio Hai disteso sulla

croce le tue mani immacolate per

radunare tutte le genti che acclamano

Signore gloria a te

H

26

Καὶ νῦν Θεοτοκίον

Ὅτι οὐκ ἔχομεν παρρησίαν διὰ τὰ πολλὰ

ἡμῶν ἁμαρτήματα σὺ τὸν ἐκ σοῦ γεννηθέντα

δυσώπησον Θεοτόκε Παρθένε πολλὰ γὰρ

ἰσχύει δέησις Μητρὸς πρὸς εὐμένειαν

Δεσπότου Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν ἱκεσίας ἡ

πάνσεμνος ὅτι ἐλεήμων ἐστί καὶ σῴζειν

δυνάμενος ὁ καὶ παθεῖν ὑπὲρ ἡμῶν

καταδεξάμενος

Ἦχος πλ δ

Τάδε λέγει Κύριος τοῖς Ἰουδαίοις Λαός μου τί

ἐποίησά σοι ἢ τί σοι παρηνώχλησα τοὺς

τυφλούς σου ἐφώτισα τοὺς λεπρούς σου

ἐκαθάρισα ἄνδρα ὄντα ἐπὶ κλίνης

ἠνωρθωσάμην Λαός μου τί ἐποίησά σοι καὶ

τί μοι ἀνταπέδωκας ἀντὶ τοῦ μάννα χολήν

ἀντὶ τοῦ ὕδατος ὄξος ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με

σταυρῷ με προσηλώσατε οὐκέτι στέγω

λοιπόν καλέσω μου τὰ ἔθνη κᾀκεῖνά με

δοξάσουσι σὺν τῷ Πατρὶ καὶ Πνεύματι κᾀγὼ

αὐτοῖς δωρήσομαι ζωὴν τὴν αἰώνιον

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Στίχ Ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολήν καὶ εἰς

τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος

Οἱ νομοθέται τοῦ Ἰσραήλ Ἰουδαῖοι καὶ

Φαρισαῖοι ὁ χορὸς τῶν Ἀποστόλων βοᾷ

πρὸς ὑμᾶς Ἴδε ναός ὃν ὑμεῖς ἐλύσατε Ἴδε

ἀμνός ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε τάφῳ

παρεδώκατε ἀλλ ἐξουσίᾳ ἑαυτοῦ ἀνέστη Μὴ

πλανᾶσθε Ἰουδαῖοι αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐν

θαλάσσῃ σώσας καὶ ἐν ἐρήμῳ θρέψας αὐτός

ἐστιν ἡ ζωὴ καὶ τὸ φῶς καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ

Κόσμου

Ora e sempre

oicheacute non osiamo neppure parlare a causa dei nostri molti peccati supplica tu colui che da te egrave nato o

Theotokos puograve molto infatti la preghiera della Madre presso la compassione del Sovrano Non disprezzare o venerabilissima le suppliche dei peccatori percheacute egrave misericordioso e puograve salvarci colui che ha anche accettato di patire per noi

Quindi i seguenti idiogravemela Tono pl 4

osigrave dice il Signore ai giudei Popolo

mio che mai ti ho fatto O in che ti

ho contristato Ai tuoi ciechi ho dato

la luce i tuoi lebbrosi ho mondato ho

rimesso in piedi lrsquouomo costretto al letto

Popolo mio che mai ti ho fatto e che mi

hai dato tu in cambio Invece della manna

fiele invece dellrsquoacqua aceto invece di

amarmi voi mi avete inchiodato alla

croce non lo tollero piugrave chiamerograve le mie

genti ed esse mi daranno gloria insieme al

Padre e allo Spirito ed io donerograve loro la

vita eterna

E di nuovo lo stesso

Stico Mi hanno dato fiele in cibo nella

mia sete mi hanno abbeverato di aceto

O legulei di Israele giudei e farisei a

voi grida il coro degli apostoli Ecco il

tempio che avete distrutto ecco lrsquoagnello

che avete crocifisso lo avete consegnato

alla tomba ma per sua propria potenza egrave

risorto Non ingannatevi o giudei egrave lui

che vi ha salvati nel mare e vi ha nutriti

nel deserto egrave lui la vita e la luce e la pace

del mondo

P

C

27

Στίχ Σῶσόν με ὁ Θεός ὅτι εἰσήλθοσαν ὕδατα

ἕως ψυχῆς μου

Καὶ πάλιν τὸ αὐτό

Δόξα Ἦχος πλ α

Δεῦτε χριστοφόροι λαοὶ κατίδωμεν τί

συνεβουλεύσατο Ἰούδας ὁ προδότης σὺν

ἱερεῦσιν ἀνόμοις κατὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν

σήμερον ἔνοχον θανάτου τὸν ἀθάνατον

Λόγον πεποίηκαν καὶ Πιλάτῳ προδώσαντες

ἐν τόπῳ Κρανίου ἐσταύρωσαν καὶ ταῦτα

πάσχων ἐβόα ὁ Σωτὴρ ἡμῶν λέγων Ἄφες

αὐτοῖς Πάτερ τὴν ἁμαρτίαν ταύτην ὅπως

γνῶσι τὰ ἔθνη τὴν ἐκ νεκρῶν μου Ἀνάστασιν

Καὶ νῦν Πάλιν τὸ αὐτὸ

Προκείμενον Ἦχος δ

Κύριε ὁ Κύριος ἡμῶν ὡς θαυμαστὸν τὸ

ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ

Στίχ Ὅτι ἐπήρθη ἡ μεγαλοπρέπειά σου

ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν

Προφητείας Ἡσαϊου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ ΝΒ 13 - ΝΔ 1)

Τάδε λέγει Κύριος Ἰδοὺ συνήσει ὁ παῖς μου

καὶ ὑψωθήσεται καὶ δοξασθήσεται καὶ

μετεωρισθήσεται σφόδρα Ὃν τρόπον

ἐκστήσονται ἐπὶ σὲ πολλοί οὕτως ἀδοξήσει

ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τὸ εἶδός σου καὶ ἡ δόξα

σου ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπωνΟὕτω θαυμάσονται

ἔθνη πολλὰ ἐπ αὐτῷ καὶ συνέξουσι βασιλεῖς

τὸ στόμα αὐτῶν ὅτι οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ

αὐτοῦ ὄψονται καὶ οἳ οὐκ ἀκηκόασι

συνήσουσι Κύριε τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ

ἡμῶν καὶ ὁ βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη

Stico Salvami o Dio percheacute le acque

sono penetrate fino allrsquoanima mia

Di nuovo lo stesso

Gloria Tono pl 1

enite popoli portatori di Cristo

consideriamo ciograve che Giuda il

traditore ha macchinato contro il

nostro Salvatore con iniqui sacerdoti

oggi hanno dichiarato reo di morte il

Verbo immortale e dopo averlo

consegnato a Pilato lo hanno crocifisso

nel luogo del cranio tra questi patimenti

il nostro Salvatore diceva Padre

perdona loro questo peccato percheacute

conoscano le genti la mia risurrezione

dai morti

E ora Di nuovo lo stesso

Prokigravemenon Tono 4

ignore Signore nostro comrsquoegrave

ammirabile il tuo nome in tutta la

terra

Stico Percheacute egrave stata elevata la tua

magnificenza al di sopra dei cieli

Lettura della profezia di Isaia (5213-541)

osigrave dice il Signore Ecco il mio servo comprenderagrave e saragrave grandemente esaltato e glorificato Molti per te rimarranno sbigottiti percheacute proprio

cosigrave saragrave privato di gloria il tuo aspetto di fronte agli uomini e ti saragrave tolta ogni gloria tra i figli degli uomini Cosigrave stupiranno di lui molte genti e i re chiuderanno la bocca percheacute vedranno ciograve che di lui non era stato loro annunciato e quanti non lrsquoavevano udito comprenderanno Signore chi ha creduto al nostro annuncio E il braccio del Signore a chi egrave stato rivelato Abbiamo

V

S

C

28

Ἀνηγγείλαμεν ὡς παιδίον ἐναντίον αὐτοῦ ὡς

ῥίζα ἐν γῇ διψώσῃ Οὐκ ἔστιν εἶδος αὐτῷ

οὐδὲ δόξα καὶ εἴδομεν αὐτόν καὶ οὐκ εἶχεν

εἶδος οὐδὲ κάλλος ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ

ἄτιμον καὶ ἐκλεῖπον παρὰ πάντας τοὺς υἱοὺς

τῶν ἀνθρώπων Ἄνθρωπος ἐν πληγῇ ὤν καὶ

εἰδὼς φέρειν μαλακίαν ὅτι ἀπέστραπται τὸ

πρόσωπον αὐτοῦἠτιμάσθη καὶ οὐκ ἑλογίσθη

Οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ

ἡμῶν ὀδυνᾶται καὶ ἡμεῖς ἑλογισάμεθα αὐτὸν

εἶναι ἐν πόνῳ καὶ ἐν πληγῇ ὑπὸ Θεοῦ καὶ ἐν

κακώσει Αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη διὰ τὰς

ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ μεμαλάκισται διὰ τὰς

ἀνομίας ἡμῶν Παιδεία εἰρήνης ἡμῶν ἐπ

αὐτόν τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν

Πάντες ὡς πρόβατα ἐπλανήθημεν ἀνθρωπος

τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήθη Καὶ Κύριος

παρέδωκεν αὐτὸν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν καὶ

αὐτὸς διὰ τὸ κεκακῶσθαι οὐκ ἀνοίγει τὸ

στόμα αὐτοῦ Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη

καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος ἄφωνος

οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ Ἐν τῇ

ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη τὴν

δὲ γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται ὅτι αἵρεται

ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν

τοῦ λαοῦ μου ἤχθη εἰς θάνατον Καὶ δώσω

τοὺς πονηρούς ἀντὶ τῆς ταφῆς αὐτοῦ καὶ

τοὺς πλουσίους ἀντὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ὅτι

ἀνομίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν

τῷ στόματι αὐτοῦ καὶ βούλεται Κύριος

καθαρίσαι αὐτὸν ἀπὸ τῆς πληγῆς Ἐὰν δῶτε

περὶ ἁμαρτίας ἡ ψυχὴ ὑμῶν ὄψεται σπέρμα

μακρόβιον καὶ βούλεται Κύριος ἐν χειρὶ αὐτοῦ

ἀφελεῖν ἀπὸ τοῦ πόνου τῆς ψυχῆς αὐτοῦ

δεῖξαι αὐτῷ φῶς καὶ πλάσαι τῇ συνέσει

δικαιῶσαι δίκαιον εὖ δουλεύοντα πολλοῖς καὶ

τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν αὐτὸς ἀνοίσει Διὰ τοῦτο

portato un annuncio come un bambino davanti a lui come radice in terra assetata Egrave sfigurato senza gloria lo abbiamo visto ed era privo di forma e di bellezza anzi il suo aspetto era disonorato non era piugrave quello di qualsiasi altro figlio drsquouomo Un uomo colpito che ha imparato a portare la debolezza il suo volto ha suscitato disprezzo egrave stato disonorato non egrave stato

tenuto in nessun conto Costui porta i nostri peccati e per noi egrave nel dolore noi lo abbiamo considerato uno nella pena colpito nella disgrazia ma egrave stato ferito per i nostri peccati egrave stato reso debole a causa delle nostre iniquitagrave Egrave su di lui il castigo che ci ottiene pace dalle sue piaghe siamo stati guariti Noi tutti eravamo erranti come pecore ciascuno andava errante per la sua strada e il Signore ha consegnato lui per i nostri peccati ed egli maltrattato non apriva bocca Come pecora egrave stato condotto al macello come agnello muto davanti a chi lo tosa cosigrave egli non apriva bocca Nella sua umiliazione gli egrave stato tolto ogni diritto ma la sua generazione chi la descriveragrave Sigrave vien tolta dalla terra la sua vita per le iniquitagrave del mio popolo egrave stato condotto a morte Metterograve i malvagi di fronte alla sua tomba e i ricchi di fronte alla sua morte poicheacute egli non ha commesso iniquitagrave neacute vi egrave inganno nella sua bocca e il Signore vuole purificarlo dalla piaga Se fate offerte per il peccato la vostra anima vedragrave una discendenza longeva e il Signore vuole liberarlo dalla pena della sua anima mostrargli la luce plasmarlo nellrsquointelligenza giustificare un giusto che rende grande servizio a

tanti egli porteragrave i loro peccati Per questo faragrave eredi molti e divideragrave le spoglie dei fortipercheacute ha dato alla morte la sua vita ed egrave stato annoverato tra gli iniqui mentre egli ha portato i peccati di molti e per le loro iniquitagrave egrave stato

29

αὐτὸς κληρονομήσει πολλούς καὶ τῶν

ἰσχυρῶν μεριεῖ σκῦλα ἀνθ ὧν παρεδόθη εἰς

θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις

ἑλογίσθη καὶ αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν

ἀνήνεγκε καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν

παρεδόθη Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα

ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα ὅτι πολλὰ

τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης

τὸν ἄνδρα

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα

(Κεφ Β 11-18)

Ἀδελφοί ὁ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς

πάντες δι ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται

ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν λέγων Ἀπαγγελῶ

τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου ἐν μέσῳ

ἐκκλησίας ὑμνήσω σε Καὶ πάλιν Ἐγὼ ἔσομαι

πεποιθὼς ἐπ αὐτῷ Καὶ πάλιν Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ

τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός Ἐπεὶ οὖν τὰ

παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος καὶ

αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν ἵνα

διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος

ἔχοντα τοῦ θανάτου τοῦτ΄ ἔστι τὸν διάβολον

καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους ὅσοι φόβῳ θανάτου

διαπαντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας οὐ

γὰρ δήπου Ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται ἀλλὰ

σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται Ὅθεν

ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι

ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς Ἀρχιερεὺς

τὰ πρὸς τὸν Θεόν εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς

ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ ἐν ᾧ γάρ πέπονθεν αὐτὸς

πειρασθείς δύναται τοῖς πειραζομένοις

βοηθῆσαι

consegnato Gioisci o sterile che non

partorisci esplodi in grida tu che non

soffri doglie percheacute sono piugrave numerosi i

figli dellrsquoabbandonata di quelli della

maritata

Apostolo

Lettura dellrsquoepistola agli Ebrei (211-18)

ratelli colui che santifica e coloro che

sono santificati provengono tutti da

una stessa origine per questo non si

vergogna di chiamarli fratelli dicendo

Annunzierograve il tuo nome ai miei fratelli in

mezzo allrsquoassemblea canterograve le tue lodi e

ancora Io metterograve la mia fiducia in lui e

inoltre Eccoci io e i figli che Dio mi ha

dato Poicheacute dunque i figli hanno in

comune il sangue e la carne anchrsquoegli ne

egrave divenuto partecipe per ridurre

allrsquoimpotenza mediante la morte colui che

della morte ha il potere cioegrave il diavolo e

liberare cosigrave quelli che per timore della

morte erano soggetti a schiavitugrave per tutta

la vita Egli infatti non si prende cura

degli angeli ma della stirpe di Abramo si

prende cura Perciograve doveva rendersi in

tutto simile ai fratelli per diventare un

sommo sacerdote misericordioso e fedele

nelle cose che riguardano Dio allo scopo

di espiare i peccati del popolo Infatti

proprio per essere stato messo alla prova

ed avere sofferto personalmente egrave in

grado di venire in aiuto a quelli che

subiscono la prova

F

30

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν

κη΄ 32 - 49

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἤγοντο σὺν τῷ Ἰησοῦ καὶ

ἕτεροι δύο κακοῦργοι σὺν αὐτῷ

ἀναιρεθῆναι 33 Καὶ ὅτε ἀπῆλθον ἐπὶ τὸν

τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον ἐκεῖ

ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους ὃν

μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν 34 ὁ δὲ

Ἰησοῦς ἔλεγε Πάτερ ἄφες αὐτοῖς οὐ γὰρ

οἴδασι τί ποιοῦσι διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια

αὐτοῦ ἔβαλον κλῆρον 35 καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς

θεωρῶν ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες

σὺν αὐτοῖς λέγοντες Ἄλλους ἔσωσε σωσάτω

ἑαυτόν εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ τοῦ Θεοῦ ὁ

ἐκλεκτός 36 ἐνέπαιζον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ

στρατιῶται προσερχόμενοι καὶ ὄξος

προσφέροντες αὐτῷ 37 καὶ λέγοντες Εἰ σὺ εἶ ὁ

βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων σῶσον σεαυτόν 38 ἦν

δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη ἐπ αὐτῷ

γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ρωμαϊκοῖς καὶ

Ἑβραϊκοῖς οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν

Ἰουδαίων 39 Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων

κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων Εἰ σὺ εἶ

ὁ Χριστός σῶσον σεαυτὸν καὶ

ἡμᾶς 40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ

λέγων Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν ὅτι ἐν τῷ

αὐτῷ κρίματι εἶ 41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως ἄξια

γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν οὗτος δὲ

οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε 42 καὶ ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ

Μνήσθητί μου Κύριε ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ

βασιλείᾳ σου 43 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

Ἀμήν λέγω σοι σήμερον μετ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ

παραδείσῳ 44 ἦν δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ

σκότος ἐγένετο ἐφ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας

ἐνάτης τοῦ ἡλίου ἐκλειπόντος 45 καὶ ἐσχίσθη

τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον 46 καὶ

Vangelo secondo Luca

(2332-49)

n quel tempovenivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati Quando

giunsero al luogo detto Cranio lagrave crocifissero lui e i due malfattori uno a destra e lrsquoaltro a sinistra Gesugrave diceva Padre perdonali percheacute non sanno quello che fanno Dopo essersi poi divise le sue vesti le tirarono a sorte Il popolo stava a vedere i capi invece lo schernivano dicendo Ha salvato gli

altri salvi se stesso se egrave il Cristo di Dio il suo eletto Anche i soldati lo schernivano e gli si accostavano per porgergli dellrsquoaceto e dicevano Se tu sei il re dei giudei salva te stesso Crsquoera anche una scritta sopra il suo capo Questi egrave il re dei giudei Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava Non sei tu il Cristo Salva te stesso e anche noi Ma lrsquoaltro lo rimproverava Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena Noi giustamente percheacute riceviamo il giusto per le nostre azioni egli invece non ha fatto nulla di male E aggiunse Gesugrave ricordati di me quando entrerai nel tuo regno Gli rispose In veritagrave ti dico oggi sarai con me nel paradiso Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissograve e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio Il velo del tempio si squarciograve nel mezzo Gesugrave gridando a gran voce disse Padre nelle tue mani consegno il mio spirito Detto questo spirograve Visto ciograve che era accaduto il centurione glorificava Dio Veramente questrsquouomo era giusto Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo ripensando a quanto

I

31

φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπε Πάτερ

εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου

καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν 47 ἰδὼν δὲ ὁ

ἑκατόνταρχος τὸ γενόμενον ἐδόξασε τὸν Θεὸν

λέγων Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος

ἦν 48 καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι

ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην θεωροῦντες τὰ

γενόμενα τύπτοντες ἑαυτῶν τὰ στήθη

ὑπέστρεφον 49 εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ

γνωστοὶ αὐτοῦ ἀπὸ μακρόθεν καὶ γυναῖκες αἱ

συνακολουθήσασαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας

ὁρῶσαι ταῦτα

Ταχὺ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί

σου Κύριε ὅτι ἑπτωχεύσαμεν σφόδρα

βοήθησον ἡμῖν ὁ Θεός ὁ σωτὴρ ἡμῶν

ἕνεκεν τῆς δόξης τοῦ ὀνόματός σου Κύριε

ῥῦσαι ἡμᾶς καὶ ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν

ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ

Κοντάκιον

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρια ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

Κύριε ἐλέησον μ ὁ ἐν παντὶ καιρῷ

Κύριε ἐλέησον γ Δόξα Καὶ νῦν Τὴν

Τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον

Πάτερ Ὁ Ἱερεύς ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς

καὶ τὴν

era accaduto se ne tornavano percuotendosi il petto Tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano e cosigrave le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea osservando questi avvenimenti

E subito dopo il lettore

resto ci prevengano le tue

compassioni percheacute siamo impoveriti

allrsquoestremo aiutaci o Dio salvatore

nostro per la gloria del tuo nome liberaci

Signore e perdona i nostri peccati per

amore del tuo nome

Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro

Percheacute tuo egrave

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

Kirie eleison (40) Tu che in ogni tempo

Kirie eleison (3) Gloria E ora Piugrave venerabile Nel nome del Signore

benedici Padre Dio abbia pietagrave di noi

P

V

32

Εὐχὴν

Θεὲ καὶ Κύριε τῶν δυνάμεων καὶ πάσης

κτίσεως δημιουργέ ὁ διὰ σπλάγχνα

ἀνεικάστου ἐλέους σου τὸν μονογενῆ σου

Υἱόν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν

καταπέμψας ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ γένους ἡμῶν

καὶ διὰ τοῦ τιμίου αὐτοῦ Σταυροῦ τὸ

χειρόγραφον τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν διαρρήξας

καὶ θριαμβεύσας ἐν αὐτῷ τὰς ἀρχὰς καὶ

ἐξουσίας τοῦ σκότους αὐτός Δέσποτα

φιλάνθρωπε πρόσδεξαι καὶ ἡμῶν τῶν

ἁμαρτωλῶν τὰς εὐχαριστηρίους ταύτας καὶ

ἱκετηρίους ἐντεύξεις καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ

παντὸς ὀλεθρίου καὶ σκοτεινοῦ

παραπτώματος καὶ πάντων τῶν κακῶσαι

ἡμᾶς ζητούντων ὁρατῶν καὶ ἀοράτων

ἐχθρῶν Καθήλωσον ἐκ τοῦ φόβου σου τὰς

σάρκας ἡμῶν καὶ μὴ ἐκκλίνῃς τὰς καρδίας

ἡμῶν εἰς λόγους ἢ εἰς λογισμοὺς

πονηρίας ἀλλὰ τῷ πόθῳ σου τρῶσον

ἡμῶν τὰς ψυχάς ἵνα πρὸς σὲ διαπαντὸς

ἀτενίζοντες καὶ τῷ παρὰ σοῦ φωτὶ

ὁδηγούμενοι σὲ τὸ ἀπρόσιτον καὶ ἀΐδιον

κατοπτεύοντες φῶς ἀκατάπαυστόν σοι τὴν

ἐξομολόγησιν καὶ εὐχαριστίαν ἀναπέμπομεν

τῷ ἀνάρχῳ Πατρὶ σὺν τῷ μονογενεῖ σου Υἱῷ

καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου

Πνεύματι νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

αἰώνων Ἀμήν

Preghiera di san Basilio il Grande

io e Signore delle Potenze e

Creatore di tutte le cose che per

la misericordia della tua bontagrave

senza limiti hai inviato il tuo figlio

unigenito nostro Signore Gesugrave Cristo

per la salvezza del genere umano e

che per la sua Croce veneranda hai

lacerato il libro dei nostri peccati e su

di essa hai soggiogato i principati e le

potestagrave delle tenebre tu Signore

amico degli uomini ricevi anche da

noi peccatori preghiere di

ringraziamento e suppliche Liberaci

da ogni colpa letale e tenebrosa e da

tutti i nemici visibili ed invisibili che

cercano di nuocerci configgi nel tuo

timore la nostra carne non permettere

che i nostri cuori declinino in parole o

pensieri maligni ma ferisci col tuo

amore le nostre anime affincheacute

guardando sempre verso di te guidati

dalla tua luce e contemplando in te la

luce inaccessibile ed eterna ti

rivolgiamo lodi e ringraziamenti

incessanti Padre senza principio

insieme col tuo unigenito Figlio e col

santissimo buono vivificante tuo

Spirito ora e sempre e nei secoli dei

secoli Amin

D

33

ΩΡΑ ΕΝΑΤΗ

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν Δεῦτε

προσκυνήσωμεν γ καὶ τοὺς ἑπομενους

ψαλμούς

Ψαλμὸς ξη

Σῶσόν με ὁ Θεός ὅτι εἰσήλθοσαν ὕδατα ἕως

ψυχῆς μου Ἐνεπάγην εἰς ἰλὺν βυθοῦ καὶ οὐκ

ἔστιν ὑπόστασις ἦλθον εἰς τὰ βάθη τῆς

θαλάσσης καὶ καταιγὶς κατεπόντισέ με

Ἐκοπίασα κράζων ἑβραγχίασεν ὁ λάρυγξ

μου ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ

ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸν Θεόν μου Ἐπληθύνθησαν

ὑπὲρ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς μου οἱ μισοῦντές

με δωρεάν Ἐκραταιώθησαν οἱ ἐχθροί μου οἱ

ἐκδιώκοντές με ἀδίκως ἃ οὐχ ἥρπαζον τότε

ἀπετίννυον ὁ Θεός σὺ ἔγνως τὴν ἀφροσύνην

μου καὶ αἱ πλημμέλειαί μου ἀπὸ σοῦ οὐκ

ἀπεκρύβησαν Μὴ αἰσχυνθείησαν ἐπ ἐμὲ οἱ

ὑπομένοντές σε Κύριε Κύριε τῶν δυνάμεων

μηδὲ ἐντραπείησαν ἐπ ἐμὲ οἱ ζητοῦντές σε ὁ

Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ ὅτι ἕνεκά σου ὑπήνεγκα

ὀνειδισμόν ἐκάλυψεν ἐντροπὴ τὸ πρόσωπόν

μου Ἀπηλλοτριωμένος ἐγενήθην τοῖς

ἀδελφοῖς μου καὶ ξένος τοῖς υἱοῖς τῆς μητρός

μου Ὅτι ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου κατέφαγέ με

καὶ οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε

ἐπέπεσον ἐπ ἐμέ Καὶ συνεκάλυψα ἐν νηστείᾳ

τὴν ψυχήν μου καὶ ἐγενήθη εἰς ὀνειδισμοὺς

ἐμοί Καὶ ἐθέμην τὸ ἔνδυμά μου σάκκον καὶ

ἐγενόμην αὐτοῖς εἰς παραβολήν Κατ ἐμοῦ

ἠδολέσχουν οἱ καθήμενοι ἐν πύλαις καὶ εἰς

ἐμὲ ἔψαλλον οἱ πίνοντες οἶνον Ἐγὼ δὲ τῇ

προσευχῇ μου πρὸς σέ Κύριε καιρὸς

εὐδοκίας Ὁ Θεός ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους

ORA NONA

Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro Percheacute tuo egrave Kirie eleison (12) Gloria E

ora Venite prostriamoci

SALMO 68

alvami o Dio percheacute le acque sono penetrate fino allrsquoanima mia Sono stato confitto nella melma

dellrsquoabisso e non crsquoegrave appoggio Sono sceso nella profonditagrave del mare e

la tempesta mi ha sommerso Mi sono affaticato nel gridare si egrave fatta

rauca la mia gola si sono consumati i miei occhi a sperare nel mio Dio

Si sono moltiplicati piugrave dei capelli del mio capo quelli che mi odiano senza ragione

Si sono rafforzati i miei nemici che mi perseguitano ingiustamente ciograve che non ho rubato allora pagavo

O Dio tu conosci la mia stoltezza e le mie colpe non ti sono nascoste

Non arrossiscano di me quelli che

tanto ti attendono Signore Signore delle schiere Di me non si vergognino quelli che ti cercano Dio drsquoIsraele

Per te infatti ho sopportato il disonore la vergogna ha coperto il mio volto

Sono divenuto come uno straniero per i miei fratelli e come un forestiero per i figli di mia madre

Lo zelo della tua casa mi ha divorato e sono ricaduti su di me gli scherni di quelli che ti insultano

Ho piegato nel digiuno lrsquoanima mia e mi egrave stato motivo di vergogna

Ho messo come veste un cilicio e sono divenuto per loro una favola

Contro di me sparlavano quelli che sedevano alla porta e mi canzonavano i bevitori di vino

S

34

σου ἐπάκουσόν μου ἐν ἀληθείᾳ τῆς σωτηρίας

σου Σῶσόν με ἀπὸ πηλοῦ ἵνα μὴ ἐμπαγῶ

ῥυσθείην ἐκ τῶν μισούντων με καὶ ἐκ τῶν

βαθέων τῶν ὑδάτων Μή με καταποντισάτω

καταιγὶς ὕδατος μηδὲ καταπιέτω με βυθός

μηδὲ συσχέτω ἐπ ἐμὲ φρέαρ τὸ στόμα αὐτοῦ

Εἰσάκουσόν μου Κύριε ὅτι χρηστὸν τὸ ἔλεός

σου κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου

ἐπίβλεψον ἐπ ἐμέ Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ

πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου ὅτι

θλίβομαι ταχὺ ἐπάκουσόν μου Πρόσχες τῇ

ψυχῇ μου καὶ λύτρωσαι αὐτήν ἕνεκα τῶν

ἐχθρῶν μου ῥῦσαί με Σὺ γὰρ γινώσκεις τὸν

ὀνειδισμόν μου καὶ τὴν αἰσχύνην μου καὶ τὴν

ἐντροπήν μου Ἐναντίον σου πάντες οἱ

θλίβοντές μεὀνειδισμὸν προσεδόκησεν ἡ

ψυχὴ μου καὶ ταλαιπωρίαν Καὶ ὑπέμεινα

συλλυπούμενον καὶ οὐχ ὑπῆρξε καὶ

παρακαλοῦντας καὶ οὐχ εὗρον Καὶ ἔδωκαν

εἰς τὸ βρῶμά μου χολήν καὶ εἰς τὴν δίψαν μου

ἐπότισάν με ὄξοςΓενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν

ἐνώπιον αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς

ἀνταπόδοσιν καὶ εἰς σκάνδαλον

Σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ

βλέπειν καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διαπαντὸς

σύγκαμψον Ἔκχεον ἐπ αὐτοὺς τὴν ὀργήν

σου καὶ ὁ θυμὸς τῆς ὀργῆς σου καταλάβοι

αὐτούς Γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτῶν

ἠρημωμένη καὶ ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν μὴ

ἔστω ὁ κατοικῶν Ὅτι ὃν σὺ ἐπάταξας αὐτοὶ

κατεδίωξαν καὶ ἐπὶ τὸ ἄλγος τῶν τραυμάτων

μου προσέθηκαν Πρόσθες ἀνομίαν ἐπὶ τῇ

ἀνομίᾳ αὐτῶν καὶ μὴ εἰσελθέτωσαν ἐν

δικαιοσύνῃ σου Ἐξαλειφθήτωσαν ἐκ βίβλου

ζώντων καὶ μετὰ δικαίων μὴ γραφήτωσαν

Πτωχὸς καὶ ἀλγῶν εἰμι ἐγώ ἡ σωτηρία σου ὁ

Θεός ἀντιλάβοιτό μου Αἰνέσω τὸ ὄνομα τοῦ

Ma io rivolgo a te Signore la mia preghiera egrave il tempo della tua benevolenza

Ascoltami o Dio nellrsquoabbondanza della tua misericordia nella veritagrave della tua salvezza

Salvami dal fango percheacute non vi resti confitto che io sia liberato da chi mi odia e dal profondo delle acque

Non mi sommerga la tempesta delle

acque non mi divori lrsquoabisso e il pozzo non serri su di me la sua bocca

Ascoltami Signore percheacute benefica egrave la tua misericordia secondo la moltitudine delle tue compassioni china su di me lo sguardo

Non distogliere il tuo volto dal tuo figlio percheacute sono tribolato presto esaudiscimi

Volgiti allrsquoanima mia e liberala liberami a causa dei miei nemici

Tu infatti conosci il mio disonore la mia confusione e la mia vergogna

Davanti a te sono tutti i miei oppressori lrsquoanima mia ha aspettato disonore e sventura

Ho tanto atteso chi soffrisse con me e non crsquoera un consolatore e non lrsquoho trovato

E mi hanno dato in cibo del fiele e nella mia sete mi hanno abbeverato di aceto

Sia la loro mensa dinanzi a loro un laccio retribuzione e inciampo

Siano ottenebrati i loro occhi da non vedere e tu piega per sempre il loro dorso

Riversa su di loro la tua ira e lo sdegno della tua ira li afferri

La loro abitazione sia ridotta a un deserto e non ci sia chi abiti nelle loro

tende Poicheacute colui che tu hai percosso essi

lrsquohanno perseguitato e al dolore delle mie ferite ne hanno aggiunto ancora

Aggiungi iniquitagrave alla loro iniquitagrave e non entrino nella tua giustizia

35

Θεοῦ μου μέτ ᾠδῆς μεγαλυνῶ αὐτὸν ἐν

αἰνέσειΚαὶ ἀρέσει τῷ Θεῷ ὑπὲρ μόσχον νέον

κέρατα ἐκφέροντα καὶ ὁπλάς Ἰδέτωσαν

πτωχοί καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐκζητήσατε τὸν

Θεόν καὶ ζήσεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν Ὅτι

εἰσήκουσε τῶν πενήτων ὁ Κύριος καὶ τοὺς

πεπεδημένους αὐτοῦ οὐκ ἐξουδένωσεν

Αἰνεσάτωσαν αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ

θάλασσα καὶ πάντα τὰ ἕρποντα ἐν αὐτῇ Ὅτι ὁ

Θεὸς σώσει τὴν Σιών καὶ οἰκοδομηθήσονται

αἱ πόλεις τῆς Ἰουδαίας Καὶ κατοικήσουσιν

ἐκεῖ καὶ κληρονομήσουσιν αὐτήν Καὶ τὸ

σπέρμα τῶν δούλων σου καθέξουσιν αὐτήν

καὶ οἱ ἀγαπῶντες τὸ ὄνομά σου

κατασκηνώσουσιν ἐν αὐτῇ

Ψαλμὸς ξθ

Ὁ Θεός εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε

εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι σπεῦσονΑἰσχυνθήτωσαν

καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν

μου Ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ

καταισχυνθήτωσαν οἱ βουλόμενοί μοι κακά

Ἀποστραφήτωσαν παραυτίκα αἰσχυνόμενοι οἱ

λέγοντές μοι Εὖγε εὖγε Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ

εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές

σε ὁ Θεός καὶ λεγέτωσαν διαπαντός

Μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος οἱ ἀγαπῶντες τὸ

σωτήριόν σου Ἐγὼ δὲ πτωχός εἰμι καὶ πένης

Ὁ Θεός βοήθησόν μοι Βοηθός μου καὶ

ῥύστης μου εἶ σύ Κύριε μὴ χρονίσῃς

Ψαλμὸς πε

Κλῖνον Κύριε τὸ οὖς σου καὶ ἐπάκουσόν

μου ὅτι πτωχὸς καὶ πένης εἰμὶ ἐγώ Φύλαξον

τὴν ψυχήν μου ὅτι ὅσιός εἰμι σῶσον τὸν

Siano cancellati dal libro dei viventi e non siano scritti con i giusti

Povero e sofferente sono io e la salvezza del tuo volto mi ha soccorso

Loderograve il nome del mio Dio col canto lo magnificherograve con la lode

E piaceragrave a Dio piugrave di un giovenco che mette corna e unghie

Vedano i poveri e ne gioiscano cercate Dio e vivrete

Il Signore infatti ha ascoltato i poveri e non ha disprezzato i suoi che erano in ceppi

Lo lodino i cieli e la terra il mare e quanto brulica in essi

Poicheacute Dio salveragrave Sion e saranno riedificate le cittagrave della Giudea vi abiteranno e le erediteranno

La discendenza dei suoi servi la possederagrave e gli amanti del suo nome vi dimoreranno

SALMO 69

Dio volgiti in mio aiuto Signore affrettati ad aiutarmi Siano confusi e svergognati quelli

che cercano lrsquoanima mia siano respinti indietro e restino confusi quelli che vogliono per me il male

Siano respinti allrsquoistante confusi quelli che mi dicono Bene bene

Esultino e gioiscano in te tutti quelli che ti cercano e dicano sempre Sia magnificato Dio quelli che amano la tua salvezza

Ma io sono povero e misero o Dio aiutami mio aiuto e mio liberatore sei tu Signore non tardare

SALMO 85

iega Signore il tuo orecchio e

ascoltami percheacute io sono povero e misero

O

P

36

δοῦλόν σου ὁ Θεός μου τόν ἐλπίζοντα ἐπὶ

σὲ Ἐλέησόν με Κύριε ὅτι πρὸς σὲ

κεκράξομαι ὅλην τὴν ἡμέραν εὔφρανον τὴν

ψυχὴν τοῦ δούλου σου ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν

ψυχήν μου Ὅτι σύ Κύριε χρηστός καὶ

ἐπιεικής καὶ πολυέλεος πᾶσι τοῖς

ἐπικαλουμένοις σε Ἐνώτισαι Κύριε τὴν

προσευχήν μου καὶ πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς

δεήσεώς μου Ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου

ἐκέκραξα πρὸς σέ ὅτι ἐπήκουσάς μου Οὐκ

ἔστιν ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς Κύριε καὶ οὐκ ἔστι

κατὰ τὰ ἔργα σου Πάντα τὰ ἔθνη ὅσα

ἐποίησας ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν

ἐνώπιόν σου Κύριε καὶ δοξάσουσι τὸ ὄνομά

σου Ὅτι μέγας εἶ σύ καὶ ποιῶν θαυμάσια σὺ

εἶ Θεὸς μόνος Ὁδήγησόν με Κύριε ἐν τῇ

ὁδῷ σου καὶ πορεύσομαι ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου

εὐφρανθήτω ἡ καρδία μου τοῦ φοβεῖσθαι τὸ

ὄνομά σου Ἐξομολογήσομαί σοι Κύριε ὁ

Θεός μου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου καὶ δοξάσω τὸ

ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα Ὅτι τὸ ἔλεός σου

μέγα ἐπ ἐμέ καὶ ἐρρύσω τὴν ψυχήν μου ἐξ

ᾍδου κατωτάτου Ὁ Θεός παράνομοι

ἐπανέστησαν ἐπ ἐμέ καὶ συναγωγὴ κραταιῶν

ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου καὶ οὐ προέθεντό

σε ἐνώπιον αὐτῶν Καὶ σύ Κύριε ὁ Θεός μου

οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων μακρόθυμος καὶ

πολυέλεος καὶ ἀληθινός Ἐπίβλεψον ἐπ ἐμέ

καὶ ἐλέησόν με δὸς τὸ κράτος σου τῷ παιδί

σου καὶ σῶσον τὸν υἱὸν τῆς παιδίσκης σου

Ποίησον μετ ἐμοῦ σημεῖον εἰς ἀγαθόν καὶ

ἰδέτωσαν οἱ μισοῦντές μεκαὶ αἰσχυνθήτωσαν

ὅτι σύ Κύριε ἐβοήθησάς μοι καὶ

παρεκάλεσάς με

Δόξα Καὶ νῦν Ἀλληλούϊα γ Κύριε

ἐλέησον γ Δόξα

Custodisci la mia anima percheacute sono

santo salva il tuo servo o Dio che spera in te

Pietagrave di me Signore percheacute a te griderograve tutto il giorno

Rallegra lrsquoanima del tuo servo percheacute a te Signore ho levato lrsquoanima mia

Percheacute tu Signore sei soave e clemente e ricco di misericordia per tutti quelli che ti invocano

Porgi lrsquoorecchio Signore alla mia preghiera e volgiti alla voce della mia supplica

Nel giorno della mia tribolazione ho gridato a te percheacute tu mi hai esaudito

Non crsquoegrave nessuno simile a te fra gli dei Signore e non crsquoegrave niente come le opere tue

Tutte le genti che hai fatto verranno e si prostreranno davanti a te Signore e glorificheranno il tuo nome

Percheacute grande tu sei e fai meraviglie tu sei il grande il solo Dio

Guidami Signore nella tua via e camminerograve nella tua veritagrave gioisca il mio cuore nel temere il tuo nome

Ti celebrerograve Signore Dio mio con tutto il mio cuore e glorificherograve il tuo nome in eterno

Poicheacute la tua misericordia egrave grande su di me e hai liberato lrsquoanima mia dal piugrave profondo degli inferi

O Dio i trasgressori sono insorti contro di me e una turba di violenti ha cercato lrsquoanima mia e non hanno posto te davanti a loro

Ma tu Signore Dio sei compassionevole e misericordioso longanime e ricco di misericordia e verace

Guarda su me e abbi pietagrave di me dagrave la tua forza al tuo servo e salva il figlio della tua ancella

Farsquo con me un segno per il bene e vedano i miei odiatori e siano confusi percheacute tu Signore mi hai soccorso e consolato

Gloria Ora e sermpre Alliluia (3) Kirie

eleison (3) Gloria

37

Τροπάριον Ἦχος πλ δ

Βλέπων ὁ Ληστὴς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἐπὶ

Σταυροῦ κρεμάμενον ἔλεγεν Εἰ μὴ Θεὸς

ὑπῆρχε σαρκωθείς ὁ σὺν ἡμῖν σταυρωθείς

οὐκ ἂν ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας ἐναπέκρυψεν

οὐδὲ ἡ γῆ σειομένη ἐκυμαὶνετο Ἀλλ ὁ

πάντων ἀνεχόμενος Μνήσθητί μου Κύριε ἐν

τῇ Βασιλείᾳ σου

Καὶ νῦν Θεοτοκίον

Ὁ δι ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου καὶ

σταύρωσιν ὑπομείνας Ἀγαθέ Ὁ θανάτῳ τὸν

θάνατον σκυλεύσας καὶ Ἔγερσιν δείξας ὡς

Θεός μὴ παρίδῃς οὓς ἔπλασας τῇ χειρί σου

δεῖξον τὴν φιλανθρωπίαν σου ἐλεῆμον δέξαι

τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν

ὑπερ ἡμῶν καὶ σῶσον Σωτὴρ ἡμῶν λαὸν

ἀπεγνωσμένον

Ἦχος βαρὺς

Θάμβος ἦν κατιδεῖν τὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς

Ποιητήν ἐπὶ Σταυροῦ κρεμάμενον ἥλιον

σκοτισθέντα τὴν ἡμέραν δὲ πάλιν εἰς νύκτα

μετελθοῦσαν καὶ τὴν γῆν ἐκ τάφων

ἀναπέμπουσαν σώματα νεκρῶν μεθ ὧν

προσκυνοῦμέν σε σῶσον ἡμᾶς

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Στίχ Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ

ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον

Tono pl 4

edendo pendere dalla croce lrsquoautore della vita il ladrone diceva Se non fosse Dio incarnato costui che con

noi egrave crocifisso il sole non avrebbe nascosto i suoi raggi neacute la terra scuotendosi avrebbe sussultato Tu dunque che tutto sopporti ricordati di me Signore nel tuo regno

E ora Amigraven

u che per noi sei nato dalla Vergine e ti sei sottoposto alla crocifissione o buono con la morte hai spogliato la

morte e come Dio hai manifestato la risurrezione non trascurare coloro che con la tua mano hai plasmato mostra o misericordioso il tuo amore per gli uomini accogli mentre intercede per noi la Theotokos che ti ha partorito e salva o Salvatore nostro il popolo che non ha piugrave speranza

Quindi i seguenti idiogravemela Tono grave

uale sbigottimento vedere il Creatore

del cielo e della terra pendere dalla

croce il sole che si oscurava il giorno

che di nuovo si mutava in notte e la terra

che faceva risalire dalle tombe corpi di

morti con essi noi ti adoriamo o Cristo

salvaci

E di nuovo lo stesso

Stico Si sono divisi le mie vesti e sulla

mia tunica hanno gettato la sorte

V

T

Q

38

Ἦχος β

Ὅτε σὲ Σταυρῷ προσήλωσαν παράνομοι τὸν

Κύριον τῆς δόξης ἐβόας πρὸς αὐτούς τί ὑμᾶς

ἐλύπησα ἢ ἐν τίνι παρώργισα πρὸ ἐμοῦ τίς

ὑμᾶς ἐρρύσατο ἐκ θλίψεως καὶ νῦν τί μοι

ἀνταποδίδοτε πονηρὰ ἀντὶ ἀγαθῶν ἀντὶ

στύλου πυρὸς Σταυρῷ με προσηλώσατε ἀντὶ

νεφέλης τάφον μοι ὠρύξατε ἀντὶ τοῦ μάννα

χολὴν μοι προσηνέγκατε ἀντὶ τοῦ ὕδατος

ὄξος με ἐποτίσατε Λοιπὸν καλῶ τὰ ἔθνη

κᾀκεῖνά με δοξάσουσι σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ

Πνεύματι

Στίχ Ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολήν καὶ εἰς

τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Δόξα Καὶ νῦν Ἦχος πλ β

Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν

γῆν κρεμάσας (ἐκ γ ) Στέφανον ἐξ

ἀκανθῶν περιτίθεται ὁ τῶν Ἀγγέλων

Βασιλεύς Ψευδὴ πορφύραν περιβάλλεται ὁ

περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις

Ῥάπισμα κατεδέξατο ὁ ἐν Ἰορδάνῃ

ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ Ἥλοις προσηλώθη ὁ

Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας Λόγχῃ ἐκεντήθη ὁ

Υἱὸς τῆς Παρθένου Προσκυνοῦμέν σου τὰ

Πάθη Χριστέ (ἐκ γ) Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν

ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν

Προκείμενον Ἦχος πλ β

Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἔστι Θεός

Στίχ Οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα οὐκ ἔστιν

ἕως ἑνός

Tono 2

Quando gli iniqui inchiodarono alla croce il Signore della gloria egli gridava loro in che vi ho contristati in che vi ho irritati Chi prima di me vi ha liberati dalla tribolazione Ed ora che mi rendete in cambio Malvagitagrave in luogo di benefici in cambio della colonna di fuoco mi avete inchiodato alla croce in cambio della nube mi avete scavato una tomba in cambio della manna mi avete offerto fiele in cambio dellrsquoacqua mi avete fatto bere aceto chiamerograve dunque le genti ed esse mi glorificheranno insieme al Padre e al santo Spirito

Stico Mi hanno dato fiele in cibo nella

mia sete mi hanno abbeverato di aceto

Di nuovo lo stesso

Gloria E ora Tono pl 2

ggi egrave appeso al legno colui che ha

appeso la terra sulle acque (3) oggi

il Re degli angeli egrave cinto di una

corona di spine oggi egrave avvolto di una

finta porpora colui che avvolge il cielo di

nubi riceve uno schiaffo colui che nel

Giordano ha liberato Adamo egrave

inchiodato con chiodi lo Sposo della

Chiesa egrave trafitto da una lancia il Figlio

della Vergine Adoriamo o Cristo i tuoi

patimenti (3) mostraci anche la tua

gloriosa risurrezione

Questo tropario si recita piamente a gran voce

davanti al crocifisso e subito ripreso dai cori

versetto per versetto

Prokigravemenon Tono pl 2

a detto lrsquoinsensato nel suo cuore

Non crsquoegrave Dio

Stico Non crsquoegrave chi faccia il bene non

ce nrsquoegrave neppure uno

O

H

39

Προφητείας Ἱερεμίου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ ΙΑ 18-23 ΙΒ 1-5 9-11 14-15)

Κύριε γνώρισόν μοι καὶ γνώσομαι Τότε

εἶδον τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν ἐγὼ δέ ὡς

ἀρνίον ἄκακον ἀγόμενον τοῦ θύεσθαι οὐκ

ἔγνωνἘπ ἐμὲ ἑλογίσαντο λογισμόν πονηρόν

λέγοντες Δεῦτε καὶ ἐμβάλωμεν ξύλον εἰς τὸν

ἄρτον αὐτοῦ καὶ ἐκτρίψωμεν αὐτὸν ἀπὸ γῆς

ζώντων καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῇ

ἔτι Κύριε τῶν δυνάμεων κρίνων δίκαια

δοκιμάζων νεφρούς καὶ καρδίας ἴδοιμι τὴν

παρὰ σοῦ ἐκδίκησιν ἐν αὐτοῖς ὅτι πρὸς σὲ

ἀπεκάλυψα τὸ δικαίωμά μου Διὰ τοῦτο τάδε

λέγει Κύριος ἐπὶ τοὺς ἄνδρας Ἀναθώθ τοὺς

ζητοῦντας τὴν ψυχήν μου τοὺς λέγοντας οὐ

μὴ προφητεύσῃς ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου εἰ

δὲ μή ἀποθάνῃ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν Ἰδοὺ

ἐγὼ ἐπισκέψομαι ἐπ αὐτούς οἱ νεανίσκοι

αὐτῶν ἐν μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται καὶ οἱ υἱοὶ

αὐτῶν καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν τελευτήσουσιν

ἐν λιμῷ καὶ ἐγκατάλειμμα οὐκ ἔσται αὐτῶν

ὅτι ἐπάξω κακὰ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν

Ἀναθώθ ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέψεως αὐτῶν

Δίκαιος εἶ Κύριε ὅτι ἀπολογήσομαι πρὸς σέ

πλὴν κρίματα λαλήσω πρὸς σέ Τι ὅτι ὁδὸς

ἀσεβῶν εὐοδοῦται εὐθήνησαν πάντες οἱ

ἀθετοῦντες ἀθετήματα ἐφύτευσας αὐτούς καὶ

ἐρριζώθησαν ἐτεκνοποιήσαντο καὶ ἐποίησαν

καρπόν ἐγγὺς εἶ σὺ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ

πόρρω ἀπὸ τῶν νεφρῶν αὐτῶν Καὶ σύ

Κύριε γινώσκεις με οἶδας με καὶ

δεδοκίμακας τὴν καρδίαν μου ἐναντίον σου

ἄθροισον αὐτοὺς ὥσπερ πρόβατα εἰς

σφαγήν ἅγνισον αὐτοὺς εἰς ἡμέραν σφαγῆς

αὐτῶν Ἕως πότε πενθήσει ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ

χόρτος τοῦ ἀγροῦ ξηρανθήσεται ἀπὸ κακίας

τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ ἠφανίσθησαν

Lettura della profezia di Geremia

(1118-23 121-5 9-1114s)

Signore fammi conoscere e conoscerograve Vidi allora le loro imprese E io ero come un agnello innocente condotto ad essere

sgozzato e non sapevo Hanno fatto contro di me maligni pensieri dicendo Venite mettiamo legno nel suo pane

recidiamolo dalla terra dei viventi e non sia piugrave ricordato il suo nome O Signore tu che giudichi con giustizia che scruti reni e cuore possa io vedere la tua vendetta su di loro Percheacute a te ho esposto la mia causa Perciograve cosigrave dice il Signore a riguardo degli uomini di Anatot che cercano la mia vita e dicono Non profeterai piugrave nel nome del Signore altrimenti morirai per mano nostra Ecco io li visiterograve i loro giovani moriranno di spada i loro figli e le loro figlie periranno di fame e di loro non resteragrave nulla Percheacute io manderograve sventure contro gli abitanti di Anatot nellrsquoanno in cui li visiterograve Giusto tu sei Signore farograve davanti a te la mia difesa sigrave ti parlerograve di giudizi Percheacute la via degli empi ha successo Percheacute prosperano tutti quelli che agiscono con perfidia Li hai piantati hanno messo radici hanno avuto figli hanno prodotto frutti Tu sei vicino alla loro bocca ma lontano dai loro reni Ma tu Signore tu mi conosci hai provato il mio cuore davanti a te purificali per il giorno della loro uccisione Fino a quando la terra saragrave in lutto e seccheragrave ogni erba della campagna per la malizia dei suoi abitanti Sono scomparsi animali e uccelli percheacute costoro hanno detto Dio non

vedragrave le nostre vie I tuoi piedi corrono e ti faranno venir meno Andate radunate tutte le bestie della campagna e vengano per divorarla Molti pastori hanno distrutto la mia vigna hanno contaminato la mia porzione hanno ridotto la mia desiderabile porzione a un

O

40

κτήνη καὶ πετεινά ὅτι εἶπον οὐκ ὄψεται ὁ

Θεὸς ὁδοὺς τιμῶν σοῦ οἱ πόδες τρέχουσι καὶ

ἐκλύουσί σε Συναγάγετε πάντα τὰ θηρία τοῦ

ἀγροῦ καὶ ἐλθέτωσαν τοῦ φαγεῖν αὐτήν

Ποιμένες πολλοὶ διέφθειραν τὸν ἀμπελῶνά

μου ἐμόλυναν τὴν μερίδα μου ἔδωκαν τὴν

μερίδα τὴν ἐπιθυμητήν μου εἰς ἔρημον

ἄβατον ἐτέθη εἰς ἀφανισμὸν ἀπωλείας Ὅτι

τάδε λέγει Κύριος περὶ πάντων τῶν γειτόνων

τῶν πονηρῶν τῶν ἁπτομένων τῆς

κληρονομίας μου ἧς ἐμέρισα τῷ λαῷ μου τῷ

Ἰσραήλ Ἰδοὺ ἐγὼ ἀνασπῶ αὐτοὺς ἀπὸ τῆς

γῆς αὐτῶν καὶ τὸν Ἰούδαν ἐκβαλῶ ἐκ μέσου

αὐτῶν καὶ ἔσται μετὰ τὸ ἐκβαλεῖν με αὐτούς

ἐπιστρέψω καὶ ἐλεήσω αὐτούς καὶ κατοικιῶ

αὐτούς ἕκαστον εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ

καὶ ἕκαστον εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα

(Κεφ Ι 19-31)

Ἀδελφοί ἔχοντες παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον

τῶν Ἁγίων ἐν τῷ Αἵματι Ἰησοῦ ἣν ἀνεκαίνισεν

ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ

καταπετάσματος(τοὐτέστι τῆς σαρκὸς

αὐτοῦ) καὶ Ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ

Θεοῦ προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας

ἐν πληροφορίᾳ πίστεως ἐρραντισμένοι τὰς

καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ

λελουμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷκατέχωμεν

τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ(πιστὸς

γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος) καὶ κατανοῶμεν

ἀλλήλους εἰς παροξυσμόν ἀγάπηςκαὶ καλῶν

ἔργων μὴ ἐγκαταλιπόντες τὴν

ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν καθὼς ἔθος τισίν

ἀλλὰ παρακαλοῦντες καὶ τοσούτῳ μᾶλλον

ὄσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τήν ἡμέραν

deserto impraticabile egrave stata ridotta in

totale distruzione Poicheacute cosigrave dice il

Signore a riguardo di tutti i vicini

malvagi che toccano la mia ereditagrave da me

assegnata al mio popolo Israele Ecco li

toglierograve via dalla loro terra e toglierograve via

Giuda di mezzo a loro e quando li avrograve

tolti via mi volgerograve a loro e farograve loro

misericordia li farograve prendere dimora

ciascuno nella sua ereditagrave e ciascuno nella

sua terra

Apostolo

Lettura dellrsquoepistola agli Ebrei (1019-31)

ratelli avendo piena libertagrave di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesugrave per questa via nuova e vivente che egli ha inaugurato per

noi attraverso il velo cioegrave la sua carne avendo noi un sacerdote grande sopra la casa di Dio accostiamoci con cuore sincero nella pienezza della fede con i cuori purificagraveti da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza percheacute egrave fedele colui che ha promesso Cerchiamo anche di stimolarci a vicenda nella caritagrave e nelle opere buone senza disertare le nostre riunioni come alcuni hanno lrsquoabitudine di fare ma invece esortandoci a vicenda tanto piugrave che potete vedere come il giorno si avvicina Infatti se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della

F

41

Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ

λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας οὐκέτι

περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία φοβερὰ δέ

τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν

μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους Ἀθετήσας τις

νόμον Μωσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ

τρισὶ μάρτυσιν ἀποθνῄσκει πόσῳ (δοκεῖτε)

χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν Υἱὸν τοῦ

Θεοῦ καταπατήσας καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης

κοινὸν ἡγησάμενος ἐν ᾧ ἡγιάσθῃ καὶ τὸ

Πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας Οἴδαμεν γὰρ

τὸν εἰπόντα Ἐμοὶ ἐκδίκησις ἐγὼ

ἀνταποδώσω λέγει Κύριος Καὶ πάλιν

Κύριος κρινεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ Φοβερὸν τὸ

ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην

ιθ΄ 23 - 37

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν

Ἰησοῦν ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν

τέσσαρα μέρη ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος καὶ

τὸν χιτῶνα ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος ἐκ τῶν

ἄνωθεν ὑφαντὸς δι ὅλου 24 εἶπον οὖν πρὸς

ἀλλήλους Μὴ σχίσωμεν αὐτόν ἀλλὰ

λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται ἵνα ἡ γραφὴ

πληρωθῇ ἡ λέγουσα Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά

μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον

κλῆρον 25 Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα

ἐποίησαν εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ

τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς

μητρὸς αὐτοῦ Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία

ἡ Μαγδαληνή 26 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα

καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα λέγει

τῇ μητρί αὐτοῦ Γύναι ἴδε ὁ υἱός σου 27 εἶτα

λέγει τῷ μαθητῇ Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ

veritagrave non rimane piugrave alcun sacrificio per

i peccati ma soltanto una terribile attesa

del giudizio e la vampa di un fuoco che

dovragrave divorare i ribelli Quando qualcuno

ha violato la legge di Mosegrave viene messo a

morte senza pietagrave sulla parola di due o tre

testimoni Di quanto maggior castigo

allora pensate che saragrave ritenuto degno chi

avragrave calpestato il Figlio di Dio e ritenuto

profano quel sangue dellrsquoalleanza dal

quale egrave stato un giorno santificato e avragrave

disprezzato lo Spirito della grazia

Conosciamo infatti colui che ha detto A

me la vendetta Io darograve la retribuzione E

ancora Il Signore giudicheragrave il suo

popolo Egrave terribile cadere nelle mani del

Dio vivente

Vangelo secondo Giovanni

(1923-37)

n quel tempo i soldati quando ebbero crocifisso Gesugrave presero le sue vesti e ne fecero quattro parti una per ciascun soldato e la tunica Ora quella tunica

era senza cuciture tessuta tutta drsquoun pezzo da cima a fondo Perciograve dissero tra loro Non stracciamola ma tiriamo a sorte a chi tocca Cosigrave si adempiva la Scrittura Si son divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte E i soldati fecero proprio cosigrave Stavano presso la croce di Gesugrave sua madre la sorella di sua madre Maria di Cleopa e Maria di Magdala Gesugrave allora vedendo la madre e ligrave accanto a lei il discepolo che egli amava

disse alla madre Donna ecco il tuo figlio Poi disse al discepolo Ecco la tua madre E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa Dopo questo Gesugrave sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta disse per adempiere la Scrittura Ho sete Vi era ligrave un vaso pieno drsquoaceto

I

42

ἀπ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν

εἰς τὰ ἴδια 28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι

πάντα ἤδη τετέλεσται ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή

λέγει Διψῶ 29 σκεῦος οὖν ἔκειτο ὄξους

μεστόν οἱ δὲ πλήσαντες σπόγγον ὄξους καὶ

ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ

στόματι 30 ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς

εἶπε Τετέλεσται καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν

παρέδωκε τὸ πνεῦμα 31 Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἵνα

μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ

σαββάτῳ ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν ἦν γὰρ μεγάλη

ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου ἠρώτησαν τὸν

Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ

ἀρθῶσιν32 ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται καὶ τοῦ

μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου

τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ 33 ἐπὶ δὲ τὸν

Ἰησοῦν ἐλθόντες ὡς εἶδον αὐτὸν ἤδη

τεθνηκότα οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ

σκέλη 34 ἀλλ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ

αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξε καὶ εὐθέως ἐξῆλθεν

αἷμα καὶ ὕδωρ 35 καὶ ὁ ἑωρακὼς

μεμαρτύρηκε καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ

μαρτυρία κἀκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει ἵνα

καὶ ὑμεῖς πιστεύσητε 36 ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα

ἡ γραφὴ πληρωθῇ Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται

αὐτοῦ 37 καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει

Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν

Μὴ δὴ παραδῴης ἠμᾶς εἰς τέλος διὰ τὸ

ὄνομά σου τὸ ἅγιον καὶ μὴ διασκεδάσῃς τὴν

διαθήκην σου καὶ μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός

σου ἀφ ἡμῶν διὰ Ἀβραὰμ τὸν ἠγαπημένον

ὑπὸ σοῦ καὶ διὰ Ἰσαὰκ τὸν δοῦλόν σου καὶ

Ἰσραήλ τὸν ἅγιόν σου

posero perciograve una spugna imbevuta di

aceto in cima a una canna e gliela

accostarono alla bocca E dopo aver

ricevuto lrsquoaceto Gesugrave disse Tutto egrave

compiutoE chinato il capo spirograve Era il

giorno della Parasceve e i giudei percheacute i

corpi non rimanessero in croce durante il

sabato (era infatti un giorno solenne quel

sabato) chiesero a Pilato che fossero loro

spezzate le gambe e fossero portati via

Vennero dunque i soldati e spezzarono le

gambe al primo e poi allrsquoaltro che era stato

crocifisso insieme con lui Venuti perograve da

Gesugrave e vedendo che era giagrave morto non gli

spezzarono le gambe ma uno dei soldati

gli colpigrave il fianco con la lancia e subito ne

uscigrave sangue e acqua Chi ha visto ne da

testimonianza e la sua testimonianza egrave

vera e egli sa che dice il vero percheacute anche

voi crediate Questo infatti avvenne

percheacute si adempisse la Scrittura Non gli

saragrave spezzato alcun osso E un altro passo

della Scrittura dice ancora Volgeranno lo

sguardo a colui che hanno trafitto

E subito dopo il lettore

on consegnarci del tutto alla

sventura per amore del tuo santo

nome non sciogliere la tua alleanza

e non distogliere da noi la tua

misericordia per Abramo tuo diletto per

Isacco tuo servo e per Israele tuo santo

N

43

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν

Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ

Κοντάκιον

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

Κύριε ἐλέησον μ ὁ ἐν παντὶ καιρῷ

Κύριε ἐλέησον γ Δόξα Καὶ νῦν Τὴν

τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον

Πάτερ Ὁ Ἱερεύς Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς

καὶ τὴν ἑπομένην

Εὐχὴν

Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ

μακροθυμήσας ἐπὶ τοῖς ἡμῶν πλημμελήμασι

καὶ ἄχρι τῆς παρούσης ὥρας ἀγαγὼν ἡμᾶς ἐν

ᾗ ἐπὶ τοῦ ζωοποιοῦ Ξύλου κρεμάμενος τῷ

εὐγνώμονι Λῃστῇ τὴν εἰς τὸν Παράδεισον

ὡδοποίησας εἴσοδον καὶ θανάτῳ τὸν

θάνατον ὤλεσας ἱλάσθητι ἡμῖν τοῖς

ἁμαρτωλοῖς καὶ ἀναξίοις δούλοις σου

ἡμάρτομεν γὰρ καὶ ἠνομήσαμεν καὶ οὐκ

ἑσμὲν ἄξιοι ἆραι τὰ ὄμματα ἡμῶν καὶ βλέψαι

εἰς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ διότι κατελίπομεν

τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης σου καὶ

ἐπορεύθημεν ἐν τοῖς θελήμασι τῶν καρδιῶν

ἡμῶν Ἀλλ ἱκετεύομεν τὴν σὴν ἀνείκαστον

ἀγαθότητα Φεῖσαι ἡμῶν Κύριε κατὰ τὸ

πλῆθος τοῦ ἐλέους σου καὶ σῶσον ἡμᾶς διὰ

τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον ὅτι ἐξέλιπον ἐν

ματαιότητι αἱ ἡμέραι ἡμῶν Ἐξελοῦ ἡμᾶς τῆς

τοῦ ἀντικειμένου χειρός καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ

ἁμαρτήματα καὶ νέκρωσον τὸ σαρκικὸν ἡμῶν

φρόνημα ἵνα τὸν παλαιὸν ἀποθέμενοι

Santo Dio Santissima Trinitagrave Padre nostro Percheacute tuo egrave

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

Kirie eleison (40) Tu che in ogni tempo Kirie eleison (3) Gloria E ora Piugrave venerabile Nel nome del Signore

benedici Padre Dio abbia pietagrave di noi

Preghiera di san Basilio il Grande

ovrano Signore Gesugrave Cristo Dio nostro tu che ti sei mostrato paziente di fronte alle nostre colpe e ci hai

condotti a questrsquoora in cui pendendo dal legno vivificante hai aperto la strada del paradiso al buon ladrone e con la morte hai distrutto la morte sii propizio anche a noi peccatori e indegni tuoi servi abbiamo infatti peccato e siamo stati empi e non siamo degni di levare gli occhi e guardare allrsquoalto dei cieli percheacute abbiamo abbandonato la via della giustizia e abbiamo camminato secondo le volontagrave

dei nostri cuori imploriamo tuttavia la tua incomparabile bontagrave risparmiaci Signore secondo lrsquoabbondanza della tua misericordia e salvaci per il tuo santo nome percheacute si sono dileguati nella vanitagrave i nostri giorni Liberaci dalla mano dellrsquoavversario rimetti i nostri peccati e mortifica il nostro sentire carnale affincheacute deposto lrsquouomo vecchio rivestiamo il nuovo e viviamo per te nostro Sovrano e protettore Cosigrave seguendo i tuoi precetti perverremo al riposo eterno lagrave dove egrave la dimora di tutti coloro che sono nella gioia

V

S

44

ἄνθρωπον τὸν νέον ἐνδυσώμεθα καὶ σοὶ

ζήσωμεν τῷ ἡμετέρῳ Δεσπότῃ καὶ κηδεμόνι

καὶ οὕτω τοῖς σοῖς ἀκολουθοῦντες

προστάγμασιν εἰς τὴν αἰώνιον ἀνάπαυσιν

καταντήσωμεν ἔνθα πάντων ἐστὶ τῶν

εὐφραινομένων ἡ κατοικία Σὺ γὰρ εἶ ἡ ὄντως

ἀληθινὴ εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίασις τῶν

ἀγαπώντων σε Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ σοὶ

τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου

Πατρί καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ

ζωοποιῷ σου Πνεύματι νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων Ἀμήν

Εἶτα λέγομεν χῦμα τοὺς Μακαρισμούς

Μακάριοι οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοὶ

παρακληθήσονται

Μακάριοι οἱ πραεῖςὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι

τὴν γῆν

Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν

δικαιοσύνην ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται

Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοὶ

ἐλεηθήσονται

Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοὶ τὸν

Θεὸν ὄψονται

Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί ὅτι αὐτοὶ Υἱοὶ Θεοῦ

κληθήσονται

Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης

ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν

Percheacute sei tu la vera gioia ed esultanza di

quelli che ti amano Cristo nostro Dio e a

te rendiamo gloria insieme col Padre tuo

senza principio e col Santissimo buono e

vivificante tuo Spirito ora e sempre e nei

secoli dei secoli Amin

Quindi leggiamo sommessamente

le Beatitudini

Beati i sofferenti percheacute saranno

consolati

Beati i miti percheacute erediteranno la

terra

Beati coloro che hanno fame e sete di

giustizia percheacute saranno saziati

Beati i misericordiosi percheacute

otterranno misericordia

Beati i puri di cuore percheacute vedranno

Dio

Beati gli operatori di pace percheacute

saranno chiamati figli di Dio

Beati i perseguitati a causa della

giustizia percheacute di essi egrave il regno dei cieli

45

Μακάριοι ἐστὲ ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ

διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ

ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ

Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν

πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς

Ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου μνήσθητι ἡμῶν Κύριε

καὶ τοὺς λοιπούς Χορὸς ὁ ἐπουράνιος

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν Ἄνες ἄφες Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ

Κοντάκιον

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

Εἶτα Κύριε ἐλέησον ιβ Εἴη τὸ ὄνομα

Κυρίου ἐκ γ καὶ τὸν Ψαλμόν Εὐλογήσω

τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ

Beati siete voi quando vi insulteranno

e vi perseguiteranno e diranno ogni

malvagia parola contro di voi mentendo

a causa mia

Rallegratevi ed esultate percheacute grande

egrave la vostra ricompensa nei cieli

el tuo regno ricordati di noi

Signore quando verrai nel tuo

regno Beati i poveri in spirito

percheacute di essi egrave il regno dei cieli

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

Kirie eleison (12) Nel nome del Signore

Benedirograve il Signore in ogni tempo

N

V

Page 3: PREGHIERE LITURGICHE - ortodossia.it delle... · 2 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ randi ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΙΗΜΑ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

3

αὐτούς ὅτι παρεπίκρανάν σε Κύριε Καὶ

εὐφρανθείησαν πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ σέ

εἰς αἰῶνα ἀγαλλιάσονται καὶ κατασκηνώσεις

ἐν αὐτοῖς καὶ καυχήσονται ἐν σοὶ πάντες οἱ

ἀγαπῶντες τὸ ὄνομά σου Ὅτι σὺ εὐλογήσεις

δίκαιον Κύριε ὡς ὅπλῳ εὐδοκίας

ἐστεφάνωσας ἡμᾶς

Ψαλμὸς β

Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν

κενὰ Παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ

ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό κατὰ τοῦ

Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ

Διαρρήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν καὶ

ἀπορρίψωμεν ἀφ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν ὁ

κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτούς καὶ

ὁ Κύριος ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς Τότε λαλήσει

πρὸς αὐτοὺς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ θυμῷ

αὐτοῦ ταράξει αὐτούς Ἐγω δὲ κατεστάθην

βασιλεὺς ὑπ αὐτοῦ ἐπὶ Σιὼν ὄρος τὸ ἅγιον

αὐτοῦ διαγγέλλων τὸ πρόσταγμα Κυρίου

Κύριος εἶπε πρός με Υἱός μου εἶ σύ ἐγὼ

σήμερον γεγέννηκά σε Αἴτησαι παρ ἐμοῦ καὶ

δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου καὶ τὴν

κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς Ποιμανεῖς

αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷὡς σκεύη κεραμέως

συντρίψεις αὐτούς Καὶ νῦν βασιλεῖς σύνετε

παιδεύθητε πάντες οἱ κρίνοντες τὴν γῆν

Δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ καὶ

ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόμῳ Δράξασθε

παιδείας μήποτε ὀργισθῇ Κύριος καὶ

ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας Ὅταν ἐκκαυθῇ ἐν

τάχει ὁ θυμὸς αὐτοῦ μακάριοι πάντες οἱ

πεποιθότες ἐπ αὐτῷ

Ma gioiscano di te tutti quelli che in te

sperano in eterno esulteranno tu porrai

la tua dimora in loro e si glorieranno in te

quanti amano il tuo nome

Poicheacute tu benedirai il giusto Signore

ci hai circondati del tuo compiacimento

come di uno scudo

SALMO 2

ercheacute si agitarono le genti e i popoli meditarono cose vuote Si presentarono i re della terra e i

principi si riunirono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo

Spezziamo le loro catene e gettiamo via da noi il loro giogo

Colui che abita nei cieli li derideragrave il Signore si faragrave beffe di loro

Allora parleragrave ad essi nella sua ira e li sconvolgeragrave nel suo sdegno

Ma io sono stato costituito re da lui sopra Sion il suo monte santo per annunciare il precetto del Signore

Il Signore mi ha detto Figlio mio sei tu io oggi ti ho generato

Chiedi a me e ti darograve le genti in ereditagrave e in possesso i confini della terra

Le pascerai con verga di ferro come vaso di vasaio li frantumerai

E ora re comprendete lasciatevi correggere voi che giudicate la terra

Servite il Signore con timore ed esultate per lui con tremore

Apprendete la disciplina che non si adiri il Signore e vi perdiate dalla via giusta

Quando divamperagrave improvviso il suo sdegno beati tutti quelli che confidano in lui

P

4

Ψαλμὸς κα

Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου πρόσχες μοι ἵνα τί

ἐγκατέλιπές με μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας

μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμάτων μου ὁ Θεός

μου κεκράξομαι ἡμέρας καὶ οὐκ εἰσακούσῃ

καὶ νυκτός καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐμοί Σὺ δὲ ἐν

Ἁγίῳ κατοικεῖς ὁ ἔπαινος τοῦ Ἰσραήλ Ἐπὶ σοὶ

ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡμῶν ἤλπισαν καὶ

ἐρρύσω αὐτούς Πρὸς σὲ ἐκέκραξαν καὶ

ἐσώθησαν ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν καὶ οὐ

κατῃσχύνθησαν Ἐγὼ δέ εἰμι σκώληξ καὶ οὐκ

ἄνθρωπος ὄνειδος ἀνθρώπων καὶ

ἐξουθένημα λαοῦ Πάντες οἱ θεωροῦντές με

ἐξεμυκτήρισάν με ἐλάλησαν ἐν χείλεσιν

ἐκίνησαν κεφαλήν Ἤλπισεν ἐπὶ Κύριον

ῥυσάσθω αὐτόν σωσάτω αὐτόν ὅτι θέλει

αὐτόν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἐκσπάσας με ἐκ γαστρός ἡ

ἐλπίς μου ἀπὸ μαστῶν τῆς μητρός μου ἐπὶ σὲ

ἐπερρίφην ἐκ μήτρας Ἀπὸ γαστρὸς μητρός

μου Θεός μου εἶ σύ μὴ ἀποστῇς ἀπ ἐμοῦ ὅτι

θλίψις ἐγγύς ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ βοηθῶν μοι

Περιεκύκλωσάν με μόσχοι πολλοί ταῦροι

πίονες περιέσχον με Ἤνοιξαν ἐπ ἐμὲ τὸ

στόμα αὐτῶν ὡς λέων ἁρπάζων καὶ

ὠρυόμενος Ὡσεὶ ὕδωρ ἐξεχύθη καὶ

διεσκορπίσθη πάντα τὰ ὀστᾶ μου Ἐγενήθη ἡ

καρδία μου ὡσεί κηρός τηκόμενος ἐν μέσῳ

τῆς κοιλίας μου Ἐξηράνθη ὡς ὄστρακον ἡ

ἰσχύς μου καὶ ἡ γλῶσσά μου κεκόλληται τῷ

λάρυγγί μου καὶ εἰς χοῦν θανάτου κατήγαγές

με ὅτι ἐκύκλωσάν με κύνες πολλοί

συναγωγὴ πονηρευομένων περιέσχον με

Ὤρυξαν χεῖράς μου καὶ πόδας μου

ἐξηρίθμησαν πάντα τὰ ὀστᾶ μου αὐτοὶ δὲ

κατενόησαν καὶ ἐπεῖδόν με Διεμερίσαντο τὰ

ἱμάτιά μου ἑαυτόῖς καὶ ἐπὶ τόν ἱματισμόν μου

ἔβαλον κλῆρον Σὺ δέ Κύριε μὴ μακρύνῃς

SALMO 21

Dio Dio mio volgiti a me percheacute mi hai abbandonato Lontano dalla mia salvezza il debito dei miei

delitti Dio mio griderograve a te giorno e notte e

tu non ascolterai e in me non crsquoegrave stoltezza

Ma tu abiti nel santuario tu lode di Israele In te i nostri padri hanno sperato hanno sperato e tu li hai liberati

A te hanno gridato e sono stati salvati in te hanno sperato e non sono rimasti confusi

Ma io sono verme e non uomo vergogna degli uomini e disprezzo del popolo

Quanti mi osservavano si sono beffati di me hanno aperto le labbra hanno scosso la testa

Ha sperato nel Signore lo liberi lo salvi percheacute gli vuol bene

Sei tu che mi hai tratto dal grembo la mia speranza fin dalle mammelle di mia madre Su di te sono stato gettato fin dallrsquoutero dal seno di mia madre sei tu il mio Dio

Non allontanarti da me percheacute la tribolazione egrave vicina e percheacute non crsquoegrave chi aiuta

Mi hanno accerchiato molti vitelli pingui tori mi hanno stretto

Hanno aperto su di me la loro bocca come leone rapace e ruggente

Come acqua sono stato effuso sono state slogate tutte le mie ossa il mio cuore egrave divenuto come cera che fonde in mezzo al mio petto

Si egrave inaridita come coccio la mia forza la mia lingua sta incollata al palato e fino alla polvere della morte mi hai fatto scendere

Percheacute mi hanno accerchiato molti cani il raduno dei malvagi mi ha stretto hanno perforato le mie mani e i miei piedi hanno contato tutte le mie ossa

O

5

τὴν βοήθειάν σου ἀπ ἐμοῦ εἰς τὴν ἀντίληψίν

μου πρόσχες Ῥῦσαι ἀπὸ ῥομφαίας τὴν

ψυχήν μου καὶ ἐκ χειρὸς κυνὸς τὴν μονογενῆ

μου Σῶσόν με ἐκ στόματος λέοντος καὶ ἀπὸ

κεράτων μονοκερώτων τὴν ταπείνωσίν μου

Διηγήσομαι τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου

ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε οἱ φοβούμενοι

τὸν Κύριον αἰνέσατε αὐτόν ἄπαν τὸ σπέρμα

Ἰακὼβ δοξάσατε αὐτόν Φοβηθήτω δὴ ἀπ

αὐτοῦ ἄπαν τὸ σπέρμα Ἰσραήλ ὅτι οὐκ

ἐξουδένωσεν οὐδὲ προσώχθισε τῇ δεήσει

τοῦ πτωχοῦ οὐδὲ ἀπέστρεψε τὸ πρόσωπον

αὐτοῦ ἀπ ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς

αὐτόν εἰσήκουσέ μου Παρὰ σοῦ ὁ ἔπαινός

μου ἐν ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ ἐξομολογήσομαί σοι

τὰς εὐχάς μου ἀποδώσω ἐνώπιον τῶν

φοβουμένων σε Φάγονται πένητες καὶ

ἐμπλησθήσονται καὶ αἰνέσουσι Κύριον οἱ

ἐκζητοῦντες αὐτόν ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν

εἰς αἰῶνα αἰῶνος Μνησθήσονται καὶ

ἐπιστραφήσονται πρὸς Κύριον πάντα τὰ

πέρατα τῆς γῆςκαὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον

αὐτοῦ πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν Ὅτι τοῦ

Κυρίου ἡ βασιλεία καὶ αὐτὸς δεσπόζει τῶν

ἐθνῶν Ἐφαγον καὶ προσεκύνησαν πάντες

οἱ πίονες τῆς γῆς ἐνώπιον αὐτοῦ

προπεσοῦνται πάντες οἱ καταβαὶνοντες εἰς

γῆν Καὶ ἡ ψυχή μου αὐτῷ ζῇ καὶ τὸ σπέρμα

μου δουλεύσει αὐτῷ Ἀναγγελήσεται τῷ

Κυρίῳ γενεὰ ἡ ἐρχομένη καὶ ἀναγγελοῦσι τὴν

δικαιοσύνην αὐτοῦ λαῷ τῷ τεχθησομένῳ ὃν

ἐποίησεν ὁ Κύριος

Δόξα Καὶ νῦν Ἀλληλούϊα

γ Κύριε ἐλέησον γ

Δόξα

mentre essi stavano ad osservare e a guardarmi

Si sono divisi le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte

Ma tu Signore non tenere lontano da me il tuo aiuto volgiti in mio soccorso

Libera dalla spada lrsquoanima mia dalla zampa del leone la mia unica

salvami dalla bocca del leone e dalle corna degli unicorni la mia piccolezza

Annunzierograve il tuo nome ai miei fratelli inneggerograve a te in mezzo alla chiesa

Voi che temete il Signore lodatelo tutta la discendenza di Giacobbe glorificatelo

Lo tema tutta la discendenza di Israele Percheacute non ha disprezzato neacute

detestato la supplica del povero e non ha distolto da me il suo volto e quando gridavo a lui mi ha esaudito

A te la mia lode ti celebrerograve nella grande chiesa adempirograve i miei voti davanti a quelli che ti temono

I poveri mangeranno e saranno saziati e loderanno il Signore quelli che lo cercano vivranno i loro cuori nei secoli dei secoli

Se ne ricorderanno e ritorneranno al Signore tutti i confini della terra e si prostreranno davanti a lui tutte le famiglie delle genti

Poicheacute il regno egrave del Signore ed egli domina sulle genti

Hanno mangiato e hanno adorato tutti i pingui della terra davanti a lui si prostreranno tutti quelli che scendono nella terra

E lrsquoanima mia vive per lui lo serviragrave la mia discendenza

Si annunzieragrave al Signore la

generazione ventura e annunzieranno la sua giustizia al popolo che saragrave generato che il Signore ha fatto

Gloria Ora e sempre Alliluia (3)

Kyrie elegraveison (3)

Gloria

6

Τροπάριον Ἦχος α

Σταυρωθέντος σου Χριστέ ἀνῃρέθη ἡ

τυραννίς ἐπατήθη ἡ δύναμις τοῦ ἐχθροῦ

οὔτε γὰρ Ἄγγελος οὐκ ἄνθρωπος ἀλλ αὐτὸς

ὁ Κύριος ἔσωσας ἡμᾶς δόξα σοι

Καὶ νῦν Θεοτοκίον

Τὶ σὲ καλέσωμεν ὦ Κεχαριτωμένη οὐρανόν

ὅτι ἀνέτειλας τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης

Παράδεισον ὅτι ἐβλάστησας τὸ ἄνθος τῆς

ἀφθαρσίας Παρθένον ὅτι ἔμεινας ἄφθορος

Ἁγνήν Μητέρα ὅτι ἔσχες σαῖς ἁγίαις

ἀγκάλαις Υἱόν τὸν πάντων Θεόν αὐτὸν

ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν

Εἶτα ψάλλομεν τὰ ἑπόμενα τρία

Ἰδιόμελα δευτεροῦντες αὐτά τὸ πρῶτον

χωρὶς Στίχων τὸ δεύτερον μετὰ τῶν Στίχων

καὶ τὸ τρίτον εἰς τό Δόξα Καὶ νῦν οὕτω

ποιοῦντες καὶ εἰς τὰ ἐν ταῖς λοιπαῖς Ὥραις

τοιαῦτα Τροπάρια

Στιχηρὰ Ἰδιόμελα

Ἦχος πλ δ

Σήμερον τοῦ Ναοῦ τὸ καταπέτασμα εἰς

ἔλεγχον ῥήγνυται τῶν παρανόμων καὶ τὰς

ἰδίας ἀκτῖνας ὁ ἥλιος κρύπτει Δεσπότην

ὁρῶν σταυρούμενον

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Στίχ Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ

ἐμελέτησαν κενὰ

Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγήν ἤχθης Χριστὲ

Βασιλεῦ καὶ ὡς ἀμνὸς ἄκακος προσηλώθης

τῷ σταυρῷ ὑπὸ τῶν παρανόμων ἀνδρῶν

διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φιλάνθρωπε

Apolytigravekion Tono 1

lla tua crocifissione o Cristo egrave stata distrutta la tirannide egrave stata calpestata la potenza del nemico non un angelo infatti non un

uomo ma tu stesso Signore ci hai salvati Gloria a te

E ora

ome ti chiameremo o Piena di grazia Cielo percheacute hai fatto sorgere il sole di giustizia Paradiso percheacute hai fatto germogliare il fiore

dellrsquoincorruttibilitagrave Vergine percheacute sei rimasta incorrotta Madre pura percheacute hai tenuto tra le tue sante braccia come Figlio il Dio di tutti Imploralo di salvare le nostre anime

Quindi i seguenti idiogravemela Tono pl 4

ggi si lacera il velo del tempio

accusando gli iniqui e il sole

nasconde i suoi raggi vedendo il

Sovrano crocifisso

Di nuovo lo stesso

Stico Percheacute si agitarono le genti e i

popoli meditarono cose vuote

Come pecora o Cristo Re sei stato

condotto al macello e come agnello senza

macchia sei stato inchiodato alla croce da

uomini empi per i nostri peccati o amico

degli uomini

A

C

O

7

Στίχ Παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ

ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Δόξα

Τοῖς συλλαβοῦσί σε παρανόμοις ἀνεχόμενος

οὕτως ἐβόας Κύριε Εἰ καὶ ἐπατάξατε τὸν

ποιμένα καὶ διεσκορπίσατε τὰ δώδεκα

πρόβατα τοὺς Μαθητάς μου ἠδυνάμην

πλείους ἢ δώδεκα λεγεῶνας παραστῆσαι

Ἀγγέλων ἀλλὰ μακροθυμῶ ἵνα πληρωθῇ

ἃ ἐδήλωσα ὑμῖν διὰ τῶν Προφητῶν μου

ἄδηλα καὶ κρύφια Κύριε δόξα σοι

Καὶ νῦν Πάλιν τὸ αὐτὸ

Προκείμενον Ἦχος δ

Ἐξεπορεύετο ἔξω καὶ ἐλάλει ἐπὶ τὸ αὐτό

Στίχ Μακάριος ὁ συνιὼν ἐπὶ πτωχὸν καὶ

πένητα

Προφητείας Ζαχαρίου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ ΙΑ 10-13)

Τάδε λέγει Κύριος Λήψομαι τὴν ῥάβδον μου

τὴν καλήν καὶ ἀπορρίψω αὐτήν τοῦ

διασκεδάσαι τὴν διαθήκην μου ἣν διεθέμην

πρὸς πάντας τοὺς λαούς καὶ

διασκεδασθήσεται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ

γνώσονται οἱ Χαναναῖοι τὰ πρόβατα τὰ

φυλασσόμενά μοι διότι λόγος Κυρίου ἐστί

Καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτούς Εἰ καλὸν ἐνώπιον

ὑμῶν ἐστι δότε τὸν μισθόν μου ἢ ἀπείπασθε

καὶ ἔστησαν τὸν μισθόν μου τριάκοντα

ἀργυροῦς Καὶ εἶπε Κύριος πρός με Κάθες

αὐτοὺς εἰς τὸ χωνευτήριον καὶ σκέψομαι εἰ

δόκιμόν ἐστιν ὃν τρόπον ἐδοκιμάσθην ὑπὲρ

Stico Si presentarono i re della terra e i

principi si riunirono insieme

Di nuovo lo stesso

Gloria Tono pl 4

gli iniqui che ti avevano catturato

paziente cosigrave parlavi o Signore

Avete colpito il pastore e disperso le

undici pecore i miei discepoli eppure

potrei avere qui piugrave di dodici legioni di

angeli ma sono longanime percheacute si

compiano le cose occulte e segrete che vi

ho manifestato per mezzo dei miei

profeti O Signore gloria a te

E ora Di nuovo lo stesso

Prokigravemenon Tono 4

sciva e parlava allo stesso modo contro di me bisbigliavano tutti i miei nemici contro di me tramavano mali

Stico Beato colui che ha intelligenza

del povero e del misero nel giorno

cattivo lo libereragrave il Signore

Lettura della profezia di Zaccaria

(1110-13)

osigrave dice il Signore Prenderograve la mia bella verga e la getterograve via per sciogliere il patto che ho fatto con tutti i popoli e in quel giorno saragrave

sciolto I cananei conosceranno le pecore

per me custodite percheacute egrave parola del Signore E dirograve loro Se vi pare bene datemi la mia mercede se no rifiutatemela Ed essi fissarono come mia mercede trenta denari drsquoargento E il Signore mi disse Mettili nella fonderia e vedrograve se egrave metallo provato cosigrave come sono stato valutato io da loro

A

U

C

8

αὐτῶν Καὶ ἔλαβον τοὺς τριάκοντα ἀργυροῦς

καὶ ἐνέβαλον αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον Κυρίου εἰς

τὸ χωνευτήριον καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος

Πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα

(Κεφ ς 14-18)

Ἀδελφοί ἐμοὶ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰμὴ ἐν

τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

δι οὗ ἐμοὶ Κόσμος ἐσταύρωται κᾀγὼ τῷ

Κόσμῳ Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή

τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία ἀλλὰ καινὴ κτίσις

Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτω στοιχήσουσιν

εἰρήνη ἐπ αὐτούς καὶ ἔλεος καὶ ἐπὶ τὸν

Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι

μηδεὶς παρεχέτω ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ

Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω Ἡ

χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ

τοῦ πνεύματος ὑμῶν ἀδελφοί Ἀμήν

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον

κζ΄ 1 - 56

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ πρωΐας γενομένης

συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ

πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε

θανατῶσαι αὐτόν 2 καὶ δήσαντες αὐτὸν

ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν αὐτὸν Ποντίῳ

Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι 3 Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ

παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη

μεταμεληθεὶς ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα

ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ

πρεσβυτέροις 4 λέγων Ἥμαρτον παραδοὺς

αἷμα ἀθῷον οἱ δὲ εἶπον Τί πρὸς ἡμᾶς σὺ

ὄψει 5 καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ

ἀνεχώρησε καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο 6 οἱ δὲ

ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον Οὐκ

ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν ἐπεὶ τιμὴ

E presi i trenta denari e li gettai nella fonderia nella casa del Signore

Apostolo

Lettura dellrsquoepistola di Paolo ai Galati

(614-18)

ratelli quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesugrave Cristo per mezzo della quale il mondo per me egrave stato

crocifisso come io per il mondo Non egrave infatti la circoncisione che conta neacute la non circoncisione ma lrsquoessere nuova creatura E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia come su tutto lrsquoIsraele di Dio Drsquoora innanzi nessuno mi procuri fastidi difatti io porto le stigmate di Gesugrave nel mio corpo La grazia del Signore nostro Gesugrave Cristo sia

con il vostro spirito fratelli Amigraven

Vangelo secondo Matteo

(271-56)

n quel tempo venuto il mattino tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro

Gesugrave per farlo morire Poi messolo in catene lo condussero e consegnarono al governatore Pilato Allora Giuda il traditore vedendo che Gesugrave era stato condannato si pentigrave e riportograve le trenta monete drsquoargento ai sommi sacerdoti e agli anziani dicendo Ho peccato percheacute ho tradito sangue innocente Ma quelli dissero Che ci riguarda Veditela tu Ed egli gettate le monete drsquoargento nel tempio si allontanograve e andograve ad impiccarsi Ma i sommi sacerdoti raccolto quel denaro dissero Non egrave lecito metterlo nel tesoro percheacute egrave prezzo di sangue

F

I

9

αἵματός ἐστι 7 συμβούλιον δὲ λαβόντες

ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως

εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις 8 διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς

ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς

σήμερον 9 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ

Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος καὶ ἔλαβον

τὰ τριάκοντα ἀργύρια τὴν τιμὴν τοῦ

τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν

Ἰσραήλ 10 καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ

κεραμέως καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος 11 Ὁ δὲ

Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος καὶ

ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων Σὺ εἶ ὁ

βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ Σὺ

λέγεις 12 καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ

τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων οὐδὲν

ἀπεκρίνατο 13 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος Οὐκ

ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσι 14 καὶ οὐκ

ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα ὥστε

θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν 15 Κατὰ δὲ τὴν

ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ

ὄχλῳ δέσμιον ὃν ἤθελον 16 εἶχον δὲ τότε

δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον

Βαραββᾶν 17 συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν

αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν

Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον

Χριστόν 18 ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον

παρέδωκαν αὐτόν 19 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ

τοῦ βήματος ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ

αὐτοῦ λέγουσα Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ

ἐκείνῳ πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ ὄναρ

δι αὐτόν 20 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ

πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα

αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν τὸν δὲ Ἰησοῦν

ἀπολέσωσιν 21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν

αὐτοῖς Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω

ὑμῖν οἱ δὲ εἶπον Βαραββᾶν 22 λέγει αὐτοῖς ὁ

Πιλᾶτος Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον

E tenuto consiglio comprarono con esso il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri Perciograve quel campo fu denominato lsquocampo di sanguersquo fino al giorno drsquooggi Allora si adempigrave quanto era stato detto dal profeta Geremia E presero trenta denari drsquoargento il prezzo del venduto che i figli di Israele avevano mercanteggiato e li diedero per il campo del vasaio come mi aveva ordinato il Signore Gesugrave intanto comparve davanti al governatore e il governatore lrsquointerrogograve dicendo Sei tu il re dei giudei Gesugrave rispose Tu lo dici E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani non rispondeva nulla Allora Pilato gli disse Non senti quante cose attestano contro di te Ma Gesugrave non gli rispose neanche una parola con grande meraviglia del governatore Il governatore era solito per ciascuna festa di pasqua rilasciare al popolo un prigioniero a loro scelta Avevano in quel tempo un prigioniero famoso detto Barabba Mentre quindi si trovavano riuniti Pilato disse loro Chi volete che vi rilasci Barabba o Gesugrave chiamato il Cristo Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia Mentre egli sedeva in tribunale sua moglie gli mandograve a dire Non avere a che fare con quel giusto percheacute oggi fui molto turbata in sogno per causa sua Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire Gesugrave Allora il governatore domandograve Chi dei due volete che vi rilasci Quelli risposero Barabba Disse loro Pilato Che farograve dunque di Gesugrave chiamato il Cristo Tutti gli risposero Sia crocifisso Ed egli aggiunse Ma che male ha fatto Essi

10

Χριστόν λέγουσιν αὐτῷ πάντες

Σταυρωθήτω 23 ὁ δὲ ἡγεμὼν ἔφη Τί γὰρ

κακὸν ἐποίησεν οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον

λέγοντες Σταυρωθήτω 24 ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος

ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος

γίνεται λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας

ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ

τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τούτου ὑμεῖς

ὄψεσθε 25 καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπε Τὸ

αἷμα αὐτοῦ ἐφ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα

ἡμῶν 26 τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν

τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα

σταυρωθῇ 27 Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ

ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ

πραιτώριον συνήγαγον ἐπ αὐτὸν ὅλην τὴν

σπεῖραν 28 καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν περιέθηκαν

αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην 29 καὶ πλέξαντες

στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν

κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν

αὐτοῦ καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ

ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγοντες Χαῖρε ὁ βασιλεῦς

τῶν Ἰουδαίων 30 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν

ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν

κεφαλὴν αὐτοῦ 31 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ

ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν

αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν

εἰς τὸ σταυρῶσαι 32 Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον

ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα τοῦτον

ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν

αὐτοῦ 33 Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον

Γολγοθᾶ ὅ ἐστι λεγόμενος κρανίου

τόπος 34 ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν ὄξος μετὰ χολῆς

μεμιγμένον καὶ γευσάμενος οὐκ ἤθελε

πιεῖν 35 σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεμερίσαντο

τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλοντες κλῆρον 36 καὶ

καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ 37 καὶ

ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν

allora urlarono Sia crocifisso Pilato visto che non otteneva nulla anzi che il tumulto cresceva sempre piugrave presa dellrsquoacqua si lavograve le mani davanti alla folla Non sono responsabile disse di questo sangue vedetevela voi E tutto il popolo rispose Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli Allora rilasciograve loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesugrave lo consegnograve ai soldati percheacute fosse crocifisso Allora i soldati del governatore condussero Gesugrave nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la coorte Spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo con una canna nella destra poi mentre gli si inginocchiavano davanti lo schernivano Salve re dei giudei E sputandogli addosso gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo Dopo averlo cosigrave schernito lo spogliarono del mantello gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo Mentre uscivano incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a prender su la croce di lui Giunti a un luogo detto Golgota che significa luogo del cranio gli diedero da bere vino mescolato con fiele ma egli assaggiatolo non ne volle bere Dopo averlo quindi crocifisso si spartirono le sue vesti tirandole a sorte E sedutisi gli facevano la guardia Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna Questi egrave Gesugrave il re dei giudei Insieme con lui furono crocifissi due ladroni uno a destra e uno a sinistra E quelli che passavano di lagrave lo insultavano scuotendo il capo e dicendo Tu che distruggi il tempio e

11

αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην Οὗτός ἐστιν

Ἰησοῦς ὁ βασιλεῦς τῶν Ἰουδαίων 38 Τότε

σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί εἷς ἐκ

δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων 39 Οἱ δὲ

παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν

κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 40 καὶ λέγοντες

Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις

οἰκοδομῶν σῶσον σεαυτόν εἰ υἱὸς εἶ τοῦ

Θεοῦ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ 41 ὁμοίως

δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν

γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων καὶ Φαρισαίων

ἔλεγον 42 Ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται

σῶσαι εἰ βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστι καταβάτω νῦν

ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπ

αὐτῷ 43 πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν ῥυσάσθω

νῦν αὐτόν εἰ θέλει αὐτόν εἶπε γὰρ ὅτι Θεοῦ

εἰμι υἱός 44 τὸ δ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ

συσταυρωθέντες αὐτῷ ὠνείδιζον

αὐτόν 45 Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο

ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης 46 περὶ

δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς

φωνῇ μεγάλῃ λέγων Ἠλὶ ἠλὶ λιμᾶ σαβαχθανί

τοῦτ ἔστι Θεέ μου Θεέ μου ἱνατί με

ἐγκατέλιπες 47 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων

ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ

οὗτος 48 καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ

λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς

καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν 49 οἱ δὲ λοιποὶ

ἔλεγον Ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων

αὐτόν 50 ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ

μεγάλῃ ἀφῆκε τὸ πνεῦμα 51 Καὶ ἰδοὺ τὸ

καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ

ἄνωθεν ἕως κάτω καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ αἱ

πέτραι ἐσχίσθησαν 52 καὶ τὰ μνημεῖα

ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν

κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθη 53 καὶ ἐξελθόντες

ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ

lo ricostruisci in tre giorni salva te

stesso Se tu sei Figlio di Dio scendi

dalla croce Anche i sommi sacerdoti

con gli scribi e gli anziani lo

schernivano Ha salvato gli altri non

puograve salvare se stesso Egrave il re drsquoIsraele

scenda ora dalla croce e gli crederemo

Ha confidato in Dio lo liberi lui ora se

gli vuol bene Ha detto infatti Sono

Figlio di Dio Anche i ladroni crocifissi

con lui lo oltraggiavano allo stesso

modoDa Da mezzogiorno fino alle tre

del pomeriggio si fece buio su tutta la

terra Verso le tre Gesugrave gridograve a gran

voce Eliacute eliacute lemagrave sabactagraveni che

significa Dio mio Dio mio percheacute mi

hai abbandonato Udendo questo

alcuni dei presenti dicevano Costui

chiama Elia E subito uno di loro corse

a prendere una spugna e imbevutala

di aceto la fissograve su una canna e cosigrave gli

dava da bere Gli altri dicevano

Lascia vediamo se viene Elia a

salvarlo E Gesugrave emesso un alto grido

spirograve Ed ecco il velo del tempio si

squarciograve in due da cima a fondo la

terra si scosse le rocce si spezzarono i

sepolcri si aprirono e molti corpi di

santi morti risuscitarono E uscendo

dai sepolcri dopo la sua risurrezione

entrarono nella cittagrave santa e apparvero

a molti Il centurione e quelli che con

lui facevano la guardia a Gesugrave sentito

il terremoto e visto quel che

succedeva furono presi da grande

timore e dicevano Davvero costui era

Figlio di Dio Crsquoerano anche lagrave molte

donne che stavano a osservare da

12

εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ

ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς 54 Ὁ δὲ

ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν

Ἰησοῦν ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα

ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες Ἀληθῶς Θεοῦ

υἱὸς ἦν οὗτος 55 Ἦσαν δὲ ἐκεῖ καὶ γυναῖκες

πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι αἵτινες

ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας

διακονοῦσαι αὐτῷ 56 ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ

Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ

Ἰωσῆ μήτηρ καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου

Τὰ διαβήματά μου κατεύθυνον κατὰ τὸ λόγιόν

σου καὶ μὴ κατακυριευσάτω μου πᾶσα

ἀνομία Λύτρωσαί με ἀπὸ συκοφαντίας

ἀνθρώπων καὶ φυλάξω τὰς ἐντολάς σου Τὸ

πρόσωπόν σου ἐπίφανον ἐπὶ τὸν δοῦλόν

σου καὶ δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου

Πληρωθήτω τὸ στόμα μου αἰνέσεώς σου

Κύριε ὅπως ὑμνήσω τὴν δόξαν σου ὅλην

τὴν ἡμέραν τὴν μεγαλοπρέπειάν σου

ΕἶταΤρισάγιον Παναγία ΤριάςΠάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ παρὸν

Κοντάκιον Ἦχος πλ δ

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

Τό Κύριε ἐλέησον μ ὁ ἐν παντὶ

καιρῷ Κύριε ἐλέησον γ Δόξα Καὶ νῦν

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ Ἐν ὀνόματι

Κυρίου εὐλόγησον Πάτερ ὁ δὲ Ἱερεὺς

ἐκφωνεῖ ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ τὴν

παροῦσαν

lontano esse avevano seguito Gesugrave dalla Galilea per servirlo Tra costoro Maria di Magdala Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei

figli di Zebedeo

Quindi Dirigi i miei passi secondo la

tua parola e nessuna iniquitagrave mi domini

Riscattami dalla calunnia degli uomini e

custodirograve i tuoi comandamenti Farsquo

risplendere il tuo volto sul tuo servo e

insegnami i tuoi decreti Si riempia di

lode la mia bocca Signore percheacute io

inneggi alla tua gloria tutto il giorno alla

tua magnificenza

Trisagio Santissima Trinitagrave Padre

nostro Percheacute tuo egrave

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

Kirie eleison (40) Tu che in ogni tempo Kirie eleison (3) Gloria E ora Piugrave venerabile Nel nome del Signore

benedici Padre Dio abbia pietagrave di noi

V

13

Εὐχὴν

Χριστέ τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν τὸ φωτίζον καὶ

ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν

κόσμον σημειωθήτω ἐφ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ

προσώπου σου ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψώμεθα φῶς

τὸ ἀπρόσιτον καὶ κατεύθυνον τὰ διαβήματα

ἡμῶν πρὸς ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν σου

πρεσβείαις τῆς παναχράντου σου Μητρός καὶ

πάντων σου τῶν Ἁγίων Ἀμὴν

ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν Κύριε ἐλέησον ιβ

Δόξα Καὶ νῦν Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ

Εἶτα τοὺς ἑπομένους Ψαλμούς

Ψαλμὸς λδ

Δίκασον Κύριε τοὺς ἀδικοῦντάς με

πολέμησον τοὺς πολεμοῦντάς με Ἐπιλαβοῦ

ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς τὴν

βοήθειαν μου Ἔκχεον ῥομφαίαν καὶ

σύγκλεισον ἐξ ἐναντίας τῶν καταδιωκόντων

με Εἶπον τῇ ψυχῇ μου Σωτηρία σού εἰμι ἐγώ

Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ

ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου ἀποστραφήτωσαν

εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ

λογιζόμενοί μοι κακά Γενηθήτωσαν ὡσεὶ

χνοῦς κατὰ πρόσωπον ἀνέμου καὶ Ἀγγελος

Κυρίου ἐκθλίβων αὐτούς Γενηθήτω ἡ ὁδός

αὐτῶν σκότος καὶ ὀλίσθημα καὶ Ἄγγελος

Κυρίου καταδιώκων αὐτούς Ὅτι δωρεὰν

ἔκρυψάν μοι διαφθορὰν παγίδος αὐτῶν

μάτην ὠνείδισαν τὴν ψυχήν μου Ἐλθέτω

αὐτῷ παγίς ἣν οὐ γινώσκει καὶ ἡ θήρα ἣν

ἔκρυψε συλλαβέτω αὐτόν καὶ ἐν τῇ παγίδι

πεσεῖται ἐν αὐτῇ ἡ δὲ ψυχή μου ἀγαλλιάσεται

risto vera luce che illumini e

santifichi ogni uomo che viene al

mondo srsquoimprima su di noi la luce

del tuo volto affincheacute in essa vediamo la

luce inaccessibile e dirigi i nostri passi al

compimento dei tuoi comandamenti per

lrsquointercessione della tua purissima Madre

e di tutti i tuoi Santi Amin

ORA TERZA

Re celeste Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro Percheacute tuo egrave Kirie eleison (12) Gloria

E ora Venite prostriamoci

SALMO 34

iudica Signore quelli che mi fanno ingiustizia combatti quelli che mi combattono

Prendi armi e scudo e sorgi in mio aiuto

Sfodera la spada e sbarra il cammino davanti a quelli che mi inseguono digrave allrsquoanima mia Sono io la tua salvezza

Siano confusi e svergognati quelli che cercano lrsquoanima mia siano respinti indietro e restino confusi quelli che tramano contro di me il male

Diventino come polvere in faccia al vento e lrsquoangelo del Signore li schiacci

La loro via diventi tenebra e sdrucciolo e lrsquoangelo del Signore li insegua

Poicheacute senza ragione mi hanno teso il loro laccio di rovina senza motivo hanno insultato lrsquoanima mia

Li sorprenda un laccio che non conoscono li afferri il tranello che hanno teso e cadano proprio in quel laccio

Lrsquoanima mia invece esulteragrave nel Signore gioiragrave nella sua salvezza

C

G

14

ἐπὶ τῷ Κυρίῳ τερφθήσεται ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ

αὐτοῦ Πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐροῦσι Κύριε

Κύριε τίς ὅμοιός σοι Ῥυόμενος πτωχὸν ἐκ

χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ καὶ πτωχὸν καὶ

πένητα ἀπὸ τῶν διαρπαζόντων αὐτόν

Ἀναστάντες μοι μάρτυρες ἄδικοι ἃ οὐκ

ἐγίνωσκον ἠρώτων με Ἀνταπεδίδοσάν μοι

πονηρὰ ἀντὶ ἀγαθῶν καὶ ἀτεκνίαν τῇ ψυχῇ

μου Ἐγὼ δέ ἐν τῷ αὐτοὺς παρενοχλεῖν μοι

ἐνεδυόμην σάκκον καὶ ἐταπείνουν ἐν νηστείᾳ

τὴν ψυχήν μου καὶ ἡ προσευχή μου εἰς

κόλπον μου ἀποστραφήσεται Ὡς πλησίον

ὡς ἀδελφῷ ἡμετέρῳ οὕτως εὐηρέστουν ὡς

πενθῶν καὶ σκυθρωπάζων οὕτως

ἐταπεινούμην Καὶ κατ ἐμοῦ εὐφράνθησαν

καὶ συνήχθησαν συνήχθησαν ἐπ ἐμὲ

μάστιγες καὶ οὐκ ἔγνων Διεσχίσθησαν καὶ

οὐ κατενύγησαν ἐπείρασάν με

ἐξεμυκτήρισάν με μυκτηρισμῷ ἔβρυξαν ἐπ

ἐμὲ τοὺς ὀδόντας αὐτῶν Κύριε πότε ἐπόψῃ

ἀποκατάστησον τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῆς

κακουργίας αὐτῶν ἀπὸ λεόντων τὴν

μονογενῆ μου Ἐξομολογήσομαί σοι ἐν

ἐκκλησίᾳ πολλῇ ἐν λαῷ βαρεῖ αἰνέσω σε Μὴ

ἐπιχαρείησάν μοι οἱ ἐχθραίνοντές μοὶ ἀδίκως

οἱ μισοῦντές με δωρεάν καὶ διανεύοντες

ὀφθαλμοῖς Ὅτι ἐμοὶ μὲν εἰρηνικὰ ἐλάλουν καὶ

ἐπ ὀργὴν δόλους διελογίζοντο Ἐπλάτυναν

ἐπ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν εἶπον Εὖγε εὖγε

εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν Εἶδες Κύριε μὴ

παρασιωπήσῃς Κύριε μὴ ἀποστῇς ἀπ ἐμοῦ

Ἐξεγέρθητι Κύριε καὶ πρόσχες τῇ κρίσει μου

ὁ Θεός μου καὶ ὁ Κύριός μου εἰς τὴν δίκην

μου Κρῖνόν με Κύριε κατὰ τὴν δικαιοσύνην

σου Κύριε ὁ Θεός μου καὶ μὴ ἐπιχαρείησάν

μοι Μὴ εἴποισαν ἐν καρδίαις αὐτῶν Εὖγε

εὖγε τῇ ψυχῇ ἡμῶν μηδὲ εἴποιεν Κατεπίομεν

Tutte le mie ossa diranno Signore Signore chi egrave simile a te che liberi il povero dalla mano dei piugrave forti di lui il povero e il misero dai suoi predatori

Falsi testimoni alzandosi mi interrogavano su ciograve che ignoravo

Mi hanno reso male per bene una desolazione per lrsquoanima mia

Ma io mentre quelli mi tormentavano vestivo il cilicio e umiliavo nel digiuno

lrsquoanima mia e rivolgevo dentro di me la mia preghiera

Come un vicino come un nostro fratello cosigrave li trattavo con amore come in lutto e mestizia cosigrave mi umiliavo

Eppure contro di me hanno gioito e si sono radunati sono stati radunati su di me flagelli e non lo sapevo Si sono divisi e non si sono pentiti

Mi hanno tentato mi hanno colmato di beffe digrignavano contro di me i loro denti

Signore quando volgerai lo sguardo Libera dalla loro perfidia dai leoni lrsquounica anima mia

Ti celebrerograve Signore nella grande chiesa ti loderograve in mezzo ad un popolo numeroso

Non godano di me quanti mi avversano senza motivo e mi odiano senza ragione e ammiccano con gli occhi

Mi rivolgevano parole di pace ma con collera tramavano inganni

E hanno spalancato contro di me la loro bocca hanno detto Bene bene i nostri occhi hanno visto

Tu hai visto Signore non stare in silenzio Signore da me non allontanarti

Destati Signore volgiti al mio giudizio vieni in mia difesa mio Dio e

mio Signore Giudicami Signore secondo la tua

giustizia e non godano di me Signore Dio mio

Non dicano nel loro cuore Bene bene per lrsquoanima nostra e non dicano Lrsquoabbiamo inghiottito

15

αὐτόν Αἰσχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν

ἅμα οἱ ἐπιχαίροντες τοῖς κακοῖς μου

Ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην καὶ ἐντροπὴν οἱ

μεγαλορρημονοῦντες ἐπ ἐμέ

Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν οἱ

θέλοντες τὴν δικαιοσύνην μου καὶ εἰπάτωσαν

διαπαντός Μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος οἱ

θέλοντες τὴν εἰρήνην τοῦ δούλου αὐτοῦ Καὶ ἡ

γλῶσσά μου μελετήσει τὴν δικαιοσύνην σου

ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν ἔπαινόν σου

Ψαλμὸς ρη

Ὁ Θεός τὴν αἴνεσίν μου μὴ παρασιωπήσῃς

ὅτι στόμα ἁμαρτωλοῦ καὶ στόμα δολίου ἐπ

ἐμὲ ἠνοίχθη Ἐλάλησαν κατ ἐμοῦ γλώσσῃ

δολίᾳ καὶ λόγοις μίσους ἐκύκλωσάν με καὶ

ἐπολέμησάν με δωρεάν Ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με

ἐνδιὲβαλλόν με ἐγὼ δὲ προσηυχόμην Καὶ

ἔθεντο κατ ἐμοῦ κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν καὶ μῖσος

ἀντὶ τῆς ἀγαπήσεώς μου Κατάστησον ἐπ

αὐτὸν ἁμαρτωλόν καὶ διάβολος στήτω ἐκ

δεξιῶν αὐτοῦ Ἐν τῷ κρίνεσθαι αὐτὸν ἐξέλθοι

καταδεδικασμένος καὶ ἡ προσευχὴ αὐτοῦ

γενέσθω εἰς ἁμαρτίαν Γενηθήτωσαν αἱ ἡμέραι

αὐτοῦ ὀλίγαι καὶ τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι

ἕτερος Γενηθήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὀρφανοί

καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ χήρα Σαλευόμενοι

μεταναστήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ

ἐπαιτησάτωσαν ἐκβληθήτωσαν ἐκ τῶν

οἰκοπέδων αὐτῶν Ἐξερευνησάτω δανειστὴς

πάντα ὅσα ὑπάρχει αὐτῷκαὶ διαρπασάτωσαν

ἀλλότριοι τοὺς πόνους αὐτοῦ Μὴ ὑπαρξάτω

αὐτῷ ἀντιλήπτωρ μηδὲ γενηθήτω οἰκτίρμων

τοῖς ὀρφανοῖς αὐτοῦ Γενηθήτω τὰ τέκνα

αὐτοῦ εἰς ἐξολόθρευσιν ἐν γενεᾷ μιᾷ

ἐξαλειφθείη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἀναμνησθείη ἡ

ἀνομία τῶν πατέρων αὐτοῦ ἔναντι Κυρίου καὶ

ἡ ἁμαρτία τῆς μητρὸς αὐτοῦ μὴ ἐξαλειφθείη

Siano confusi e svergognati quelli che godono dei miei mali siano rivestiti di confusione e di vergogna quanti parlano contro di me con arroganza

Esultino e gioiscano quelli che vogliono la mia giustizia e dicano sempre Sia magnificato il Signore quelli che vogliono la pace del suo servo

E la mia lingua mediteragrave la tua giustizia tutto il giorno la tua lode

SALMO 108

Dio non tacere la mia lode percheacute la bocca del peccatore e la bocca del fraudolento su di me si sono aperte

hanno parlato contro di me con lingua ingannatrice con parole di odio mi hanno circondato e mi hanno fatto guerra senza ragione

In cambio del mio amore mi calunniavano mentre io pregavo

Mi hanno reso male per bene e odio in cambio del mio amore

Poni sopra di lui il peccatore e il diavolo stia alla sua destra

Dal giudizio esca condannato e la sua preghiera diventi peccato

Siano pochi i suoi giorni e il suo ministero lo prenda un altro

I suoi figli diventino orfani e sua moglie vedova

Instabili emigrino i suoi figli e chiedano lrsquoelemosina siano scacciati dalle loro case in rovina

Requisisca lrsquousuraio tutto quanto gli appartiene e gli estranei depredino le sue fatiche

Non ci sia chi lo soccorra neacute ci sia chi abbia pietagrave dei suoi orfani

Siano dati i suoi figli allo sterminio in una sola generazione sia cancellato il suo nome

Sia ricordata lrsquoiniquitagrave dei suoi padri davanti al Signore e il peccato di sua madre non sia cancellato

Siano posti sempre davanti al Signore e sia sterminato dalla terra il loro ricordo

O

16

Γενηθήτωσαν ἐναντίον Κυρίου διαπαντός καὶ

ἐξολοθρευθείη ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν

ἀνθ ὧν οὐκ ἐμνήσθη ποιῆσαι ἔλεος καὶ

κατεδίωξεν ἄνθρωπον πένητα καὶ πτωχόν

καὶ κατανενυγμένον τῇ καρδίᾳ τοῦ θανατῶσαι

Καὶ ἠγάπησε κατάραν καὶ ἥξει αὐτῷ καὶ οὐκ

ἠθέλησεν εὐλογίαν καὶ μακρυνθήσεται ἀπ

αὐτοῦ Καὶ ἐνεδύσατο κατάραν ὡς ἱμάτιον

καὶ εἰσῆλθεν ὡσεὶ ὕδωρ εἰς τὰ ἔγκατα αὐτοῦ

καὶ ὡσεὶ ἔλαιον ἐν τοῖς ὀστέοις αὐτοῦ

Γενηθήτω αὐτῷ ὡς ἱμάτιον ὃ περιβάλλεται

καὶ ὡσεὶ ζώνη ἣν διαπαντὸς περιζώννυται

Τοῦτο τὸ ἔργον τῶν ἐνδιαβαλλόντων με παρὰ

Κυρίου καὶ τῶν λαλούντων πονηρὰ κατὰ τῆς

ψυχῆς μου Καὶ σύ Κύριε Κύριε ποίησον

μετ ἐμοῦ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὅτι

χρηστὸν τὸ ἔλεός σου ῥῦσαί με ὅτι πτωχὸς

καὶ πένης εἰμὶ ἐγώ καὶ ἡ καρδία μου

τετάρακται ἐντός μου Ὡσεὶ σκιὰ ἐν τῷ

ἐκκλῖναι αὐτήν ἀντανῃρέθην ἐξετινάχθην

ὡσεὶ ἀκρίδες Τὰ γόνατά μου ἠσθένησαν ἀπὸ

νηστείας καὶ ἡ σάρξ μου ἡλλοιώθη δι ἔλαιον

κᾀγὼ ἐγενήθην ὄνειδος αὐτοῖς εἴδοσάν με

ἐσάλευσαν κεφαλὰς αὐτῶν Βοήθησόν μοι

Κύριε ὁ Θεός μου καὶ σῶσόν με κατὰ τὸ

ἔλεός σου Καὶ γνώτωσανὅτι ἡ χείρ σου αὕτη

καὶ σύ Κύριε ἐποίησας αὐτήν Καταράσονται

αὐτοί καὶ σὺ εὐλογήσεις οἱ ἐπανιστάμενοί μοι

αἰσχυνθήτωσαν ὁ δὲ δοῦλός σου

εὐφρανθήσεται Ἐνδυσάσθωσαν οἱ

ἐνδιαβάλλοντές με ἐντροπήν καὶ

περιβαλέσθωσαν ὡς διπλοΐδα αἰσχύνην

αὐτῶν Ἐξομολογήσομαι τῷ Κυρίῳ σφόδρα ἐν

τῷ στόματί μου καὶ ἐν μέσῳ πολλῶν αἰνέσω

αὐτόν Ὅτι παρέστη ἐκ δεξιῶν πένητος τοῦ

σῶσαι ἐκ τῶν καταδιωκόντων τὴν ψυχήν μου

percheacute non si egrave ricordato di usare misericordia ha perseguitato lrsquouomo misero e povero e il trafitto di cuore per farlo morire

Ha amato la maledizione e gli arriveragrave non ha voluto la benedizione e si allontaneragrave da lui

Si egrave rivestito di maledizione come di una veste egrave penetrata come acqua nelle sue viscere e come olio nelle sue ossa

Sia per lui come la veste di cui si avvolge e come la cintura di cui sempre si cinge

Questa lrsquoopera del Signore con i miei calunniatori e con quelli che dicono malvagitagrave contro lrsquoanima mia

E tu Signore Signore agisci con me per amore del tuo nome percheacute soave egrave la tua misericordia

Liberami percheacute sono povero e misero e il mio cuore dentro di me egrave sconvolto

Come ombra al suo declinare svanisco sono scacciato come le locuste

Le mie ginocchia sono estenuate per il digiuno e la mia carne egrave trasformata dallrsquoolio

Ed io sono diventato oggetto di biasimo per loro mi hanno visto hanno scosso la testa

Aiutami Signore Dio mio salvami secondo la tua misericordia

E sappiano che questa egrave la tua mano e che tu Signore hai fatto questo

Essi malediranno ma tu benedirai siano confusi quanti contro di me insorgono ma il tuo servo gioiragrave

I miei calunniatori si rivestano di vergogna e si avvolgano della loro confusione come di un mantello

Loderograve moltissimo il Signore con la

mia bocca e lo celebrerograve in mezzo a una moltitudine

percheacute si egrave posto alla destra del povero per salvare dai persecutori lrsquoanima mia

17

Ψαλμὸς ν

Ἐλέησόν με ὁ Θεός κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου

καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου

ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου Ἐπὶ πλεῖον

πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς

ἁμαρτίας μου καθάρισόν με Ὅτι τὴν ἀνομίαν

μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν

μου ἐστὶ διαπαντός Σοὶ μόνω ἥμαρτον καὶ τὸ

πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἂν

δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν

τῷ κρίνεσθαί σε Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις

συνελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ

μήτηρ μου Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ

ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου

ἐδήλωσάς μοι Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ

καθαρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ χιόνα

λευκανθήσομαι Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ

εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα

τεταπεινωμένα Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν

σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τάς

ἀνομίας μου ἐξάλειψον Καρδίαν καθαρὰν

κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός καὶ πνεῦμα εὐθὲς

ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου Μὴ

ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ

τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ

ἐμοῦ Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ

σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ

στήριξόν με Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου

καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι Ῥῦσαί με ἐξ

αἱμάτων ὁ Θεός ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου

ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην

σου Κύριε τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καὶ τὸ

στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου Ὅτι

εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα ἄν ὁλοκαυτώματα

οὐκ εὐδοκήσεις Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα

συντετριμμένον καρδίαν συντετριμμένην καὶ

τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει

Salmo 50 Pietagrave di me o Dio secondo la tua grande

misericordia e secondo la moltitudine delle tue compassioni cancella il mio delitto

Lavami del tutto dalla mia iniquitagrave e purificami dal mio peccato

Percheacute io conosco la mia iniquitagrave e il mio peccato davanti a me egrave sempre

Contro te solo ho peccato e il male davanti a te ho fatto cosigrave che tu sia

riconosciuto giusto nelle tue parole e vinca quando sei giudicato

Ecco che nelle iniquitagrave sono stato concepito e nei peccati mi ha concepito mia madre

Ecco la veritagrave hai amato le cose occulte e i segreti della tua sapienza mi hai manifestato

Mi aspergerai con issopo e sarograve purificato mi laverai e sarograve fatto piugrave bianco della neve

Mi farai udire esultanza e gioia esulteranno le ossa umiliate

Distogli il tuo volto dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquitagrave

Un cuore puro crea in me o Dio e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere

Non rigettarmi dal tuo volto e il tuo spirito santo non togliere da me

Rendimi lrsquoesultanza della tua salvezza e confermami con lo spirito sovrano

Insegnerograve agli iniqui le tue vie e gli empi a te ritorneranno

Liberami dal sangue o Dio Dio della mia salvezza e la mia lingua celebreragrave con esultanza la tua giustizia

Signore apri le mie labbra e la mia bocca annunceragrave la tua lode

Certo se tu avessi voluto un sacrificio lo avrei dato di olocausti non ti

compiacerai Sacrificio a Dio egrave uno spirito contrito

un cuore contrito e umiliato Dio non lo disprezzeragrave

Benefica Signore nel tuo compiacimento Sion e siano riedificate le mura di Gerusalemme

18

Ἀγάθυνον Κύριε ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών

καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ Τότε

εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης ἀναφοράν

καὶ ὁλοκαυτώματα Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ

θυσιαστήριόν σου μόσχους

Δόξα Καὶ νῦν Ἀλληλούϊα γ Κύριε

ἐλέησον γ Δόξα

Τροπάριον Ἦχος πλ β

Κύριε κατέκρινάν σε οἱ Ἰουδαῖοι θανάτῳ τὴν

ζωὴν τῶν ἁπάντων οἱ τὴν ἐρυθρὰν ῥάβδῳ

πεζεύσαντες σταυρῷ σε προσήλωσαν καὶ οἱ

ἐκ πέτρας μέλι θηλάσαντες χολήν σοι

προσήνεγκαν ἀλλ ἑκὼν ὑπέμεινας ἵνα ἡμᾶς

ἐλευθερώσῃς τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ

Χριστὲ ὁ Θεὸς δόξα σοι

Καὶ νῦν Θεοτοκίον

Θεοτόκε σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή ἡ

βλαστήσασα τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς Σὲ

ἱκετεύομεν πρέσβευε Δέσποινα μετὰ τῶν

Ἀποστόλωνκαὶ πάντων τῶν Ἁγίων ἐλεηθῆναι

τὰς ψυχὰς ἡμῶν

Ἦχος πλ δ

Διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων ὁ φίλος σου καὶ

ὁ πλησίον Πέτρος ἠρνήσατό σε Κύριε καὶ

ὀδυρόμενος οὕτως ἐβόα Τῶν δακρύων μου

μὴ παρασιωπήσῃς εἶπα γὰρ φυλάξαι τὴν

πίστιν οἰκτίρμον καὶ οὐκ ἐφύλαξα καὶ ἡμῶν

τὴν μετάνοιαν οὕτω δέξαι καὶ ἐλέησον ἡμᾶς

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Στίχ Τὰ ῥήματά μου ἐνώτισαι Κύριε σύνες

τῆς κραυγῆς μου

Allora ti compiacerai del sacrificio di

giustizia dellrsquooblazione e di olocausti

allora offriranno vitelli sul tuo altare

Gloria Ora e sempre Alliluia (3)Kyrie

elegraveison (Gloria

Tono pl 2

ignore i giudei condannarono a morte te vita di tutti coloro che per la verga di Mosegrave avevano attraversato a piedi il Mar Rosso inchiodarono te

alla croce coloro che avevano succhiato il miele dalla pietra ti offrirono fiele ma tutto hai volontariamente sopportato per liberarci dalla schiavitugrave del nemico O Cristo Dio gloria a te

E ora

Theotokos tu sei la vera vite che ha

prodotto il frutto della vita Ti

preghiamo intercedi o Sovrana

insieme con gli Apostoli e con tutti i Santi

percheacute sia fatta misericordia alle nostre

anime

Quindi cantiamo i seguenti idiogravemela

Tono pl 4

er timore dei giudei o Signore Pietro tuo amico tuo prossimo ti ha rinnegato e pieno di dolore cosigrave gridava Non tacere davanti alle mie

lacrime Sigrave avevo detto che avrei

custodito la fede e non lrsquoho custodita o pietoso Cosigrave accogli anche il nostro pentimento e abbi pietagrave di noi

E di nuovo lo stesso

Stico Alle mie parole porgi lrsquoorecchio

Signore comprendi il mio grido

S

O

P

19

Πρὸ τοῦ τιμίου σου Σταυροῦ στρατιωτῶν

ἐμπαιζόντων σε Κύριε αἱ νοεραὶ στρατιαὶ

κατεπλήττοντο ἀνεδήσω γὰρ στέφανον

ὕβρεως ὁ τὴν γῆν ζωγραφήσας τοῖς ἄνθεσι

καὶ τὴν χλαῖναν χλευαζόμενος ἐφόρεσας ὁ

νεφέλαις περιβάλλων τὸ στερέωμα τοιαύτη

γὰρ οἰκονομία ἐγνώσθη σου ἡ εὐσπλαγχνία

Χριστέ τὸ μέγα ἔλεος δόξα σοι

Στίχ Πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ὁ

Βασιλεύς μου καὶ ὁ Θεός μου

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Δόξα Ἦχος πλ α

Ἑλκόμενος ἐπὶ σταυροῦ οὕτως ἐβόας Κύριε

Διὰ ποῖον ἔργον θέλετέ με σταυρῶσαι

Ἰουδαῖοι ὅτι τοὺς παραλύτους ὑμῶν

συνέσφιγξα ὅτι τοὺς νεκρούς ὡς ἐξ ὕπνου

ἀνέστησα Αἱμόρρουν ἰασάμην Χαναναίαν

ἠλέησα διὰ ποῖον ἔργον θέλετέ με φονεῦσαι

Ἰουδαῖοι ἀλλ ὄψεσθε εἰς ὃν νῦν ἐκκεντᾶτε

Χριστὸν παράνομοι

Καὶ νῦν πάλιν τὸ αὐτὸ

Προκείμενον Ἦχος δ

Ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος

Στίχ Κύριε μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με

Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ Ν 4-11 )

Κύριος δίδωσί μοι γλῶσσαν παιδείας τοῦ

γνῶναι ἡνίκα δεῖ εἰπεῖν λόγον ἔθηκέ με πρωῒ

πρωΐ προσέθηκέ μοι ὠτίον τοῦ ἀκούειν καὶ

ἡ παιδεία Κυρίου ἀνοίγει μου τὰ ὦτα ἐγὼ δὲ

οὐκ ἀπειθῶ οὐδὲ ἀντιλέγω Τὸν νῶτόν μου

Davanti alla tua croce preziosa

Signore mentre i soldati ti schernivano

erano colpite da stupore le celesti milizie

Hai cinto infatti una corona di dileggio

tu che hai coronato di fiori la terra hai

indossato una clamide di irrisione tu che

avvolgi di nubi il firmamento Ma in

questa economia si riconosce la tua

amorosa compassione o Salvatore e la

grande misericordia

Stico Sii attento alla voce della mia

supplica mio re e mio Dio

E di nuovo lo stesso

Gloria Tono pl 1

rascinato alla croce Signore dicevi

Per quale opera volete crocifiggermi

o giudei Percheacute ho raddrizzato i

vostri paralitici Percheacute ho risuscitato i

morti come da un sonno Ho guarito

lrsquoemorroissa ho avuto pietagrave della

cananea Per quale opera volete

uccidermi o giudei Ma guarderete o

iniqui al Cristo che ora trafiggete

E ora E di nuovo lo stesso

Prokigravemenon Tono 4

cco sono pronto ai flagelli e il mio

dolore mi sta sempre davanti

Stico Signore nel tuo sdegno non

accusarmi e nella tua ira non castigarmi

Lettura della profezia di Isaia (504-11)

l Signore Dio mi dagrave lingua drsquoistruzione per conoscere quando si debba dire una parola fin dal mattino mi fa pronto mi

ha dato un orecchio per ascoltare

lrsquoistruzione del Signore Dio mi

T

E

I

20

ἔδωκα εἰς μάστιγας τὰς δὲ σιαγόνας μου εἰς

ῥαπίσματα τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐκ

ἀπέστρεψα ἀπὸ αἰσχύνης ἐμπτυσμάτων καὶ

Κύριος Κύριος βοηθός μου ἐγενήθη Διὰ

τοῦτο οὐκ ἐνετράπην ἀλλ ἔθηκα τὸ

πρόσωπόν μου ὡς στερεὰν πέτραν καὶ

ἔγνων ὅτι οὐ μὴ αἰσχυνθῶ ὅτι ἐγγίζει ὁ

δικαιώσας με Τίς ὁ κρινόμενός μοι ἀντιστήτω

μοι ἅμακαὶ τίς ὁ κρινόμενός μοι ἐγγισάτω μοι

Ἰδοὺ Κύριος Κύριος βοηθήσει μοιτίς κακώσει

με ἰδοὺ πάντες ὑμεῖς ὡς ἱμάτιον

παλαιωθήσεσθε καὶ ὡς σὴς καταφάγεται

ὑμᾶς Τίς ἐν ὑμῖν ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον

ὑπακουσάτω τῆς φωνῆς τοῦ παιδὸς αὐτοῦ Οἱ

πορευόμενοι ἐν σκότει καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς

φῶς πεποίθατε ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου καὶ

ἀντιστηρισασθε ἐπὶ τῷ Θεῷ Ἰδοὺ πάντες

ὑμεῖς ὡς πῦρ καίετε καὶ κατισχύετε φλόγα

πορεύεσθε τῷ φωτὶ τοῦ πυρὸς ὑμῶν καὶ τῇ

φλογί ᾗ ἐξεκαύσατε δι ἐμὲ ἐγένετο ταῦτα

ὑμῖν ἐν λύπῃ κοιμηθήσεσθε

Πρὸς Ῥωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα

(Κεφ Ε 6-10)

Ἀδελφοί ἔτι Χριστός ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν

κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανε Μόλις

γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται ὑπὲρ γὰρ

τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν

Συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ

Θεός ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν

Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε Πολλῷ οὖν

μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ Αἵματι αὐτοῦ

σωθησόμεθα δι αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς Εἰ γὰρ

ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ

θανάτου τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ πολλῷ μᾶλλον

καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ

αὐτοῦ

apre le orecchie e io non mi rifiuto neacute contraddico Ho dato il dorso ai flagelli le guance agli schiaffi e non ho distolto il volto dalla vergogna degli sputi il Signore Dio egrave stato il mio aiuto Per questo non ho avuto vergogna ma ho reso il mio volto come dura pietra e so che non sarograve confuso percheacute egrave vicino colui che mi giustifica Chi vuol venire in giudizio con me Confrontiamoci

insieme Chi dunque vuol venire in giudizio con me Mi si avvicini Ecco il Signore Dio mi aiuteragrave Chi potragrave farmi del male Ecco che tutti voi invecchierete come un abito e la tignola vi divoreragrave Chi tra voi teme il Signore Ascolti la voce del suo servo Voi che camminate nella tenebra e non avete luce confidate nel nome del Signore e appoggiatevi a Dio Ecco voi tutti accendete un fuoco e alimentate la fiamma camminate alla luce del vostro fuoco e alla fiamma che avete acceso Da parte mia vi egrave accaduto tutto questo nel dolore voi vi addormenterete

Apostolo

Lettura dellrsquoepistola di Paolo ai Romani

(56-10)

ratelli mentre noi eravamo ancora peccatori Cristo morigrave per gli empi nel tempo stabilito Ora a stento si

trova chi sia disposto a morire per un giusto forse ci puograve essere chi ha il coraggio di morire per una persona dabbene Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi percheacute mentre eravamo ancora peccatori Cristo egrave morto per noi A maggior ragione ora giustificati per il suo sangue saremo salvati dallrsquoira per mezzo di lui Se infatti quandrsquoeravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo molto piugrave ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita

F

21

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον

ιε΄ 16 - 41

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ οἱ στρατιῶται ἀπήγαγον τὸν

Ἰησοῦν ἔσω τῆς αὐλῆς ὅ ἐστι πραιτώριον καὶ

συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν 17 καὶ

ἐνδύουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν

αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον 18 καὶ

ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν Χαῖρε ὁ βασιλεὺς

τῶν Ἰουδαίων 19 καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν

κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ καὶ

τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ 20 καὶ

ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν

πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ

ἴδια καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν

αὐτόν 21 Καὶ ἀγγαρεύουσι παράγοντά τινα

Σίμωνα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ ἀγροῦ τὸν

πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ρούφου ἵνα ἄρῃ τὸν

σταυρὸν αὐτοῦ 22 Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ

Γολγοθᾶν τόπον ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον

κρανίου τόπος 23 καὶ ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν

ἐσμυρνισμένον οἶνον ὁ δὲ οὐκ ἔλαβε 24 καὶ

σταυρώσαντες αὐτὸν διαμερίζονται τὰ ἱμάτια

αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον ἐπ αὐτὰ τίς τί

ἄρῃ 25 ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν

αὐτόν 26 καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ

ἐπιγεγραμμένη Ὁ βασιλεὺς τῶν

Ἰουδαίων 27 Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσι δύο

λῃστάς ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων

αὐτοῦ 28 καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα

καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη 29 Καὶ οἱ

παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν

κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες

Οὐὰ ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν

ἡμέραις οἰκοδομῶν 30 σῶσον σεαυτὸν καὶ

κατάβα ἀπὸ τοῦ σταυροῦ 31 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ

ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ

Vangelo secondo Marco

(1516-41)

n quel tempo i soldati condussero Gesugrave dentro il cortile cioegrave nel pretorio e convocarono tutta la

coorte Lo rivestirono di porpora e dopo aver intrecciato una corona di spine gliela misero sul capo Cominciarono poi a salutarlo Salve re dei giudei E gli percuotevano il capo con una canna gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano a lui Dopo averlo

schernito lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti poi lo condussero fuori per crocifiggerlo Allora costrinsero un tale che passava un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna padre di Alessandro e Rufo a portare la croce Condussero dunque Gesugrave al luogo del Golgota che significa luogo del cranio e gli offrirono vino mescolato con mirra ma egli non ne prese Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere Erano le nove del mattino quando lo crocifissero E lrsquoiscrizione con il motivo della condanna diceva Il re dei giudei Con lui crocifissero anche due ladroni uno alla sua destra e uno alla sinistra I passanti lo insultavano e scuotendo il capo esclamavano Ehi tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni salva te stesso scendendo dalla croce Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi facendosi beffe di lui dicevano Ha salvato altri non puograve salvare se stesso Il Cristo il re drsquoIsraele scenda ora dalla croce percheacute vediamo e crediamo E anche quelli che erano stati crocifissi con lui

I

22

τῶν γραμματέων ἔλεγον Ἄλλους ἔσωσεν

ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι 32 ὁ Χριστὸς ὁ

βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ

σταυροῦ ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν αὐτῷ

καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι αὐτῷ ὠνείδιζον

αὐτόν 33 Γενομένης δὲ ὥρας ἕκτης σκότος

ἐγένετο ἐφ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας

ἐνάτης 34 καὶ τῇ ὥρᾳ τῇ ἐνάτῃ ἐβόησεν ὁ

Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων Ἐλωῒ Ἐλωῒ λιμᾶ

σαβαχθανί ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον ὁ Θεός

μου ὁ Θεός μου εἰς τί με ἐγκατέλιπες 35 καί

τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον

Ἴδε Ἠλίαν φωνεῖ 36 δραμὼν δέ εἷς καὶ γεμίσας

σπόγγον ὄξους περιθεὶς τε καλάμῳ ἐπότιζεν

αὐτόν λέγων Ἄφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας

καθελεῖν αὐτόν 37 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν

μεγάλην ἐξέπνευσε 38 Καὶ τὸ καταπέτασμα

τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως

κάτω 39 Ἰδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς

ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτω κράξας

ἐξέπνευσεν εἶπεν Ἀληθῶς ὁ ἄνθρωπος

οὗτος υἱὸς ἦν Θεοῦ 40 Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες

ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι ἐν αἷς ἦν καὶ

Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ

Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆ μήτηρ καὶ

Σαλώμη 41 αἳ καὶ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ

ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ καὶ

ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς

Ἱεροσόλυμα

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν

Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ

Κοντάκιον

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

lo insultavano Venuto mezzogiorno si

fece buio su tutta la terra fino alle tre

del pomeriggio Alle tre Gesugrave gridograve

con voce forte Eloiacute eloiacute lemagrave

sabactagraveni che significa Dio mio Dio

mio percheacute mi hai abbandonato

Alcuni dei presenti udito ciograve

dicevano Ecco chiama Elia Uno corse

a inzuppare di aceto una spugna e

postala su una canna gli dava da bere

dicendo Aspettate vediamo se viene

Elia a toglierlo dalla croce Ma Gesugrave

dando un forte grido spirograve Il velo del

tempio si squarciograve in due dallrsquoalto in

basso Allora il centurione che gli stava

di fronte vistolo spirare in quel modo

disse Veramente questrsquouomo era

Figlio di Dio Crsquoerano anche alcune

donne che stavano ad osservare da

lontano tra le quali Maria di Magdala

Maria madre di Giacomo il minore e di

Ioses e Salome che lo seguivano e

servivano quando era ancora in Galilea

e molte altre che erano salite con lui a

Gerusalemme

Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro

Percheacute tuo egrave

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

V

23

Τό Κύριε ἐλέησον μ Ὁ ἐν παντὶ

καιρῷ Κύριε ἐλέησον γ Δόξα Καὶ νῦν

Τὴν τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου

εὐλόγησον Πάτερ ὁ Ἱερεύς ὁ Θεός

οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ τὴν παροῦσαν

Εὐχὴν

Δέσποτα Θεέ Πάτερ παντοκράτορ Κύριε Υἱὲ

μονογενές Ἰησοῦ Χριστὲ καὶ ἅγιον Πνεῦμα

μία Θεότης μία Δύναμις ἐλέησόν με τὸν

ἁμαρτωλόν καί οἷς ἐπίστασαι κρίμασι

σῶσόν με τὸν ἀνάξιον δοῦλόν σου ὅτι

εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων

Ἀμήν

ΩΡΑ ΕΚΤΗ

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν Κύριε ἐλέησον ιβ

Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ καὶ τοὺς

παρόντας Ψαλμούς

Ψαλμὸς νγ

Ὁ Θεός ἐν τῷ ὀνόματί σου σῶσόν με καὶ ἐν

τῇ δυνάμει σου κρινεῖς με ὁ Θεόςεἰσάκουσον

τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι τὰ ῥήματα τοῦ

στόματός μου ὅτι ἀλλότριοι ἐπανέστησαν

ἐπ ἐμέ καὶ κραταιοὶ ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου

καὶ οὐ προέθεντο τὸν Θεὸν ἐνώπιον αὐτῶν

Ἰδοὺ γὰρ ὁ Θεὸς βοηθεῖ μοι καὶ ὁ Κύριος

ἀντιλήπτωρ τῆς ψυχῆς μου Ἀποστρέψει τὰ

κακὰ τοῖς ἐχθροῖς μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου

ἐξολόθρευσον αὐτούς Ἑκουσίως θύσω σοι

ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί σου Κύριε ὅτι

ἀγαθόν ὅτι ἐκ πάσης θλίψεως ἐρρύσω με καὶ

ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου ἐπεῖδεν ὁ ὀφθαλμός μου

Kirie eleison (40) Tu che in ogni tempo Kirie eleison (3) Gloria E ora Piugrave venerabile Nel nome del Signore

benedici Padre Dio abbia pietagrave di noi

ovrano Dio Padre onnipotente

Signore Figlio unigenito Gesugrave Cristo e

Santo Spirito unica divinitagrave unica

potenza abbi pietagrave di me peccatore e con i

giudizi che tu sai salva me indegno tuo

servo percheacute tu sei benedetto nei secoli

dei secoli Amin

ORA SESTA

SALMO 53

Dio nel tuo nome salvami e nella

tua potenza giudicami

O Dio ascolta la mia preghiera porgi

lrsquoorecchio alle parole della mia bocca

Percheacute stranieri sono insorti contro di

me e violenti hanno cercato lrsquoanima mia

non hanno posto Dio davanti a loro

Ma ecco Dio mi aiuta e il Signore egrave il

sostegno dellrsquoanima mia

Ritorceragrave il male sui miei nemici nella

tua veritagrave fanne sterminio

Volontariamente ti offrirograve sacrifici

loderograve il tuo nome Signore percheacute egrave

buono

Percheacute da ogni tribolazione mi hai

liberato e il mio occhio ha dominato i

miei nemici

S

O

24

Ψαλμὸς ρλθ

Ἐξελοῦ με Κύριε ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ

ἀπὸ ἀνδρὸς ἀδίκου ῥῦσαί με Οἵ τινες

ἑλογίσαντο ἀδικίαν ἐν καρδίᾳ ὅλην τὴν

ἡμέραν παρετάσσοντο πολέμους Ἠκόνησαν

γλῶσσαν αὐτῶν ὡσεὶ ὄφεως ἰὸς ἀσπίδων

ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν Φύλαξόν με Κύριε ἐκ

χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ἀπὸ ἀνθρώπων ἀδίκων

ἐξελοῦ με οἵτινες διελογίσαντο τοῦ

ὑποσκελίσαι τὰ διαβήματά μου Ἔκρυψαν

ὑπερήφανοι παγίδα μοι καὶ σχοινίοις

διέτειναν παγίδα τοῖς ποσί μου ἐχόμενα

τρίβους σκάνδαλα ἔθεντό μοι Εἶπα τῷ

Κυρίῳ Θεός μου εἶ σύ ἐνώτισαι Κύριε τὴν

φωνὴν τῆς δεήσεώς μου Κύριε Κύριε

δύναμις τῆς σωτηρίας μου ἐπεσκίασας ἐπὶ

τὴν κεφαλήν μου ἐν ἡμέρᾳ πολέμου Μὴ

παραδῷς με Κύριε ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας μου

ἁμαρτωλῷ διελογίσαντο κατ ἐμοῦ μὴ

ἐγκαταλίπῃς με μή ποτε ὑψωθῶσιν Ἡ

κεφαλὴ τοῦ κυκλώματος αὐτῶν κόπος τῶν

χειλέων αὐτῶν καλύψει αὐτούς Πεσοῦνται ἐπ

αὐτοὺς ἄνθρακες ἐν πυρὶ καταβαλεῖς αὐτούς

ἐν ταλαιπωρίαις οὐ μὴ ὑποστῶσιν Ἀνὴρ

γλωσσώδης οὐ κατευθυνθήσεται ἐπὶ τῆς γῆς

ἄνδρα ἄδικον κακὰ θηρεύσει εἰς διαφθοράν

Ἔγνων ὅτι ποιήσει Κύριος τὴν κρίσιν τῶν

πτωχῶν καὶ τὴν δίκην τῶν πενήτων Πλὴν

δίκαιοι ἐξομολογήσονται τῷ ὀνόματί σου καὶ

κατοικήσουσιν εὐθεῖς σὺν τῷ προσώπῳ σου

Ψαλμὸς 90

Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου ἐν

σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται

Ἐρεῖ τῷ Κυρίῳ Ἀντιλήπτωρ μου εἶ καὶ

καταφυγή μου ὁ Θεός μου καὶ ἐλπιῶ ἐπ

αὐτόν ὅτι αὐτὸς ῥύσεταί σε ἐκ παγίδος

θηρευτῶν καὶ ἀπὸ λόγου ταραχώδους Ἐν

SALMO 139

trappami dallrsquouomo malvagio Signore liberami dallrsquouomo ingiusto percheacute hanno tramato ingiustizie nel

cuore tutto il giorno preparano guerre Hanno aguzzato la loro lingua come

quella di un serpente veleno di aspidi egrave sotto le loro labbra

Custodiscimi Signore dalla mano del peccatore strappami dagli uomini ingiusti percheacute hanno tramato di far inciampare i miei passi

Gli orgogliosi mi hanno nascosto un laccio e hanno teso funi come lacci ai miei piedi lungo il sentiero mi hanno posto un inciampo

Ho detto al Signore sei tu il mio Dio ascolta Signore la voce della mia supplica

Signore Signore potenza della mia salvezza hai adombrato il mio capo nel giorno della guerra

Non consegnarmi Signore al peccatore avido di me hanno tramato contro di me non abbandonarmi percheacute non si esaltino

Il capo dei loro raggiri la fatica delle loro labbra li copriragrave

Cadranno su di loro carboni di fuoco sulla terra li abbatterai con sciagure e non sussisteranno

Lrsquouomo linguacciuto non avragrave successo sulla terra i mali daranno la caccia allrsquouomo empio per distruggerlo

So che il Signore faragrave il giudizio del povero e difenderagrave la causa dei miseri

Certo i giusti celebreranno il tuo nome i retti dimoreranno con il tuo volto

SALMO 90

hi abita nellrsquoaiuto dellrsquoAltissimo dimoreragrave al riparo del Dio del cielo Diragrave al Signore Mio sostegno sei tu e

mio rifugio il mio Dio e spererograve in lui Poicheacute egli ti libereragrave dal laccio dei

cacciatori e dalla parola che sconvolge

S

C

25

τοῖς μεταφρένοις αὐτοῦ ἐπισκιάσει σοι καὶ

ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐλπιείς ὅπλῳ

κυκλώσει σε ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ οὐ φοβηθήσῃ

ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ ἀπὸ βέλους

πετομένου ἡμέρας ἀπὸ πράγματος ἐν σκότει

διαπορευομένου ἀπὸ συμπτώματος καὶ

δαιμονίου μεσημβρινοῦ Πεσεῖται ἐκ τοῦ

κλίτους σου χιλιάς καὶ μυριὰς ἐκ δεξιῶν σου

πρὸς σὲ δὲ οὐκ ἐγγιεῖ Πλὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς

σου κατανοήσεις καὶ ἀνταπόδοσιν

ἁμαρτωλῶν ὄψει ὅτι σύ Κύριε ἡ ἐλπίς μου

τὸν Ὕψιστον ἔθου καταφυγήν σου Οὐ

προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά καὶ μάστιξ οὐκ

ἐγγιεῖ ἐν τῷ σκηνώματί σου ὅτι τοῖς Ἀγγέλοις

αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε

ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου Ἐπὶ χειρῶν

ἀροῦσί σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον

τὸν πόδα σου Ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον

ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ

δράκοντα Ὅτι ἐπ ἐμὲ ἤλπισε καὶ ῥύσομαι

αὐτόν σκεπάσω αὐτόν ὅτι ἔγνω τὸ ὄνομά

μου Κεκράξεται πρός με καὶ ἐπακούσομαι

αὐτοῦ μετ αὐτοῦ εἰμι ἐν θλίψει ἐξελοῦμαι

αὐτόν καὶ δοξάσω αὐτόν Μακρότητα ἡμερῶν

ἐμπλήσω αὐτόν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν

μου

Δόξα Καὶ νῦν Ἀλληλούϊα γ Κύριε

ἐλέησον γ Δόξα

Τροπάριον Ἦχος β

Σωτηρίαν εἰργάσω ἐν μέσῳ τῆς γῆς Χριστε ὁ

Θεός ἐπὶ Σταυροῦ τὰς ἀχράντους σου χεῖρας

ἐξέτεινας ἐπισυνάγων πάντα τὰ ἔθνη

κράζοντα Κύριε δόξα σοι

Con le sue spalle ti adombreragrave e sotto le sue ali spererai la sua veritagrave ti circonderagrave di uno scudo

Non temerai lo spavento notturno la freccia che vola di giorno quanto si aggira nella tenebra lrsquoassalto del demonio meridiano

Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra ma a te non si avvicineragrave

Solo osserverai coi tuoi occhi e vedrai la retribuzione dei peccatori

Sei tu infatti la mia speranza Signore hai fatto dellrsquoAltissimo il tuo rifugio

Non si accosteragrave a te alcun male neacute flagello si avvicineragrave alla tua tenda

Percheacute per te comanderagrave ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie

Sulle loro mani ti porteranno percheacute non inciampi col tuo piede nel sasso

Sullrsquoaspide e sul basilisco camminerai e calpesterai il leone e il drago

Poicheacute in me ha sperato lo libererograve lo metterograve al riparo percheacute ha conosciuto il mio nome

Mi invocheragrave e lo esaudirograve con lui sono nella tribolazione lo scamperograve e lo glorificherograve

Lo colmerograve di lunghezza di giorni e gli mostrerograve la mia salvezza

Gloria Ora e sempre Amin Alliluia (3) Kyrie elegraveison (3)

Gloria

Tono 2

ai operato la salvezza in mezzo alla

terra o Cristo Dio Hai disteso sulla

croce le tue mani immacolate per

radunare tutte le genti che acclamano

Signore gloria a te

H

26

Καὶ νῦν Θεοτοκίον

Ὅτι οὐκ ἔχομεν παρρησίαν διὰ τὰ πολλὰ

ἡμῶν ἁμαρτήματα σὺ τὸν ἐκ σοῦ γεννηθέντα

δυσώπησον Θεοτόκε Παρθένε πολλὰ γὰρ

ἰσχύει δέησις Μητρὸς πρὸς εὐμένειαν

Δεσπότου Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν ἱκεσίας ἡ

πάνσεμνος ὅτι ἐλεήμων ἐστί καὶ σῴζειν

δυνάμενος ὁ καὶ παθεῖν ὑπὲρ ἡμῶν

καταδεξάμενος

Ἦχος πλ δ

Τάδε λέγει Κύριος τοῖς Ἰουδαίοις Λαός μου τί

ἐποίησά σοι ἢ τί σοι παρηνώχλησα τοὺς

τυφλούς σου ἐφώτισα τοὺς λεπρούς σου

ἐκαθάρισα ἄνδρα ὄντα ἐπὶ κλίνης

ἠνωρθωσάμην Λαός μου τί ἐποίησά σοι καὶ

τί μοι ἀνταπέδωκας ἀντὶ τοῦ μάννα χολήν

ἀντὶ τοῦ ὕδατος ὄξος ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με

σταυρῷ με προσηλώσατε οὐκέτι στέγω

λοιπόν καλέσω μου τὰ ἔθνη κᾀκεῖνά με

δοξάσουσι σὺν τῷ Πατρὶ καὶ Πνεύματι κᾀγὼ

αὐτοῖς δωρήσομαι ζωὴν τὴν αἰώνιον

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Στίχ Ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολήν καὶ εἰς

τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος

Οἱ νομοθέται τοῦ Ἰσραήλ Ἰουδαῖοι καὶ

Φαρισαῖοι ὁ χορὸς τῶν Ἀποστόλων βοᾷ

πρὸς ὑμᾶς Ἴδε ναός ὃν ὑμεῖς ἐλύσατε Ἴδε

ἀμνός ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε τάφῳ

παρεδώκατε ἀλλ ἐξουσίᾳ ἑαυτοῦ ἀνέστη Μὴ

πλανᾶσθε Ἰουδαῖοι αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐν

θαλάσσῃ σώσας καὶ ἐν ἐρήμῳ θρέψας αὐτός

ἐστιν ἡ ζωὴ καὶ τὸ φῶς καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ

Κόσμου

Ora e sempre

oicheacute non osiamo neppure parlare a causa dei nostri molti peccati supplica tu colui che da te egrave nato o

Theotokos puograve molto infatti la preghiera della Madre presso la compassione del Sovrano Non disprezzare o venerabilissima le suppliche dei peccatori percheacute egrave misericordioso e puograve salvarci colui che ha anche accettato di patire per noi

Quindi i seguenti idiogravemela Tono pl 4

osigrave dice il Signore ai giudei Popolo

mio che mai ti ho fatto O in che ti

ho contristato Ai tuoi ciechi ho dato

la luce i tuoi lebbrosi ho mondato ho

rimesso in piedi lrsquouomo costretto al letto

Popolo mio che mai ti ho fatto e che mi

hai dato tu in cambio Invece della manna

fiele invece dellrsquoacqua aceto invece di

amarmi voi mi avete inchiodato alla

croce non lo tollero piugrave chiamerograve le mie

genti ed esse mi daranno gloria insieme al

Padre e allo Spirito ed io donerograve loro la

vita eterna

E di nuovo lo stesso

Stico Mi hanno dato fiele in cibo nella

mia sete mi hanno abbeverato di aceto

O legulei di Israele giudei e farisei a

voi grida il coro degli apostoli Ecco il

tempio che avete distrutto ecco lrsquoagnello

che avete crocifisso lo avete consegnato

alla tomba ma per sua propria potenza egrave

risorto Non ingannatevi o giudei egrave lui

che vi ha salvati nel mare e vi ha nutriti

nel deserto egrave lui la vita e la luce e la pace

del mondo

P

C

27

Στίχ Σῶσόν με ὁ Θεός ὅτι εἰσήλθοσαν ὕδατα

ἕως ψυχῆς μου

Καὶ πάλιν τὸ αὐτό

Δόξα Ἦχος πλ α

Δεῦτε χριστοφόροι λαοὶ κατίδωμεν τί

συνεβουλεύσατο Ἰούδας ὁ προδότης σὺν

ἱερεῦσιν ἀνόμοις κατὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν

σήμερον ἔνοχον θανάτου τὸν ἀθάνατον

Λόγον πεποίηκαν καὶ Πιλάτῳ προδώσαντες

ἐν τόπῳ Κρανίου ἐσταύρωσαν καὶ ταῦτα

πάσχων ἐβόα ὁ Σωτὴρ ἡμῶν λέγων Ἄφες

αὐτοῖς Πάτερ τὴν ἁμαρτίαν ταύτην ὅπως

γνῶσι τὰ ἔθνη τὴν ἐκ νεκρῶν μου Ἀνάστασιν

Καὶ νῦν Πάλιν τὸ αὐτὸ

Προκείμενον Ἦχος δ

Κύριε ὁ Κύριος ἡμῶν ὡς θαυμαστὸν τὸ

ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ

Στίχ Ὅτι ἐπήρθη ἡ μεγαλοπρέπειά σου

ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν

Προφητείας Ἡσαϊου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ ΝΒ 13 - ΝΔ 1)

Τάδε λέγει Κύριος Ἰδοὺ συνήσει ὁ παῖς μου

καὶ ὑψωθήσεται καὶ δοξασθήσεται καὶ

μετεωρισθήσεται σφόδρα Ὃν τρόπον

ἐκστήσονται ἐπὶ σὲ πολλοί οὕτως ἀδοξήσει

ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τὸ εἶδός σου καὶ ἡ δόξα

σου ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπωνΟὕτω θαυμάσονται

ἔθνη πολλὰ ἐπ αὐτῷ καὶ συνέξουσι βασιλεῖς

τὸ στόμα αὐτῶν ὅτι οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ

αὐτοῦ ὄψονται καὶ οἳ οὐκ ἀκηκόασι

συνήσουσι Κύριε τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ

ἡμῶν καὶ ὁ βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη

Stico Salvami o Dio percheacute le acque

sono penetrate fino allrsquoanima mia

Di nuovo lo stesso

Gloria Tono pl 1

enite popoli portatori di Cristo

consideriamo ciograve che Giuda il

traditore ha macchinato contro il

nostro Salvatore con iniqui sacerdoti

oggi hanno dichiarato reo di morte il

Verbo immortale e dopo averlo

consegnato a Pilato lo hanno crocifisso

nel luogo del cranio tra questi patimenti

il nostro Salvatore diceva Padre

perdona loro questo peccato percheacute

conoscano le genti la mia risurrezione

dai morti

E ora Di nuovo lo stesso

Prokigravemenon Tono 4

ignore Signore nostro comrsquoegrave

ammirabile il tuo nome in tutta la

terra

Stico Percheacute egrave stata elevata la tua

magnificenza al di sopra dei cieli

Lettura della profezia di Isaia (5213-541)

osigrave dice il Signore Ecco il mio servo comprenderagrave e saragrave grandemente esaltato e glorificato Molti per te rimarranno sbigottiti percheacute proprio

cosigrave saragrave privato di gloria il tuo aspetto di fronte agli uomini e ti saragrave tolta ogni gloria tra i figli degli uomini Cosigrave stupiranno di lui molte genti e i re chiuderanno la bocca percheacute vedranno ciograve che di lui non era stato loro annunciato e quanti non lrsquoavevano udito comprenderanno Signore chi ha creduto al nostro annuncio E il braccio del Signore a chi egrave stato rivelato Abbiamo

V

S

C

28

Ἀνηγγείλαμεν ὡς παιδίον ἐναντίον αὐτοῦ ὡς

ῥίζα ἐν γῇ διψώσῃ Οὐκ ἔστιν εἶδος αὐτῷ

οὐδὲ δόξα καὶ εἴδομεν αὐτόν καὶ οὐκ εἶχεν

εἶδος οὐδὲ κάλλος ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ

ἄτιμον καὶ ἐκλεῖπον παρὰ πάντας τοὺς υἱοὺς

τῶν ἀνθρώπων Ἄνθρωπος ἐν πληγῇ ὤν καὶ

εἰδὼς φέρειν μαλακίαν ὅτι ἀπέστραπται τὸ

πρόσωπον αὐτοῦἠτιμάσθη καὶ οὐκ ἑλογίσθη

Οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ

ἡμῶν ὀδυνᾶται καὶ ἡμεῖς ἑλογισάμεθα αὐτὸν

εἶναι ἐν πόνῳ καὶ ἐν πληγῇ ὑπὸ Θεοῦ καὶ ἐν

κακώσει Αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη διὰ τὰς

ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ μεμαλάκισται διὰ τὰς

ἀνομίας ἡμῶν Παιδεία εἰρήνης ἡμῶν ἐπ

αὐτόν τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν

Πάντες ὡς πρόβατα ἐπλανήθημεν ἀνθρωπος

τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήθη Καὶ Κύριος

παρέδωκεν αὐτὸν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν καὶ

αὐτὸς διὰ τὸ κεκακῶσθαι οὐκ ἀνοίγει τὸ

στόμα αὐτοῦ Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη

καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος ἄφωνος

οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ Ἐν τῇ

ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη τὴν

δὲ γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται ὅτι αἵρεται

ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν

τοῦ λαοῦ μου ἤχθη εἰς θάνατον Καὶ δώσω

τοὺς πονηρούς ἀντὶ τῆς ταφῆς αὐτοῦ καὶ

τοὺς πλουσίους ἀντὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ὅτι

ἀνομίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν

τῷ στόματι αὐτοῦ καὶ βούλεται Κύριος

καθαρίσαι αὐτὸν ἀπὸ τῆς πληγῆς Ἐὰν δῶτε

περὶ ἁμαρτίας ἡ ψυχὴ ὑμῶν ὄψεται σπέρμα

μακρόβιον καὶ βούλεται Κύριος ἐν χειρὶ αὐτοῦ

ἀφελεῖν ἀπὸ τοῦ πόνου τῆς ψυχῆς αὐτοῦ

δεῖξαι αὐτῷ φῶς καὶ πλάσαι τῇ συνέσει

δικαιῶσαι δίκαιον εὖ δουλεύοντα πολλοῖς καὶ

τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν αὐτὸς ἀνοίσει Διὰ τοῦτο

portato un annuncio come un bambino davanti a lui come radice in terra assetata Egrave sfigurato senza gloria lo abbiamo visto ed era privo di forma e di bellezza anzi il suo aspetto era disonorato non era piugrave quello di qualsiasi altro figlio drsquouomo Un uomo colpito che ha imparato a portare la debolezza il suo volto ha suscitato disprezzo egrave stato disonorato non egrave stato

tenuto in nessun conto Costui porta i nostri peccati e per noi egrave nel dolore noi lo abbiamo considerato uno nella pena colpito nella disgrazia ma egrave stato ferito per i nostri peccati egrave stato reso debole a causa delle nostre iniquitagrave Egrave su di lui il castigo che ci ottiene pace dalle sue piaghe siamo stati guariti Noi tutti eravamo erranti come pecore ciascuno andava errante per la sua strada e il Signore ha consegnato lui per i nostri peccati ed egli maltrattato non apriva bocca Come pecora egrave stato condotto al macello come agnello muto davanti a chi lo tosa cosigrave egli non apriva bocca Nella sua umiliazione gli egrave stato tolto ogni diritto ma la sua generazione chi la descriveragrave Sigrave vien tolta dalla terra la sua vita per le iniquitagrave del mio popolo egrave stato condotto a morte Metterograve i malvagi di fronte alla sua tomba e i ricchi di fronte alla sua morte poicheacute egli non ha commesso iniquitagrave neacute vi egrave inganno nella sua bocca e il Signore vuole purificarlo dalla piaga Se fate offerte per il peccato la vostra anima vedragrave una discendenza longeva e il Signore vuole liberarlo dalla pena della sua anima mostrargli la luce plasmarlo nellrsquointelligenza giustificare un giusto che rende grande servizio a

tanti egli porteragrave i loro peccati Per questo faragrave eredi molti e divideragrave le spoglie dei fortipercheacute ha dato alla morte la sua vita ed egrave stato annoverato tra gli iniqui mentre egli ha portato i peccati di molti e per le loro iniquitagrave egrave stato

29

αὐτὸς κληρονομήσει πολλούς καὶ τῶν

ἰσχυρῶν μεριεῖ σκῦλα ἀνθ ὧν παρεδόθη εἰς

θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις

ἑλογίσθη καὶ αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν

ἀνήνεγκε καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν

παρεδόθη Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα

ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα ὅτι πολλὰ

τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης

τὸν ἄνδρα

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα

(Κεφ Β 11-18)

Ἀδελφοί ὁ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς

πάντες δι ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται

ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν λέγων Ἀπαγγελῶ

τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου ἐν μέσῳ

ἐκκλησίας ὑμνήσω σε Καὶ πάλιν Ἐγὼ ἔσομαι

πεποιθὼς ἐπ αὐτῷ Καὶ πάλιν Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ

τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός Ἐπεὶ οὖν τὰ

παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος καὶ

αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν ἵνα

διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος

ἔχοντα τοῦ θανάτου τοῦτ΄ ἔστι τὸν διάβολον

καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους ὅσοι φόβῳ θανάτου

διαπαντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας οὐ

γὰρ δήπου Ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται ἀλλὰ

σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται Ὅθεν

ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι

ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς Ἀρχιερεὺς

τὰ πρὸς τὸν Θεόν εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς

ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ ἐν ᾧ γάρ πέπονθεν αὐτὸς

πειρασθείς δύναται τοῖς πειραζομένοις

βοηθῆσαι

consegnato Gioisci o sterile che non

partorisci esplodi in grida tu che non

soffri doglie percheacute sono piugrave numerosi i

figli dellrsquoabbandonata di quelli della

maritata

Apostolo

Lettura dellrsquoepistola agli Ebrei (211-18)

ratelli colui che santifica e coloro che

sono santificati provengono tutti da

una stessa origine per questo non si

vergogna di chiamarli fratelli dicendo

Annunzierograve il tuo nome ai miei fratelli in

mezzo allrsquoassemblea canterograve le tue lodi e

ancora Io metterograve la mia fiducia in lui e

inoltre Eccoci io e i figli che Dio mi ha

dato Poicheacute dunque i figli hanno in

comune il sangue e la carne anchrsquoegli ne

egrave divenuto partecipe per ridurre

allrsquoimpotenza mediante la morte colui che

della morte ha il potere cioegrave il diavolo e

liberare cosigrave quelli che per timore della

morte erano soggetti a schiavitugrave per tutta

la vita Egli infatti non si prende cura

degli angeli ma della stirpe di Abramo si

prende cura Perciograve doveva rendersi in

tutto simile ai fratelli per diventare un

sommo sacerdote misericordioso e fedele

nelle cose che riguardano Dio allo scopo

di espiare i peccati del popolo Infatti

proprio per essere stato messo alla prova

ed avere sofferto personalmente egrave in

grado di venire in aiuto a quelli che

subiscono la prova

F

30

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν

κη΄ 32 - 49

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἤγοντο σὺν τῷ Ἰησοῦ καὶ

ἕτεροι δύο κακοῦργοι σὺν αὐτῷ

ἀναιρεθῆναι 33 Καὶ ὅτε ἀπῆλθον ἐπὶ τὸν

τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον ἐκεῖ

ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους ὃν

μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν 34 ὁ δὲ

Ἰησοῦς ἔλεγε Πάτερ ἄφες αὐτοῖς οὐ γὰρ

οἴδασι τί ποιοῦσι διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια

αὐτοῦ ἔβαλον κλῆρον 35 καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς

θεωρῶν ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες

σὺν αὐτοῖς λέγοντες Ἄλλους ἔσωσε σωσάτω

ἑαυτόν εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ τοῦ Θεοῦ ὁ

ἐκλεκτός 36 ἐνέπαιζον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ

στρατιῶται προσερχόμενοι καὶ ὄξος

προσφέροντες αὐτῷ 37 καὶ λέγοντες Εἰ σὺ εἶ ὁ

βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων σῶσον σεαυτόν 38 ἦν

δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη ἐπ αὐτῷ

γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ρωμαϊκοῖς καὶ

Ἑβραϊκοῖς οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν

Ἰουδαίων 39 Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων

κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων Εἰ σὺ εἶ

ὁ Χριστός σῶσον σεαυτὸν καὶ

ἡμᾶς 40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ

λέγων Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν ὅτι ἐν τῷ

αὐτῷ κρίματι εἶ 41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως ἄξια

γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν οὗτος δὲ

οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε 42 καὶ ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ

Μνήσθητί μου Κύριε ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ

βασιλείᾳ σου 43 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

Ἀμήν λέγω σοι σήμερον μετ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ

παραδείσῳ 44 ἦν δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ

σκότος ἐγένετο ἐφ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας

ἐνάτης τοῦ ἡλίου ἐκλειπόντος 45 καὶ ἐσχίσθη

τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον 46 καὶ

Vangelo secondo Luca

(2332-49)

n quel tempovenivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati Quando

giunsero al luogo detto Cranio lagrave crocifissero lui e i due malfattori uno a destra e lrsquoaltro a sinistra Gesugrave diceva Padre perdonali percheacute non sanno quello che fanno Dopo essersi poi divise le sue vesti le tirarono a sorte Il popolo stava a vedere i capi invece lo schernivano dicendo Ha salvato gli

altri salvi se stesso se egrave il Cristo di Dio il suo eletto Anche i soldati lo schernivano e gli si accostavano per porgergli dellrsquoaceto e dicevano Se tu sei il re dei giudei salva te stesso Crsquoera anche una scritta sopra il suo capo Questi egrave il re dei giudei Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava Non sei tu il Cristo Salva te stesso e anche noi Ma lrsquoaltro lo rimproverava Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena Noi giustamente percheacute riceviamo il giusto per le nostre azioni egli invece non ha fatto nulla di male E aggiunse Gesugrave ricordati di me quando entrerai nel tuo regno Gli rispose In veritagrave ti dico oggi sarai con me nel paradiso Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissograve e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio Il velo del tempio si squarciograve nel mezzo Gesugrave gridando a gran voce disse Padre nelle tue mani consegno il mio spirito Detto questo spirograve Visto ciograve che era accaduto il centurione glorificava Dio Veramente questrsquouomo era giusto Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo ripensando a quanto

I

31

φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπε Πάτερ

εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου

καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν 47 ἰδὼν δὲ ὁ

ἑκατόνταρχος τὸ γενόμενον ἐδόξασε τὸν Θεὸν

λέγων Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος

ἦν 48 καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι

ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην θεωροῦντες τὰ

γενόμενα τύπτοντες ἑαυτῶν τὰ στήθη

ὑπέστρεφον 49 εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ

γνωστοὶ αὐτοῦ ἀπὸ μακρόθεν καὶ γυναῖκες αἱ

συνακολουθήσασαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας

ὁρῶσαι ταῦτα

Ταχὺ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί

σου Κύριε ὅτι ἑπτωχεύσαμεν σφόδρα

βοήθησον ἡμῖν ὁ Θεός ὁ σωτὴρ ἡμῶν

ἕνεκεν τῆς δόξης τοῦ ὀνόματός σου Κύριε

ῥῦσαι ἡμᾶς καὶ ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν

ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ

Κοντάκιον

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρια ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

Κύριε ἐλέησον μ ὁ ἐν παντὶ καιρῷ

Κύριε ἐλέησον γ Δόξα Καὶ νῦν Τὴν

Τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον

Πάτερ Ὁ Ἱερεύς ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς

καὶ τὴν

era accaduto se ne tornavano percuotendosi il petto Tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano e cosigrave le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea osservando questi avvenimenti

E subito dopo il lettore

resto ci prevengano le tue

compassioni percheacute siamo impoveriti

allrsquoestremo aiutaci o Dio salvatore

nostro per la gloria del tuo nome liberaci

Signore e perdona i nostri peccati per

amore del tuo nome

Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro

Percheacute tuo egrave

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

Kirie eleison (40) Tu che in ogni tempo

Kirie eleison (3) Gloria E ora Piugrave venerabile Nel nome del Signore

benedici Padre Dio abbia pietagrave di noi

P

V

32

Εὐχὴν

Θεὲ καὶ Κύριε τῶν δυνάμεων καὶ πάσης

κτίσεως δημιουργέ ὁ διὰ σπλάγχνα

ἀνεικάστου ἐλέους σου τὸν μονογενῆ σου

Υἱόν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν

καταπέμψας ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ γένους ἡμῶν

καὶ διὰ τοῦ τιμίου αὐτοῦ Σταυροῦ τὸ

χειρόγραφον τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν διαρρήξας

καὶ θριαμβεύσας ἐν αὐτῷ τὰς ἀρχὰς καὶ

ἐξουσίας τοῦ σκότους αὐτός Δέσποτα

φιλάνθρωπε πρόσδεξαι καὶ ἡμῶν τῶν

ἁμαρτωλῶν τὰς εὐχαριστηρίους ταύτας καὶ

ἱκετηρίους ἐντεύξεις καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ

παντὸς ὀλεθρίου καὶ σκοτεινοῦ

παραπτώματος καὶ πάντων τῶν κακῶσαι

ἡμᾶς ζητούντων ὁρατῶν καὶ ἀοράτων

ἐχθρῶν Καθήλωσον ἐκ τοῦ φόβου σου τὰς

σάρκας ἡμῶν καὶ μὴ ἐκκλίνῃς τὰς καρδίας

ἡμῶν εἰς λόγους ἢ εἰς λογισμοὺς

πονηρίας ἀλλὰ τῷ πόθῳ σου τρῶσον

ἡμῶν τὰς ψυχάς ἵνα πρὸς σὲ διαπαντὸς

ἀτενίζοντες καὶ τῷ παρὰ σοῦ φωτὶ

ὁδηγούμενοι σὲ τὸ ἀπρόσιτον καὶ ἀΐδιον

κατοπτεύοντες φῶς ἀκατάπαυστόν σοι τὴν

ἐξομολόγησιν καὶ εὐχαριστίαν ἀναπέμπομεν

τῷ ἀνάρχῳ Πατρὶ σὺν τῷ μονογενεῖ σου Υἱῷ

καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου

Πνεύματι νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

αἰώνων Ἀμήν

Preghiera di san Basilio il Grande

io e Signore delle Potenze e

Creatore di tutte le cose che per

la misericordia della tua bontagrave

senza limiti hai inviato il tuo figlio

unigenito nostro Signore Gesugrave Cristo

per la salvezza del genere umano e

che per la sua Croce veneranda hai

lacerato il libro dei nostri peccati e su

di essa hai soggiogato i principati e le

potestagrave delle tenebre tu Signore

amico degli uomini ricevi anche da

noi peccatori preghiere di

ringraziamento e suppliche Liberaci

da ogni colpa letale e tenebrosa e da

tutti i nemici visibili ed invisibili che

cercano di nuocerci configgi nel tuo

timore la nostra carne non permettere

che i nostri cuori declinino in parole o

pensieri maligni ma ferisci col tuo

amore le nostre anime affincheacute

guardando sempre verso di te guidati

dalla tua luce e contemplando in te la

luce inaccessibile ed eterna ti

rivolgiamo lodi e ringraziamenti

incessanti Padre senza principio

insieme col tuo unigenito Figlio e col

santissimo buono vivificante tuo

Spirito ora e sempre e nei secoli dei

secoli Amin

D

33

ΩΡΑ ΕΝΑΤΗ

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν Δεῦτε

προσκυνήσωμεν γ καὶ τοὺς ἑπομενους

ψαλμούς

Ψαλμὸς ξη

Σῶσόν με ὁ Θεός ὅτι εἰσήλθοσαν ὕδατα ἕως

ψυχῆς μου Ἐνεπάγην εἰς ἰλὺν βυθοῦ καὶ οὐκ

ἔστιν ὑπόστασις ἦλθον εἰς τὰ βάθη τῆς

θαλάσσης καὶ καταιγὶς κατεπόντισέ με

Ἐκοπίασα κράζων ἑβραγχίασεν ὁ λάρυγξ

μου ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ

ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸν Θεόν μου Ἐπληθύνθησαν

ὑπὲρ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς μου οἱ μισοῦντές

με δωρεάν Ἐκραταιώθησαν οἱ ἐχθροί μου οἱ

ἐκδιώκοντές με ἀδίκως ἃ οὐχ ἥρπαζον τότε

ἀπετίννυον ὁ Θεός σὺ ἔγνως τὴν ἀφροσύνην

μου καὶ αἱ πλημμέλειαί μου ἀπὸ σοῦ οὐκ

ἀπεκρύβησαν Μὴ αἰσχυνθείησαν ἐπ ἐμὲ οἱ

ὑπομένοντές σε Κύριε Κύριε τῶν δυνάμεων

μηδὲ ἐντραπείησαν ἐπ ἐμὲ οἱ ζητοῦντές σε ὁ

Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ ὅτι ἕνεκά σου ὑπήνεγκα

ὀνειδισμόν ἐκάλυψεν ἐντροπὴ τὸ πρόσωπόν

μου Ἀπηλλοτριωμένος ἐγενήθην τοῖς

ἀδελφοῖς μου καὶ ξένος τοῖς υἱοῖς τῆς μητρός

μου Ὅτι ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου κατέφαγέ με

καὶ οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε

ἐπέπεσον ἐπ ἐμέ Καὶ συνεκάλυψα ἐν νηστείᾳ

τὴν ψυχήν μου καὶ ἐγενήθη εἰς ὀνειδισμοὺς

ἐμοί Καὶ ἐθέμην τὸ ἔνδυμά μου σάκκον καὶ

ἐγενόμην αὐτοῖς εἰς παραβολήν Κατ ἐμοῦ

ἠδολέσχουν οἱ καθήμενοι ἐν πύλαις καὶ εἰς

ἐμὲ ἔψαλλον οἱ πίνοντες οἶνον Ἐγὼ δὲ τῇ

προσευχῇ μου πρὸς σέ Κύριε καιρὸς

εὐδοκίας Ὁ Θεός ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους

ORA NONA

Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro Percheacute tuo egrave Kirie eleison (12) Gloria E

ora Venite prostriamoci

SALMO 68

alvami o Dio percheacute le acque sono penetrate fino allrsquoanima mia Sono stato confitto nella melma

dellrsquoabisso e non crsquoegrave appoggio Sono sceso nella profonditagrave del mare e

la tempesta mi ha sommerso Mi sono affaticato nel gridare si egrave fatta

rauca la mia gola si sono consumati i miei occhi a sperare nel mio Dio

Si sono moltiplicati piugrave dei capelli del mio capo quelli che mi odiano senza ragione

Si sono rafforzati i miei nemici che mi perseguitano ingiustamente ciograve che non ho rubato allora pagavo

O Dio tu conosci la mia stoltezza e le mie colpe non ti sono nascoste

Non arrossiscano di me quelli che

tanto ti attendono Signore Signore delle schiere Di me non si vergognino quelli che ti cercano Dio drsquoIsraele

Per te infatti ho sopportato il disonore la vergogna ha coperto il mio volto

Sono divenuto come uno straniero per i miei fratelli e come un forestiero per i figli di mia madre

Lo zelo della tua casa mi ha divorato e sono ricaduti su di me gli scherni di quelli che ti insultano

Ho piegato nel digiuno lrsquoanima mia e mi egrave stato motivo di vergogna

Ho messo come veste un cilicio e sono divenuto per loro una favola

Contro di me sparlavano quelli che sedevano alla porta e mi canzonavano i bevitori di vino

S

34

σου ἐπάκουσόν μου ἐν ἀληθείᾳ τῆς σωτηρίας

σου Σῶσόν με ἀπὸ πηλοῦ ἵνα μὴ ἐμπαγῶ

ῥυσθείην ἐκ τῶν μισούντων με καὶ ἐκ τῶν

βαθέων τῶν ὑδάτων Μή με καταποντισάτω

καταιγὶς ὕδατος μηδὲ καταπιέτω με βυθός

μηδὲ συσχέτω ἐπ ἐμὲ φρέαρ τὸ στόμα αὐτοῦ

Εἰσάκουσόν μου Κύριε ὅτι χρηστὸν τὸ ἔλεός

σου κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου

ἐπίβλεψον ἐπ ἐμέ Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ

πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου ὅτι

θλίβομαι ταχὺ ἐπάκουσόν μου Πρόσχες τῇ

ψυχῇ μου καὶ λύτρωσαι αὐτήν ἕνεκα τῶν

ἐχθρῶν μου ῥῦσαί με Σὺ γὰρ γινώσκεις τὸν

ὀνειδισμόν μου καὶ τὴν αἰσχύνην μου καὶ τὴν

ἐντροπήν μου Ἐναντίον σου πάντες οἱ

θλίβοντές μεὀνειδισμὸν προσεδόκησεν ἡ

ψυχὴ μου καὶ ταλαιπωρίαν Καὶ ὑπέμεινα

συλλυπούμενον καὶ οὐχ ὑπῆρξε καὶ

παρακαλοῦντας καὶ οὐχ εὗρον Καὶ ἔδωκαν

εἰς τὸ βρῶμά μου χολήν καὶ εἰς τὴν δίψαν μου

ἐπότισάν με ὄξοςΓενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν

ἐνώπιον αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς

ἀνταπόδοσιν καὶ εἰς σκάνδαλον

Σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ

βλέπειν καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διαπαντὸς

σύγκαμψον Ἔκχεον ἐπ αὐτοὺς τὴν ὀργήν

σου καὶ ὁ θυμὸς τῆς ὀργῆς σου καταλάβοι

αὐτούς Γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτῶν

ἠρημωμένη καὶ ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν μὴ

ἔστω ὁ κατοικῶν Ὅτι ὃν σὺ ἐπάταξας αὐτοὶ

κατεδίωξαν καὶ ἐπὶ τὸ ἄλγος τῶν τραυμάτων

μου προσέθηκαν Πρόσθες ἀνομίαν ἐπὶ τῇ

ἀνομίᾳ αὐτῶν καὶ μὴ εἰσελθέτωσαν ἐν

δικαιοσύνῃ σου Ἐξαλειφθήτωσαν ἐκ βίβλου

ζώντων καὶ μετὰ δικαίων μὴ γραφήτωσαν

Πτωχὸς καὶ ἀλγῶν εἰμι ἐγώ ἡ σωτηρία σου ὁ

Θεός ἀντιλάβοιτό μου Αἰνέσω τὸ ὄνομα τοῦ

Ma io rivolgo a te Signore la mia preghiera egrave il tempo della tua benevolenza

Ascoltami o Dio nellrsquoabbondanza della tua misericordia nella veritagrave della tua salvezza

Salvami dal fango percheacute non vi resti confitto che io sia liberato da chi mi odia e dal profondo delle acque

Non mi sommerga la tempesta delle

acque non mi divori lrsquoabisso e il pozzo non serri su di me la sua bocca

Ascoltami Signore percheacute benefica egrave la tua misericordia secondo la moltitudine delle tue compassioni china su di me lo sguardo

Non distogliere il tuo volto dal tuo figlio percheacute sono tribolato presto esaudiscimi

Volgiti allrsquoanima mia e liberala liberami a causa dei miei nemici

Tu infatti conosci il mio disonore la mia confusione e la mia vergogna

Davanti a te sono tutti i miei oppressori lrsquoanima mia ha aspettato disonore e sventura

Ho tanto atteso chi soffrisse con me e non crsquoera un consolatore e non lrsquoho trovato

E mi hanno dato in cibo del fiele e nella mia sete mi hanno abbeverato di aceto

Sia la loro mensa dinanzi a loro un laccio retribuzione e inciampo

Siano ottenebrati i loro occhi da non vedere e tu piega per sempre il loro dorso

Riversa su di loro la tua ira e lo sdegno della tua ira li afferri

La loro abitazione sia ridotta a un deserto e non ci sia chi abiti nelle loro

tende Poicheacute colui che tu hai percosso essi

lrsquohanno perseguitato e al dolore delle mie ferite ne hanno aggiunto ancora

Aggiungi iniquitagrave alla loro iniquitagrave e non entrino nella tua giustizia

35

Θεοῦ μου μέτ ᾠδῆς μεγαλυνῶ αὐτὸν ἐν

αἰνέσειΚαὶ ἀρέσει τῷ Θεῷ ὑπὲρ μόσχον νέον

κέρατα ἐκφέροντα καὶ ὁπλάς Ἰδέτωσαν

πτωχοί καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐκζητήσατε τὸν

Θεόν καὶ ζήσεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν Ὅτι

εἰσήκουσε τῶν πενήτων ὁ Κύριος καὶ τοὺς

πεπεδημένους αὐτοῦ οὐκ ἐξουδένωσεν

Αἰνεσάτωσαν αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ

θάλασσα καὶ πάντα τὰ ἕρποντα ἐν αὐτῇ Ὅτι ὁ

Θεὸς σώσει τὴν Σιών καὶ οἰκοδομηθήσονται

αἱ πόλεις τῆς Ἰουδαίας Καὶ κατοικήσουσιν

ἐκεῖ καὶ κληρονομήσουσιν αὐτήν Καὶ τὸ

σπέρμα τῶν δούλων σου καθέξουσιν αὐτήν

καὶ οἱ ἀγαπῶντες τὸ ὄνομά σου

κατασκηνώσουσιν ἐν αὐτῇ

Ψαλμὸς ξθ

Ὁ Θεός εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε

εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι σπεῦσονΑἰσχυνθήτωσαν

καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν

μου Ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ

καταισχυνθήτωσαν οἱ βουλόμενοί μοι κακά

Ἀποστραφήτωσαν παραυτίκα αἰσχυνόμενοι οἱ

λέγοντές μοι Εὖγε εὖγε Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ

εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές

σε ὁ Θεός καὶ λεγέτωσαν διαπαντός

Μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος οἱ ἀγαπῶντες τὸ

σωτήριόν σου Ἐγὼ δὲ πτωχός εἰμι καὶ πένης

Ὁ Θεός βοήθησόν μοι Βοηθός μου καὶ

ῥύστης μου εἶ σύ Κύριε μὴ χρονίσῃς

Ψαλμὸς πε

Κλῖνον Κύριε τὸ οὖς σου καὶ ἐπάκουσόν

μου ὅτι πτωχὸς καὶ πένης εἰμὶ ἐγώ Φύλαξον

τὴν ψυχήν μου ὅτι ὅσιός εἰμι σῶσον τὸν

Siano cancellati dal libro dei viventi e non siano scritti con i giusti

Povero e sofferente sono io e la salvezza del tuo volto mi ha soccorso

Loderograve il nome del mio Dio col canto lo magnificherograve con la lode

E piaceragrave a Dio piugrave di un giovenco che mette corna e unghie

Vedano i poveri e ne gioiscano cercate Dio e vivrete

Il Signore infatti ha ascoltato i poveri e non ha disprezzato i suoi che erano in ceppi

Lo lodino i cieli e la terra il mare e quanto brulica in essi

Poicheacute Dio salveragrave Sion e saranno riedificate le cittagrave della Giudea vi abiteranno e le erediteranno

La discendenza dei suoi servi la possederagrave e gli amanti del suo nome vi dimoreranno

SALMO 69

Dio volgiti in mio aiuto Signore affrettati ad aiutarmi Siano confusi e svergognati quelli

che cercano lrsquoanima mia siano respinti indietro e restino confusi quelli che vogliono per me il male

Siano respinti allrsquoistante confusi quelli che mi dicono Bene bene

Esultino e gioiscano in te tutti quelli che ti cercano e dicano sempre Sia magnificato Dio quelli che amano la tua salvezza

Ma io sono povero e misero o Dio aiutami mio aiuto e mio liberatore sei tu Signore non tardare

SALMO 85

iega Signore il tuo orecchio e

ascoltami percheacute io sono povero e misero

O

P

36

δοῦλόν σου ὁ Θεός μου τόν ἐλπίζοντα ἐπὶ

σὲ Ἐλέησόν με Κύριε ὅτι πρὸς σὲ

κεκράξομαι ὅλην τὴν ἡμέραν εὔφρανον τὴν

ψυχὴν τοῦ δούλου σου ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν

ψυχήν μου Ὅτι σύ Κύριε χρηστός καὶ

ἐπιεικής καὶ πολυέλεος πᾶσι τοῖς

ἐπικαλουμένοις σε Ἐνώτισαι Κύριε τὴν

προσευχήν μου καὶ πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς

δεήσεώς μου Ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου

ἐκέκραξα πρὸς σέ ὅτι ἐπήκουσάς μου Οὐκ

ἔστιν ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς Κύριε καὶ οὐκ ἔστι

κατὰ τὰ ἔργα σου Πάντα τὰ ἔθνη ὅσα

ἐποίησας ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν

ἐνώπιόν σου Κύριε καὶ δοξάσουσι τὸ ὄνομά

σου Ὅτι μέγας εἶ σύ καὶ ποιῶν θαυμάσια σὺ

εἶ Θεὸς μόνος Ὁδήγησόν με Κύριε ἐν τῇ

ὁδῷ σου καὶ πορεύσομαι ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου

εὐφρανθήτω ἡ καρδία μου τοῦ φοβεῖσθαι τὸ

ὄνομά σου Ἐξομολογήσομαί σοι Κύριε ὁ

Θεός μου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου καὶ δοξάσω τὸ

ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα Ὅτι τὸ ἔλεός σου

μέγα ἐπ ἐμέ καὶ ἐρρύσω τὴν ψυχήν μου ἐξ

ᾍδου κατωτάτου Ὁ Θεός παράνομοι

ἐπανέστησαν ἐπ ἐμέ καὶ συναγωγὴ κραταιῶν

ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου καὶ οὐ προέθεντό

σε ἐνώπιον αὐτῶν Καὶ σύ Κύριε ὁ Θεός μου

οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων μακρόθυμος καὶ

πολυέλεος καὶ ἀληθινός Ἐπίβλεψον ἐπ ἐμέ

καὶ ἐλέησόν με δὸς τὸ κράτος σου τῷ παιδί

σου καὶ σῶσον τὸν υἱὸν τῆς παιδίσκης σου

Ποίησον μετ ἐμοῦ σημεῖον εἰς ἀγαθόν καὶ

ἰδέτωσαν οἱ μισοῦντές μεκαὶ αἰσχυνθήτωσαν

ὅτι σύ Κύριε ἐβοήθησάς μοι καὶ

παρεκάλεσάς με

Δόξα Καὶ νῦν Ἀλληλούϊα γ Κύριε

ἐλέησον γ Δόξα

Custodisci la mia anima percheacute sono

santo salva il tuo servo o Dio che spera in te

Pietagrave di me Signore percheacute a te griderograve tutto il giorno

Rallegra lrsquoanima del tuo servo percheacute a te Signore ho levato lrsquoanima mia

Percheacute tu Signore sei soave e clemente e ricco di misericordia per tutti quelli che ti invocano

Porgi lrsquoorecchio Signore alla mia preghiera e volgiti alla voce della mia supplica

Nel giorno della mia tribolazione ho gridato a te percheacute tu mi hai esaudito

Non crsquoegrave nessuno simile a te fra gli dei Signore e non crsquoegrave niente come le opere tue

Tutte le genti che hai fatto verranno e si prostreranno davanti a te Signore e glorificheranno il tuo nome

Percheacute grande tu sei e fai meraviglie tu sei il grande il solo Dio

Guidami Signore nella tua via e camminerograve nella tua veritagrave gioisca il mio cuore nel temere il tuo nome

Ti celebrerograve Signore Dio mio con tutto il mio cuore e glorificherograve il tuo nome in eterno

Poicheacute la tua misericordia egrave grande su di me e hai liberato lrsquoanima mia dal piugrave profondo degli inferi

O Dio i trasgressori sono insorti contro di me e una turba di violenti ha cercato lrsquoanima mia e non hanno posto te davanti a loro

Ma tu Signore Dio sei compassionevole e misericordioso longanime e ricco di misericordia e verace

Guarda su me e abbi pietagrave di me dagrave la tua forza al tuo servo e salva il figlio della tua ancella

Farsquo con me un segno per il bene e vedano i miei odiatori e siano confusi percheacute tu Signore mi hai soccorso e consolato

Gloria Ora e sermpre Alliluia (3) Kirie

eleison (3) Gloria

37

Τροπάριον Ἦχος πλ δ

Βλέπων ὁ Ληστὴς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἐπὶ

Σταυροῦ κρεμάμενον ἔλεγεν Εἰ μὴ Θεὸς

ὑπῆρχε σαρκωθείς ὁ σὺν ἡμῖν σταυρωθείς

οὐκ ἂν ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας ἐναπέκρυψεν

οὐδὲ ἡ γῆ σειομένη ἐκυμαὶνετο Ἀλλ ὁ

πάντων ἀνεχόμενος Μνήσθητί μου Κύριε ἐν

τῇ Βασιλείᾳ σου

Καὶ νῦν Θεοτοκίον

Ὁ δι ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου καὶ

σταύρωσιν ὑπομείνας Ἀγαθέ Ὁ θανάτῳ τὸν

θάνατον σκυλεύσας καὶ Ἔγερσιν δείξας ὡς

Θεός μὴ παρίδῃς οὓς ἔπλασας τῇ χειρί σου

δεῖξον τὴν φιλανθρωπίαν σου ἐλεῆμον δέξαι

τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν

ὑπερ ἡμῶν καὶ σῶσον Σωτὴρ ἡμῶν λαὸν

ἀπεγνωσμένον

Ἦχος βαρὺς

Θάμβος ἦν κατιδεῖν τὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς

Ποιητήν ἐπὶ Σταυροῦ κρεμάμενον ἥλιον

σκοτισθέντα τὴν ἡμέραν δὲ πάλιν εἰς νύκτα

μετελθοῦσαν καὶ τὴν γῆν ἐκ τάφων

ἀναπέμπουσαν σώματα νεκρῶν μεθ ὧν

προσκυνοῦμέν σε σῶσον ἡμᾶς

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Στίχ Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ

ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον

Tono pl 4

edendo pendere dalla croce lrsquoautore della vita il ladrone diceva Se non fosse Dio incarnato costui che con

noi egrave crocifisso il sole non avrebbe nascosto i suoi raggi neacute la terra scuotendosi avrebbe sussultato Tu dunque che tutto sopporti ricordati di me Signore nel tuo regno

E ora Amigraven

u che per noi sei nato dalla Vergine e ti sei sottoposto alla crocifissione o buono con la morte hai spogliato la

morte e come Dio hai manifestato la risurrezione non trascurare coloro che con la tua mano hai plasmato mostra o misericordioso il tuo amore per gli uomini accogli mentre intercede per noi la Theotokos che ti ha partorito e salva o Salvatore nostro il popolo che non ha piugrave speranza

Quindi i seguenti idiogravemela Tono grave

uale sbigottimento vedere il Creatore

del cielo e della terra pendere dalla

croce il sole che si oscurava il giorno

che di nuovo si mutava in notte e la terra

che faceva risalire dalle tombe corpi di

morti con essi noi ti adoriamo o Cristo

salvaci

E di nuovo lo stesso

Stico Si sono divisi le mie vesti e sulla

mia tunica hanno gettato la sorte

V

T

Q

38

Ἦχος β

Ὅτε σὲ Σταυρῷ προσήλωσαν παράνομοι τὸν

Κύριον τῆς δόξης ἐβόας πρὸς αὐτούς τί ὑμᾶς

ἐλύπησα ἢ ἐν τίνι παρώργισα πρὸ ἐμοῦ τίς

ὑμᾶς ἐρρύσατο ἐκ θλίψεως καὶ νῦν τί μοι

ἀνταποδίδοτε πονηρὰ ἀντὶ ἀγαθῶν ἀντὶ

στύλου πυρὸς Σταυρῷ με προσηλώσατε ἀντὶ

νεφέλης τάφον μοι ὠρύξατε ἀντὶ τοῦ μάννα

χολὴν μοι προσηνέγκατε ἀντὶ τοῦ ὕδατος

ὄξος με ἐποτίσατε Λοιπὸν καλῶ τὰ ἔθνη

κᾀκεῖνά με δοξάσουσι σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ

Πνεύματι

Στίχ Ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολήν καὶ εἰς

τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Δόξα Καὶ νῦν Ἦχος πλ β

Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν

γῆν κρεμάσας (ἐκ γ ) Στέφανον ἐξ

ἀκανθῶν περιτίθεται ὁ τῶν Ἀγγέλων

Βασιλεύς Ψευδὴ πορφύραν περιβάλλεται ὁ

περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις

Ῥάπισμα κατεδέξατο ὁ ἐν Ἰορδάνῃ

ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ Ἥλοις προσηλώθη ὁ

Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας Λόγχῃ ἐκεντήθη ὁ

Υἱὸς τῆς Παρθένου Προσκυνοῦμέν σου τὰ

Πάθη Χριστέ (ἐκ γ) Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν

ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν

Προκείμενον Ἦχος πλ β

Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἔστι Θεός

Στίχ Οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα οὐκ ἔστιν

ἕως ἑνός

Tono 2

Quando gli iniqui inchiodarono alla croce il Signore della gloria egli gridava loro in che vi ho contristati in che vi ho irritati Chi prima di me vi ha liberati dalla tribolazione Ed ora che mi rendete in cambio Malvagitagrave in luogo di benefici in cambio della colonna di fuoco mi avete inchiodato alla croce in cambio della nube mi avete scavato una tomba in cambio della manna mi avete offerto fiele in cambio dellrsquoacqua mi avete fatto bere aceto chiamerograve dunque le genti ed esse mi glorificheranno insieme al Padre e al santo Spirito

Stico Mi hanno dato fiele in cibo nella

mia sete mi hanno abbeverato di aceto

Di nuovo lo stesso

Gloria E ora Tono pl 2

ggi egrave appeso al legno colui che ha

appeso la terra sulle acque (3) oggi

il Re degli angeli egrave cinto di una

corona di spine oggi egrave avvolto di una

finta porpora colui che avvolge il cielo di

nubi riceve uno schiaffo colui che nel

Giordano ha liberato Adamo egrave

inchiodato con chiodi lo Sposo della

Chiesa egrave trafitto da una lancia il Figlio

della Vergine Adoriamo o Cristo i tuoi

patimenti (3) mostraci anche la tua

gloriosa risurrezione

Questo tropario si recita piamente a gran voce

davanti al crocifisso e subito ripreso dai cori

versetto per versetto

Prokigravemenon Tono pl 2

a detto lrsquoinsensato nel suo cuore

Non crsquoegrave Dio

Stico Non crsquoegrave chi faccia il bene non

ce nrsquoegrave neppure uno

O

H

39

Προφητείας Ἱερεμίου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ ΙΑ 18-23 ΙΒ 1-5 9-11 14-15)

Κύριε γνώρισόν μοι καὶ γνώσομαι Τότε

εἶδον τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν ἐγὼ δέ ὡς

ἀρνίον ἄκακον ἀγόμενον τοῦ θύεσθαι οὐκ

ἔγνωνἘπ ἐμὲ ἑλογίσαντο λογισμόν πονηρόν

λέγοντες Δεῦτε καὶ ἐμβάλωμεν ξύλον εἰς τὸν

ἄρτον αὐτοῦ καὶ ἐκτρίψωμεν αὐτὸν ἀπὸ γῆς

ζώντων καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῇ

ἔτι Κύριε τῶν δυνάμεων κρίνων δίκαια

δοκιμάζων νεφρούς καὶ καρδίας ἴδοιμι τὴν

παρὰ σοῦ ἐκδίκησιν ἐν αὐτοῖς ὅτι πρὸς σὲ

ἀπεκάλυψα τὸ δικαίωμά μου Διὰ τοῦτο τάδε

λέγει Κύριος ἐπὶ τοὺς ἄνδρας Ἀναθώθ τοὺς

ζητοῦντας τὴν ψυχήν μου τοὺς λέγοντας οὐ

μὴ προφητεύσῃς ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου εἰ

δὲ μή ἀποθάνῃ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν Ἰδοὺ

ἐγὼ ἐπισκέψομαι ἐπ αὐτούς οἱ νεανίσκοι

αὐτῶν ἐν μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται καὶ οἱ υἱοὶ

αὐτῶν καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν τελευτήσουσιν

ἐν λιμῷ καὶ ἐγκατάλειμμα οὐκ ἔσται αὐτῶν

ὅτι ἐπάξω κακὰ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν

Ἀναθώθ ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέψεως αὐτῶν

Δίκαιος εἶ Κύριε ὅτι ἀπολογήσομαι πρὸς σέ

πλὴν κρίματα λαλήσω πρὸς σέ Τι ὅτι ὁδὸς

ἀσεβῶν εὐοδοῦται εὐθήνησαν πάντες οἱ

ἀθετοῦντες ἀθετήματα ἐφύτευσας αὐτούς καὶ

ἐρριζώθησαν ἐτεκνοποιήσαντο καὶ ἐποίησαν

καρπόν ἐγγὺς εἶ σὺ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ

πόρρω ἀπὸ τῶν νεφρῶν αὐτῶν Καὶ σύ

Κύριε γινώσκεις με οἶδας με καὶ

δεδοκίμακας τὴν καρδίαν μου ἐναντίον σου

ἄθροισον αὐτοὺς ὥσπερ πρόβατα εἰς

σφαγήν ἅγνισον αὐτοὺς εἰς ἡμέραν σφαγῆς

αὐτῶν Ἕως πότε πενθήσει ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ

χόρτος τοῦ ἀγροῦ ξηρανθήσεται ἀπὸ κακίας

τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ ἠφανίσθησαν

Lettura della profezia di Geremia

(1118-23 121-5 9-1114s)

Signore fammi conoscere e conoscerograve Vidi allora le loro imprese E io ero come un agnello innocente condotto ad essere

sgozzato e non sapevo Hanno fatto contro di me maligni pensieri dicendo Venite mettiamo legno nel suo pane

recidiamolo dalla terra dei viventi e non sia piugrave ricordato il suo nome O Signore tu che giudichi con giustizia che scruti reni e cuore possa io vedere la tua vendetta su di loro Percheacute a te ho esposto la mia causa Perciograve cosigrave dice il Signore a riguardo degli uomini di Anatot che cercano la mia vita e dicono Non profeterai piugrave nel nome del Signore altrimenti morirai per mano nostra Ecco io li visiterograve i loro giovani moriranno di spada i loro figli e le loro figlie periranno di fame e di loro non resteragrave nulla Percheacute io manderograve sventure contro gli abitanti di Anatot nellrsquoanno in cui li visiterograve Giusto tu sei Signore farograve davanti a te la mia difesa sigrave ti parlerograve di giudizi Percheacute la via degli empi ha successo Percheacute prosperano tutti quelli che agiscono con perfidia Li hai piantati hanno messo radici hanno avuto figli hanno prodotto frutti Tu sei vicino alla loro bocca ma lontano dai loro reni Ma tu Signore tu mi conosci hai provato il mio cuore davanti a te purificali per il giorno della loro uccisione Fino a quando la terra saragrave in lutto e seccheragrave ogni erba della campagna per la malizia dei suoi abitanti Sono scomparsi animali e uccelli percheacute costoro hanno detto Dio non

vedragrave le nostre vie I tuoi piedi corrono e ti faranno venir meno Andate radunate tutte le bestie della campagna e vengano per divorarla Molti pastori hanno distrutto la mia vigna hanno contaminato la mia porzione hanno ridotto la mia desiderabile porzione a un

O

40

κτήνη καὶ πετεινά ὅτι εἶπον οὐκ ὄψεται ὁ

Θεὸς ὁδοὺς τιμῶν σοῦ οἱ πόδες τρέχουσι καὶ

ἐκλύουσί σε Συναγάγετε πάντα τὰ θηρία τοῦ

ἀγροῦ καὶ ἐλθέτωσαν τοῦ φαγεῖν αὐτήν

Ποιμένες πολλοὶ διέφθειραν τὸν ἀμπελῶνά

μου ἐμόλυναν τὴν μερίδα μου ἔδωκαν τὴν

μερίδα τὴν ἐπιθυμητήν μου εἰς ἔρημον

ἄβατον ἐτέθη εἰς ἀφανισμὸν ἀπωλείας Ὅτι

τάδε λέγει Κύριος περὶ πάντων τῶν γειτόνων

τῶν πονηρῶν τῶν ἁπτομένων τῆς

κληρονομίας μου ἧς ἐμέρισα τῷ λαῷ μου τῷ

Ἰσραήλ Ἰδοὺ ἐγὼ ἀνασπῶ αὐτοὺς ἀπὸ τῆς

γῆς αὐτῶν καὶ τὸν Ἰούδαν ἐκβαλῶ ἐκ μέσου

αὐτῶν καὶ ἔσται μετὰ τὸ ἐκβαλεῖν με αὐτούς

ἐπιστρέψω καὶ ἐλεήσω αὐτούς καὶ κατοικιῶ

αὐτούς ἕκαστον εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ

καὶ ἕκαστον εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα

(Κεφ Ι 19-31)

Ἀδελφοί ἔχοντες παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον

τῶν Ἁγίων ἐν τῷ Αἵματι Ἰησοῦ ἣν ἀνεκαίνισεν

ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ

καταπετάσματος(τοὐτέστι τῆς σαρκὸς

αὐτοῦ) καὶ Ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ

Θεοῦ προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας

ἐν πληροφορίᾳ πίστεως ἐρραντισμένοι τὰς

καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ

λελουμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷκατέχωμεν

τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ(πιστὸς

γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος) καὶ κατανοῶμεν

ἀλλήλους εἰς παροξυσμόν ἀγάπηςκαὶ καλῶν

ἔργων μὴ ἐγκαταλιπόντες τὴν

ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν καθὼς ἔθος τισίν

ἀλλὰ παρακαλοῦντες καὶ τοσούτῳ μᾶλλον

ὄσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τήν ἡμέραν

deserto impraticabile egrave stata ridotta in

totale distruzione Poicheacute cosigrave dice il

Signore a riguardo di tutti i vicini

malvagi che toccano la mia ereditagrave da me

assegnata al mio popolo Israele Ecco li

toglierograve via dalla loro terra e toglierograve via

Giuda di mezzo a loro e quando li avrograve

tolti via mi volgerograve a loro e farograve loro

misericordia li farograve prendere dimora

ciascuno nella sua ereditagrave e ciascuno nella

sua terra

Apostolo

Lettura dellrsquoepistola agli Ebrei (1019-31)

ratelli avendo piena libertagrave di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesugrave per questa via nuova e vivente che egli ha inaugurato per

noi attraverso il velo cioegrave la sua carne avendo noi un sacerdote grande sopra la casa di Dio accostiamoci con cuore sincero nella pienezza della fede con i cuori purificagraveti da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza percheacute egrave fedele colui che ha promesso Cerchiamo anche di stimolarci a vicenda nella caritagrave e nelle opere buone senza disertare le nostre riunioni come alcuni hanno lrsquoabitudine di fare ma invece esortandoci a vicenda tanto piugrave che potete vedere come il giorno si avvicina Infatti se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della

F

41

Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ

λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας οὐκέτι

περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία φοβερὰ δέ

τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν

μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους Ἀθετήσας τις

νόμον Μωσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ

τρισὶ μάρτυσιν ἀποθνῄσκει πόσῳ (δοκεῖτε)

χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν Υἱὸν τοῦ

Θεοῦ καταπατήσας καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης

κοινὸν ἡγησάμενος ἐν ᾧ ἡγιάσθῃ καὶ τὸ

Πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας Οἴδαμεν γὰρ

τὸν εἰπόντα Ἐμοὶ ἐκδίκησις ἐγὼ

ἀνταποδώσω λέγει Κύριος Καὶ πάλιν

Κύριος κρινεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ Φοβερὸν τὸ

ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην

ιθ΄ 23 - 37

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν

Ἰησοῦν ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν

τέσσαρα μέρη ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος καὶ

τὸν χιτῶνα ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος ἐκ τῶν

ἄνωθεν ὑφαντὸς δι ὅλου 24 εἶπον οὖν πρὸς

ἀλλήλους Μὴ σχίσωμεν αὐτόν ἀλλὰ

λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται ἵνα ἡ γραφὴ

πληρωθῇ ἡ λέγουσα Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά

μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον

κλῆρον 25 Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα

ἐποίησαν εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ

τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς

μητρὸς αὐτοῦ Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία

ἡ Μαγδαληνή 26 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα

καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα λέγει

τῇ μητρί αὐτοῦ Γύναι ἴδε ὁ υἱός σου 27 εἶτα

λέγει τῷ μαθητῇ Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ

veritagrave non rimane piugrave alcun sacrificio per

i peccati ma soltanto una terribile attesa

del giudizio e la vampa di un fuoco che

dovragrave divorare i ribelli Quando qualcuno

ha violato la legge di Mosegrave viene messo a

morte senza pietagrave sulla parola di due o tre

testimoni Di quanto maggior castigo

allora pensate che saragrave ritenuto degno chi

avragrave calpestato il Figlio di Dio e ritenuto

profano quel sangue dellrsquoalleanza dal

quale egrave stato un giorno santificato e avragrave

disprezzato lo Spirito della grazia

Conosciamo infatti colui che ha detto A

me la vendetta Io darograve la retribuzione E

ancora Il Signore giudicheragrave il suo

popolo Egrave terribile cadere nelle mani del

Dio vivente

Vangelo secondo Giovanni

(1923-37)

n quel tempo i soldati quando ebbero crocifisso Gesugrave presero le sue vesti e ne fecero quattro parti una per ciascun soldato e la tunica Ora quella tunica

era senza cuciture tessuta tutta drsquoun pezzo da cima a fondo Perciograve dissero tra loro Non stracciamola ma tiriamo a sorte a chi tocca Cosigrave si adempiva la Scrittura Si son divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte E i soldati fecero proprio cosigrave Stavano presso la croce di Gesugrave sua madre la sorella di sua madre Maria di Cleopa e Maria di Magdala Gesugrave allora vedendo la madre e ligrave accanto a lei il discepolo che egli amava

disse alla madre Donna ecco il tuo figlio Poi disse al discepolo Ecco la tua madre E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa Dopo questo Gesugrave sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta disse per adempiere la Scrittura Ho sete Vi era ligrave un vaso pieno drsquoaceto

I

42

ἀπ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν

εἰς τὰ ἴδια 28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι

πάντα ἤδη τετέλεσται ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή

λέγει Διψῶ 29 σκεῦος οὖν ἔκειτο ὄξους

μεστόν οἱ δὲ πλήσαντες σπόγγον ὄξους καὶ

ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ

στόματι 30 ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς

εἶπε Τετέλεσται καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν

παρέδωκε τὸ πνεῦμα 31 Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἵνα

μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ

σαββάτῳ ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν ἦν γὰρ μεγάλη

ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου ἠρώτησαν τὸν

Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ

ἀρθῶσιν32 ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται καὶ τοῦ

μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου

τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ 33 ἐπὶ δὲ τὸν

Ἰησοῦν ἐλθόντες ὡς εἶδον αὐτὸν ἤδη

τεθνηκότα οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ

σκέλη 34 ἀλλ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ

αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξε καὶ εὐθέως ἐξῆλθεν

αἷμα καὶ ὕδωρ 35 καὶ ὁ ἑωρακὼς

μεμαρτύρηκε καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ

μαρτυρία κἀκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει ἵνα

καὶ ὑμεῖς πιστεύσητε 36 ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα

ἡ γραφὴ πληρωθῇ Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται

αὐτοῦ 37 καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει

Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν

Μὴ δὴ παραδῴης ἠμᾶς εἰς τέλος διὰ τὸ

ὄνομά σου τὸ ἅγιον καὶ μὴ διασκεδάσῃς τὴν

διαθήκην σου καὶ μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός

σου ἀφ ἡμῶν διὰ Ἀβραὰμ τὸν ἠγαπημένον

ὑπὸ σοῦ καὶ διὰ Ἰσαὰκ τὸν δοῦλόν σου καὶ

Ἰσραήλ τὸν ἅγιόν σου

posero perciograve una spugna imbevuta di

aceto in cima a una canna e gliela

accostarono alla bocca E dopo aver

ricevuto lrsquoaceto Gesugrave disse Tutto egrave

compiutoE chinato il capo spirograve Era il

giorno della Parasceve e i giudei percheacute i

corpi non rimanessero in croce durante il

sabato (era infatti un giorno solenne quel

sabato) chiesero a Pilato che fossero loro

spezzate le gambe e fossero portati via

Vennero dunque i soldati e spezzarono le

gambe al primo e poi allrsquoaltro che era stato

crocifisso insieme con lui Venuti perograve da

Gesugrave e vedendo che era giagrave morto non gli

spezzarono le gambe ma uno dei soldati

gli colpigrave il fianco con la lancia e subito ne

uscigrave sangue e acqua Chi ha visto ne da

testimonianza e la sua testimonianza egrave

vera e egli sa che dice il vero percheacute anche

voi crediate Questo infatti avvenne

percheacute si adempisse la Scrittura Non gli

saragrave spezzato alcun osso E un altro passo

della Scrittura dice ancora Volgeranno lo

sguardo a colui che hanno trafitto

E subito dopo il lettore

on consegnarci del tutto alla

sventura per amore del tuo santo

nome non sciogliere la tua alleanza

e non distogliere da noi la tua

misericordia per Abramo tuo diletto per

Isacco tuo servo e per Israele tuo santo

N

43

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν

Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ

Κοντάκιον

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

Κύριε ἐλέησον μ ὁ ἐν παντὶ καιρῷ

Κύριε ἐλέησον γ Δόξα Καὶ νῦν Τὴν

τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον

Πάτερ Ὁ Ἱερεύς Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς

καὶ τὴν ἑπομένην

Εὐχὴν

Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ

μακροθυμήσας ἐπὶ τοῖς ἡμῶν πλημμελήμασι

καὶ ἄχρι τῆς παρούσης ὥρας ἀγαγὼν ἡμᾶς ἐν

ᾗ ἐπὶ τοῦ ζωοποιοῦ Ξύλου κρεμάμενος τῷ

εὐγνώμονι Λῃστῇ τὴν εἰς τὸν Παράδεισον

ὡδοποίησας εἴσοδον καὶ θανάτῳ τὸν

θάνατον ὤλεσας ἱλάσθητι ἡμῖν τοῖς

ἁμαρτωλοῖς καὶ ἀναξίοις δούλοις σου

ἡμάρτομεν γὰρ καὶ ἠνομήσαμεν καὶ οὐκ

ἑσμὲν ἄξιοι ἆραι τὰ ὄμματα ἡμῶν καὶ βλέψαι

εἰς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ διότι κατελίπομεν

τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης σου καὶ

ἐπορεύθημεν ἐν τοῖς θελήμασι τῶν καρδιῶν

ἡμῶν Ἀλλ ἱκετεύομεν τὴν σὴν ἀνείκαστον

ἀγαθότητα Φεῖσαι ἡμῶν Κύριε κατὰ τὸ

πλῆθος τοῦ ἐλέους σου καὶ σῶσον ἡμᾶς διὰ

τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον ὅτι ἐξέλιπον ἐν

ματαιότητι αἱ ἡμέραι ἡμῶν Ἐξελοῦ ἡμᾶς τῆς

τοῦ ἀντικειμένου χειρός καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ

ἁμαρτήματα καὶ νέκρωσον τὸ σαρκικὸν ἡμῶν

φρόνημα ἵνα τὸν παλαιὸν ἀποθέμενοι

Santo Dio Santissima Trinitagrave Padre nostro Percheacute tuo egrave

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

Kirie eleison (40) Tu che in ogni tempo Kirie eleison (3) Gloria E ora Piugrave venerabile Nel nome del Signore

benedici Padre Dio abbia pietagrave di noi

Preghiera di san Basilio il Grande

ovrano Signore Gesugrave Cristo Dio nostro tu che ti sei mostrato paziente di fronte alle nostre colpe e ci hai

condotti a questrsquoora in cui pendendo dal legno vivificante hai aperto la strada del paradiso al buon ladrone e con la morte hai distrutto la morte sii propizio anche a noi peccatori e indegni tuoi servi abbiamo infatti peccato e siamo stati empi e non siamo degni di levare gli occhi e guardare allrsquoalto dei cieli percheacute abbiamo abbandonato la via della giustizia e abbiamo camminato secondo le volontagrave

dei nostri cuori imploriamo tuttavia la tua incomparabile bontagrave risparmiaci Signore secondo lrsquoabbondanza della tua misericordia e salvaci per il tuo santo nome percheacute si sono dileguati nella vanitagrave i nostri giorni Liberaci dalla mano dellrsquoavversario rimetti i nostri peccati e mortifica il nostro sentire carnale affincheacute deposto lrsquouomo vecchio rivestiamo il nuovo e viviamo per te nostro Sovrano e protettore Cosigrave seguendo i tuoi precetti perverremo al riposo eterno lagrave dove egrave la dimora di tutti coloro che sono nella gioia

V

S

44

ἄνθρωπον τὸν νέον ἐνδυσώμεθα καὶ σοὶ

ζήσωμεν τῷ ἡμετέρῳ Δεσπότῃ καὶ κηδεμόνι

καὶ οὕτω τοῖς σοῖς ἀκολουθοῦντες

προστάγμασιν εἰς τὴν αἰώνιον ἀνάπαυσιν

καταντήσωμεν ἔνθα πάντων ἐστὶ τῶν

εὐφραινομένων ἡ κατοικία Σὺ γὰρ εἶ ἡ ὄντως

ἀληθινὴ εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίασις τῶν

ἀγαπώντων σε Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ σοὶ

τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου

Πατρί καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ

ζωοποιῷ σου Πνεύματι νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων Ἀμήν

Εἶτα λέγομεν χῦμα τοὺς Μακαρισμούς

Μακάριοι οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοὶ

παρακληθήσονται

Μακάριοι οἱ πραεῖςὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι

τὴν γῆν

Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν

δικαιοσύνην ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται

Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοὶ

ἐλεηθήσονται

Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοὶ τὸν

Θεὸν ὄψονται

Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί ὅτι αὐτοὶ Υἱοὶ Θεοῦ

κληθήσονται

Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης

ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν

Percheacute sei tu la vera gioia ed esultanza di

quelli che ti amano Cristo nostro Dio e a

te rendiamo gloria insieme col Padre tuo

senza principio e col Santissimo buono e

vivificante tuo Spirito ora e sempre e nei

secoli dei secoli Amin

Quindi leggiamo sommessamente

le Beatitudini

Beati i sofferenti percheacute saranno

consolati

Beati i miti percheacute erediteranno la

terra

Beati coloro che hanno fame e sete di

giustizia percheacute saranno saziati

Beati i misericordiosi percheacute

otterranno misericordia

Beati i puri di cuore percheacute vedranno

Dio

Beati gli operatori di pace percheacute

saranno chiamati figli di Dio

Beati i perseguitati a causa della

giustizia percheacute di essi egrave il regno dei cieli

45

Μακάριοι ἐστὲ ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ

διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ

ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ

Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν

πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς

Ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου μνήσθητι ἡμῶν Κύριε

καὶ τοὺς λοιπούς Χορὸς ὁ ἐπουράνιος

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν Ἄνες ἄφες Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ

Κοντάκιον

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

Εἶτα Κύριε ἐλέησον ιβ Εἴη τὸ ὄνομα

Κυρίου ἐκ γ καὶ τὸν Ψαλμόν Εὐλογήσω

τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ

Beati siete voi quando vi insulteranno

e vi perseguiteranno e diranno ogni

malvagia parola contro di voi mentendo

a causa mia

Rallegratevi ed esultate percheacute grande

egrave la vostra ricompensa nei cieli

el tuo regno ricordati di noi

Signore quando verrai nel tuo

regno Beati i poveri in spirito

percheacute di essi egrave il regno dei cieli

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

Kirie eleison (12) Nel nome del Signore

Benedirograve il Signore in ogni tempo

N

V

Page 4: PREGHIERE LITURGICHE - ortodossia.it delle... · 2 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ randi ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΙΗΜΑ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

4

Ψαλμὸς κα

Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου πρόσχες μοι ἵνα τί

ἐγκατέλιπές με μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας

μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμάτων μου ὁ Θεός

μου κεκράξομαι ἡμέρας καὶ οὐκ εἰσακούσῃ

καὶ νυκτός καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐμοί Σὺ δὲ ἐν

Ἁγίῳ κατοικεῖς ὁ ἔπαινος τοῦ Ἰσραήλ Ἐπὶ σοὶ

ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡμῶν ἤλπισαν καὶ

ἐρρύσω αὐτούς Πρὸς σὲ ἐκέκραξαν καὶ

ἐσώθησαν ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν καὶ οὐ

κατῃσχύνθησαν Ἐγὼ δέ εἰμι σκώληξ καὶ οὐκ

ἄνθρωπος ὄνειδος ἀνθρώπων καὶ

ἐξουθένημα λαοῦ Πάντες οἱ θεωροῦντές με

ἐξεμυκτήρισάν με ἐλάλησαν ἐν χείλεσιν

ἐκίνησαν κεφαλήν Ἤλπισεν ἐπὶ Κύριον

ῥυσάσθω αὐτόν σωσάτω αὐτόν ὅτι θέλει

αὐτόν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἐκσπάσας με ἐκ γαστρός ἡ

ἐλπίς μου ἀπὸ μαστῶν τῆς μητρός μου ἐπὶ σὲ

ἐπερρίφην ἐκ μήτρας Ἀπὸ γαστρὸς μητρός

μου Θεός μου εἶ σύ μὴ ἀποστῇς ἀπ ἐμοῦ ὅτι

θλίψις ἐγγύς ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ βοηθῶν μοι

Περιεκύκλωσάν με μόσχοι πολλοί ταῦροι

πίονες περιέσχον με Ἤνοιξαν ἐπ ἐμὲ τὸ

στόμα αὐτῶν ὡς λέων ἁρπάζων καὶ

ὠρυόμενος Ὡσεὶ ὕδωρ ἐξεχύθη καὶ

διεσκορπίσθη πάντα τὰ ὀστᾶ μου Ἐγενήθη ἡ

καρδία μου ὡσεί κηρός τηκόμενος ἐν μέσῳ

τῆς κοιλίας μου Ἐξηράνθη ὡς ὄστρακον ἡ

ἰσχύς μου καὶ ἡ γλῶσσά μου κεκόλληται τῷ

λάρυγγί μου καὶ εἰς χοῦν θανάτου κατήγαγές

με ὅτι ἐκύκλωσάν με κύνες πολλοί

συναγωγὴ πονηρευομένων περιέσχον με

Ὤρυξαν χεῖράς μου καὶ πόδας μου

ἐξηρίθμησαν πάντα τὰ ὀστᾶ μου αὐτοὶ δὲ

κατενόησαν καὶ ἐπεῖδόν με Διεμερίσαντο τὰ

ἱμάτιά μου ἑαυτόῖς καὶ ἐπὶ τόν ἱματισμόν μου

ἔβαλον κλῆρον Σὺ δέ Κύριε μὴ μακρύνῃς

SALMO 21

Dio Dio mio volgiti a me percheacute mi hai abbandonato Lontano dalla mia salvezza il debito dei miei

delitti Dio mio griderograve a te giorno e notte e

tu non ascolterai e in me non crsquoegrave stoltezza

Ma tu abiti nel santuario tu lode di Israele In te i nostri padri hanno sperato hanno sperato e tu li hai liberati

A te hanno gridato e sono stati salvati in te hanno sperato e non sono rimasti confusi

Ma io sono verme e non uomo vergogna degli uomini e disprezzo del popolo

Quanti mi osservavano si sono beffati di me hanno aperto le labbra hanno scosso la testa

Ha sperato nel Signore lo liberi lo salvi percheacute gli vuol bene

Sei tu che mi hai tratto dal grembo la mia speranza fin dalle mammelle di mia madre Su di te sono stato gettato fin dallrsquoutero dal seno di mia madre sei tu il mio Dio

Non allontanarti da me percheacute la tribolazione egrave vicina e percheacute non crsquoegrave chi aiuta

Mi hanno accerchiato molti vitelli pingui tori mi hanno stretto

Hanno aperto su di me la loro bocca come leone rapace e ruggente

Come acqua sono stato effuso sono state slogate tutte le mie ossa il mio cuore egrave divenuto come cera che fonde in mezzo al mio petto

Si egrave inaridita come coccio la mia forza la mia lingua sta incollata al palato e fino alla polvere della morte mi hai fatto scendere

Percheacute mi hanno accerchiato molti cani il raduno dei malvagi mi ha stretto hanno perforato le mie mani e i miei piedi hanno contato tutte le mie ossa

O

5

τὴν βοήθειάν σου ἀπ ἐμοῦ εἰς τὴν ἀντίληψίν

μου πρόσχες Ῥῦσαι ἀπὸ ῥομφαίας τὴν

ψυχήν μου καὶ ἐκ χειρὸς κυνὸς τὴν μονογενῆ

μου Σῶσόν με ἐκ στόματος λέοντος καὶ ἀπὸ

κεράτων μονοκερώτων τὴν ταπείνωσίν μου

Διηγήσομαι τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου

ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε οἱ φοβούμενοι

τὸν Κύριον αἰνέσατε αὐτόν ἄπαν τὸ σπέρμα

Ἰακὼβ δοξάσατε αὐτόν Φοβηθήτω δὴ ἀπ

αὐτοῦ ἄπαν τὸ σπέρμα Ἰσραήλ ὅτι οὐκ

ἐξουδένωσεν οὐδὲ προσώχθισε τῇ δεήσει

τοῦ πτωχοῦ οὐδὲ ἀπέστρεψε τὸ πρόσωπον

αὐτοῦ ἀπ ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς

αὐτόν εἰσήκουσέ μου Παρὰ σοῦ ὁ ἔπαινός

μου ἐν ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ ἐξομολογήσομαί σοι

τὰς εὐχάς μου ἀποδώσω ἐνώπιον τῶν

φοβουμένων σε Φάγονται πένητες καὶ

ἐμπλησθήσονται καὶ αἰνέσουσι Κύριον οἱ

ἐκζητοῦντες αὐτόν ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν

εἰς αἰῶνα αἰῶνος Μνησθήσονται καὶ

ἐπιστραφήσονται πρὸς Κύριον πάντα τὰ

πέρατα τῆς γῆςκαὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον

αὐτοῦ πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν Ὅτι τοῦ

Κυρίου ἡ βασιλεία καὶ αὐτὸς δεσπόζει τῶν

ἐθνῶν Ἐφαγον καὶ προσεκύνησαν πάντες

οἱ πίονες τῆς γῆς ἐνώπιον αὐτοῦ

προπεσοῦνται πάντες οἱ καταβαὶνοντες εἰς

γῆν Καὶ ἡ ψυχή μου αὐτῷ ζῇ καὶ τὸ σπέρμα

μου δουλεύσει αὐτῷ Ἀναγγελήσεται τῷ

Κυρίῳ γενεὰ ἡ ἐρχομένη καὶ ἀναγγελοῦσι τὴν

δικαιοσύνην αὐτοῦ λαῷ τῷ τεχθησομένῳ ὃν

ἐποίησεν ὁ Κύριος

Δόξα Καὶ νῦν Ἀλληλούϊα

γ Κύριε ἐλέησον γ

Δόξα

mentre essi stavano ad osservare e a guardarmi

Si sono divisi le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte

Ma tu Signore non tenere lontano da me il tuo aiuto volgiti in mio soccorso

Libera dalla spada lrsquoanima mia dalla zampa del leone la mia unica

salvami dalla bocca del leone e dalle corna degli unicorni la mia piccolezza

Annunzierograve il tuo nome ai miei fratelli inneggerograve a te in mezzo alla chiesa

Voi che temete il Signore lodatelo tutta la discendenza di Giacobbe glorificatelo

Lo tema tutta la discendenza di Israele Percheacute non ha disprezzato neacute

detestato la supplica del povero e non ha distolto da me il suo volto e quando gridavo a lui mi ha esaudito

A te la mia lode ti celebrerograve nella grande chiesa adempirograve i miei voti davanti a quelli che ti temono

I poveri mangeranno e saranno saziati e loderanno il Signore quelli che lo cercano vivranno i loro cuori nei secoli dei secoli

Se ne ricorderanno e ritorneranno al Signore tutti i confini della terra e si prostreranno davanti a lui tutte le famiglie delle genti

Poicheacute il regno egrave del Signore ed egli domina sulle genti

Hanno mangiato e hanno adorato tutti i pingui della terra davanti a lui si prostreranno tutti quelli che scendono nella terra

E lrsquoanima mia vive per lui lo serviragrave la mia discendenza

Si annunzieragrave al Signore la

generazione ventura e annunzieranno la sua giustizia al popolo che saragrave generato che il Signore ha fatto

Gloria Ora e sempre Alliluia (3)

Kyrie elegraveison (3)

Gloria

6

Τροπάριον Ἦχος α

Σταυρωθέντος σου Χριστέ ἀνῃρέθη ἡ

τυραννίς ἐπατήθη ἡ δύναμις τοῦ ἐχθροῦ

οὔτε γὰρ Ἄγγελος οὐκ ἄνθρωπος ἀλλ αὐτὸς

ὁ Κύριος ἔσωσας ἡμᾶς δόξα σοι

Καὶ νῦν Θεοτοκίον

Τὶ σὲ καλέσωμεν ὦ Κεχαριτωμένη οὐρανόν

ὅτι ἀνέτειλας τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης

Παράδεισον ὅτι ἐβλάστησας τὸ ἄνθος τῆς

ἀφθαρσίας Παρθένον ὅτι ἔμεινας ἄφθορος

Ἁγνήν Μητέρα ὅτι ἔσχες σαῖς ἁγίαις

ἀγκάλαις Υἱόν τὸν πάντων Θεόν αὐτὸν

ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν

Εἶτα ψάλλομεν τὰ ἑπόμενα τρία

Ἰδιόμελα δευτεροῦντες αὐτά τὸ πρῶτον

χωρὶς Στίχων τὸ δεύτερον μετὰ τῶν Στίχων

καὶ τὸ τρίτον εἰς τό Δόξα Καὶ νῦν οὕτω

ποιοῦντες καὶ εἰς τὰ ἐν ταῖς λοιπαῖς Ὥραις

τοιαῦτα Τροπάρια

Στιχηρὰ Ἰδιόμελα

Ἦχος πλ δ

Σήμερον τοῦ Ναοῦ τὸ καταπέτασμα εἰς

ἔλεγχον ῥήγνυται τῶν παρανόμων καὶ τὰς

ἰδίας ἀκτῖνας ὁ ἥλιος κρύπτει Δεσπότην

ὁρῶν σταυρούμενον

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Στίχ Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ

ἐμελέτησαν κενὰ

Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγήν ἤχθης Χριστὲ

Βασιλεῦ καὶ ὡς ἀμνὸς ἄκακος προσηλώθης

τῷ σταυρῷ ὑπὸ τῶν παρανόμων ἀνδρῶν

διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φιλάνθρωπε

Apolytigravekion Tono 1

lla tua crocifissione o Cristo egrave stata distrutta la tirannide egrave stata calpestata la potenza del nemico non un angelo infatti non un

uomo ma tu stesso Signore ci hai salvati Gloria a te

E ora

ome ti chiameremo o Piena di grazia Cielo percheacute hai fatto sorgere il sole di giustizia Paradiso percheacute hai fatto germogliare il fiore

dellrsquoincorruttibilitagrave Vergine percheacute sei rimasta incorrotta Madre pura percheacute hai tenuto tra le tue sante braccia come Figlio il Dio di tutti Imploralo di salvare le nostre anime

Quindi i seguenti idiogravemela Tono pl 4

ggi si lacera il velo del tempio

accusando gli iniqui e il sole

nasconde i suoi raggi vedendo il

Sovrano crocifisso

Di nuovo lo stesso

Stico Percheacute si agitarono le genti e i

popoli meditarono cose vuote

Come pecora o Cristo Re sei stato

condotto al macello e come agnello senza

macchia sei stato inchiodato alla croce da

uomini empi per i nostri peccati o amico

degli uomini

A

C

O

7

Στίχ Παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ

ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Δόξα

Τοῖς συλλαβοῦσί σε παρανόμοις ἀνεχόμενος

οὕτως ἐβόας Κύριε Εἰ καὶ ἐπατάξατε τὸν

ποιμένα καὶ διεσκορπίσατε τὰ δώδεκα

πρόβατα τοὺς Μαθητάς μου ἠδυνάμην

πλείους ἢ δώδεκα λεγεῶνας παραστῆσαι

Ἀγγέλων ἀλλὰ μακροθυμῶ ἵνα πληρωθῇ

ἃ ἐδήλωσα ὑμῖν διὰ τῶν Προφητῶν μου

ἄδηλα καὶ κρύφια Κύριε δόξα σοι

Καὶ νῦν Πάλιν τὸ αὐτὸ

Προκείμενον Ἦχος δ

Ἐξεπορεύετο ἔξω καὶ ἐλάλει ἐπὶ τὸ αὐτό

Στίχ Μακάριος ὁ συνιὼν ἐπὶ πτωχὸν καὶ

πένητα

Προφητείας Ζαχαρίου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ ΙΑ 10-13)

Τάδε λέγει Κύριος Λήψομαι τὴν ῥάβδον μου

τὴν καλήν καὶ ἀπορρίψω αὐτήν τοῦ

διασκεδάσαι τὴν διαθήκην μου ἣν διεθέμην

πρὸς πάντας τοὺς λαούς καὶ

διασκεδασθήσεται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ

γνώσονται οἱ Χαναναῖοι τὰ πρόβατα τὰ

φυλασσόμενά μοι διότι λόγος Κυρίου ἐστί

Καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτούς Εἰ καλὸν ἐνώπιον

ὑμῶν ἐστι δότε τὸν μισθόν μου ἢ ἀπείπασθε

καὶ ἔστησαν τὸν μισθόν μου τριάκοντα

ἀργυροῦς Καὶ εἶπε Κύριος πρός με Κάθες

αὐτοὺς εἰς τὸ χωνευτήριον καὶ σκέψομαι εἰ

δόκιμόν ἐστιν ὃν τρόπον ἐδοκιμάσθην ὑπὲρ

Stico Si presentarono i re della terra e i

principi si riunirono insieme

Di nuovo lo stesso

Gloria Tono pl 4

gli iniqui che ti avevano catturato

paziente cosigrave parlavi o Signore

Avete colpito il pastore e disperso le

undici pecore i miei discepoli eppure

potrei avere qui piugrave di dodici legioni di

angeli ma sono longanime percheacute si

compiano le cose occulte e segrete che vi

ho manifestato per mezzo dei miei

profeti O Signore gloria a te

E ora Di nuovo lo stesso

Prokigravemenon Tono 4

sciva e parlava allo stesso modo contro di me bisbigliavano tutti i miei nemici contro di me tramavano mali

Stico Beato colui che ha intelligenza

del povero e del misero nel giorno

cattivo lo libereragrave il Signore

Lettura della profezia di Zaccaria

(1110-13)

osigrave dice il Signore Prenderograve la mia bella verga e la getterograve via per sciogliere il patto che ho fatto con tutti i popoli e in quel giorno saragrave

sciolto I cananei conosceranno le pecore

per me custodite percheacute egrave parola del Signore E dirograve loro Se vi pare bene datemi la mia mercede se no rifiutatemela Ed essi fissarono come mia mercede trenta denari drsquoargento E il Signore mi disse Mettili nella fonderia e vedrograve se egrave metallo provato cosigrave come sono stato valutato io da loro

A

U

C

8

αὐτῶν Καὶ ἔλαβον τοὺς τριάκοντα ἀργυροῦς

καὶ ἐνέβαλον αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον Κυρίου εἰς

τὸ χωνευτήριον καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος

Πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα

(Κεφ ς 14-18)

Ἀδελφοί ἐμοὶ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰμὴ ἐν

τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

δι οὗ ἐμοὶ Κόσμος ἐσταύρωται κᾀγὼ τῷ

Κόσμῳ Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή

τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία ἀλλὰ καινὴ κτίσις

Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτω στοιχήσουσιν

εἰρήνη ἐπ αὐτούς καὶ ἔλεος καὶ ἐπὶ τὸν

Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι

μηδεὶς παρεχέτω ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ

Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω Ἡ

χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ

τοῦ πνεύματος ὑμῶν ἀδελφοί Ἀμήν

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον

κζ΄ 1 - 56

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ πρωΐας γενομένης

συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ

πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε

θανατῶσαι αὐτόν 2 καὶ δήσαντες αὐτὸν

ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν αὐτὸν Ποντίῳ

Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι 3 Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ

παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη

μεταμεληθεὶς ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα

ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ

πρεσβυτέροις 4 λέγων Ἥμαρτον παραδοὺς

αἷμα ἀθῷον οἱ δὲ εἶπον Τί πρὸς ἡμᾶς σὺ

ὄψει 5 καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ

ἀνεχώρησε καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο 6 οἱ δὲ

ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον Οὐκ

ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν ἐπεὶ τιμὴ

E presi i trenta denari e li gettai nella fonderia nella casa del Signore

Apostolo

Lettura dellrsquoepistola di Paolo ai Galati

(614-18)

ratelli quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesugrave Cristo per mezzo della quale il mondo per me egrave stato

crocifisso come io per il mondo Non egrave infatti la circoncisione che conta neacute la non circoncisione ma lrsquoessere nuova creatura E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia come su tutto lrsquoIsraele di Dio Drsquoora innanzi nessuno mi procuri fastidi difatti io porto le stigmate di Gesugrave nel mio corpo La grazia del Signore nostro Gesugrave Cristo sia

con il vostro spirito fratelli Amigraven

Vangelo secondo Matteo

(271-56)

n quel tempo venuto il mattino tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro

Gesugrave per farlo morire Poi messolo in catene lo condussero e consegnarono al governatore Pilato Allora Giuda il traditore vedendo che Gesugrave era stato condannato si pentigrave e riportograve le trenta monete drsquoargento ai sommi sacerdoti e agli anziani dicendo Ho peccato percheacute ho tradito sangue innocente Ma quelli dissero Che ci riguarda Veditela tu Ed egli gettate le monete drsquoargento nel tempio si allontanograve e andograve ad impiccarsi Ma i sommi sacerdoti raccolto quel denaro dissero Non egrave lecito metterlo nel tesoro percheacute egrave prezzo di sangue

F

I

9

αἵματός ἐστι 7 συμβούλιον δὲ λαβόντες

ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως

εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις 8 διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς

ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς

σήμερον 9 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ

Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος καὶ ἔλαβον

τὰ τριάκοντα ἀργύρια τὴν τιμὴν τοῦ

τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν

Ἰσραήλ 10 καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ

κεραμέως καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος 11 Ὁ δὲ

Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος καὶ

ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων Σὺ εἶ ὁ

βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ Σὺ

λέγεις 12 καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ

τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων οὐδὲν

ἀπεκρίνατο 13 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος Οὐκ

ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσι 14 καὶ οὐκ

ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα ὥστε

θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν 15 Κατὰ δὲ τὴν

ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ

ὄχλῳ δέσμιον ὃν ἤθελον 16 εἶχον δὲ τότε

δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον

Βαραββᾶν 17 συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν

αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν

Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον

Χριστόν 18 ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον

παρέδωκαν αὐτόν 19 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ

τοῦ βήματος ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ

αὐτοῦ λέγουσα Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ

ἐκείνῳ πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ ὄναρ

δι αὐτόν 20 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ

πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα

αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν τὸν δὲ Ἰησοῦν

ἀπολέσωσιν 21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν

αὐτοῖς Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω

ὑμῖν οἱ δὲ εἶπον Βαραββᾶν 22 λέγει αὐτοῖς ὁ

Πιλᾶτος Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον

E tenuto consiglio comprarono con esso il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri Perciograve quel campo fu denominato lsquocampo di sanguersquo fino al giorno drsquooggi Allora si adempigrave quanto era stato detto dal profeta Geremia E presero trenta denari drsquoargento il prezzo del venduto che i figli di Israele avevano mercanteggiato e li diedero per il campo del vasaio come mi aveva ordinato il Signore Gesugrave intanto comparve davanti al governatore e il governatore lrsquointerrogograve dicendo Sei tu il re dei giudei Gesugrave rispose Tu lo dici E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani non rispondeva nulla Allora Pilato gli disse Non senti quante cose attestano contro di te Ma Gesugrave non gli rispose neanche una parola con grande meraviglia del governatore Il governatore era solito per ciascuna festa di pasqua rilasciare al popolo un prigioniero a loro scelta Avevano in quel tempo un prigioniero famoso detto Barabba Mentre quindi si trovavano riuniti Pilato disse loro Chi volete che vi rilasci Barabba o Gesugrave chiamato il Cristo Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia Mentre egli sedeva in tribunale sua moglie gli mandograve a dire Non avere a che fare con quel giusto percheacute oggi fui molto turbata in sogno per causa sua Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire Gesugrave Allora il governatore domandograve Chi dei due volete che vi rilasci Quelli risposero Barabba Disse loro Pilato Che farograve dunque di Gesugrave chiamato il Cristo Tutti gli risposero Sia crocifisso Ed egli aggiunse Ma che male ha fatto Essi

10

Χριστόν λέγουσιν αὐτῷ πάντες

Σταυρωθήτω 23 ὁ δὲ ἡγεμὼν ἔφη Τί γὰρ

κακὸν ἐποίησεν οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον

λέγοντες Σταυρωθήτω 24 ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος

ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος

γίνεται λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας

ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ

τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τούτου ὑμεῖς

ὄψεσθε 25 καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπε Τὸ

αἷμα αὐτοῦ ἐφ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα

ἡμῶν 26 τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν

τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα

σταυρωθῇ 27 Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ

ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ

πραιτώριον συνήγαγον ἐπ αὐτὸν ὅλην τὴν

σπεῖραν 28 καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν περιέθηκαν

αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην 29 καὶ πλέξαντες

στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν

κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν

αὐτοῦ καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ

ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγοντες Χαῖρε ὁ βασιλεῦς

τῶν Ἰουδαίων 30 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν

ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν

κεφαλὴν αὐτοῦ 31 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ

ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν

αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν

εἰς τὸ σταυρῶσαι 32 Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον

ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα τοῦτον

ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν

αὐτοῦ 33 Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον

Γολγοθᾶ ὅ ἐστι λεγόμενος κρανίου

τόπος 34 ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν ὄξος μετὰ χολῆς

μεμιγμένον καὶ γευσάμενος οὐκ ἤθελε

πιεῖν 35 σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεμερίσαντο

τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλοντες κλῆρον 36 καὶ

καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ 37 καὶ

ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν

allora urlarono Sia crocifisso Pilato visto che non otteneva nulla anzi che il tumulto cresceva sempre piugrave presa dellrsquoacqua si lavograve le mani davanti alla folla Non sono responsabile disse di questo sangue vedetevela voi E tutto il popolo rispose Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli Allora rilasciograve loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesugrave lo consegnograve ai soldati percheacute fosse crocifisso Allora i soldati del governatore condussero Gesugrave nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la coorte Spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo con una canna nella destra poi mentre gli si inginocchiavano davanti lo schernivano Salve re dei giudei E sputandogli addosso gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo Dopo averlo cosigrave schernito lo spogliarono del mantello gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo Mentre uscivano incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a prender su la croce di lui Giunti a un luogo detto Golgota che significa luogo del cranio gli diedero da bere vino mescolato con fiele ma egli assaggiatolo non ne volle bere Dopo averlo quindi crocifisso si spartirono le sue vesti tirandole a sorte E sedutisi gli facevano la guardia Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna Questi egrave Gesugrave il re dei giudei Insieme con lui furono crocifissi due ladroni uno a destra e uno a sinistra E quelli che passavano di lagrave lo insultavano scuotendo il capo e dicendo Tu che distruggi il tempio e

11

αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην Οὗτός ἐστιν

Ἰησοῦς ὁ βασιλεῦς τῶν Ἰουδαίων 38 Τότε

σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί εἷς ἐκ

δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων 39 Οἱ δὲ

παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν

κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 40 καὶ λέγοντες

Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις

οἰκοδομῶν σῶσον σεαυτόν εἰ υἱὸς εἶ τοῦ

Θεοῦ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ 41 ὁμοίως

δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν

γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων καὶ Φαρισαίων

ἔλεγον 42 Ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται

σῶσαι εἰ βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστι καταβάτω νῦν

ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπ

αὐτῷ 43 πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν ῥυσάσθω

νῦν αὐτόν εἰ θέλει αὐτόν εἶπε γὰρ ὅτι Θεοῦ

εἰμι υἱός 44 τὸ δ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ

συσταυρωθέντες αὐτῷ ὠνείδιζον

αὐτόν 45 Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο

ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης 46 περὶ

δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς

φωνῇ μεγάλῃ λέγων Ἠλὶ ἠλὶ λιμᾶ σαβαχθανί

τοῦτ ἔστι Θεέ μου Θεέ μου ἱνατί με

ἐγκατέλιπες 47 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων

ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ

οὗτος 48 καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ

λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς

καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν 49 οἱ δὲ λοιποὶ

ἔλεγον Ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων

αὐτόν 50 ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ

μεγάλῃ ἀφῆκε τὸ πνεῦμα 51 Καὶ ἰδοὺ τὸ

καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ

ἄνωθεν ἕως κάτω καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ αἱ

πέτραι ἐσχίσθησαν 52 καὶ τὰ μνημεῖα

ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν

κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθη 53 καὶ ἐξελθόντες

ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ

lo ricostruisci in tre giorni salva te

stesso Se tu sei Figlio di Dio scendi

dalla croce Anche i sommi sacerdoti

con gli scribi e gli anziani lo

schernivano Ha salvato gli altri non

puograve salvare se stesso Egrave il re drsquoIsraele

scenda ora dalla croce e gli crederemo

Ha confidato in Dio lo liberi lui ora se

gli vuol bene Ha detto infatti Sono

Figlio di Dio Anche i ladroni crocifissi

con lui lo oltraggiavano allo stesso

modoDa Da mezzogiorno fino alle tre

del pomeriggio si fece buio su tutta la

terra Verso le tre Gesugrave gridograve a gran

voce Eliacute eliacute lemagrave sabactagraveni che

significa Dio mio Dio mio percheacute mi

hai abbandonato Udendo questo

alcuni dei presenti dicevano Costui

chiama Elia E subito uno di loro corse

a prendere una spugna e imbevutala

di aceto la fissograve su una canna e cosigrave gli

dava da bere Gli altri dicevano

Lascia vediamo se viene Elia a

salvarlo E Gesugrave emesso un alto grido

spirograve Ed ecco il velo del tempio si

squarciograve in due da cima a fondo la

terra si scosse le rocce si spezzarono i

sepolcri si aprirono e molti corpi di

santi morti risuscitarono E uscendo

dai sepolcri dopo la sua risurrezione

entrarono nella cittagrave santa e apparvero

a molti Il centurione e quelli che con

lui facevano la guardia a Gesugrave sentito

il terremoto e visto quel che

succedeva furono presi da grande

timore e dicevano Davvero costui era

Figlio di Dio Crsquoerano anche lagrave molte

donne che stavano a osservare da

12

εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ

ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς 54 Ὁ δὲ

ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν

Ἰησοῦν ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα

ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες Ἀληθῶς Θεοῦ

υἱὸς ἦν οὗτος 55 Ἦσαν δὲ ἐκεῖ καὶ γυναῖκες

πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι αἵτινες

ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας

διακονοῦσαι αὐτῷ 56 ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ

Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ

Ἰωσῆ μήτηρ καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου

Τὰ διαβήματά μου κατεύθυνον κατὰ τὸ λόγιόν

σου καὶ μὴ κατακυριευσάτω μου πᾶσα

ἀνομία Λύτρωσαί με ἀπὸ συκοφαντίας

ἀνθρώπων καὶ φυλάξω τὰς ἐντολάς σου Τὸ

πρόσωπόν σου ἐπίφανον ἐπὶ τὸν δοῦλόν

σου καὶ δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου

Πληρωθήτω τὸ στόμα μου αἰνέσεώς σου

Κύριε ὅπως ὑμνήσω τὴν δόξαν σου ὅλην

τὴν ἡμέραν τὴν μεγαλοπρέπειάν σου

ΕἶταΤρισάγιον Παναγία ΤριάςΠάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ παρὸν

Κοντάκιον Ἦχος πλ δ

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

Τό Κύριε ἐλέησον μ ὁ ἐν παντὶ

καιρῷ Κύριε ἐλέησον γ Δόξα Καὶ νῦν

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ Ἐν ὀνόματι

Κυρίου εὐλόγησον Πάτερ ὁ δὲ Ἱερεὺς

ἐκφωνεῖ ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ τὴν

παροῦσαν

lontano esse avevano seguito Gesugrave dalla Galilea per servirlo Tra costoro Maria di Magdala Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei

figli di Zebedeo

Quindi Dirigi i miei passi secondo la

tua parola e nessuna iniquitagrave mi domini

Riscattami dalla calunnia degli uomini e

custodirograve i tuoi comandamenti Farsquo

risplendere il tuo volto sul tuo servo e

insegnami i tuoi decreti Si riempia di

lode la mia bocca Signore percheacute io

inneggi alla tua gloria tutto il giorno alla

tua magnificenza

Trisagio Santissima Trinitagrave Padre

nostro Percheacute tuo egrave

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

Kirie eleison (40) Tu che in ogni tempo Kirie eleison (3) Gloria E ora Piugrave venerabile Nel nome del Signore

benedici Padre Dio abbia pietagrave di noi

V

13

Εὐχὴν

Χριστέ τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν τὸ φωτίζον καὶ

ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν

κόσμον σημειωθήτω ἐφ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ

προσώπου σου ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψώμεθα φῶς

τὸ ἀπρόσιτον καὶ κατεύθυνον τὰ διαβήματα

ἡμῶν πρὸς ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν σου

πρεσβείαις τῆς παναχράντου σου Μητρός καὶ

πάντων σου τῶν Ἁγίων Ἀμὴν

ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν Κύριε ἐλέησον ιβ

Δόξα Καὶ νῦν Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ

Εἶτα τοὺς ἑπομένους Ψαλμούς

Ψαλμὸς λδ

Δίκασον Κύριε τοὺς ἀδικοῦντάς με

πολέμησον τοὺς πολεμοῦντάς με Ἐπιλαβοῦ

ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς τὴν

βοήθειαν μου Ἔκχεον ῥομφαίαν καὶ

σύγκλεισον ἐξ ἐναντίας τῶν καταδιωκόντων

με Εἶπον τῇ ψυχῇ μου Σωτηρία σού εἰμι ἐγώ

Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ

ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου ἀποστραφήτωσαν

εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ

λογιζόμενοί μοι κακά Γενηθήτωσαν ὡσεὶ

χνοῦς κατὰ πρόσωπον ἀνέμου καὶ Ἀγγελος

Κυρίου ἐκθλίβων αὐτούς Γενηθήτω ἡ ὁδός

αὐτῶν σκότος καὶ ὀλίσθημα καὶ Ἄγγελος

Κυρίου καταδιώκων αὐτούς Ὅτι δωρεὰν

ἔκρυψάν μοι διαφθορὰν παγίδος αὐτῶν

μάτην ὠνείδισαν τὴν ψυχήν μου Ἐλθέτω

αὐτῷ παγίς ἣν οὐ γινώσκει καὶ ἡ θήρα ἣν

ἔκρυψε συλλαβέτω αὐτόν καὶ ἐν τῇ παγίδι

πεσεῖται ἐν αὐτῇ ἡ δὲ ψυχή μου ἀγαλλιάσεται

risto vera luce che illumini e

santifichi ogni uomo che viene al

mondo srsquoimprima su di noi la luce

del tuo volto affincheacute in essa vediamo la

luce inaccessibile e dirigi i nostri passi al

compimento dei tuoi comandamenti per

lrsquointercessione della tua purissima Madre

e di tutti i tuoi Santi Amin

ORA TERZA

Re celeste Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro Percheacute tuo egrave Kirie eleison (12) Gloria

E ora Venite prostriamoci

SALMO 34

iudica Signore quelli che mi fanno ingiustizia combatti quelli che mi combattono

Prendi armi e scudo e sorgi in mio aiuto

Sfodera la spada e sbarra il cammino davanti a quelli che mi inseguono digrave allrsquoanima mia Sono io la tua salvezza

Siano confusi e svergognati quelli che cercano lrsquoanima mia siano respinti indietro e restino confusi quelli che tramano contro di me il male

Diventino come polvere in faccia al vento e lrsquoangelo del Signore li schiacci

La loro via diventi tenebra e sdrucciolo e lrsquoangelo del Signore li insegua

Poicheacute senza ragione mi hanno teso il loro laccio di rovina senza motivo hanno insultato lrsquoanima mia

Li sorprenda un laccio che non conoscono li afferri il tranello che hanno teso e cadano proprio in quel laccio

Lrsquoanima mia invece esulteragrave nel Signore gioiragrave nella sua salvezza

C

G

14

ἐπὶ τῷ Κυρίῳ τερφθήσεται ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ

αὐτοῦ Πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐροῦσι Κύριε

Κύριε τίς ὅμοιός σοι Ῥυόμενος πτωχὸν ἐκ

χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ καὶ πτωχὸν καὶ

πένητα ἀπὸ τῶν διαρπαζόντων αὐτόν

Ἀναστάντες μοι μάρτυρες ἄδικοι ἃ οὐκ

ἐγίνωσκον ἠρώτων με Ἀνταπεδίδοσάν μοι

πονηρὰ ἀντὶ ἀγαθῶν καὶ ἀτεκνίαν τῇ ψυχῇ

μου Ἐγὼ δέ ἐν τῷ αὐτοὺς παρενοχλεῖν μοι

ἐνεδυόμην σάκκον καὶ ἐταπείνουν ἐν νηστείᾳ

τὴν ψυχήν μου καὶ ἡ προσευχή μου εἰς

κόλπον μου ἀποστραφήσεται Ὡς πλησίον

ὡς ἀδελφῷ ἡμετέρῳ οὕτως εὐηρέστουν ὡς

πενθῶν καὶ σκυθρωπάζων οὕτως

ἐταπεινούμην Καὶ κατ ἐμοῦ εὐφράνθησαν

καὶ συνήχθησαν συνήχθησαν ἐπ ἐμὲ

μάστιγες καὶ οὐκ ἔγνων Διεσχίσθησαν καὶ

οὐ κατενύγησαν ἐπείρασάν με

ἐξεμυκτήρισάν με μυκτηρισμῷ ἔβρυξαν ἐπ

ἐμὲ τοὺς ὀδόντας αὐτῶν Κύριε πότε ἐπόψῃ

ἀποκατάστησον τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῆς

κακουργίας αὐτῶν ἀπὸ λεόντων τὴν

μονογενῆ μου Ἐξομολογήσομαί σοι ἐν

ἐκκλησίᾳ πολλῇ ἐν λαῷ βαρεῖ αἰνέσω σε Μὴ

ἐπιχαρείησάν μοι οἱ ἐχθραίνοντές μοὶ ἀδίκως

οἱ μισοῦντές με δωρεάν καὶ διανεύοντες

ὀφθαλμοῖς Ὅτι ἐμοὶ μὲν εἰρηνικὰ ἐλάλουν καὶ

ἐπ ὀργὴν δόλους διελογίζοντο Ἐπλάτυναν

ἐπ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν εἶπον Εὖγε εὖγε

εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν Εἶδες Κύριε μὴ

παρασιωπήσῃς Κύριε μὴ ἀποστῇς ἀπ ἐμοῦ

Ἐξεγέρθητι Κύριε καὶ πρόσχες τῇ κρίσει μου

ὁ Θεός μου καὶ ὁ Κύριός μου εἰς τὴν δίκην

μου Κρῖνόν με Κύριε κατὰ τὴν δικαιοσύνην

σου Κύριε ὁ Θεός μου καὶ μὴ ἐπιχαρείησάν

μοι Μὴ εἴποισαν ἐν καρδίαις αὐτῶν Εὖγε

εὖγε τῇ ψυχῇ ἡμῶν μηδὲ εἴποιεν Κατεπίομεν

Tutte le mie ossa diranno Signore Signore chi egrave simile a te che liberi il povero dalla mano dei piugrave forti di lui il povero e il misero dai suoi predatori

Falsi testimoni alzandosi mi interrogavano su ciograve che ignoravo

Mi hanno reso male per bene una desolazione per lrsquoanima mia

Ma io mentre quelli mi tormentavano vestivo il cilicio e umiliavo nel digiuno

lrsquoanima mia e rivolgevo dentro di me la mia preghiera

Come un vicino come un nostro fratello cosigrave li trattavo con amore come in lutto e mestizia cosigrave mi umiliavo

Eppure contro di me hanno gioito e si sono radunati sono stati radunati su di me flagelli e non lo sapevo Si sono divisi e non si sono pentiti

Mi hanno tentato mi hanno colmato di beffe digrignavano contro di me i loro denti

Signore quando volgerai lo sguardo Libera dalla loro perfidia dai leoni lrsquounica anima mia

Ti celebrerograve Signore nella grande chiesa ti loderograve in mezzo ad un popolo numeroso

Non godano di me quanti mi avversano senza motivo e mi odiano senza ragione e ammiccano con gli occhi

Mi rivolgevano parole di pace ma con collera tramavano inganni

E hanno spalancato contro di me la loro bocca hanno detto Bene bene i nostri occhi hanno visto

Tu hai visto Signore non stare in silenzio Signore da me non allontanarti

Destati Signore volgiti al mio giudizio vieni in mia difesa mio Dio e

mio Signore Giudicami Signore secondo la tua

giustizia e non godano di me Signore Dio mio

Non dicano nel loro cuore Bene bene per lrsquoanima nostra e non dicano Lrsquoabbiamo inghiottito

15

αὐτόν Αἰσχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν

ἅμα οἱ ἐπιχαίροντες τοῖς κακοῖς μου

Ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην καὶ ἐντροπὴν οἱ

μεγαλορρημονοῦντες ἐπ ἐμέ

Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν οἱ

θέλοντες τὴν δικαιοσύνην μου καὶ εἰπάτωσαν

διαπαντός Μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος οἱ

θέλοντες τὴν εἰρήνην τοῦ δούλου αὐτοῦ Καὶ ἡ

γλῶσσά μου μελετήσει τὴν δικαιοσύνην σου

ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν ἔπαινόν σου

Ψαλμὸς ρη

Ὁ Θεός τὴν αἴνεσίν μου μὴ παρασιωπήσῃς

ὅτι στόμα ἁμαρτωλοῦ καὶ στόμα δολίου ἐπ

ἐμὲ ἠνοίχθη Ἐλάλησαν κατ ἐμοῦ γλώσσῃ

δολίᾳ καὶ λόγοις μίσους ἐκύκλωσάν με καὶ

ἐπολέμησάν με δωρεάν Ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με

ἐνδιὲβαλλόν με ἐγὼ δὲ προσηυχόμην Καὶ

ἔθεντο κατ ἐμοῦ κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν καὶ μῖσος

ἀντὶ τῆς ἀγαπήσεώς μου Κατάστησον ἐπ

αὐτὸν ἁμαρτωλόν καὶ διάβολος στήτω ἐκ

δεξιῶν αὐτοῦ Ἐν τῷ κρίνεσθαι αὐτὸν ἐξέλθοι

καταδεδικασμένος καὶ ἡ προσευχὴ αὐτοῦ

γενέσθω εἰς ἁμαρτίαν Γενηθήτωσαν αἱ ἡμέραι

αὐτοῦ ὀλίγαι καὶ τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι

ἕτερος Γενηθήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὀρφανοί

καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ χήρα Σαλευόμενοι

μεταναστήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ

ἐπαιτησάτωσαν ἐκβληθήτωσαν ἐκ τῶν

οἰκοπέδων αὐτῶν Ἐξερευνησάτω δανειστὴς

πάντα ὅσα ὑπάρχει αὐτῷκαὶ διαρπασάτωσαν

ἀλλότριοι τοὺς πόνους αὐτοῦ Μὴ ὑπαρξάτω

αὐτῷ ἀντιλήπτωρ μηδὲ γενηθήτω οἰκτίρμων

τοῖς ὀρφανοῖς αὐτοῦ Γενηθήτω τὰ τέκνα

αὐτοῦ εἰς ἐξολόθρευσιν ἐν γενεᾷ μιᾷ

ἐξαλειφθείη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἀναμνησθείη ἡ

ἀνομία τῶν πατέρων αὐτοῦ ἔναντι Κυρίου καὶ

ἡ ἁμαρτία τῆς μητρὸς αὐτοῦ μὴ ἐξαλειφθείη

Siano confusi e svergognati quelli che godono dei miei mali siano rivestiti di confusione e di vergogna quanti parlano contro di me con arroganza

Esultino e gioiscano quelli che vogliono la mia giustizia e dicano sempre Sia magnificato il Signore quelli che vogliono la pace del suo servo

E la mia lingua mediteragrave la tua giustizia tutto il giorno la tua lode

SALMO 108

Dio non tacere la mia lode percheacute la bocca del peccatore e la bocca del fraudolento su di me si sono aperte

hanno parlato contro di me con lingua ingannatrice con parole di odio mi hanno circondato e mi hanno fatto guerra senza ragione

In cambio del mio amore mi calunniavano mentre io pregavo

Mi hanno reso male per bene e odio in cambio del mio amore

Poni sopra di lui il peccatore e il diavolo stia alla sua destra

Dal giudizio esca condannato e la sua preghiera diventi peccato

Siano pochi i suoi giorni e il suo ministero lo prenda un altro

I suoi figli diventino orfani e sua moglie vedova

Instabili emigrino i suoi figli e chiedano lrsquoelemosina siano scacciati dalle loro case in rovina

Requisisca lrsquousuraio tutto quanto gli appartiene e gli estranei depredino le sue fatiche

Non ci sia chi lo soccorra neacute ci sia chi abbia pietagrave dei suoi orfani

Siano dati i suoi figli allo sterminio in una sola generazione sia cancellato il suo nome

Sia ricordata lrsquoiniquitagrave dei suoi padri davanti al Signore e il peccato di sua madre non sia cancellato

Siano posti sempre davanti al Signore e sia sterminato dalla terra il loro ricordo

O

16

Γενηθήτωσαν ἐναντίον Κυρίου διαπαντός καὶ

ἐξολοθρευθείη ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν

ἀνθ ὧν οὐκ ἐμνήσθη ποιῆσαι ἔλεος καὶ

κατεδίωξεν ἄνθρωπον πένητα καὶ πτωχόν

καὶ κατανενυγμένον τῇ καρδίᾳ τοῦ θανατῶσαι

Καὶ ἠγάπησε κατάραν καὶ ἥξει αὐτῷ καὶ οὐκ

ἠθέλησεν εὐλογίαν καὶ μακρυνθήσεται ἀπ

αὐτοῦ Καὶ ἐνεδύσατο κατάραν ὡς ἱμάτιον

καὶ εἰσῆλθεν ὡσεὶ ὕδωρ εἰς τὰ ἔγκατα αὐτοῦ

καὶ ὡσεὶ ἔλαιον ἐν τοῖς ὀστέοις αὐτοῦ

Γενηθήτω αὐτῷ ὡς ἱμάτιον ὃ περιβάλλεται

καὶ ὡσεὶ ζώνη ἣν διαπαντὸς περιζώννυται

Τοῦτο τὸ ἔργον τῶν ἐνδιαβαλλόντων με παρὰ

Κυρίου καὶ τῶν λαλούντων πονηρὰ κατὰ τῆς

ψυχῆς μου Καὶ σύ Κύριε Κύριε ποίησον

μετ ἐμοῦ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὅτι

χρηστὸν τὸ ἔλεός σου ῥῦσαί με ὅτι πτωχὸς

καὶ πένης εἰμὶ ἐγώ καὶ ἡ καρδία μου

τετάρακται ἐντός μου Ὡσεὶ σκιὰ ἐν τῷ

ἐκκλῖναι αὐτήν ἀντανῃρέθην ἐξετινάχθην

ὡσεὶ ἀκρίδες Τὰ γόνατά μου ἠσθένησαν ἀπὸ

νηστείας καὶ ἡ σάρξ μου ἡλλοιώθη δι ἔλαιον

κᾀγὼ ἐγενήθην ὄνειδος αὐτοῖς εἴδοσάν με

ἐσάλευσαν κεφαλὰς αὐτῶν Βοήθησόν μοι

Κύριε ὁ Θεός μου καὶ σῶσόν με κατὰ τὸ

ἔλεός σου Καὶ γνώτωσανὅτι ἡ χείρ σου αὕτη

καὶ σύ Κύριε ἐποίησας αὐτήν Καταράσονται

αὐτοί καὶ σὺ εὐλογήσεις οἱ ἐπανιστάμενοί μοι

αἰσχυνθήτωσαν ὁ δὲ δοῦλός σου

εὐφρανθήσεται Ἐνδυσάσθωσαν οἱ

ἐνδιαβάλλοντές με ἐντροπήν καὶ

περιβαλέσθωσαν ὡς διπλοΐδα αἰσχύνην

αὐτῶν Ἐξομολογήσομαι τῷ Κυρίῳ σφόδρα ἐν

τῷ στόματί μου καὶ ἐν μέσῳ πολλῶν αἰνέσω

αὐτόν Ὅτι παρέστη ἐκ δεξιῶν πένητος τοῦ

σῶσαι ἐκ τῶν καταδιωκόντων τὴν ψυχήν μου

percheacute non si egrave ricordato di usare misericordia ha perseguitato lrsquouomo misero e povero e il trafitto di cuore per farlo morire

Ha amato la maledizione e gli arriveragrave non ha voluto la benedizione e si allontaneragrave da lui

Si egrave rivestito di maledizione come di una veste egrave penetrata come acqua nelle sue viscere e come olio nelle sue ossa

Sia per lui come la veste di cui si avvolge e come la cintura di cui sempre si cinge

Questa lrsquoopera del Signore con i miei calunniatori e con quelli che dicono malvagitagrave contro lrsquoanima mia

E tu Signore Signore agisci con me per amore del tuo nome percheacute soave egrave la tua misericordia

Liberami percheacute sono povero e misero e il mio cuore dentro di me egrave sconvolto

Come ombra al suo declinare svanisco sono scacciato come le locuste

Le mie ginocchia sono estenuate per il digiuno e la mia carne egrave trasformata dallrsquoolio

Ed io sono diventato oggetto di biasimo per loro mi hanno visto hanno scosso la testa

Aiutami Signore Dio mio salvami secondo la tua misericordia

E sappiano che questa egrave la tua mano e che tu Signore hai fatto questo

Essi malediranno ma tu benedirai siano confusi quanti contro di me insorgono ma il tuo servo gioiragrave

I miei calunniatori si rivestano di vergogna e si avvolgano della loro confusione come di un mantello

Loderograve moltissimo il Signore con la

mia bocca e lo celebrerograve in mezzo a una moltitudine

percheacute si egrave posto alla destra del povero per salvare dai persecutori lrsquoanima mia

17

Ψαλμὸς ν

Ἐλέησόν με ὁ Θεός κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου

καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου

ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου Ἐπὶ πλεῖον

πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς

ἁμαρτίας μου καθάρισόν με Ὅτι τὴν ἀνομίαν

μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν

μου ἐστὶ διαπαντός Σοὶ μόνω ἥμαρτον καὶ τὸ

πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἂν

δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν

τῷ κρίνεσθαί σε Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις

συνελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ

μήτηρ μου Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ

ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου

ἐδήλωσάς μοι Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ

καθαρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ χιόνα

λευκανθήσομαι Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ

εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα

τεταπεινωμένα Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν

σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τάς

ἀνομίας μου ἐξάλειψον Καρδίαν καθαρὰν

κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός καὶ πνεῦμα εὐθὲς

ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου Μὴ

ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ

τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ

ἐμοῦ Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ

σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ

στήριξόν με Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου

καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι Ῥῦσαί με ἐξ

αἱμάτων ὁ Θεός ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου

ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην

σου Κύριε τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καὶ τὸ

στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου Ὅτι

εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα ἄν ὁλοκαυτώματα

οὐκ εὐδοκήσεις Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα

συντετριμμένον καρδίαν συντετριμμένην καὶ

τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει

Salmo 50 Pietagrave di me o Dio secondo la tua grande

misericordia e secondo la moltitudine delle tue compassioni cancella il mio delitto

Lavami del tutto dalla mia iniquitagrave e purificami dal mio peccato

Percheacute io conosco la mia iniquitagrave e il mio peccato davanti a me egrave sempre

Contro te solo ho peccato e il male davanti a te ho fatto cosigrave che tu sia

riconosciuto giusto nelle tue parole e vinca quando sei giudicato

Ecco che nelle iniquitagrave sono stato concepito e nei peccati mi ha concepito mia madre

Ecco la veritagrave hai amato le cose occulte e i segreti della tua sapienza mi hai manifestato

Mi aspergerai con issopo e sarograve purificato mi laverai e sarograve fatto piugrave bianco della neve

Mi farai udire esultanza e gioia esulteranno le ossa umiliate

Distogli il tuo volto dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquitagrave

Un cuore puro crea in me o Dio e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere

Non rigettarmi dal tuo volto e il tuo spirito santo non togliere da me

Rendimi lrsquoesultanza della tua salvezza e confermami con lo spirito sovrano

Insegnerograve agli iniqui le tue vie e gli empi a te ritorneranno

Liberami dal sangue o Dio Dio della mia salvezza e la mia lingua celebreragrave con esultanza la tua giustizia

Signore apri le mie labbra e la mia bocca annunceragrave la tua lode

Certo se tu avessi voluto un sacrificio lo avrei dato di olocausti non ti

compiacerai Sacrificio a Dio egrave uno spirito contrito

un cuore contrito e umiliato Dio non lo disprezzeragrave

Benefica Signore nel tuo compiacimento Sion e siano riedificate le mura di Gerusalemme

18

Ἀγάθυνον Κύριε ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών

καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ Τότε

εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης ἀναφοράν

καὶ ὁλοκαυτώματα Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ

θυσιαστήριόν σου μόσχους

Δόξα Καὶ νῦν Ἀλληλούϊα γ Κύριε

ἐλέησον γ Δόξα

Τροπάριον Ἦχος πλ β

Κύριε κατέκρινάν σε οἱ Ἰουδαῖοι θανάτῳ τὴν

ζωὴν τῶν ἁπάντων οἱ τὴν ἐρυθρὰν ῥάβδῳ

πεζεύσαντες σταυρῷ σε προσήλωσαν καὶ οἱ

ἐκ πέτρας μέλι θηλάσαντες χολήν σοι

προσήνεγκαν ἀλλ ἑκὼν ὑπέμεινας ἵνα ἡμᾶς

ἐλευθερώσῃς τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ

Χριστὲ ὁ Θεὸς δόξα σοι

Καὶ νῦν Θεοτοκίον

Θεοτόκε σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή ἡ

βλαστήσασα τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς Σὲ

ἱκετεύομεν πρέσβευε Δέσποινα μετὰ τῶν

Ἀποστόλωνκαὶ πάντων τῶν Ἁγίων ἐλεηθῆναι

τὰς ψυχὰς ἡμῶν

Ἦχος πλ δ

Διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων ὁ φίλος σου καὶ

ὁ πλησίον Πέτρος ἠρνήσατό σε Κύριε καὶ

ὀδυρόμενος οὕτως ἐβόα Τῶν δακρύων μου

μὴ παρασιωπήσῃς εἶπα γὰρ φυλάξαι τὴν

πίστιν οἰκτίρμον καὶ οὐκ ἐφύλαξα καὶ ἡμῶν

τὴν μετάνοιαν οὕτω δέξαι καὶ ἐλέησον ἡμᾶς

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Στίχ Τὰ ῥήματά μου ἐνώτισαι Κύριε σύνες

τῆς κραυγῆς μου

Allora ti compiacerai del sacrificio di

giustizia dellrsquooblazione e di olocausti

allora offriranno vitelli sul tuo altare

Gloria Ora e sempre Alliluia (3)Kyrie

elegraveison (Gloria

Tono pl 2

ignore i giudei condannarono a morte te vita di tutti coloro che per la verga di Mosegrave avevano attraversato a piedi il Mar Rosso inchiodarono te

alla croce coloro che avevano succhiato il miele dalla pietra ti offrirono fiele ma tutto hai volontariamente sopportato per liberarci dalla schiavitugrave del nemico O Cristo Dio gloria a te

E ora

Theotokos tu sei la vera vite che ha

prodotto il frutto della vita Ti

preghiamo intercedi o Sovrana

insieme con gli Apostoli e con tutti i Santi

percheacute sia fatta misericordia alle nostre

anime

Quindi cantiamo i seguenti idiogravemela

Tono pl 4

er timore dei giudei o Signore Pietro tuo amico tuo prossimo ti ha rinnegato e pieno di dolore cosigrave gridava Non tacere davanti alle mie

lacrime Sigrave avevo detto che avrei

custodito la fede e non lrsquoho custodita o pietoso Cosigrave accogli anche il nostro pentimento e abbi pietagrave di noi

E di nuovo lo stesso

Stico Alle mie parole porgi lrsquoorecchio

Signore comprendi il mio grido

S

O

P

19

Πρὸ τοῦ τιμίου σου Σταυροῦ στρατιωτῶν

ἐμπαιζόντων σε Κύριε αἱ νοεραὶ στρατιαὶ

κατεπλήττοντο ἀνεδήσω γὰρ στέφανον

ὕβρεως ὁ τὴν γῆν ζωγραφήσας τοῖς ἄνθεσι

καὶ τὴν χλαῖναν χλευαζόμενος ἐφόρεσας ὁ

νεφέλαις περιβάλλων τὸ στερέωμα τοιαύτη

γὰρ οἰκονομία ἐγνώσθη σου ἡ εὐσπλαγχνία

Χριστέ τὸ μέγα ἔλεος δόξα σοι

Στίχ Πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ὁ

Βασιλεύς μου καὶ ὁ Θεός μου

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Δόξα Ἦχος πλ α

Ἑλκόμενος ἐπὶ σταυροῦ οὕτως ἐβόας Κύριε

Διὰ ποῖον ἔργον θέλετέ με σταυρῶσαι

Ἰουδαῖοι ὅτι τοὺς παραλύτους ὑμῶν

συνέσφιγξα ὅτι τοὺς νεκρούς ὡς ἐξ ὕπνου

ἀνέστησα Αἱμόρρουν ἰασάμην Χαναναίαν

ἠλέησα διὰ ποῖον ἔργον θέλετέ με φονεῦσαι

Ἰουδαῖοι ἀλλ ὄψεσθε εἰς ὃν νῦν ἐκκεντᾶτε

Χριστὸν παράνομοι

Καὶ νῦν πάλιν τὸ αὐτὸ

Προκείμενον Ἦχος δ

Ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος

Στίχ Κύριε μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με

Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ Ν 4-11 )

Κύριος δίδωσί μοι γλῶσσαν παιδείας τοῦ

γνῶναι ἡνίκα δεῖ εἰπεῖν λόγον ἔθηκέ με πρωῒ

πρωΐ προσέθηκέ μοι ὠτίον τοῦ ἀκούειν καὶ

ἡ παιδεία Κυρίου ἀνοίγει μου τὰ ὦτα ἐγὼ δὲ

οὐκ ἀπειθῶ οὐδὲ ἀντιλέγω Τὸν νῶτόν μου

Davanti alla tua croce preziosa

Signore mentre i soldati ti schernivano

erano colpite da stupore le celesti milizie

Hai cinto infatti una corona di dileggio

tu che hai coronato di fiori la terra hai

indossato una clamide di irrisione tu che

avvolgi di nubi il firmamento Ma in

questa economia si riconosce la tua

amorosa compassione o Salvatore e la

grande misericordia

Stico Sii attento alla voce della mia

supplica mio re e mio Dio

E di nuovo lo stesso

Gloria Tono pl 1

rascinato alla croce Signore dicevi

Per quale opera volete crocifiggermi

o giudei Percheacute ho raddrizzato i

vostri paralitici Percheacute ho risuscitato i

morti come da un sonno Ho guarito

lrsquoemorroissa ho avuto pietagrave della

cananea Per quale opera volete

uccidermi o giudei Ma guarderete o

iniqui al Cristo che ora trafiggete

E ora E di nuovo lo stesso

Prokigravemenon Tono 4

cco sono pronto ai flagelli e il mio

dolore mi sta sempre davanti

Stico Signore nel tuo sdegno non

accusarmi e nella tua ira non castigarmi

Lettura della profezia di Isaia (504-11)

l Signore Dio mi dagrave lingua drsquoistruzione per conoscere quando si debba dire una parola fin dal mattino mi fa pronto mi

ha dato un orecchio per ascoltare

lrsquoistruzione del Signore Dio mi

T

E

I

20

ἔδωκα εἰς μάστιγας τὰς δὲ σιαγόνας μου εἰς

ῥαπίσματα τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐκ

ἀπέστρεψα ἀπὸ αἰσχύνης ἐμπτυσμάτων καὶ

Κύριος Κύριος βοηθός μου ἐγενήθη Διὰ

τοῦτο οὐκ ἐνετράπην ἀλλ ἔθηκα τὸ

πρόσωπόν μου ὡς στερεὰν πέτραν καὶ

ἔγνων ὅτι οὐ μὴ αἰσχυνθῶ ὅτι ἐγγίζει ὁ

δικαιώσας με Τίς ὁ κρινόμενός μοι ἀντιστήτω

μοι ἅμακαὶ τίς ὁ κρινόμενός μοι ἐγγισάτω μοι

Ἰδοὺ Κύριος Κύριος βοηθήσει μοιτίς κακώσει

με ἰδοὺ πάντες ὑμεῖς ὡς ἱμάτιον

παλαιωθήσεσθε καὶ ὡς σὴς καταφάγεται

ὑμᾶς Τίς ἐν ὑμῖν ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον

ὑπακουσάτω τῆς φωνῆς τοῦ παιδὸς αὐτοῦ Οἱ

πορευόμενοι ἐν σκότει καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς

φῶς πεποίθατε ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου καὶ

ἀντιστηρισασθε ἐπὶ τῷ Θεῷ Ἰδοὺ πάντες

ὑμεῖς ὡς πῦρ καίετε καὶ κατισχύετε φλόγα

πορεύεσθε τῷ φωτὶ τοῦ πυρὸς ὑμῶν καὶ τῇ

φλογί ᾗ ἐξεκαύσατε δι ἐμὲ ἐγένετο ταῦτα

ὑμῖν ἐν λύπῃ κοιμηθήσεσθε

Πρὸς Ῥωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα

(Κεφ Ε 6-10)

Ἀδελφοί ἔτι Χριστός ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν

κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανε Μόλις

γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται ὑπὲρ γὰρ

τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν

Συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ

Θεός ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν

Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε Πολλῷ οὖν

μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ Αἵματι αὐτοῦ

σωθησόμεθα δι αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς Εἰ γὰρ

ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ

θανάτου τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ πολλῷ μᾶλλον

καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ

αὐτοῦ

apre le orecchie e io non mi rifiuto neacute contraddico Ho dato il dorso ai flagelli le guance agli schiaffi e non ho distolto il volto dalla vergogna degli sputi il Signore Dio egrave stato il mio aiuto Per questo non ho avuto vergogna ma ho reso il mio volto come dura pietra e so che non sarograve confuso percheacute egrave vicino colui che mi giustifica Chi vuol venire in giudizio con me Confrontiamoci

insieme Chi dunque vuol venire in giudizio con me Mi si avvicini Ecco il Signore Dio mi aiuteragrave Chi potragrave farmi del male Ecco che tutti voi invecchierete come un abito e la tignola vi divoreragrave Chi tra voi teme il Signore Ascolti la voce del suo servo Voi che camminate nella tenebra e non avete luce confidate nel nome del Signore e appoggiatevi a Dio Ecco voi tutti accendete un fuoco e alimentate la fiamma camminate alla luce del vostro fuoco e alla fiamma che avete acceso Da parte mia vi egrave accaduto tutto questo nel dolore voi vi addormenterete

Apostolo

Lettura dellrsquoepistola di Paolo ai Romani

(56-10)

ratelli mentre noi eravamo ancora peccatori Cristo morigrave per gli empi nel tempo stabilito Ora a stento si

trova chi sia disposto a morire per un giusto forse ci puograve essere chi ha il coraggio di morire per una persona dabbene Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi percheacute mentre eravamo ancora peccatori Cristo egrave morto per noi A maggior ragione ora giustificati per il suo sangue saremo salvati dallrsquoira per mezzo di lui Se infatti quandrsquoeravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo molto piugrave ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita

F

21

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον

ιε΄ 16 - 41

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ οἱ στρατιῶται ἀπήγαγον τὸν

Ἰησοῦν ἔσω τῆς αὐλῆς ὅ ἐστι πραιτώριον καὶ

συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν 17 καὶ

ἐνδύουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν

αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον 18 καὶ

ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν Χαῖρε ὁ βασιλεὺς

τῶν Ἰουδαίων 19 καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν

κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ καὶ

τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ 20 καὶ

ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν

πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ

ἴδια καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν

αὐτόν 21 Καὶ ἀγγαρεύουσι παράγοντά τινα

Σίμωνα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ ἀγροῦ τὸν

πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ρούφου ἵνα ἄρῃ τὸν

σταυρὸν αὐτοῦ 22 Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ

Γολγοθᾶν τόπον ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον

κρανίου τόπος 23 καὶ ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν

ἐσμυρνισμένον οἶνον ὁ δὲ οὐκ ἔλαβε 24 καὶ

σταυρώσαντες αὐτὸν διαμερίζονται τὰ ἱμάτια

αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον ἐπ αὐτὰ τίς τί

ἄρῃ 25 ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν

αὐτόν 26 καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ

ἐπιγεγραμμένη Ὁ βασιλεὺς τῶν

Ἰουδαίων 27 Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσι δύο

λῃστάς ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων

αὐτοῦ 28 καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα

καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη 29 Καὶ οἱ

παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν

κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες

Οὐὰ ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν

ἡμέραις οἰκοδομῶν 30 σῶσον σεαυτὸν καὶ

κατάβα ἀπὸ τοῦ σταυροῦ 31 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ

ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ

Vangelo secondo Marco

(1516-41)

n quel tempo i soldati condussero Gesugrave dentro il cortile cioegrave nel pretorio e convocarono tutta la

coorte Lo rivestirono di porpora e dopo aver intrecciato una corona di spine gliela misero sul capo Cominciarono poi a salutarlo Salve re dei giudei E gli percuotevano il capo con una canna gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano a lui Dopo averlo

schernito lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti poi lo condussero fuori per crocifiggerlo Allora costrinsero un tale che passava un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna padre di Alessandro e Rufo a portare la croce Condussero dunque Gesugrave al luogo del Golgota che significa luogo del cranio e gli offrirono vino mescolato con mirra ma egli non ne prese Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere Erano le nove del mattino quando lo crocifissero E lrsquoiscrizione con il motivo della condanna diceva Il re dei giudei Con lui crocifissero anche due ladroni uno alla sua destra e uno alla sinistra I passanti lo insultavano e scuotendo il capo esclamavano Ehi tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni salva te stesso scendendo dalla croce Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi facendosi beffe di lui dicevano Ha salvato altri non puograve salvare se stesso Il Cristo il re drsquoIsraele scenda ora dalla croce percheacute vediamo e crediamo E anche quelli che erano stati crocifissi con lui

I

22

τῶν γραμματέων ἔλεγον Ἄλλους ἔσωσεν

ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι 32 ὁ Χριστὸς ὁ

βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ

σταυροῦ ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν αὐτῷ

καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι αὐτῷ ὠνείδιζον

αὐτόν 33 Γενομένης δὲ ὥρας ἕκτης σκότος

ἐγένετο ἐφ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας

ἐνάτης 34 καὶ τῇ ὥρᾳ τῇ ἐνάτῃ ἐβόησεν ὁ

Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων Ἐλωῒ Ἐλωῒ λιμᾶ

σαβαχθανί ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον ὁ Θεός

μου ὁ Θεός μου εἰς τί με ἐγκατέλιπες 35 καί

τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον

Ἴδε Ἠλίαν φωνεῖ 36 δραμὼν δέ εἷς καὶ γεμίσας

σπόγγον ὄξους περιθεὶς τε καλάμῳ ἐπότιζεν

αὐτόν λέγων Ἄφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας

καθελεῖν αὐτόν 37 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν

μεγάλην ἐξέπνευσε 38 Καὶ τὸ καταπέτασμα

τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως

κάτω 39 Ἰδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς

ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτω κράξας

ἐξέπνευσεν εἶπεν Ἀληθῶς ὁ ἄνθρωπος

οὗτος υἱὸς ἦν Θεοῦ 40 Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες

ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι ἐν αἷς ἦν καὶ

Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ

Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆ μήτηρ καὶ

Σαλώμη 41 αἳ καὶ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ

ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ καὶ

ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς

Ἱεροσόλυμα

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν

Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ

Κοντάκιον

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

lo insultavano Venuto mezzogiorno si

fece buio su tutta la terra fino alle tre

del pomeriggio Alle tre Gesugrave gridograve

con voce forte Eloiacute eloiacute lemagrave

sabactagraveni che significa Dio mio Dio

mio percheacute mi hai abbandonato

Alcuni dei presenti udito ciograve

dicevano Ecco chiama Elia Uno corse

a inzuppare di aceto una spugna e

postala su una canna gli dava da bere

dicendo Aspettate vediamo se viene

Elia a toglierlo dalla croce Ma Gesugrave

dando un forte grido spirograve Il velo del

tempio si squarciograve in due dallrsquoalto in

basso Allora il centurione che gli stava

di fronte vistolo spirare in quel modo

disse Veramente questrsquouomo era

Figlio di Dio Crsquoerano anche alcune

donne che stavano ad osservare da

lontano tra le quali Maria di Magdala

Maria madre di Giacomo il minore e di

Ioses e Salome che lo seguivano e

servivano quando era ancora in Galilea

e molte altre che erano salite con lui a

Gerusalemme

Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro

Percheacute tuo egrave

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

V

23

Τό Κύριε ἐλέησον μ Ὁ ἐν παντὶ

καιρῷ Κύριε ἐλέησον γ Δόξα Καὶ νῦν

Τὴν τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου

εὐλόγησον Πάτερ ὁ Ἱερεύς ὁ Θεός

οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ τὴν παροῦσαν

Εὐχὴν

Δέσποτα Θεέ Πάτερ παντοκράτορ Κύριε Υἱὲ

μονογενές Ἰησοῦ Χριστὲ καὶ ἅγιον Πνεῦμα

μία Θεότης μία Δύναμις ἐλέησόν με τὸν

ἁμαρτωλόν καί οἷς ἐπίστασαι κρίμασι

σῶσόν με τὸν ἀνάξιον δοῦλόν σου ὅτι

εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων

Ἀμήν

ΩΡΑ ΕΚΤΗ

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν Κύριε ἐλέησον ιβ

Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ καὶ τοὺς

παρόντας Ψαλμούς

Ψαλμὸς νγ

Ὁ Θεός ἐν τῷ ὀνόματί σου σῶσόν με καὶ ἐν

τῇ δυνάμει σου κρινεῖς με ὁ Θεόςεἰσάκουσον

τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι τὰ ῥήματα τοῦ

στόματός μου ὅτι ἀλλότριοι ἐπανέστησαν

ἐπ ἐμέ καὶ κραταιοὶ ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου

καὶ οὐ προέθεντο τὸν Θεὸν ἐνώπιον αὐτῶν

Ἰδοὺ γὰρ ὁ Θεὸς βοηθεῖ μοι καὶ ὁ Κύριος

ἀντιλήπτωρ τῆς ψυχῆς μου Ἀποστρέψει τὰ

κακὰ τοῖς ἐχθροῖς μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου

ἐξολόθρευσον αὐτούς Ἑκουσίως θύσω σοι

ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί σου Κύριε ὅτι

ἀγαθόν ὅτι ἐκ πάσης θλίψεως ἐρρύσω με καὶ

ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου ἐπεῖδεν ὁ ὀφθαλμός μου

Kirie eleison (40) Tu che in ogni tempo Kirie eleison (3) Gloria E ora Piugrave venerabile Nel nome del Signore

benedici Padre Dio abbia pietagrave di noi

ovrano Dio Padre onnipotente

Signore Figlio unigenito Gesugrave Cristo e

Santo Spirito unica divinitagrave unica

potenza abbi pietagrave di me peccatore e con i

giudizi che tu sai salva me indegno tuo

servo percheacute tu sei benedetto nei secoli

dei secoli Amin

ORA SESTA

SALMO 53

Dio nel tuo nome salvami e nella

tua potenza giudicami

O Dio ascolta la mia preghiera porgi

lrsquoorecchio alle parole della mia bocca

Percheacute stranieri sono insorti contro di

me e violenti hanno cercato lrsquoanima mia

non hanno posto Dio davanti a loro

Ma ecco Dio mi aiuta e il Signore egrave il

sostegno dellrsquoanima mia

Ritorceragrave il male sui miei nemici nella

tua veritagrave fanne sterminio

Volontariamente ti offrirograve sacrifici

loderograve il tuo nome Signore percheacute egrave

buono

Percheacute da ogni tribolazione mi hai

liberato e il mio occhio ha dominato i

miei nemici

S

O

24

Ψαλμὸς ρλθ

Ἐξελοῦ με Κύριε ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ

ἀπὸ ἀνδρὸς ἀδίκου ῥῦσαί με Οἵ τινες

ἑλογίσαντο ἀδικίαν ἐν καρδίᾳ ὅλην τὴν

ἡμέραν παρετάσσοντο πολέμους Ἠκόνησαν

γλῶσσαν αὐτῶν ὡσεὶ ὄφεως ἰὸς ἀσπίδων

ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν Φύλαξόν με Κύριε ἐκ

χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ἀπὸ ἀνθρώπων ἀδίκων

ἐξελοῦ με οἵτινες διελογίσαντο τοῦ

ὑποσκελίσαι τὰ διαβήματά μου Ἔκρυψαν

ὑπερήφανοι παγίδα μοι καὶ σχοινίοις

διέτειναν παγίδα τοῖς ποσί μου ἐχόμενα

τρίβους σκάνδαλα ἔθεντό μοι Εἶπα τῷ

Κυρίῳ Θεός μου εἶ σύ ἐνώτισαι Κύριε τὴν

φωνὴν τῆς δεήσεώς μου Κύριε Κύριε

δύναμις τῆς σωτηρίας μου ἐπεσκίασας ἐπὶ

τὴν κεφαλήν μου ἐν ἡμέρᾳ πολέμου Μὴ

παραδῷς με Κύριε ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας μου

ἁμαρτωλῷ διελογίσαντο κατ ἐμοῦ μὴ

ἐγκαταλίπῃς με μή ποτε ὑψωθῶσιν Ἡ

κεφαλὴ τοῦ κυκλώματος αὐτῶν κόπος τῶν

χειλέων αὐτῶν καλύψει αὐτούς Πεσοῦνται ἐπ

αὐτοὺς ἄνθρακες ἐν πυρὶ καταβαλεῖς αὐτούς

ἐν ταλαιπωρίαις οὐ μὴ ὑποστῶσιν Ἀνὴρ

γλωσσώδης οὐ κατευθυνθήσεται ἐπὶ τῆς γῆς

ἄνδρα ἄδικον κακὰ θηρεύσει εἰς διαφθοράν

Ἔγνων ὅτι ποιήσει Κύριος τὴν κρίσιν τῶν

πτωχῶν καὶ τὴν δίκην τῶν πενήτων Πλὴν

δίκαιοι ἐξομολογήσονται τῷ ὀνόματί σου καὶ

κατοικήσουσιν εὐθεῖς σὺν τῷ προσώπῳ σου

Ψαλμὸς 90

Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου ἐν

σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται

Ἐρεῖ τῷ Κυρίῳ Ἀντιλήπτωρ μου εἶ καὶ

καταφυγή μου ὁ Θεός μου καὶ ἐλπιῶ ἐπ

αὐτόν ὅτι αὐτὸς ῥύσεταί σε ἐκ παγίδος

θηρευτῶν καὶ ἀπὸ λόγου ταραχώδους Ἐν

SALMO 139

trappami dallrsquouomo malvagio Signore liberami dallrsquouomo ingiusto percheacute hanno tramato ingiustizie nel

cuore tutto il giorno preparano guerre Hanno aguzzato la loro lingua come

quella di un serpente veleno di aspidi egrave sotto le loro labbra

Custodiscimi Signore dalla mano del peccatore strappami dagli uomini ingiusti percheacute hanno tramato di far inciampare i miei passi

Gli orgogliosi mi hanno nascosto un laccio e hanno teso funi come lacci ai miei piedi lungo il sentiero mi hanno posto un inciampo

Ho detto al Signore sei tu il mio Dio ascolta Signore la voce della mia supplica

Signore Signore potenza della mia salvezza hai adombrato il mio capo nel giorno della guerra

Non consegnarmi Signore al peccatore avido di me hanno tramato contro di me non abbandonarmi percheacute non si esaltino

Il capo dei loro raggiri la fatica delle loro labbra li copriragrave

Cadranno su di loro carboni di fuoco sulla terra li abbatterai con sciagure e non sussisteranno

Lrsquouomo linguacciuto non avragrave successo sulla terra i mali daranno la caccia allrsquouomo empio per distruggerlo

So che il Signore faragrave il giudizio del povero e difenderagrave la causa dei miseri

Certo i giusti celebreranno il tuo nome i retti dimoreranno con il tuo volto

SALMO 90

hi abita nellrsquoaiuto dellrsquoAltissimo dimoreragrave al riparo del Dio del cielo Diragrave al Signore Mio sostegno sei tu e

mio rifugio il mio Dio e spererograve in lui Poicheacute egli ti libereragrave dal laccio dei

cacciatori e dalla parola che sconvolge

S

C

25

τοῖς μεταφρένοις αὐτοῦ ἐπισκιάσει σοι καὶ

ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐλπιείς ὅπλῳ

κυκλώσει σε ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ οὐ φοβηθήσῃ

ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ ἀπὸ βέλους

πετομένου ἡμέρας ἀπὸ πράγματος ἐν σκότει

διαπορευομένου ἀπὸ συμπτώματος καὶ

δαιμονίου μεσημβρινοῦ Πεσεῖται ἐκ τοῦ

κλίτους σου χιλιάς καὶ μυριὰς ἐκ δεξιῶν σου

πρὸς σὲ δὲ οὐκ ἐγγιεῖ Πλὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς

σου κατανοήσεις καὶ ἀνταπόδοσιν

ἁμαρτωλῶν ὄψει ὅτι σύ Κύριε ἡ ἐλπίς μου

τὸν Ὕψιστον ἔθου καταφυγήν σου Οὐ

προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά καὶ μάστιξ οὐκ

ἐγγιεῖ ἐν τῷ σκηνώματί σου ὅτι τοῖς Ἀγγέλοις

αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε

ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου Ἐπὶ χειρῶν

ἀροῦσί σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον

τὸν πόδα σου Ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον

ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ

δράκοντα Ὅτι ἐπ ἐμὲ ἤλπισε καὶ ῥύσομαι

αὐτόν σκεπάσω αὐτόν ὅτι ἔγνω τὸ ὄνομά

μου Κεκράξεται πρός με καὶ ἐπακούσομαι

αὐτοῦ μετ αὐτοῦ εἰμι ἐν θλίψει ἐξελοῦμαι

αὐτόν καὶ δοξάσω αὐτόν Μακρότητα ἡμερῶν

ἐμπλήσω αὐτόν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν

μου

Δόξα Καὶ νῦν Ἀλληλούϊα γ Κύριε

ἐλέησον γ Δόξα

Τροπάριον Ἦχος β

Σωτηρίαν εἰργάσω ἐν μέσῳ τῆς γῆς Χριστε ὁ

Θεός ἐπὶ Σταυροῦ τὰς ἀχράντους σου χεῖρας

ἐξέτεινας ἐπισυνάγων πάντα τὰ ἔθνη

κράζοντα Κύριε δόξα σοι

Con le sue spalle ti adombreragrave e sotto le sue ali spererai la sua veritagrave ti circonderagrave di uno scudo

Non temerai lo spavento notturno la freccia che vola di giorno quanto si aggira nella tenebra lrsquoassalto del demonio meridiano

Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra ma a te non si avvicineragrave

Solo osserverai coi tuoi occhi e vedrai la retribuzione dei peccatori

Sei tu infatti la mia speranza Signore hai fatto dellrsquoAltissimo il tuo rifugio

Non si accosteragrave a te alcun male neacute flagello si avvicineragrave alla tua tenda

Percheacute per te comanderagrave ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie

Sulle loro mani ti porteranno percheacute non inciampi col tuo piede nel sasso

Sullrsquoaspide e sul basilisco camminerai e calpesterai il leone e il drago

Poicheacute in me ha sperato lo libererograve lo metterograve al riparo percheacute ha conosciuto il mio nome

Mi invocheragrave e lo esaudirograve con lui sono nella tribolazione lo scamperograve e lo glorificherograve

Lo colmerograve di lunghezza di giorni e gli mostrerograve la mia salvezza

Gloria Ora e sempre Amin Alliluia (3) Kyrie elegraveison (3)

Gloria

Tono 2

ai operato la salvezza in mezzo alla

terra o Cristo Dio Hai disteso sulla

croce le tue mani immacolate per

radunare tutte le genti che acclamano

Signore gloria a te

H

26

Καὶ νῦν Θεοτοκίον

Ὅτι οὐκ ἔχομεν παρρησίαν διὰ τὰ πολλὰ

ἡμῶν ἁμαρτήματα σὺ τὸν ἐκ σοῦ γεννηθέντα

δυσώπησον Θεοτόκε Παρθένε πολλὰ γὰρ

ἰσχύει δέησις Μητρὸς πρὸς εὐμένειαν

Δεσπότου Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν ἱκεσίας ἡ

πάνσεμνος ὅτι ἐλεήμων ἐστί καὶ σῴζειν

δυνάμενος ὁ καὶ παθεῖν ὑπὲρ ἡμῶν

καταδεξάμενος

Ἦχος πλ δ

Τάδε λέγει Κύριος τοῖς Ἰουδαίοις Λαός μου τί

ἐποίησά σοι ἢ τί σοι παρηνώχλησα τοὺς

τυφλούς σου ἐφώτισα τοὺς λεπρούς σου

ἐκαθάρισα ἄνδρα ὄντα ἐπὶ κλίνης

ἠνωρθωσάμην Λαός μου τί ἐποίησά σοι καὶ

τί μοι ἀνταπέδωκας ἀντὶ τοῦ μάννα χολήν

ἀντὶ τοῦ ὕδατος ὄξος ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με

σταυρῷ με προσηλώσατε οὐκέτι στέγω

λοιπόν καλέσω μου τὰ ἔθνη κᾀκεῖνά με

δοξάσουσι σὺν τῷ Πατρὶ καὶ Πνεύματι κᾀγὼ

αὐτοῖς δωρήσομαι ζωὴν τὴν αἰώνιον

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Στίχ Ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολήν καὶ εἰς

τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος

Οἱ νομοθέται τοῦ Ἰσραήλ Ἰουδαῖοι καὶ

Φαρισαῖοι ὁ χορὸς τῶν Ἀποστόλων βοᾷ

πρὸς ὑμᾶς Ἴδε ναός ὃν ὑμεῖς ἐλύσατε Ἴδε

ἀμνός ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε τάφῳ

παρεδώκατε ἀλλ ἐξουσίᾳ ἑαυτοῦ ἀνέστη Μὴ

πλανᾶσθε Ἰουδαῖοι αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐν

θαλάσσῃ σώσας καὶ ἐν ἐρήμῳ θρέψας αὐτός

ἐστιν ἡ ζωὴ καὶ τὸ φῶς καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ

Κόσμου

Ora e sempre

oicheacute non osiamo neppure parlare a causa dei nostri molti peccati supplica tu colui che da te egrave nato o

Theotokos puograve molto infatti la preghiera della Madre presso la compassione del Sovrano Non disprezzare o venerabilissima le suppliche dei peccatori percheacute egrave misericordioso e puograve salvarci colui che ha anche accettato di patire per noi

Quindi i seguenti idiogravemela Tono pl 4

osigrave dice il Signore ai giudei Popolo

mio che mai ti ho fatto O in che ti

ho contristato Ai tuoi ciechi ho dato

la luce i tuoi lebbrosi ho mondato ho

rimesso in piedi lrsquouomo costretto al letto

Popolo mio che mai ti ho fatto e che mi

hai dato tu in cambio Invece della manna

fiele invece dellrsquoacqua aceto invece di

amarmi voi mi avete inchiodato alla

croce non lo tollero piugrave chiamerograve le mie

genti ed esse mi daranno gloria insieme al

Padre e allo Spirito ed io donerograve loro la

vita eterna

E di nuovo lo stesso

Stico Mi hanno dato fiele in cibo nella

mia sete mi hanno abbeverato di aceto

O legulei di Israele giudei e farisei a

voi grida il coro degli apostoli Ecco il

tempio che avete distrutto ecco lrsquoagnello

che avete crocifisso lo avete consegnato

alla tomba ma per sua propria potenza egrave

risorto Non ingannatevi o giudei egrave lui

che vi ha salvati nel mare e vi ha nutriti

nel deserto egrave lui la vita e la luce e la pace

del mondo

P

C

27

Στίχ Σῶσόν με ὁ Θεός ὅτι εἰσήλθοσαν ὕδατα

ἕως ψυχῆς μου

Καὶ πάλιν τὸ αὐτό

Δόξα Ἦχος πλ α

Δεῦτε χριστοφόροι λαοὶ κατίδωμεν τί

συνεβουλεύσατο Ἰούδας ὁ προδότης σὺν

ἱερεῦσιν ἀνόμοις κατὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν

σήμερον ἔνοχον θανάτου τὸν ἀθάνατον

Λόγον πεποίηκαν καὶ Πιλάτῳ προδώσαντες

ἐν τόπῳ Κρανίου ἐσταύρωσαν καὶ ταῦτα

πάσχων ἐβόα ὁ Σωτὴρ ἡμῶν λέγων Ἄφες

αὐτοῖς Πάτερ τὴν ἁμαρτίαν ταύτην ὅπως

γνῶσι τὰ ἔθνη τὴν ἐκ νεκρῶν μου Ἀνάστασιν

Καὶ νῦν Πάλιν τὸ αὐτὸ

Προκείμενον Ἦχος δ

Κύριε ὁ Κύριος ἡμῶν ὡς θαυμαστὸν τὸ

ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ

Στίχ Ὅτι ἐπήρθη ἡ μεγαλοπρέπειά σου

ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν

Προφητείας Ἡσαϊου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ ΝΒ 13 - ΝΔ 1)

Τάδε λέγει Κύριος Ἰδοὺ συνήσει ὁ παῖς μου

καὶ ὑψωθήσεται καὶ δοξασθήσεται καὶ

μετεωρισθήσεται σφόδρα Ὃν τρόπον

ἐκστήσονται ἐπὶ σὲ πολλοί οὕτως ἀδοξήσει

ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τὸ εἶδός σου καὶ ἡ δόξα

σου ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπωνΟὕτω θαυμάσονται

ἔθνη πολλὰ ἐπ αὐτῷ καὶ συνέξουσι βασιλεῖς

τὸ στόμα αὐτῶν ὅτι οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ

αὐτοῦ ὄψονται καὶ οἳ οὐκ ἀκηκόασι

συνήσουσι Κύριε τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ

ἡμῶν καὶ ὁ βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη

Stico Salvami o Dio percheacute le acque

sono penetrate fino allrsquoanima mia

Di nuovo lo stesso

Gloria Tono pl 1

enite popoli portatori di Cristo

consideriamo ciograve che Giuda il

traditore ha macchinato contro il

nostro Salvatore con iniqui sacerdoti

oggi hanno dichiarato reo di morte il

Verbo immortale e dopo averlo

consegnato a Pilato lo hanno crocifisso

nel luogo del cranio tra questi patimenti

il nostro Salvatore diceva Padre

perdona loro questo peccato percheacute

conoscano le genti la mia risurrezione

dai morti

E ora Di nuovo lo stesso

Prokigravemenon Tono 4

ignore Signore nostro comrsquoegrave

ammirabile il tuo nome in tutta la

terra

Stico Percheacute egrave stata elevata la tua

magnificenza al di sopra dei cieli

Lettura della profezia di Isaia (5213-541)

osigrave dice il Signore Ecco il mio servo comprenderagrave e saragrave grandemente esaltato e glorificato Molti per te rimarranno sbigottiti percheacute proprio

cosigrave saragrave privato di gloria il tuo aspetto di fronte agli uomini e ti saragrave tolta ogni gloria tra i figli degli uomini Cosigrave stupiranno di lui molte genti e i re chiuderanno la bocca percheacute vedranno ciograve che di lui non era stato loro annunciato e quanti non lrsquoavevano udito comprenderanno Signore chi ha creduto al nostro annuncio E il braccio del Signore a chi egrave stato rivelato Abbiamo

V

S

C

28

Ἀνηγγείλαμεν ὡς παιδίον ἐναντίον αὐτοῦ ὡς

ῥίζα ἐν γῇ διψώσῃ Οὐκ ἔστιν εἶδος αὐτῷ

οὐδὲ δόξα καὶ εἴδομεν αὐτόν καὶ οὐκ εἶχεν

εἶδος οὐδὲ κάλλος ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ

ἄτιμον καὶ ἐκλεῖπον παρὰ πάντας τοὺς υἱοὺς

τῶν ἀνθρώπων Ἄνθρωπος ἐν πληγῇ ὤν καὶ

εἰδὼς φέρειν μαλακίαν ὅτι ἀπέστραπται τὸ

πρόσωπον αὐτοῦἠτιμάσθη καὶ οὐκ ἑλογίσθη

Οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ

ἡμῶν ὀδυνᾶται καὶ ἡμεῖς ἑλογισάμεθα αὐτὸν

εἶναι ἐν πόνῳ καὶ ἐν πληγῇ ὑπὸ Θεοῦ καὶ ἐν

κακώσει Αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη διὰ τὰς

ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ μεμαλάκισται διὰ τὰς

ἀνομίας ἡμῶν Παιδεία εἰρήνης ἡμῶν ἐπ

αὐτόν τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν

Πάντες ὡς πρόβατα ἐπλανήθημεν ἀνθρωπος

τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήθη Καὶ Κύριος

παρέδωκεν αὐτὸν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν καὶ

αὐτὸς διὰ τὸ κεκακῶσθαι οὐκ ἀνοίγει τὸ

στόμα αὐτοῦ Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη

καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος ἄφωνος

οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ Ἐν τῇ

ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη τὴν

δὲ γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται ὅτι αἵρεται

ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν

τοῦ λαοῦ μου ἤχθη εἰς θάνατον Καὶ δώσω

τοὺς πονηρούς ἀντὶ τῆς ταφῆς αὐτοῦ καὶ

τοὺς πλουσίους ἀντὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ὅτι

ἀνομίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν

τῷ στόματι αὐτοῦ καὶ βούλεται Κύριος

καθαρίσαι αὐτὸν ἀπὸ τῆς πληγῆς Ἐὰν δῶτε

περὶ ἁμαρτίας ἡ ψυχὴ ὑμῶν ὄψεται σπέρμα

μακρόβιον καὶ βούλεται Κύριος ἐν χειρὶ αὐτοῦ

ἀφελεῖν ἀπὸ τοῦ πόνου τῆς ψυχῆς αὐτοῦ

δεῖξαι αὐτῷ φῶς καὶ πλάσαι τῇ συνέσει

δικαιῶσαι δίκαιον εὖ δουλεύοντα πολλοῖς καὶ

τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν αὐτὸς ἀνοίσει Διὰ τοῦτο

portato un annuncio come un bambino davanti a lui come radice in terra assetata Egrave sfigurato senza gloria lo abbiamo visto ed era privo di forma e di bellezza anzi il suo aspetto era disonorato non era piugrave quello di qualsiasi altro figlio drsquouomo Un uomo colpito che ha imparato a portare la debolezza il suo volto ha suscitato disprezzo egrave stato disonorato non egrave stato

tenuto in nessun conto Costui porta i nostri peccati e per noi egrave nel dolore noi lo abbiamo considerato uno nella pena colpito nella disgrazia ma egrave stato ferito per i nostri peccati egrave stato reso debole a causa delle nostre iniquitagrave Egrave su di lui il castigo che ci ottiene pace dalle sue piaghe siamo stati guariti Noi tutti eravamo erranti come pecore ciascuno andava errante per la sua strada e il Signore ha consegnato lui per i nostri peccati ed egli maltrattato non apriva bocca Come pecora egrave stato condotto al macello come agnello muto davanti a chi lo tosa cosigrave egli non apriva bocca Nella sua umiliazione gli egrave stato tolto ogni diritto ma la sua generazione chi la descriveragrave Sigrave vien tolta dalla terra la sua vita per le iniquitagrave del mio popolo egrave stato condotto a morte Metterograve i malvagi di fronte alla sua tomba e i ricchi di fronte alla sua morte poicheacute egli non ha commesso iniquitagrave neacute vi egrave inganno nella sua bocca e il Signore vuole purificarlo dalla piaga Se fate offerte per il peccato la vostra anima vedragrave una discendenza longeva e il Signore vuole liberarlo dalla pena della sua anima mostrargli la luce plasmarlo nellrsquointelligenza giustificare un giusto che rende grande servizio a

tanti egli porteragrave i loro peccati Per questo faragrave eredi molti e divideragrave le spoglie dei fortipercheacute ha dato alla morte la sua vita ed egrave stato annoverato tra gli iniqui mentre egli ha portato i peccati di molti e per le loro iniquitagrave egrave stato

29

αὐτὸς κληρονομήσει πολλούς καὶ τῶν

ἰσχυρῶν μεριεῖ σκῦλα ἀνθ ὧν παρεδόθη εἰς

θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις

ἑλογίσθη καὶ αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν

ἀνήνεγκε καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν

παρεδόθη Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα

ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα ὅτι πολλὰ

τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης

τὸν ἄνδρα

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα

(Κεφ Β 11-18)

Ἀδελφοί ὁ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς

πάντες δι ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται

ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν λέγων Ἀπαγγελῶ

τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου ἐν μέσῳ

ἐκκλησίας ὑμνήσω σε Καὶ πάλιν Ἐγὼ ἔσομαι

πεποιθὼς ἐπ αὐτῷ Καὶ πάλιν Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ

τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός Ἐπεὶ οὖν τὰ

παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος καὶ

αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν ἵνα

διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος

ἔχοντα τοῦ θανάτου τοῦτ΄ ἔστι τὸν διάβολον

καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους ὅσοι φόβῳ θανάτου

διαπαντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας οὐ

γὰρ δήπου Ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται ἀλλὰ

σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται Ὅθεν

ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι

ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς Ἀρχιερεὺς

τὰ πρὸς τὸν Θεόν εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς

ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ ἐν ᾧ γάρ πέπονθεν αὐτὸς

πειρασθείς δύναται τοῖς πειραζομένοις

βοηθῆσαι

consegnato Gioisci o sterile che non

partorisci esplodi in grida tu che non

soffri doglie percheacute sono piugrave numerosi i

figli dellrsquoabbandonata di quelli della

maritata

Apostolo

Lettura dellrsquoepistola agli Ebrei (211-18)

ratelli colui che santifica e coloro che

sono santificati provengono tutti da

una stessa origine per questo non si

vergogna di chiamarli fratelli dicendo

Annunzierograve il tuo nome ai miei fratelli in

mezzo allrsquoassemblea canterograve le tue lodi e

ancora Io metterograve la mia fiducia in lui e

inoltre Eccoci io e i figli che Dio mi ha

dato Poicheacute dunque i figli hanno in

comune il sangue e la carne anchrsquoegli ne

egrave divenuto partecipe per ridurre

allrsquoimpotenza mediante la morte colui che

della morte ha il potere cioegrave il diavolo e

liberare cosigrave quelli che per timore della

morte erano soggetti a schiavitugrave per tutta

la vita Egli infatti non si prende cura

degli angeli ma della stirpe di Abramo si

prende cura Perciograve doveva rendersi in

tutto simile ai fratelli per diventare un

sommo sacerdote misericordioso e fedele

nelle cose che riguardano Dio allo scopo

di espiare i peccati del popolo Infatti

proprio per essere stato messo alla prova

ed avere sofferto personalmente egrave in

grado di venire in aiuto a quelli che

subiscono la prova

F

30

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν

κη΄ 32 - 49

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἤγοντο σὺν τῷ Ἰησοῦ καὶ

ἕτεροι δύο κακοῦργοι σὺν αὐτῷ

ἀναιρεθῆναι 33 Καὶ ὅτε ἀπῆλθον ἐπὶ τὸν

τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον ἐκεῖ

ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους ὃν

μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν 34 ὁ δὲ

Ἰησοῦς ἔλεγε Πάτερ ἄφες αὐτοῖς οὐ γὰρ

οἴδασι τί ποιοῦσι διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια

αὐτοῦ ἔβαλον κλῆρον 35 καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς

θεωρῶν ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες

σὺν αὐτοῖς λέγοντες Ἄλλους ἔσωσε σωσάτω

ἑαυτόν εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ τοῦ Θεοῦ ὁ

ἐκλεκτός 36 ἐνέπαιζον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ

στρατιῶται προσερχόμενοι καὶ ὄξος

προσφέροντες αὐτῷ 37 καὶ λέγοντες Εἰ σὺ εἶ ὁ

βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων σῶσον σεαυτόν 38 ἦν

δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη ἐπ αὐτῷ

γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ρωμαϊκοῖς καὶ

Ἑβραϊκοῖς οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν

Ἰουδαίων 39 Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων

κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων Εἰ σὺ εἶ

ὁ Χριστός σῶσον σεαυτὸν καὶ

ἡμᾶς 40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ

λέγων Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν ὅτι ἐν τῷ

αὐτῷ κρίματι εἶ 41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως ἄξια

γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν οὗτος δὲ

οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε 42 καὶ ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ

Μνήσθητί μου Κύριε ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ

βασιλείᾳ σου 43 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

Ἀμήν λέγω σοι σήμερον μετ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ

παραδείσῳ 44 ἦν δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ

σκότος ἐγένετο ἐφ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας

ἐνάτης τοῦ ἡλίου ἐκλειπόντος 45 καὶ ἐσχίσθη

τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον 46 καὶ

Vangelo secondo Luca

(2332-49)

n quel tempovenivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati Quando

giunsero al luogo detto Cranio lagrave crocifissero lui e i due malfattori uno a destra e lrsquoaltro a sinistra Gesugrave diceva Padre perdonali percheacute non sanno quello che fanno Dopo essersi poi divise le sue vesti le tirarono a sorte Il popolo stava a vedere i capi invece lo schernivano dicendo Ha salvato gli

altri salvi se stesso se egrave il Cristo di Dio il suo eletto Anche i soldati lo schernivano e gli si accostavano per porgergli dellrsquoaceto e dicevano Se tu sei il re dei giudei salva te stesso Crsquoera anche una scritta sopra il suo capo Questi egrave il re dei giudei Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava Non sei tu il Cristo Salva te stesso e anche noi Ma lrsquoaltro lo rimproverava Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena Noi giustamente percheacute riceviamo il giusto per le nostre azioni egli invece non ha fatto nulla di male E aggiunse Gesugrave ricordati di me quando entrerai nel tuo regno Gli rispose In veritagrave ti dico oggi sarai con me nel paradiso Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissograve e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio Il velo del tempio si squarciograve nel mezzo Gesugrave gridando a gran voce disse Padre nelle tue mani consegno il mio spirito Detto questo spirograve Visto ciograve che era accaduto il centurione glorificava Dio Veramente questrsquouomo era giusto Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo ripensando a quanto

I

31

φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπε Πάτερ

εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου

καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν 47 ἰδὼν δὲ ὁ

ἑκατόνταρχος τὸ γενόμενον ἐδόξασε τὸν Θεὸν

λέγων Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος

ἦν 48 καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι

ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην θεωροῦντες τὰ

γενόμενα τύπτοντες ἑαυτῶν τὰ στήθη

ὑπέστρεφον 49 εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ

γνωστοὶ αὐτοῦ ἀπὸ μακρόθεν καὶ γυναῖκες αἱ

συνακολουθήσασαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας

ὁρῶσαι ταῦτα

Ταχὺ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί

σου Κύριε ὅτι ἑπτωχεύσαμεν σφόδρα

βοήθησον ἡμῖν ὁ Θεός ὁ σωτὴρ ἡμῶν

ἕνεκεν τῆς δόξης τοῦ ὀνόματός σου Κύριε

ῥῦσαι ἡμᾶς καὶ ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν

ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ

Κοντάκιον

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρια ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

Κύριε ἐλέησον μ ὁ ἐν παντὶ καιρῷ

Κύριε ἐλέησον γ Δόξα Καὶ νῦν Τὴν

Τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον

Πάτερ Ὁ Ἱερεύς ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς

καὶ τὴν

era accaduto se ne tornavano percuotendosi il petto Tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano e cosigrave le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea osservando questi avvenimenti

E subito dopo il lettore

resto ci prevengano le tue

compassioni percheacute siamo impoveriti

allrsquoestremo aiutaci o Dio salvatore

nostro per la gloria del tuo nome liberaci

Signore e perdona i nostri peccati per

amore del tuo nome

Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro

Percheacute tuo egrave

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

Kirie eleison (40) Tu che in ogni tempo

Kirie eleison (3) Gloria E ora Piugrave venerabile Nel nome del Signore

benedici Padre Dio abbia pietagrave di noi

P

V

32

Εὐχὴν

Θεὲ καὶ Κύριε τῶν δυνάμεων καὶ πάσης

κτίσεως δημιουργέ ὁ διὰ σπλάγχνα

ἀνεικάστου ἐλέους σου τὸν μονογενῆ σου

Υἱόν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν

καταπέμψας ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ γένους ἡμῶν

καὶ διὰ τοῦ τιμίου αὐτοῦ Σταυροῦ τὸ

χειρόγραφον τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν διαρρήξας

καὶ θριαμβεύσας ἐν αὐτῷ τὰς ἀρχὰς καὶ

ἐξουσίας τοῦ σκότους αὐτός Δέσποτα

φιλάνθρωπε πρόσδεξαι καὶ ἡμῶν τῶν

ἁμαρτωλῶν τὰς εὐχαριστηρίους ταύτας καὶ

ἱκετηρίους ἐντεύξεις καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ

παντὸς ὀλεθρίου καὶ σκοτεινοῦ

παραπτώματος καὶ πάντων τῶν κακῶσαι

ἡμᾶς ζητούντων ὁρατῶν καὶ ἀοράτων

ἐχθρῶν Καθήλωσον ἐκ τοῦ φόβου σου τὰς

σάρκας ἡμῶν καὶ μὴ ἐκκλίνῃς τὰς καρδίας

ἡμῶν εἰς λόγους ἢ εἰς λογισμοὺς

πονηρίας ἀλλὰ τῷ πόθῳ σου τρῶσον

ἡμῶν τὰς ψυχάς ἵνα πρὸς σὲ διαπαντὸς

ἀτενίζοντες καὶ τῷ παρὰ σοῦ φωτὶ

ὁδηγούμενοι σὲ τὸ ἀπρόσιτον καὶ ἀΐδιον

κατοπτεύοντες φῶς ἀκατάπαυστόν σοι τὴν

ἐξομολόγησιν καὶ εὐχαριστίαν ἀναπέμπομεν

τῷ ἀνάρχῳ Πατρὶ σὺν τῷ μονογενεῖ σου Υἱῷ

καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου

Πνεύματι νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

αἰώνων Ἀμήν

Preghiera di san Basilio il Grande

io e Signore delle Potenze e

Creatore di tutte le cose che per

la misericordia della tua bontagrave

senza limiti hai inviato il tuo figlio

unigenito nostro Signore Gesugrave Cristo

per la salvezza del genere umano e

che per la sua Croce veneranda hai

lacerato il libro dei nostri peccati e su

di essa hai soggiogato i principati e le

potestagrave delle tenebre tu Signore

amico degli uomini ricevi anche da

noi peccatori preghiere di

ringraziamento e suppliche Liberaci

da ogni colpa letale e tenebrosa e da

tutti i nemici visibili ed invisibili che

cercano di nuocerci configgi nel tuo

timore la nostra carne non permettere

che i nostri cuori declinino in parole o

pensieri maligni ma ferisci col tuo

amore le nostre anime affincheacute

guardando sempre verso di te guidati

dalla tua luce e contemplando in te la

luce inaccessibile ed eterna ti

rivolgiamo lodi e ringraziamenti

incessanti Padre senza principio

insieme col tuo unigenito Figlio e col

santissimo buono vivificante tuo

Spirito ora e sempre e nei secoli dei

secoli Amin

D

33

ΩΡΑ ΕΝΑΤΗ

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν Δεῦτε

προσκυνήσωμεν γ καὶ τοὺς ἑπομενους

ψαλμούς

Ψαλμὸς ξη

Σῶσόν με ὁ Θεός ὅτι εἰσήλθοσαν ὕδατα ἕως

ψυχῆς μου Ἐνεπάγην εἰς ἰλὺν βυθοῦ καὶ οὐκ

ἔστιν ὑπόστασις ἦλθον εἰς τὰ βάθη τῆς

θαλάσσης καὶ καταιγὶς κατεπόντισέ με

Ἐκοπίασα κράζων ἑβραγχίασεν ὁ λάρυγξ

μου ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ

ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸν Θεόν μου Ἐπληθύνθησαν

ὑπὲρ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς μου οἱ μισοῦντές

με δωρεάν Ἐκραταιώθησαν οἱ ἐχθροί μου οἱ

ἐκδιώκοντές με ἀδίκως ἃ οὐχ ἥρπαζον τότε

ἀπετίννυον ὁ Θεός σὺ ἔγνως τὴν ἀφροσύνην

μου καὶ αἱ πλημμέλειαί μου ἀπὸ σοῦ οὐκ

ἀπεκρύβησαν Μὴ αἰσχυνθείησαν ἐπ ἐμὲ οἱ

ὑπομένοντές σε Κύριε Κύριε τῶν δυνάμεων

μηδὲ ἐντραπείησαν ἐπ ἐμὲ οἱ ζητοῦντές σε ὁ

Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ ὅτι ἕνεκά σου ὑπήνεγκα

ὀνειδισμόν ἐκάλυψεν ἐντροπὴ τὸ πρόσωπόν

μου Ἀπηλλοτριωμένος ἐγενήθην τοῖς

ἀδελφοῖς μου καὶ ξένος τοῖς υἱοῖς τῆς μητρός

μου Ὅτι ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου κατέφαγέ με

καὶ οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε

ἐπέπεσον ἐπ ἐμέ Καὶ συνεκάλυψα ἐν νηστείᾳ

τὴν ψυχήν μου καὶ ἐγενήθη εἰς ὀνειδισμοὺς

ἐμοί Καὶ ἐθέμην τὸ ἔνδυμά μου σάκκον καὶ

ἐγενόμην αὐτοῖς εἰς παραβολήν Κατ ἐμοῦ

ἠδολέσχουν οἱ καθήμενοι ἐν πύλαις καὶ εἰς

ἐμὲ ἔψαλλον οἱ πίνοντες οἶνον Ἐγὼ δὲ τῇ

προσευχῇ μου πρὸς σέ Κύριε καιρὸς

εὐδοκίας Ὁ Θεός ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους

ORA NONA

Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro Percheacute tuo egrave Kirie eleison (12) Gloria E

ora Venite prostriamoci

SALMO 68

alvami o Dio percheacute le acque sono penetrate fino allrsquoanima mia Sono stato confitto nella melma

dellrsquoabisso e non crsquoegrave appoggio Sono sceso nella profonditagrave del mare e

la tempesta mi ha sommerso Mi sono affaticato nel gridare si egrave fatta

rauca la mia gola si sono consumati i miei occhi a sperare nel mio Dio

Si sono moltiplicati piugrave dei capelli del mio capo quelli che mi odiano senza ragione

Si sono rafforzati i miei nemici che mi perseguitano ingiustamente ciograve che non ho rubato allora pagavo

O Dio tu conosci la mia stoltezza e le mie colpe non ti sono nascoste

Non arrossiscano di me quelli che

tanto ti attendono Signore Signore delle schiere Di me non si vergognino quelli che ti cercano Dio drsquoIsraele

Per te infatti ho sopportato il disonore la vergogna ha coperto il mio volto

Sono divenuto come uno straniero per i miei fratelli e come un forestiero per i figli di mia madre

Lo zelo della tua casa mi ha divorato e sono ricaduti su di me gli scherni di quelli che ti insultano

Ho piegato nel digiuno lrsquoanima mia e mi egrave stato motivo di vergogna

Ho messo come veste un cilicio e sono divenuto per loro una favola

Contro di me sparlavano quelli che sedevano alla porta e mi canzonavano i bevitori di vino

S

34

σου ἐπάκουσόν μου ἐν ἀληθείᾳ τῆς σωτηρίας

σου Σῶσόν με ἀπὸ πηλοῦ ἵνα μὴ ἐμπαγῶ

ῥυσθείην ἐκ τῶν μισούντων με καὶ ἐκ τῶν

βαθέων τῶν ὑδάτων Μή με καταποντισάτω

καταιγὶς ὕδατος μηδὲ καταπιέτω με βυθός

μηδὲ συσχέτω ἐπ ἐμὲ φρέαρ τὸ στόμα αὐτοῦ

Εἰσάκουσόν μου Κύριε ὅτι χρηστὸν τὸ ἔλεός

σου κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου

ἐπίβλεψον ἐπ ἐμέ Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ

πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου ὅτι

θλίβομαι ταχὺ ἐπάκουσόν μου Πρόσχες τῇ

ψυχῇ μου καὶ λύτρωσαι αὐτήν ἕνεκα τῶν

ἐχθρῶν μου ῥῦσαί με Σὺ γὰρ γινώσκεις τὸν

ὀνειδισμόν μου καὶ τὴν αἰσχύνην μου καὶ τὴν

ἐντροπήν μου Ἐναντίον σου πάντες οἱ

θλίβοντές μεὀνειδισμὸν προσεδόκησεν ἡ

ψυχὴ μου καὶ ταλαιπωρίαν Καὶ ὑπέμεινα

συλλυπούμενον καὶ οὐχ ὑπῆρξε καὶ

παρακαλοῦντας καὶ οὐχ εὗρον Καὶ ἔδωκαν

εἰς τὸ βρῶμά μου χολήν καὶ εἰς τὴν δίψαν μου

ἐπότισάν με ὄξοςΓενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν

ἐνώπιον αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς

ἀνταπόδοσιν καὶ εἰς σκάνδαλον

Σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ

βλέπειν καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διαπαντὸς

σύγκαμψον Ἔκχεον ἐπ αὐτοὺς τὴν ὀργήν

σου καὶ ὁ θυμὸς τῆς ὀργῆς σου καταλάβοι

αὐτούς Γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτῶν

ἠρημωμένη καὶ ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν μὴ

ἔστω ὁ κατοικῶν Ὅτι ὃν σὺ ἐπάταξας αὐτοὶ

κατεδίωξαν καὶ ἐπὶ τὸ ἄλγος τῶν τραυμάτων

μου προσέθηκαν Πρόσθες ἀνομίαν ἐπὶ τῇ

ἀνομίᾳ αὐτῶν καὶ μὴ εἰσελθέτωσαν ἐν

δικαιοσύνῃ σου Ἐξαλειφθήτωσαν ἐκ βίβλου

ζώντων καὶ μετὰ δικαίων μὴ γραφήτωσαν

Πτωχὸς καὶ ἀλγῶν εἰμι ἐγώ ἡ σωτηρία σου ὁ

Θεός ἀντιλάβοιτό μου Αἰνέσω τὸ ὄνομα τοῦ

Ma io rivolgo a te Signore la mia preghiera egrave il tempo della tua benevolenza

Ascoltami o Dio nellrsquoabbondanza della tua misericordia nella veritagrave della tua salvezza

Salvami dal fango percheacute non vi resti confitto che io sia liberato da chi mi odia e dal profondo delle acque

Non mi sommerga la tempesta delle

acque non mi divori lrsquoabisso e il pozzo non serri su di me la sua bocca

Ascoltami Signore percheacute benefica egrave la tua misericordia secondo la moltitudine delle tue compassioni china su di me lo sguardo

Non distogliere il tuo volto dal tuo figlio percheacute sono tribolato presto esaudiscimi

Volgiti allrsquoanima mia e liberala liberami a causa dei miei nemici

Tu infatti conosci il mio disonore la mia confusione e la mia vergogna

Davanti a te sono tutti i miei oppressori lrsquoanima mia ha aspettato disonore e sventura

Ho tanto atteso chi soffrisse con me e non crsquoera un consolatore e non lrsquoho trovato

E mi hanno dato in cibo del fiele e nella mia sete mi hanno abbeverato di aceto

Sia la loro mensa dinanzi a loro un laccio retribuzione e inciampo

Siano ottenebrati i loro occhi da non vedere e tu piega per sempre il loro dorso

Riversa su di loro la tua ira e lo sdegno della tua ira li afferri

La loro abitazione sia ridotta a un deserto e non ci sia chi abiti nelle loro

tende Poicheacute colui che tu hai percosso essi

lrsquohanno perseguitato e al dolore delle mie ferite ne hanno aggiunto ancora

Aggiungi iniquitagrave alla loro iniquitagrave e non entrino nella tua giustizia

35

Θεοῦ μου μέτ ᾠδῆς μεγαλυνῶ αὐτὸν ἐν

αἰνέσειΚαὶ ἀρέσει τῷ Θεῷ ὑπὲρ μόσχον νέον

κέρατα ἐκφέροντα καὶ ὁπλάς Ἰδέτωσαν

πτωχοί καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐκζητήσατε τὸν

Θεόν καὶ ζήσεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν Ὅτι

εἰσήκουσε τῶν πενήτων ὁ Κύριος καὶ τοὺς

πεπεδημένους αὐτοῦ οὐκ ἐξουδένωσεν

Αἰνεσάτωσαν αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ

θάλασσα καὶ πάντα τὰ ἕρποντα ἐν αὐτῇ Ὅτι ὁ

Θεὸς σώσει τὴν Σιών καὶ οἰκοδομηθήσονται

αἱ πόλεις τῆς Ἰουδαίας Καὶ κατοικήσουσιν

ἐκεῖ καὶ κληρονομήσουσιν αὐτήν Καὶ τὸ

σπέρμα τῶν δούλων σου καθέξουσιν αὐτήν

καὶ οἱ ἀγαπῶντες τὸ ὄνομά σου

κατασκηνώσουσιν ἐν αὐτῇ

Ψαλμὸς ξθ

Ὁ Θεός εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε

εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι σπεῦσονΑἰσχυνθήτωσαν

καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν

μου Ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ

καταισχυνθήτωσαν οἱ βουλόμενοί μοι κακά

Ἀποστραφήτωσαν παραυτίκα αἰσχυνόμενοι οἱ

λέγοντές μοι Εὖγε εὖγε Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ

εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές

σε ὁ Θεός καὶ λεγέτωσαν διαπαντός

Μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος οἱ ἀγαπῶντες τὸ

σωτήριόν σου Ἐγὼ δὲ πτωχός εἰμι καὶ πένης

Ὁ Θεός βοήθησόν μοι Βοηθός μου καὶ

ῥύστης μου εἶ σύ Κύριε μὴ χρονίσῃς

Ψαλμὸς πε

Κλῖνον Κύριε τὸ οὖς σου καὶ ἐπάκουσόν

μου ὅτι πτωχὸς καὶ πένης εἰμὶ ἐγώ Φύλαξον

τὴν ψυχήν μου ὅτι ὅσιός εἰμι σῶσον τὸν

Siano cancellati dal libro dei viventi e non siano scritti con i giusti

Povero e sofferente sono io e la salvezza del tuo volto mi ha soccorso

Loderograve il nome del mio Dio col canto lo magnificherograve con la lode

E piaceragrave a Dio piugrave di un giovenco che mette corna e unghie

Vedano i poveri e ne gioiscano cercate Dio e vivrete

Il Signore infatti ha ascoltato i poveri e non ha disprezzato i suoi che erano in ceppi

Lo lodino i cieli e la terra il mare e quanto brulica in essi

Poicheacute Dio salveragrave Sion e saranno riedificate le cittagrave della Giudea vi abiteranno e le erediteranno

La discendenza dei suoi servi la possederagrave e gli amanti del suo nome vi dimoreranno

SALMO 69

Dio volgiti in mio aiuto Signore affrettati ad aiutarmi Siano confusi e svergognati quelli

che cercano lrsquoanima mia siano respinti indietro e restino confusi quelli che vogliono per me il male

Siano respinti allrsquoistante confusi quelli che mi dicono Bene bene

Esultino e gioiscano in te tutti quelli che ti cercano e dicano sempre Sia magnificato Dio quelli che amano la tua salvezza

Ma io sono povero e misero o Dio aiutami mio aiuto e mio liberatore sei tu Signore non tardare

SALMO 85

iega Signore il tuo orecchio e

ascoltami percheacute io sono povero e misero

O

P

36

δοῦλόν σου ὁ Θεός μου τόν ἐλπίζοντα ἐπὶ

σὲ Ἐλέησόν με Κύριε ὅτι πρὸς σὲ

κεκράξομαι ὅλην τὴν ἡμέραν εὔφρανον τὴν

ψυχὴν τοῦ δούλου σου ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν

ψυχήν μου Ὅτι σύ Κύριε χρηστός καὶ

ἐπιεικής καὶ πολυέλεος πᾶσι τοῖς

ἐπικαλουμένοις σε Ἐνώτισαι Κύριε τὴν

προσευχήν μου καὶ πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς

δεήσεώς μου Ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου

ἐκέκραξα πρὸς σέ ὅτι ἐπήκουσάς μου Οὐκ

ἔστιν ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς Κύριε καὶ οὐκ ἔστι

κατὰ τὰ ἔργα σου Πάντα τὰ ἔθνη ὅσα

ἐποίησας ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν

ἐνώπιόν σου Κύριε καὶ δοξάσουσι τὸ ὄνομά

σου Ὅτι μέγας εἶ σύ καὶ ποιῶν θαυμάσια σὺ

εἶ Θεὸς μόνος Ὁδήγησόν με Κύριε ἐν τῇ

ὁδῷ σου καὶ πορεύσομαι ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου

εὐφρανθήτω ἡ καρδία μου τοῦ φοβεῖσθαι τὸ

ὄνομά σου Ἐξομολογήσομαί σοι Κύριε ὁ

Θεός μου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου καὶ δοξάσω τὸ

ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα Ὅτι τὸ ἔλεός σου

μέγα ἐπ ἐμέ καὶ ἐρρύσω τὴν ψυχήν μου ἐξ

ᾍδου κατωτάτου Ὁ Θεός παράνομοι

ἐπανέστησαν ἐπ ἐμέ καὶ συναγωγὴ κραταιῶν

ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου καὶ οὐ προέθεντό

σε ἐνώπιον αὐτῶν Καὶ σύ Κύριε ὁ Θεός μου

οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων μακρόθυμος καὶ

πολυέλεος καὶ ἀληθινός Ἐπίβλεψον ἐπ ἐμέ

καὶ ἐλέησόν με δὸς τὸ κράτος σου τῷ παιδί

σου καὶ σῶσον τὸν υἱὸν τῆς παιδίσκης σου

Ποίησον μετ ἐμοῦ σημεῖον εἰς ἀγαθόν καὶ

ἰδέτωσαν οἱ μισοῦντές μεκαὶ αἰσχυνθήτωσαν

ὅτι σύ Κύριε ἐβοήθησάς μοι καὶ

παρεκάλεσάς με

Δόξα Καὶ νῦν Ἀλληλούϊα γ Κύριε

ἐλέησον γ Δόξα

Custodisci la mia anima percheacute sono

santo salva il tuo servo o Dio che spera in te

Pietagrave di me Signore percheacute a te griderograve tutto il giorno

Rallegra lrsquoanima del tuo servo percheacute a te Signore ho levato lrsquoanima mia

Percheacute tu Signore sei soave e clemente e ricco di misericordia per tutti quelli che ti invocano

Porgi lrsquoorecchio Signore alla mia preghiera e volgiti alla voce della mia supplica

Nel giorno della mia tribolazione ho gridato a te percheacute tu mi hai esaudito

Non crsquoegrave nessuno simile a te fra gli dei Signore e non crsquoegrave niente come le opere tue

Tutte le genti che hai fatto verranno e si prostreranno davanti a te Signore e glorificheranno il tuo nome

Percheacute grande tu sei e fai meraviglie tu sei il grande il solo Dio

Guidami Signore nella tua via e camminerograve nella tua veritagrave gioisca il mio cuore nel temere il tuo nome

Ti celebrerograve Signore Dio mio con tutto il mio cuore e glorificherograve il tuo nome in eterno

Poicheacute la tua misericordia egrave grande su di me e hai liberato lrsquoanima mia dal piugrave profondo degli inferi

O Dio i trasgressori sono insorti contro di me e una turba di violenti ha cercato lrsquoanima mia e non hanno posto te davanti a loro

Ma tu Signore Dio sei compassionevole e misericordioso longanime e ricco di misericordia e verace

Guarda su me e abbi pietagrave di me dagrave la tua forza al tuo servo e salva il figlio della tua ancella

Farsquo con me un segno per il bene e vedano i miei odiatori e siano confusi percheacute tu Signore mi hai soccorso e consolato

Gloria Ora e sermpre Alliluia (3) Kirie

eleison (3) Gloria

37

Τροπάριον Ἦχος πλ δ

Βλέπων ὁ Ληστὴς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἐπὶ

Σταυροῦ κρεμάμενον ἔλεγεν Εἰ μὴ Θεὸς

ὑπῆρχε σαρκωθείς ὁ σὺν ἡμῖν σταυρωθείς

οὐκ ἂν ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας ἐναπέκρυψεν

οὐδὲ ἡ γῆ σειομένη ἐκυμαὶνετο Ἀλλ ὁ

πάντων ἀνεχόμενος Μνήσθητί μου Κύριε ἐν

τῇ Βασιλείᾳ σου

Καὶ νῦν Θεοτοκίον

Ὁ δι ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου καὶ

σταύρωσιν ὑπομείνας Ἀγαθέ Ὁ θανάτῳ τὸν

θάνατον σκυλεύσας καὶ Ἔγερσιν δείξας ὡς

Θεός μὴ παρίδῃς οὓς ἔπλασας τῇ χειρί σου

δεῖξον τὴν φιλανθρωπίαν σου ἐλεῆμον δέξαι

τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν

ὑπερ ἡμῶν καὶ σῶσον Σωτὴρ ἡμῶν λαὸν

ἀπεγνωσμένον

Ἦχος βαρὺς

Θάμβος ἦν κατιδεῖν τὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς

Ποιητήν ἐπὶ Σταυροῦ κρεμάμενον ἥλιον

σκοτισθέντα τὴν ἡμέραν δὲ πάλιν εἰς νύκτα

μετελθοῦσαν καὶ τὴν γῆν ἐκ τάφων

ἀναπέμπουσαν σώματα νεκρῶν μεθ ὧν

προσκυνοῦμέν σε σῶσον ἡμᾶς

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Στίχ Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ

ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον

Tono pl 4

edendo pendere dalla croce lrsquoautore della vita il ladrone diceva Se non fosse Dio incarnato costui che con

noi egrave crocifisso il sole non avrebbe nascosto i suoi raggi neacute la terra scuotendosi avrebbe sussultato Tu dunque che tutto sopporti ricordati di me Signore nel tuo regno

E ora Amigraven

u che per noi sei nato dalla Vergine e ti sei sottoposto alla crocifissione o buono con la morte hai spogliato la

morte e come Dio hai manifestato la risurrezione non trascurare coloro che con la tua mano hai plasmato mostra o misericordioso il tuo amore per gli uomini accogli mentre intercede per noi la Theotokos che ti ha partorito e salva o Salvatore nostro il popolo che non ha piugrave speranza

Quindi i seguenti idiogravemela Tono grave

uale sbigottimento vedere il Creatore

del cielo e della terra pendere dalla

croce il sole che si oscurava il giorno

che di nuovo si mutava in notte e la terra

che faceva risalire dalle tombe corpi di

morti con essi noi ti adoriamo o Cristo

salvaci

E di nuovo lo stesso

Stico Si sono divisi le mie vesti e sulla

mia tunica hanno gettato la sorte

V

T

Q

38

Ἦχος β

Ὅτε σὲ Σταυρῷ προσήλωσαν παράνομοι τὸν

Κύριον τῆς δόξης ἐβόας πρὸς αὐτούς τί ὑμᾶς

ἐλύπησα ἢ ἐν τίνι παρώργισα πρὸ ἐμοῦ τίς

ὑμᾶς ἐρρύσατο ἐκ θλίψεως καὶ νῦν τί μοι

ἀνταποδίδοτε πονηρὰ ἀντὶ ἀγαθῶν ἀντὶ

στύλου πυρὸς Σταυρῷ με προσηλώσατε ἀντὶ

νεφέλης τάφον μοι ὠρύξατε ἀντὶ τοῦ μάννα

χολὴν μοι προσηνέγκατε ἀντὶ τοῦ ὕδατος

ὄξος με ἐποτίσατε Λοιπὸν καλῶ τὰ ἔθνη

κᾀκεῖνά με δοξάσουσι σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ

Πνεύματι

Στίχ Ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολήν καὶ εἰς

τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Δόξα Καὶ νῦν Ἦχος πλ β

Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν

γῆν κρεμάσας (ἐκ γ ) Στέφανον ἐξ

ἀκανθῶν περιτίθεται ὁ τῶν Ἀγγέλων

Βασιλεύς Ψευδὴ πορφύραν περιβάλλεται ὁ

περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις

Ῥάπισμα κατεδέξατο ὁ ἐν Ἰορδάνῃ

ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ Ἥλοις προσηλώθη ὁ

Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας Λόγχῃ ἐκεντήθη ὁ

Υἱὸς τῆς Παρθένου Προσκυνοῦμέν σου τὰ

Πάθη Χριστέ (ἐκ γ) Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν

ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν

Προκείμενον Ἦχος πλ β

Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἔστι Θεός

Στίχ Οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα οὐκ ἔστιν

ἕως ἑνός

Tono 2

Quando gli iniqui inchiodarono alla croce il Signore della gloria egli gridava loro in che vi ho contristati in che vi ho irritati Chi prima di me vi ha liberati dalla tribolazione Ed ora che mi rendete in cambio Malvagitagrave in luogo di benefici in cambio della colonna di fuoco mi avete inchiodato alla croce in cambio della nube mi avete scavato una tomba in cambio della manna mi avete offerto fiele in cambio dellrsquoacqua mi avete fatto bere aceto chiamerograve dunque le genti ed esse mi glorificheranno insieme al Padre e al santo Spirito

Stico Mi hanno dato fiele in cibo nella

mia sete mi hanno abbeverato di aceto

Di nuovo lo stesso

Gloria E ora Tono pl 2

ggi egrave appeso al legno colui che ha

appeso la terra sulle acque (3) oggi

il Re degli angeli egrave cinto di una

corona di spine oggi egrave avvolto di una

finta porpora colui che avvolge il cielo di

nubi riceve uno schiaffo colui che nel

Giordano ha liberato Adamo egrave

inchiodato con chiodi lo Sposo della

Chiesa egrave trafitto da una lancia il Figlio

della Vergine Adoriamo o Cristo i tuoi

patimenti (3) mostraci anche la tua

gloriosa risurrezione

Questo tropario si recita piamente a gran voce

davanti al crocifisso e subito ripreso dai cori

versetto per versetto

Prokigravemenon Tono pl 2

a detto lrsquoinsensato nel suo cuore

Non crsquoegrave Dio

Stico Non crsquoegrave chi faccia il bene non

ce nrsquoegrave neppure uno

O

H

39

Προφητείας Ἱερεμίου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ ΙΑ 18-23 ΙΒ 1-5 9-11 14-15)

Κύριε γνώρισόν μοι καὶ γνώσομαι Τότε

εἶδον τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν ἐγὼ δέ ὡς

ἀρνίον ἄκακον ἀγόμενον τοῦ θύεσθαι οὐκ

ἔγνωνἘπ ἐμὲ ἑλογίσαντο λογισμόν πονηρόν

λέγοντες Δεῦτε καὶ ἐμβάλωμεν ξύλον εἰς τὸν

ἄρτον αὐτοῦ καὶ ἐκτρίψωμεν αὐτὸν ἀπὸ γῆς

ζώντων καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῇ

ἔτι Κύριε τῶν δυνάμεων κρίνων δίκαια

δοκιμάζων νεφρούς καὶ καρδίας ἴδοιμι τὴν

παρὰ σοῦ ἐκδίκησιν ἐν αὐτοῖς ὅτι πρὸς σὲ

ἀπεκάλυψα τὸ δικαίωμά μου Διὰ τοῦτο τάδε

λέγει Κύριος ἐπὶ τοὺς ἄνδρας Ἀναθώθ τοὺς

ζητοῦντας τὴν ψυχήν μου τοὺς λέγοντας οὐ

μὴ προφητεύσῃς ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου εἰ

δὲ μή ἀποθάνῃ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν Ἰδοὺ

ἐγὼ ἐπισκέψομαι ἐπ αὐτούς οἱ νεανίσκοι

αὐτῶν ἐν μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται καὶ οἱ υἱοὶ

αὐτῶν καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν τελευτήσουσιν

ἐν λιμῷ καὶ ἐγκατάλειμμα οὐκ ἔσται αὐτῶν

ὅτι ἐπάξω κακὰ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν

Ἀναθώθ ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέψεως αὐτῶν

Δίκαιος εἶ Κύριε ὅτι ἀπολογήσομαι πρὸς σέ

πλὴν κρίματα λαλήσω πρὸς σέ Τι ὅτι ὁδὸς

ἀσεβῶν εὐοδοῦται εὐθήνησαν πάντες οἱ

ἀθετοῦντες ἀθετήματα ἐφύτευσας αὐτούς καὶ

ἐρριζώθησαν ἐτεκνοποιήσαντο καὶ ἐποίησαν

καρπόν ἐγγὺς εἶ σὺ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ

πόρρω ἀπὸ τῶν νεφρῶν αὐτῶν Καὶ σύ

Κύριε γινώσκεις με οἶδας με καὶ

δεδοκίμακας τὴν καρδίαν μου ἐναντίον σου

ἄθροισον αὐτοὺς ὥσπερ πρόβατα εἰς

σφαγήν ἅγνισον αὐτοὺς εἰς ἡμέραν σφαγῆς

αὐτῶν Ἕως πότε πενθήσει ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ

χόρτος τοῦ ἀγροῦ ξηρανθήσεται ἀπὸ κακίας

τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ ἠφανίσθησαν

Lettura della profezia di Geremia

(1118-23 121-5 9-1114s)

Signore fammi conoscere e conoscerograve Vidi allora le loro imprese E io ero come un agnello innocente condotto ad essere

sgozzato e non sapevo Hanno fatto contro di me maligni pensieri dicendo Venite mettiamo legno nel suo pane

recidiamolo dalla terra dei viventi e non sia piugrave ricordato il suo nome O Signore tu che giudichi con giustizia che scruti reni e cuore possa io vedere la tua vendetta su di loro Percheacute a te ho esposto la mia causa Perciograve cosigrave dice il Signore a riguardo degli uomini di Anatot che cercano la mia vita e dicono Non profeterai piugrave nel nome del Signore altrimenti morirai per mano nostra Ecco io li visiterograve i loro giovani moriranno di spada i loro figli e le loro figlie periranno di fame e di loro non resteragrave nulla Percheacute io manderograve sventure contro gli abitanti di Anatot nellrsquoanno in cui li visiterograve Giusto tu sei Signore farograve davanti a te la mia difesa sigrave ti parlerograve di giudizi Percheacute la via degli empi ha successo Percheacute prosperano tutti quelli che agiscono con perfidia Li hai piantati hanno messo radici hanno avuto figli hanno prodotto frutti Tu sei vicino alla loro bocca ma lontano dai loro reni Ma tu Signore tu mi conosci hai provato il mio cuore davanti a te purificali per il giorno della loro uccisione Fino a quando la terra saragrave in lutto e seccheragrave ogni erba della campagna per la malizia dei suoi abitanti Sono scomparsi animali e uccelli percheacute costoro hanno detto Dio non

vedragrave le nostre vie I tuoi piedi corrono e ti faranno venir meno Andate radunate tutte le bestie della campagna e vengano per divorarla Molti pastori hanno distrutto la mia vigna hanno contaminato la mia porzione hanno ridotto la mia desiderabile porzione a un

O

40

κτήνη καὶ πετεινά ὅτι εἶπον οὐκ ὄψεται ὁ

Θεὸς ὁδοὺς τιμῶν σοῦ οἱ πόδες τρέχουσι καὶ

ἐκλύουσί σε Συναγάγετε πάντα τὰ θηρία τοῦ

ἀγροῦ καὶ ἐλθέτωσαν τοῦ φαγεῖν αὐτήν

Ποιμένες πολλοὶ διέφθειραν τὸν ἀμπελῶνά

μου ἐμόλυναν τὴν μερίδα μου ἔδωκαν τὴν

μερίδα τὴν ἐπιθυμητήν μου εἰς ἔρημον

ἄβατον ἐτέθη εἰς ἀφανισμὸν ἀπωλείας Ὅτι

τάδε λέγει Κύριος περὶ πάντων τῶν γειτόνων

τῶν πονηρῶν τῶν ἁπτομένων τῆς

κληρονομίας μου ἧς ἐμέρισα τῷ λαῷ μου τῷ

Ἰσραήλ Ἰδοὺ ἐγὼ ἀνασπῶ αὐτοὺς ἀπὸ τῆς

γῆς αὐτῶν καὶ τὸν Ἰούδαν ἐκβαλῶ ἐκ μέσου

αὐτῶν καὶ ἔσται μετὰ τὸ ἐκβαλεῖν με αὐτούς

ἐπιστρέψω καὶ ἐλεήσω αὐτούς καὶ κατοικιῶ

αὐτούς ἕκαστον εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ

καὶ ἕκαστον εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα

(Κεφ Ι 19-31)

Ἀδελφοί ἔχοντες παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον

τῶν Ἁγίων ἐν τῷ Αἵματι Ἰησοῦ ἣν ἀνεκαίνισεν

ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ

καταπετάσματος(τοὐτέστι τῆς σαρκὸς

αὐτοῦ) καὶ Ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ

Θεοῦ προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας

ἐν πληροφορίᾳ πίστεως ἐρραντισμένοι τὰς

καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ

λελουμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷκατέχωμεν

τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ(πιστὸς

γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος) καὶ κατανοῶμεν

ἀλλήλους εἰς παροξυσμόν ἀγάπηςκαὶ καλῶν

ἔργων μὴ ἐγκαταλιπόντες τὴν

ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν καθὼς ἔθος τισίν

ἀλλὰ παρακαλοῦντες καὶ τοσούτῳ μᾶλλον

ὄσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τήν ἡμέραν

deserto impraticabile egrave stata ridotta in

totale distruzione Poicheacute cosigrave dice il

Signore a riguardo di tutti i vicini

malvagi che toccano la mia ereditagrave da me

assegnata al mio popolo Israele Ecco li

toglierograve via dalla loro terra e toglierograve via

Giuda di mezzo a loro e quando li avrograve

tolti via mi volgerograve a loro e farograve loro

misericordia li farograve prendere dimora

ciascuno nella sua ereditagrave e ciascuno nella

sua terra

Apostolo

Lettura dellrsquoepistola agli Ebrei (1019-31)

ratelli avendo piena libertagrave di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesugrave per questa via nuova e vivente che egli ha inaugurato per

noi attraverso il velo cioegrave la sua carne avendo noi un sacerdote grande sopra la casa di Dio accostiamoci con cuore sincero nella pienezza della fede con i cuori purificagraveti da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza percheacute egrave fedele colui che ha promesso Cerchiamo anche di stimolarci a vicenda nella caritagrave e nelle opere buone senza disertare le nostre riunioni come alcuni hanno lrsquoabitudine di fare ma invece esortandoci a vicenda tanto piugrave che potete vedere come il giorno si avvicina Infatti se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della

F

41

Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ

λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας οὐκέτι

περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία φοβερὰ δέ

τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν

μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους Ἀθετήσας τις

νόμον Μωσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ

τρισὶ μάρτυσιν ἀποθνῄσκει πόσῳ (δοκεῖτε)

χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν Υἱὸν τοῦ

Θεοῦ καταπατήσας καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης

κοινὸν ἡγησάμενος ἐν ᾧ ἡγιάσθῃ καὶ τὸ

Πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας Οἴδαμεν γὰρ

τὸν εἰπόντα Ἐμοὶ ἐκδίκησις ἐγὼ

ἀνταποδώσω λέγει Κύριος Καὶ πάλιν

Κύριος κρινεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ Φοβερὸν τὸ

ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην

ιθ΄ 23 - 37

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν

Ἰησοῦν ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν

τέσσαρα μέρη ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος καὶ

τὸν χιτῶνα ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος ἐκ τῶν

ἄνωθεν ὑφαντὸς δι ὅλου 24 εἶπον οὖν πρὸς

ἀλλήλους Μὴ σχίσωμεν αὐτόν ἀλλὰ

λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται ἵνα ἡ γραφὴ

πληρωθῇ ἡ λέγουσα Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά

μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον

κλῆρον 25 Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα

ἐποίησαν εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ

τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς

μητρὸς αὐτοῦ Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία

ἡ Μαγδαληνή 26 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα

καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα λέγει

τῇ μητρί αὐτοῦ Γύναι ἴδε ὁ υἱός σου 27 εἶτα

λέγει τῷ μαθητῇ Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ

veritagrave non rimane piugrave alcun sacrificio per

i peccati ma soltanto una terribile attesa

del giudizio e la vampa di un fuoco che

dovragrave divorare i ribelli Quando qualcuno

ha violato la legge di Mosegrave viene messo a

morte senza pietagrave sulla parola di due o tre

testimoni Di quanto maggior castigo

allora pensate che saragrave ritenuto degno chi

avragrave calpestato il Figlio di Dio e ritenuto

profano quel sangue dellrsquoalleanza dal

quale egrave stato un giorno santificato e avragrave

disprezzato lo Spirito della grazia

Conosciamo infatti colui che ha detto A

me la vendetta Io darograve la retribuzione E

ancora Il Signore giudicheragrave il suo

popolo Egrave terribile cadere nelle mani del

Dio vivente

Vangelo secondo Giovanni

(1923-37)

n quel tempo i soldati quando ebbero crocifisso Gesugrave presero le sue vesti e ne fecero quattro parti una per ciascun soldato e la tunica Ora quella tunica

era senza cuciture tessuta tutta drsquoun pezzo da cima a fondo Perciograve dissero tra loro Non stracciamola ma tiriamo a sorte a chi tocca Cosigrave si adempiva la Scrittura Si son divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte E i soldati fecero proprio cosigrave Stavano presso la croce di Gesugrave sua madre la sorella di sua madre Maria di Cleopa e Maria di Magdala Gesugrave allora vedendo la madre e ligrave accanto a lei il discepolo che egli amava

disse alla madre Donna ecco il tuo figlio Poi disse al discepolo Ecco la tua madre E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa Dopo questo Gesugrave sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta disse per adempiere la Scrittura Ho sete Vi era ligrave un vaso pieno drsquoaceto

I

42

ἀπ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν

εἰς τὰ ἴδια 28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι

πάντα ἤδη τετέλεσται ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή

λέγει Διψῶ 29 σκεῦος οὖν ἔκειτο ὄξους

μεστόν οἱ δὲ πλήσαντες σπόγγον ὄξους καὶ

ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ

στόματι 30 ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς

εἶπε Τετέλεσται καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν

παρέδωκε τὸ πνεῦμα 31 Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἵνα

μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ

σαββάτῳ ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν ἦν γὰρ μεγάλη

ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου ἠρώτησαν τὸν

Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ

ἀρθῶσιν32 ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται καὶ τοῦ

μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου

τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ 33 ἐπὶ δὲ τὸν

Ἰησοῦν ἐλθόντες ὡς εἶδον αὐτὸν ἤδη

τεθνηκότα οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ

σκέλη 34 ἀλλ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ

αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξε καὶ εὐθέως ἐξῆλθεν

αἷμα καὶ ὕδωρ 35 καὶ ὁ ἑωρακὼς

μεμαρτύρηκε καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ

μαρτυρία κἀκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει ἵνα

καὶ ὑμεῖς πιστεύσητε 36 ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα

ἡ γραφὴ πληρωθῇ Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται

αὐτοῦ 37 καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει

Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν

Μὴ δὴ παραδῴης ἠμᾶς εἰς τέλος διὰ τὸ

ὄνομά σου τὸ ἅγιον καὶ μὴ διασκεδάσῃς τὴν

διαθήκην σου καὶ μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός

σου ἀφ ἡμῶν διὰ Ἀβραὰμ τὸν ἠγαπημένον

ὑπὸ σοῦ καὶ διὰ Ἰσαὰκ τὸν δοῦλόν σου καὶ

Ἰσραήλ τὸν ἅγιόν σου

posero perciograve una spugna imbevuta di

aceto in cima a una canna e gliela

accostarono alla bocca E dopo aver

ricevuto lrsquoaceto Gesugrave disse Tutto egrave

compiutoE chinato il capo spirograve Era il

giorno della Parasceve e i giudei percheacute i

corpi non rimanessero in croce durante il

sabato (era infatti un giorno solenne quel

sabato) chiesero a Pilato che fossero loro

spezzate le gambe e fossero portati via

Vennero dunque i soldati e spezzarono le

gambe al primo e poi allrsquoaltro che era stato

crocifisso insieme con lui Venuti perograve da

Gesugrave e vedendo che era giagrave morto non gli

spezzarono le gambe ma uno dei soldati

gli colpigrave il fianco con la lancia e subito ne

uscigrave sangue e acqua Chi ha visto ne da

testimonianza e la sua testimonianza egrave

vera e egli sa che dice il vero percheacute anche

voi crediate Questo infatti avvenne

percheacute si adempisse la Scrittura Non gli

saragrave spezzato alcun osso E un altro passo

della Scrittura dice ancora Volgeranno lo

sguardo a colui che hanno trafitto

E subito dopo il lettore

on consegnarci del tutto alla

sventura per amore del tuo santo

nome non sciogliere la tua alleanza

e non distogliere da noi la tua

misericordia per Abramo tuo diletto per

Isacco tuo servo e per Israele tuo santo

N

43

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν

Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ

Κοντάκιον

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

Κύριε ἐλέησον μ ὁ ἐν παντὶ καιρῷ

Κύριε ἐλέησον γ Δόξα Καὶ νῦν Τὴν

τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον

Πάτερ Ὁ Ἱερεύς Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς

καὶ τὴν ἑπομένην

Εὐχὴν

Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ

μακροθυμήσας ἐπὶ τοῖς ἡμῶν πλημμελήμασι

καὶ ἄχρι τῆς παρούσης ὥρας ἀγαγὼν ἡμᾶς ἐν

ᾗ ἐπὶ τοῦ ζωοποιοῦ Ξύλου κρεμάμενος τῷ

εὐγνώμονι Λῃστῇ τὴν εἰς τὸν Παράδεισον

ὡδοποίησας εἴσοδον καὶ θανάτῳ τὸν

θάνατον ὤλεσας ἱλάσθητι ἡμῖν τοῖς

ἁμαρτωλοῖς καὶ ἀναξίοις δούλοις σου

ἡμάρτομεν γὰρ καὶ ἠνομήσαμεν καὶ οὐκ

ἑσμὲν ἄξιοι ἆραι τὰ ὄμματα ἡμῶν καὶ βλέψαι

εἰς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ διότι κατελίπομεν

τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης σου καὶ

ἐπορεύθημεν ἐν τοῖς θελήμασι τῶν καρδιῶν

ἡμῶν Ἀλλ ἱκετεύομεν τὴν σὴν ἀνείκαστον

ἀγαθότητα Φεῖσαι ἡμῶν Κύριε κατὰ τὸ

πλῆθος τοῦ ἐλέους σου καὶ σῶσον ἡμᾶς διὰ

τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον ὅτι ἐξέλιπον ἐν

ματαιότητι αἱ ἡμέραι ἡμῶν Ἐξελοῦ ἡμᾶς τῆς

τοῦ ἀντικειμένου χειρός καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ

ἁμαρτήματα καὶ νέκρωσον τὸ σαρκικὸν ἡμῶν

φρόνημα ἵνα τὸν παλαιὸν ἀποθέμενοι

Santo Dio Santissima Trinitagrave Padre nostro Percheacute tuo egrave

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

Kirie eleison (40) Tu che in ogni tempo Kirie eleison (3) Gloria E ora Piugrave venerabile Nel nome del Signore

benedici Padre Dio abbia pietagrave di noi

Preghiera di san Basilio il Grande

ovrano Signore Gesugrave Cristo Dio nostro tu che ti sei mostrato paziente di fronte alle nostre colpe e ci hai

condotti a questrsquoora in cui pendendo dal legno vivificante hai aperto la strada del paradiso al buon ladrone e con la morte hai distrutto la morte sii propizio anche a noi peccatori e indegni tuoi servi abbiamo infatti peccato e siamo stati empi e non siamo degni di levare gli occhi e guardare allrsquoalto dei cieli percheacute abbiamo abbandonato la via della giustizia e abbiamo camminato secondo le volontagrave

dei nostri cuori imploriamo tuttavia la tua incomparabile bontagrave risparmiaci Signore secondo lrsquoabbondanza della tua misericordia e salvaci per il tuo santo nome percheacute si sono dileguati nella vanitagrave i nostri giorni Liberaci dalla mano dellrsquoavversario rimetti i nostri peccati e mortifica il nostro sentire carnale affincheacute deposto lrsquouomo vecchio rivestiamo il nuovo e viviamo per te nostro Sovrano e protettore Cosigrave seguendo i tuoi precetti perverremo al riposo eterno lagrave dove egrave la dimora di tutti coloro che sono nella gioia

V

S

44

ἄνθρωπον τὸν νέον ἐνδυσώμεθα καὶ σοὶ

ζήσωμεν τῷ ἡμετέρῳ Δεσπότῃ καὶ κηδεμόνι

καὶ οὕτω τοῖς σοῖς ἀκολουθοῦντες

προστάγμασιν εἰς τὴν αἰώνιον ἀνάπαυσιν

καταντήσωμεν ἔνθα πάντων ἐστὶ τῶν

εὐφραινομένων ἡ κατοικία Σὺ γὰρ εἶ ἡ ὄντως

ἀληθινὴ εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίασις τῶν

ἀγαπώντων σε Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ σοὶ

τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου

Πατρί καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ

ζωοποιῷ σου Πνεύματι νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων Ἀμήν

Εἶτα λέγομεν χῦμα τοὺς Μακαρισμούς

Μακάριοι οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοὶ

παρακληθήσονται

Μακάριοι οἱ πραεῖςὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι

τὴν γῆν

Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν

δικαιοσύνην ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται

Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοὶ

ἐλεηθήσονται

Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοὶ τὸν

Θεὸν ὄψονται

Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί ὅτι αὐτοὶ Υἱοὶ Θεοῦ

κληθήσονται

Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης

ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν

Percheacute sei tu la vera gioia ed esultanza di

quelli che ti amano Cristo nostro Dio e a

te rendiamo gloria insieme col Padre tuo

senza principio e col Santissimo buono e

vivificante tuo Spirito ora e sempre e nei

secoli dei secoli Amin

Quindi leggiamo sommessamente

le Beatitudini

Beati i sofferenti percheacute saranno

consolati

Beati i miti percheacute erediteranno la

terra

Beati coloro che hanno fame e sete di

giustizia percheacute saranno saziati

Beati i misericordiosi percheacute

otterranno misericordia

Beati i puri di cuore percheacute vedranno

Dio

Beati gli operatori di pace percheacute

saranno chiamati figli di Dio

Beati i perseguitati a causa della

giustizia percheacute di essi egrave il regno dei cieli

45

Μακάριοι ἐστὲ ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ

διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ

ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ

Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν

πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς

Ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου μνήσθητι ἡμῶν Κύριε

καὶ τοὺς λοιπούς Χορὸς ὁ ἐπουράνιος

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν Ἄνες ἄφες Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ

Κοντάκιον

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

Εἶτα Κύριε ἐλέησον ιβ Εἴη τὸ ὄνομα

Κυρίου ἐκ γ καὶ τὸν Ψαλμόν Εὐλογήσω

τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ

Beati siete voi quando vi insulteranno

e vi perseguiteranno e diranno ogni

malvagia parola contro di voi mentendo

a causa mia

Rallegratevi ed esultate percheacute grande

egrave la vostra ricompensa nei cieli

el tuo regno ricordati di noi

Signore quando verrai nel tuo

regno Beati i poveri in spirito

percheacute di essi egrave il regno dei cieli

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

Kirie eleison (12) Nel nome del Signore

Benedirograve il Signore in ogni tempo

N

V

Page 5: PREGHIERE LITURGICHE - ortodossia.it delle... · 2 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ randi ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΙΗΜΑ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

5

τὴν βοήθειάν σου ἀπ ἐμοῦ εἰς τὴν ἀντίληψίν

μου πρόσχες Ῥῦσαι ἀπὸ ῥομφαίας τὴν

ψυχήν μου καὶ ἐκ χειρὸς κυνὸς τὴν μονογενῆ

μου Σῶσόν με ἐκ στόματος λέοντος καὶ ἀπὸ

κεράτων μονοκερώτων τὴν ταπείνωσίν μου

Διηγήσομαι τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου

ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε οἱ φοβούμενοι

τὸν Κύριον αἰνέσατε αὐτόν ἄπαν τὸ σπέρμα

Ἰακὼβ δοξάσατε αὐτόν Φοβηθήτω δὴ ἀπ

αὐτοῦ ἄπαν τὸ σπέρμα Ἰσραήλ ὅτι οὐκ

ἐξουδένωσεν οὐδὲ προσώχθισε τῇ δεήσει

τοῦ πτωχοῦ οὐδὲ ἀπέστρεψε τὸ πρόσωπον

αὐτοῦ ἀπ ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς

αὐτόν εἰσήκουσέ μου Παρὰ σοῦ ὁ ἔπαινός

μου ἐν ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ ἐξομολογήσομαί σοι

τὰς εὐχάς μου ἀποδώσω ἐνώπιον τῶν

φοβουμένων σε Φάγονται πένητες καὶ

ἐμπλησθήσονται καὶ αἰνέσουσι Κύριον οἱ

ἐκζητοῦντες αὐτόν ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν

εἰς αἰῶνα αἰῶνος Μνησθήσονται καὶ

ἐπιστραφήσονται πρὸς Κύριον πάντα τὰ

πέρατα τῆς γῆςκαὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον

αὐτοῦ πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν Ὅτι τοῦ

Κυρίου ἡ βασιλεία καὶ αὐτὸς δεσπόζει τῶν

ἐθνῶν Ἐφαγον καὶ προσεκύνησαν πάντες

οἱ πίονες τῆς γῆς ἐνώπιον αὐτοῦ

προπεσοῦνται πάντες οἱ καταβαὶνοντες εἰς

γῆν Καὶ ἡ ψυχή μου αὐτῷ ζῇ καὶ τὸ σπέρμα

μου δουλεύσει αὐτῷ Ἀναγγελήσεται τῷ

Κυρίῳ γενεὰ ἡ ἐρχομένη καὶ ἀναγγελοῦσι τὴν

δικαιοσύνην αὐτοῦ λαῷ τῷ τεχθησομένῳ ὃν

ἐποίησεν ὁ Κύριος

Δόξα Καὶ νῦν Ἀλληλούϊα

γ Κύριε ἐλέησον γ

Δόξα

mentre essi stavano ad osservare e a guardarmi

Si sono divisi le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte

Ma tu Signore non tenere lontano da me il tuo aiuto volgiti in mio soccorso

Libera dalla spada lrsquoanima mia dalla zampa del leone la mia unica

salvami dalla bocca del leone e dalle corna degli unicorni la mia piccolezza

Annunzierograve il tuo nome ai miei fratelli inneggerograve a te in mezzo alla chiesa

Voi che temete il Signore lodatelo tutta la discendenza di Giacobbe glorificatelo

Lo tema tutta la discendenza di Israele Percheacute non ha disprezzato neacute

detestato la supplica del povero e non ha distolto da me il suo volto e quando gridavo a lui mi ha esaudito

A te la mia lode ti celebrerograve nella grande chiesa adempirograve i miei voti davanti a quelli che ti temono

I poveri mangeranno e saranno saziati e loderanno il Signore quelli che lo cercano vivranno i loro cuori nei secoli dei secoli

Se ne ricorderanno e ritorneranno al Signore tutti i confini della terra e si prostreranno davanti a lui tutte le famiglie delle genti

Poicheacute il regno egrave del Signore ed egli domina sulle genti

Hanno mangiato e hanno adorato tutti i pingui della terra davanti a lui si prostreranno tutti quelli che scendono nella terra

E lrsquoanima mia vive per lui lo serviragrave la mia discendenza

Si annunzieragrave al Signore la

generazione ventura e annunzieranno la sua giustizia al popolo che saragrave generato che il Signore ha fatto

Gloria Ora e sempre Alliluia (3)

Kyrie elegraveison (3)

Gloria

6

Τροπάριον Ἦχος α

Σταυρωθέντος σου Χριστέ ἀνῃρέθη ἡ

τυραννίς ἐπατήθη ἡ δύναμις τοῦ ἐχθροῦ

οὔτε γὰρ Ἄγγελος οὐκ ἄνθρωπος ἀλλ αὐτὸς

ὁ Κύριος ἔσωσας ἡμᾶς δόξα σοι

Καὶ νῦν Θεοτοκίον

Τὶ σὲ καλέσωμεν ὦ Κεχαριτωμένη οὐρανόν

ὅτι ἀνέτειλας τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης

Παράδεισον ὅτι ἐβλάστησας τὸ ἄνθος τῆς

ἀφθαρσίας Παρθένον ὅτι ἔμεινας ἄφθορος

Ἁγνήν Μητέρα ὅτι ἔσχες σαῖς ἁγίαις

ἀγκάλαις Υἱόν τὸν πάντων Θεόν αὐτὸν

ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν

Εἶτα ψάλλομεν τὰ ἑπόμενα τρία

Ἰδιόμελα δευτεροῦντες αὐτά τὸ πρῶτον

χωρὶς Στίχων τὸ δεύτερον μετὰ τῶν Στίχων

καὶ τὸ τρίτον εἰς τό Δόξα Καὶ νῦν οὕτω

ποιοῦντες καὶ εἰς τὰ ἐν ταῖς λοιπαῖς Ὥραις

τοιαῦτα Τροπάρια

Στιχηρὰ Ἰδιόμελα

Ἦχος πλ δ

Σήμερον τοῦ Ναοῦ τὸ καταπέτασμα εἰς

ἔλεγχον ῥήγνυται τῶν παρανόμων καὶ τὰς

ἰδίας ἀκτῖνας ὁ ἥλιος κρύπτει Δεσπότην

ὁρῶν σταυρούμενον

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Στίχ Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ

ἐμελέτησαν κενὰ

Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγήν ἤχθης Χριστὲ

Βασιλεῦ καὶ ὡς ἀμνὸς ἄκακος προσηλώθης

τῷ σταυρῷ ὑπὸ τῶν παρανόμων ἀνδρῶν

διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φιλάνθρωπε

Apolytigravekion Tono 1

lla tua crocifissione o Cristo egrave stata distrutta la tirannide egrave stata calpestata la potenza del nemico non un angelo infatti non un

uomo ma tu stesso Signore ci hai salvati Gloria a te

E ora

ome ti chiameremo o Piena di grazia Cielo percheacute hai fatto sorgere il sole di giustizia Paradiso percheacute hai fatto germogliare il fiore

dellrsquoincorruttibilitagrave Vergine percheacute sei rimasta incorrotta Madre pura percheacute hai tenuto tra le tue sante braccia come Figlio il Dio di tutti Imploralo di salvare le nostre anime

Quindi i seguenti idiogravemela Tono pl 4

ggi si lacera il velo del tempio

accusando gli iniqui e il sole

nasconde i suoi raggi vedendo il

Sovrano crocifisso

Di nuovo lo stesso

Stico Percheacute si agitarono le genti e i

popoli meditarono cose vuote

Come pecora o Cristo Re sei stato

condotto al macello e come agnello senza

macchia sei stato inchiodato alla croce da

uomini empi per i nostri peccati o amico

degli uomini

A

C

O

7

Στίχ Παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ

ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Δόξα

Τοῖς συλλαβοῦσί σε παρανόμοις ἀνεχόμενος

οὕτως ἐβόας Κύριε Εἰ καὶ ἐπατάξατε τὸν

ποιμένα καὶ διεσκορπίσατε τὰ δώδεκα

πρόβατα τοὺς Μαθητάς μου ἠδυνάμην

πλείους ἢ δώδεκα λεγεῶνας παραστῆσαι

Ἀγγέλων ἀλλὰ μακροθυμῶ ἵνα πληρωθῇ

ἃ ἐδήλωσα ὑμῖν διὰ τῶν Προφητῶν μου

ἄδηλα καὶ κρύφια Κύριε δόξα σοι

Καὶ νῦν Πάλιν τὸ αὐτὸ

Προκείμενον Ἦχος δ

Ἐξεπορεύετο ἔξω καὶ ἐλάλει ἐπὶ τὸ αὐτό

Στίχ Μακάριος ὁ συνιὼν ἐπὶ πτωχὸν καὶ

πένητα

Προφητείας Ζαχαρίου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ ΙΑ 10-13)

Τάδε λέγει Κύριος Λήψομαι τὴν ῥάβδον μου

τὴν καλήν καὶ ἀπορρίψω αὐτήν τοῦ

διασκεδάσαι τὴν διαθήκην μου ἣν διεθέμην

πρὸς πάντας τοὺς λαούς καὶ

διασκεδασθήσεται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ

γνώσονται οἱ Χαναναῖοι τὰ πρόβατα τὰ

φυλασσόμενά μοι διότι λόγος Κυρίου ἐστί

Καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτούς Εἰ καλὸν ἐνώπιον

ὑμῶν ἐστι δότε τὸν μισθόν μου ἢ ἀπείπασθε

καὶ ἔστησαν τὸν μισθόν μου τριάκοντα

ἀργυροῦς Καὶ εἶπε Κύριος πρός με Κάθες

αὐτοὺς εἰς τὸ χωνευτήριον καὶ σκέψομαι εἰ

δόκιμόν ἐστιν ὃν τρόπον ἐδοκιμάσθην ὑπὲρ

Stico Si presentarono i re della terra e i

principi si riunirono insieme

Di nuovo lo stesso

Gloria Tono pl 4

gli iniqui che ti avevano catturato

paziente cosigrave parlavi o Signore

Avete colpito il pastore e disperso le

undici pecore i miei discepoli eppure

potrei avere qui piugrave di dodici legioni di

angeli ma sono longanime percheacute si

compiano le cose occulte e segrete che vi

ho manifestato per mezzo dei miei

profeti O Signore gloria a te

E ora Di nuovo lo stesso

Prokigravemenon Tono 4

sciva e parlava allo stesso modo contro di me bisbigliavano tutti i miei nemici contro di me tramavano mali

Stico Beato colui che ha intelligenza

del povero e del misero nel giorno

cattivo lo libereragrave il Signore

Lettura della profezia di Zaccaria

(1110-13)

osigrave dice il Signore Prenderograve la mia bella verga e la getterograve via per sciogliere il patto che ho fatto con tutti i popoli e in quel giorno saragrave

sciolto I cananei conosceranno le pecore

per me custodite percheacute egrave parola del Signore E dirograve loro Se vi pare bene datemi la mia mercede se no rifiutatemela Ed essi fissarono come mia mercede trenta denari drsquoargento E il Signore mi disse Mettili nella fonderia e vedrograve se egrave metallo provato cosigrave come sono stato valutato io da loro

A

U

C

8

αὐτῶν Καὶ ἔλαβον τοὺς τριάκοντα ἀργυροῦς

καὶ ἐνέβαλον αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον Κυρίου εἰς

τὸ χωνευτήριον καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος

Πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα

(Κεφ ς 14-18)

Ἀδελφοί ἐμοὶ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰμὴ ἐν

τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

δι οὗ ἐμοὶ Κόσμος ἐσταύρωται κᾀγὼ τῷ

Κόσμῳ Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή

τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία ἀλλὰ καινὴ κτίσις

Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτω στοιχήσουσιν

εἰρήνη ἐπ αὐτούς καὶ ἔλεος καὶ ἐπὶ τὸν

Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι

μηδεὶς παρεχέτω ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ

Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω Ἡ

χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ

τοῦ πνεύματος ὑμῶν ἀδελφοί Ἀμήν

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον

κζ΄ 1 - 56

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ πρωΐας γενομένης

συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ

πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε

θανατῶσαι αὐτόν 2 καὶ δήσαντες αὐτὸν

ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν αὐτὸν Ποντίῳ

Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι 3 Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ

παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη

μεταμεληθεὶς ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα

ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ

πρεσβυτέροις 4 λέγων Ἥμαρτον παραδοὺς

αἷμα ἀθῷον οἱ δὲ εἶπον Τί πρὸς ἡμᾶς σὺ

ὄψει 5 καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ

ἀνεχώρησε καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο 6 οἱ δὲ

ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον Οὐκ

ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν ἐπεὶ τιμὴ

E presi i trenta denari e li gettai nella fonderia nella casa del Signore

Apostolo

Lettura dellrsquoepistola di Paolo ai Galati

(614-18)

ratelli quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesugrave Cristo per mezzo della quale il mondo per me egrave stato

crocifisso come io per il mondo Non egrave infatti la circoncisione che conta neacute la non circoncisione ma lrsquoessere nuova creatura E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia come su tutto lrsquoIsraele di Dio Drsquoora innanzi nessuno mi procuri fastidi difatti io porto le stigmate di Gesugrave nel mio corpo La grazia del Signore nostro Gesugrave Cristo sia

con il vostro spirito fratelli Amigraven

Vangelo secondo Matteo

(271-56)

n quel tempo venuto il mattino tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro

Gesugrave per farlo morire Poi messolo in catene lo condussero e consegnarono al governatore Pilato Allora Giuda il traditore vedendo che Gesugrave era stato condannato si pentigrave e riportograve le trenta monete drsquoargento ai sommi sacerdoti e agli anziani dicendo Ho peccato percheacute ho tradito sangue innocente Ma quelli dissero Che ci riguarda Veditela tu Ed egli gettate le monete drsquoargento nel tempio si allontanograve e andograve ad impiccarsi Ma i sommi sacerdoti raccolto quel denaro dissero Non egrave lecito metterlo nel tesoro percheacute egrave prezzo di sangue

F

I

9

αἵματός ἐστι 7 συμβούλιον δὲ λαβόντες

ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως

εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις 8 διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς

ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς

σήμερον 9 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ

Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος καὶ ἔλαβον

τὰ τριάκοντα ἀργύρια τὴν τιμὴν τοῦ

τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν

Ἰσραήλ 10 καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ

κεραμέως καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος 11 Ὁ δὲ

Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος καὶ

ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων Σὺ εἶ ὁ

βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ Σὺ

λέγεις 12 καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ

τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων οὐδὲν

ἀπεκρίνατο 13 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος Οὐκ

ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσι 14 καὶ οὐκ

ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα ὥστε

θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν 15 Κατὰ δὲ τὴν

ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ

ὄχλῳ δέσμιον ὃν ἤθελον 16 εἶχον δὲ τότε

δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον

Βαραββᾶν 17 συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν

αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν

Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον

Χριστόν 18 ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον

παρέδωκαν αὐτόν 19 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ

τοῦ βήματος ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ

αὐτοῦ λέγουσα Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ

ἐκείνῳ πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ ὄναρ

δι αὐτόν 20 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ

πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα

αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν τὸν δὲ Ἰησοῦν

ἀπολέσωσιν 21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν

αὐτοῖς Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω

ὑμῖν οἱ δὲ εἶπον Βαραββᾶν 22 λέγει αὐτοῖς ὁ

Πιλᾶτος Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον

E tenuto consiglio comprarono con esso il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri Perciograve quel campo fu denominato lsquocampo di sanguersquo fino al giorno drsquooggi Allora si adempigrave quanto era stato detto dal profeta Geremia E presero trenta denari drsquoargento il prezzo del venduto che i figli di Israele avevano mercanteggiato e li diedero per il campo del vasaio come mi aveva ordinato il Signore Gesugrave intanto comparve davanti al governatore e il governatore lrsquointerrogograve dicendo Sei tu il re dei giudei Gesugrave rispose Tu lo dici E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani non rispondeva nulla Allora Pilato gli disse Non senti quante cose attestano contro di te Ma Gesugrave non gli rispose neanche una parola con grande meraviglia del governatore Il governatore era solito per ciascuna festa di pasqua rilasciare al popolo un prigioniero a loro scelta Avevano in quel tempo un prigioniero famoso detto Barabba Mentre quindi si trovavano riuniti Pilato disse loro Chi volete che vi rilasci Barabba o Gesugrave chiamato il Cristo Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia Mentre egli sedeva in tribunale sua moglie gli mandograve a dire Non avere a che fare con quel giusto percheacute oggi fui molto turbata in sogno per causa sua Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire Gesugrave Allora il governatore domandograve Chi dei due volete che vi rilasci Quelli risposero Barabba Disse loro Pilato Che farograve dunque di Gesugrave chiamato il Cristo Tutti gli risposero Sia crocifisso Ed egli aggiunse Ma che male ha fatto Essi

10

Χριστόν λέγουσιν αὐτῷ πάντες

Σταυρωθήτω 23 ὁ δὲ ἡγεμὼν ἔφη Τί γὰρ

κακὸν ἐποίησεν οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον

λέγοντες Σταυρωθήτω 24 ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος

ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος

γίνεται λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας

ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ

τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τούτου ὑμεῖς

ὄψεσθε 25 καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπε Τὸ

αἷμα αὐτοῦ ἐφ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα

ἡμῶν 26 τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν

τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα

σταυρωθῇ 27 Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ

ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ

πραιτώριον συνήγαγον ἐπ αὐτὸν ὅλην τὴν

σπεῖραν 28 καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν περιέθηκαν

αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην 29 καὶ πλέξαντες

στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν

κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν

αὐτοῦ καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ

ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγοντες Χαῖρε ὁ βασιλεῦς

τῶν Ἰουδαίων 30 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν

ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν

κεφαλὴν αὐτοῦ 31 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ

ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν

αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν

εἰς τὸ σταυρῶσαι 32 Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον

ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα τοῦτον

ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν

αὐτοῦ 33 Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον

Γολγοθᾶ ὅ ἐστι λεγόμενος κρανίου

τόπος 34 ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν ὄξος μετὰ χολῆς

μεμιγμένον καὶ γευσάμενος οὐκ ἤθελε

πιεῖν 35 σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεμερίσαντο

τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλοντες κλῆρον 36 καὶ

καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ 37 καὶ

ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν

allora urlarono Sia crocifisso Pilato visto che non otteneva nulla anzi che il tumulto cresceva sempre piugrave presa dellrsquoacqua si lavograve le mani davanti alla folla Non sono responsabile disse di questo sangue vedetevela voi E tutto il popolo rispose Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli Allora rilasciograve loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesugrave lo consegnograve ai soldati percheacute fosse crocifisso Allora i soldati del governatore condussero Gesugrave nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la coorte Spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo con una canna nella destra poi mentre gli si inginocchiavano davanti lo schernivano Salve re dei giudei E sputandogli addosso gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo Dopo averlo cosigrave schernito lo spogliarono del mantello gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo Mentre uscivano incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a prender su la croce di lui Giunti a un luogo detto Golgota che significa luogo del cranio gli diedero da bere vino mescolato con fiele ma egli assaggiatolo non ne volle bere Dopo averlo quindi crocifisso si spartirono le sue vesti tirandole a sorte E sedutisi gli facevano la guardia Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna Questi egrave Gesugrave il re dei giudei Insieme con lui furono crocifissi due ladroni uno a destra e uno a sinistra E quelli che passavano di lagrave lo insultavano scuotendo il capo e dicendo Tu che distruggi il tempio e

11

αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην Οὗτός ἐστιν

Ἰησοῦς ὁ βασιλεῦς τῶν Ἰουδαίων 38 Τότε

σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί εἷς ἐκ

δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων 39 Οἱ δὲ

παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν

κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 40 καὶ λέγοντες

Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις

οἰκοδομῶν σῶσον σεαυτόν εἰ υἱὸς εἶ τοῦ

Θεοῦ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ 41 ὁμοίως

δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν

γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων καὶ Φαρισαίων

ἔλεγον 42 Ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται

σῶσαι εἰ βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστι καταβάτω νῦν

ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπ

αὐτῷ 43 πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν ῥυσάσθω

νῦν αὐτόν εἰ θέλει αὐτόν εἶπε γὰρ ὅτι Θεοῦ

εἰμι υἱός 44 τὸ δ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ

συσταυρωθέντες αὐτῷ ὠνείδιζον

αὐτόν 45 Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο

ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης 46 περὶ

δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς

φωνῇ μεγάλῃ λέγων Ἠλὶ ἠλὶ λιμᾶ σαβαχθανί

τοῦτ ἔστι Θεέ μου Θεέ μου ἱνατί με

ἐγκατέλιπες 47 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων

ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ

οὗτος 48 καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ

λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς

καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν 49 οἱ δὲ λοιποὶ

ἔλεγον Ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων

αὐτόν 50 ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ

μεγάλῃ ἀφῆκε τὸ πνεῦμα 51 Καὶ ἰδοὺ τὸ

καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ

ἄνωθεν ἕως κάτω καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ αἱ

πέτραι ἐσχίσθησαν 52 καὶ τὰ μνημεῖα

ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν

κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθη 53 καὶ ἐξελθόντες

ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ

lo ricostruisci in tre giorni salva te

stesso Se tu sei Figlio di Dio scendi

dalla croce Anche i sommi sacerdoti

con gli scribi e gli anziani lo

schernivano Ha salvato gli altri non

puograve salvare se stesso Egrave il re drsquoIsraele

scenda ora dalla croce e gli crederemo

Ha confidato in Dio lo liberi lui ora se

gli vuol bene Ha detto infatti Sono

Figlio di Dio Anche i ladroni crocifissi

con lui lo oltraggiavano allo stesso

modoDa Da mezzogiorno fino alle tre

del pomeriggio si fece buio su tutta la

terra Verso le tre Gesugrave gridograve a gran

voce Eliacute eliacute lemagrave sabactagraveni che

significa Dio mio Dio mio percheacute mi

hai abbandonato Udendo questo

alcuni dei presenti dicevano Costui

chiama Elia E subito uno di loro corse

a prendere una spugna e imbevutala

di aceto la fissograve su una canna e cosigrave gli

dava da bere Gli altri dicevano

Lascia vediamo se viene Elia a

salvarlo E Gesugrave emesso un alto grido

spirograve Ed ecco il velo del tempio si

squarciograve in due da cima a fondo la

terra si scosse le rocce si spezzarono i

sepolcri si aprirono e molti corpi di

santi morti risuscitarono E uscendo

dai sepolcri dopo la sua risurrezione

entrarono nella cittagrave santa e apparvero

a molti Il centurione e quelli che con

lui facevano la guardia a Gesugrave sentito

il terremoto e visto quel che

succedeva furono presi da grande

timore e dicevano Davvero costui era

Figlio di Dio Crsquoerano anche lagrave molte

donne che stavano a osservare da

12

εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ

ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς 54 Ὁ δὲ

ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν

Ἰησοῦν ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα

ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες Ἀληθῶς Θεοῦ

υἱὸς ἦν οὗτος 55 Ἦσαν δὲ ἐκεῖ καὶ γυναῖκες

πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι αἵτινες

ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας

διακονοῦσαι αὐτῷ 56 ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ

Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ

Ἰωσῆ μήτηρ καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου

Τὰ διαβήματά μου κατεύθυνον κατὰ τὸ λόγιόν

σου καὶ μὴ κατακυριευσάτω μου πᾶσα

ἀνομία Λύτρωσαί με ἀπὸ συκοφαντίας

ἀνθρώπων καὶ φυλάξω τὰς ἐντολάς σου Τὸ

πρόσωπόν σου ἐπίφανον ἐπὶ τὸν δοῦλόν

σου καὶ δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου

Πληρωθήτω τὸ στόμα μου αἰνέσεώς σου

Κύριε ὅπως ὑμνήσω τὴν δόξαν σου ὅλην

τὴν ἡμέραν τὴν μεγαλοπρέπειάν σου

ΕἶταΤρισάγιον Παναγία ΤριάςΠάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ παρὸν

Κοντάκιον Ἦχος πλ δ

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

Τό Κύριε ἐλέησον μ ὁ ἐν παντὶ

καιρῷ Κύριε ἐλέησον γ Δόξα Καὶ νῦν

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ Ἐν ὀνόματι

Κυρίου εὐλόγησον Πάτερ ὁ δὲ Ἱερεὺς

ἐκφωνεῖ ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ τὴν

παροῦσαν

lontano esse avevano seguito Gesugrave dalla Galilea per servirlo Tra costoro Maria di Magdala Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei

figli di Zebedeo

Quindi Dirigi i miei passi secondo la

tua parola e nessuna iniquitagrave mi domini

Riscattami dalla calunnia degli uomini e

custodirograve i tuoi comandamenti Farsquo

risplendere il tuo volto sul tuo servo e

insegnami i tuoi decreti Si riempia di

lode la mia bocca Signore percheacute io

inneggi alla tua gloria tutto il giorno alla

tua magnificenza

Trisagio Santissima Trinitagrave Padre

nostro Percheacute tuo egrave

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

Kirie eleison (40) Tu che in ogni tempo Kirie eleison (3) Gloria E ora Piugrave venerabile Nel nome del Signore

benedici Padre Dio abbia pietagrave di noi

V

13

Εὐχὴν

Χριστέ τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν τὸ φωτίζον καὶ

ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν

κόσμον σημειωθήτω ἐφ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ

προσώπου σου ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψώμεθα φῶς

τὸ ἀπρόσιτον καὶ κατεύθυνον τὰ διαβήματα

ἡμῶν πρὸς ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν σου

πρεσβείαις τῆς παναχράντου σου Μητρός καὶ

πάντων σου τῶν Ἁγίων Ἀμὴν

ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν Κύριε ἐλέησον ιβ

Δόξα Καὶ νῦν Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ

Εἶτα τοὺς ἑπομένους Ψαλμούς

Ψαλμὸς λδ

Δίκασον Κύριε τοὺς ἀδικοῦντάς με

πολέμησον τοὺς πολεμοῦντάς με Ἐπιλαβοῦ

ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς τὴν

βοήθειαν μου Ἔκχεον ῥομφαίαν καὶ

σύγκλεισον ἐξ ἐναντίας τῶν καταδιωκόντων

με Εἶπον τῇ ψυχῇ μου Σωτηρία σού εἰμι ἐγώ

Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ

ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου ἀποστραφήτωσαν

εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ

λογιζόμενοί μοι κακά Γενηθήτωσαν ὡσεὶ

χνοῦς κατὰ πρόσωπον ἀνέμου καὶ Ἀγγελος

Κυρίου ἐκθλίβων αὐτούς Γενηθήτω ἡ ὁδός

αὐτῶν σκότος καὶ ὀλίσθημα καὶ Ἄγγελος

Κυρίου καταδιώκων αὐτούς Ὅτι δωρεὰν

ἔκρυψάν μοι διαφθορὰν παγίδος αὐτῶν

μάτην ὠνείδισαν τὴν ψυχήν μου Ἐλθέτω

αὐτῷ παγίς ἣν οὐ γινώσκει καὶ ἡ θήρα ἣν

ἔκρυψε συλλαβέτω αὐτόν καὶ ἐν τῇ παγίδι

πεσεῖται ἐν αὐτῇ ἡ δὲ ψυχή μου ἀγαλλιάσεται

risto vera luce che illumini e

santifichi ogni uomo che viene al

mondo srsquoimprima su di noi la luce

del tuo volto affincheacute in essa vediamo la

luce inaccessibile e dirigi i nostri passi al

compimento dei tuoi comandamenti per

lrsquointercessione della tua purissima Madre

e di tutti i tuoi Santi Amin

ORA TERZA

Re celeste Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro Percheacute tuo egrave Kirie eleison (12) Gloria

E ora Venite prostriamoci

SALMO 34

iudica Signore quelli che mi fanno ingiustizia combatti quelli che mi combattono

Prendi armi e scudo e sorgi in mio aiuto

Sfodera la spada e sbarra il cammino davanti a quelli che mi inseguono digrave allrsquoanima mia Sono io la tua salvezza

Siano confusi e svergognati quelli che cercano lrsquoanima mia siano respinti indietro e restino confusi quelli che tramano contro di me il male

Diventino come polvere in faccia al vento e lrsquoangelo del Signore li schiacci

La loro via diventi tenebra e sdrucciolo e lrsquoangelo del Signore li insegua

Poicheacute senza ragione mi hanno teso il loro laccio di rovina senza motivo hanno insultato lrsquoanima mia

Li sorprenda un laccio che non conoscono li afferri il tranello che hanno teso e cadano proprio in quel laccio

Lrsquoanima mia invece esulteragrave nel Signore gioiragrave nella sua salvezza

C

G

14

ἐπὶ τῷ Κυρίῳ τερφθήσεται ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ

αὐτοῦ Πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐροῦσι Κύριε

Κύριε τίς ὅμοιός σοι Ῥυόμενος πτωχὸν ἐκ

χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ καὶ πτωχὸν καὶ

πένητα ἀπὸ τῶν διαρπαζόντων αὐτόν

Ἀναστάντες μοι μάρτυρες ἄδικοι ἃ οὐκ

ἐγίνωσκον ἠρώτων με Ἀνταπεδίδοσάν μοι

πονηρὰ ἀντὶ ἀγαθῶν καὶ ἀτεκνίαν τῇ ψυχῇ

μου Ἐγὼ δέ ἐν τῷ αὐτοὺς παρενοχλεῖν μοι

ἐνεδυόμην σάκκον καὶ ἐταπείνουν ἐν νηστείᾳ

τὴν ψυχήν μου καὶ ἡ προσευχή μου εἰς

κόλπον μου ἀποστραφήσεται Ὡς πλησίον

ὡς ἀδελφῷ ἡμετέρῳ οὕτως εὐηρέστουν ὡς

πενθῶν καὶ σκυθρωπάζων οὕτως

ἐταπεινούμην Καὶ κατ ἐμοῦ εὐφράνθησαν

καὶ συνήχθησαν συνήχθησαν ἐπ ἐμὲ

μάστιγες καὶ οὐκ ἔγνων Διεσχίσθησαν καὶ

οὐ κατενύγησαν ἐπείρασάν με

ἐξεμυκτήρισάν με μυκτηρισμῷ ἔβρυξαν ἐπ

ἐμὲ τοὺς ὀδόντας αὐτῶν Κύριε πότε ἐπόψῃ

ἀποκατάστησον τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῆς

κακουργίας αὐτῶν ἀπὸ λεόντων τὴν

μονογενῆ μου Ἐξομολογήσομαί σοι ἐν

ἐκκλησίᾳ πολλῇ ἐν λαῷ βαρεῖ αἰνέσω σε Μὴ

ἐπιχαρείησάν μοι οἱ ἐχθραίνοντές μοὶ ἀδίκως

οἱ μισοῦντές με δωρεάν καὶ διανεύοντες

ὀφθαλμοῖς Ὅτι ἐμοὶ μὲν εἰρηνικὰ ἐλάλουν καὶ

ἐπ ὀργὴν δόλους διελογίζοντο Ἐπλάτυναν

ἐπ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν εἶπον Εὖγε εὖγε

εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν Εἶδες Κύριε μὴ

παρασιωπήσῃς Κύριε μὴ ἀποστῇς ἀπ ἐμοῦ

Ἐξεγέρθητι Κύριε καὶ πρόσχες τῇ κρίσει μου

ὁ Θεός μου καὶ ὁ Κύριός μου εἰς τὴν δίκην

μου Κρῖνόν με Κύριε κατὰ τὴν δικαιοσύνην

σου Κύριε ὁ Θεός μου καὶ μὴ ἐπιχαρείησάν

μοι Μὴ εἴποισαν ἐν καρδίαις αὐτῶν Εὖγε

εὖγε τῇ ψυχῇ ἡμῶν μηδὲ εἴποιεν Κατεπίομεν

Tutte le mie ossa diranno Signore Signore chi egrave simile a te che liberi il povero dalla mano dei piugrave forti di lui il povero e il misero dai suoi predatori

Falsi testimoni alzandosi mi interrogavano su ciograve che ignoravo

Mi hanno reso male per bene una desolazione per lrsquoanima mia

Ma io mentre quelli mi tormentavano vestivo il cilicio e umiliavo nel digiuno

lrsquoanima mia e rivolgevo dentro di me la mia preghiera

Come un vicino come un nostro fratello cosigrave li trattavo con amore come in lutto e mestizia cosigrave mi umiliavo

Eppure contro di me hanno gioito e si sono radunati sono stati radunati su di me flagelli e non lo sapevo Si sono divisi e non si sono pentiti

Mi hanno tentato mi hanno colmato di beffe digrignavano contro di me i loro denti

Signore quando volgerai lo sguardo Libera dalla loro perfidia dai leoni lrsquounica anima mia

Ti celebrerograve Signore nella grande chiesa ti loderograve in mezzo ad un popolo numeroso

Non godano di me quanti mi avversano senza motivo e mi odiano senza ragione e ammiccano con gli occhi

Mi rivolgevano parole di pace ma con collera tramavano inganni

E hanno spalancato contro di me la loro bocca hanno detto Bene bene i nostri occhi hanno visto

Tu hai visto Signore non stare in silenzio Signore da me non allontanarti

Destati Signore volgiti al mio giudizio vieni in mia difesa mio Dio e

mio Signore Giudicami Signore secondo la tua

giustizia e non godano di me Signore Dio mio

Non dicano nel loro cuore Bene bene per lrsquoanima nostra e non dicano Lrsquoabbiamo inghiottito

15

αὐτόν Αἰσχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν

ἅμα οἱ ἐπιχαίροντες τοῖς κακοῖς μου

Ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην καὶ ἐντροπὴν οἱ

μεγαλορρημονοῦντες ἐπ ἐμέ

Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν οἱ

θέλοντες τὴν δικαιοσύνην μου καὶ εἰπάτωσαν

διαπαντός Μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος οἱ

θέλοντες τὴν εἰρήνην τοῦ δούλου αὐτοῦ Καὶ ἡ

γλῶσσά μου μελετήσει τὴν δικαιοσύνην σου

ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν ἔπαινόν σου

Ψαλμὸς ρη

Ὁ Θεός τὴν αἴνεσίν μου μὴ παρασιωπήσῃς

ὅτι στόμα ἁμαρτωλοῦ καὶ στόμα δολίου ἐπ

ἐμὲ ἠνοίχθη Ἐλάλησαν κατ ἐμοῦ γλώσσῃ

δολίᾳ καὶ λόγοις μίσους ἐκύκλωσάν με καὶ

ἐπολέμησάν με δωρεάν Ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με

ἐνδιὲβαλλόν με ἐγὼ δὲ προσηυχόμην Καὶ

ἔθεντο κατ ἐμοῦ κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν καὶ μῖσος

ἀντὶ τῆς ἀγαπήσεώς μου Κατάστησον ἐπ

αὐτὸν ἁμαρτωλόν καὶ διάβολος στήτω ἐκ

δεξιῶν αὐτοῦ Ἐν τῷ κρίνεσθαι αὐτὸν ἐξέλθοι

καταδεδικασμένος καὶ ἡ προσευχὴ αὐτοῦ

γενέσθω εἰς ἁμαρτίαν Γενηθήτωσαν αἱ ἡμέραι

αὐτοῦ ὀλίγαι καὶ τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι

ἕτερος Γενηθήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὀρφανοί

καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ χήρα Σαλευόμενοι

μεταναστήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ

ἐπαιτησάτωσαν ἐκβληθήτωσαν ἐκ τῶν

οἰκοπέδων αὐτῶν Ἐξερευνησάτω δανειστὴς

πάντα ὅσα ὑπάρχει αὐτῷκαὶ διαρπασάτωσαν

ἀλλότριοι τοὺς πόνους αὐτοῦ Μὴ ὑπαρξάτω

αὐτῷ ἀντιλήπτωρ μηδὲ γενηθήτω οἰκτίρμων

τοῖς ὀρφανοῖς αὐτοῦ Γενηθήτω τὰ τέκνα

αὐτοῦ εἰς ἐξολόθρευσιν ἐν γενεᾷ μιᾷ

ἐξαλειφθείη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἀναμνησθείη ἡ

ἀνομία τῶν πατέρων αὐτοῦ ἔναντι Κυρίου καὶ

ἡ ἁμαρτία τῆς μητρὸς αὐτοῦ μὴ ἐξαλειφθείη

Siano confusi e svergognati quelli che godono dei miei mali siano rivestiti di confusione e di vergogna quanti parlano contro di me con arroganza

Esultino e gioiscano quelli che vogliono la mia giustizia e dicano sempre Sia magnificato il Signore quelli che vogliono la pace del suo servo

E la mia lingua mediteragrave la tua giustizia tutto il giorno la tua lode

SALMO 108

Dio non tacere la mia lode percheacute la bocca del peccatore e la bocca del fraudolento su di me si sono aperte

hanno parlato contro di me con lingua ingannatrice con parole di odio mi hanno circondato e mi hanno fatto guerra senza ragione

In cambio del mio amore mi calunniavano mentre io pregavo

Mi hanno reso male per bene e odio in cambio del mio amore

Poni sopra di lui il peccatore e il diavolo stia alla sua destra

Dal giudizio esca condannato e la sua preghiera diventi peccato

Siano pochi i suoi giorni e il suo ministero lo prenda un altro

I suoi figli diventino orfani e sua moglie vedova

Instabili emigrino i suoi figli e chiedano lrsquoelemosina siano scacciati dalle loro case in rovina

Requisisca lrsquousuraio tutto quanto gli appartiene e gli estranei depredino le sue fatiche

Non ci sia chi lo soccorra neacute ci sia chi abbia pietagrave dei suoi orfani

Siano dati i suoi figli allo sterminio in una sola generazione sia cancellato il suo nome

Sia ricordata lrsquoiniquitagrave dei suoi padri davanti al Signore e il peccato di sua madre non sia cancellato

Siano posti sempre davanti al Signore e sia sterminato dalla terra il loro ricordo

O

16

Γενηθήτωσαν ἐναντίον Κυρίου διαπαντός καὶ

ἐξολοθρευθείη ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν

ἀνθ ὧν οὐκ ἐμνήσθη ποιῆσαι ἔλεος καὶ

κατεδίωξεν ἄνθρωπον πένητα καὶ πτωχόν

καὶ κατανενυγμένον τῇ καρδίᾳ τοῦ θανατῶσαι

Καὶ ἠγάπησε κατάραν καὶ ἥξει αὐτῷ καὶ οὐκ

ἠθέλησεν εὐλογίαν καὶ μακρυνθήσεται ἀπ

αὐτοῦ Καὶ ἐνεδύσατο κατάραν ὡς ἱμάτιον

καὶ εἰσῆλθεν ὡσεὶ ὕδωρ εἰς τὰ ἔγκατα αὐτοῦ

καὶ ὡσεὶ ἔλαιον ἐν τοῖς ὀστέοις αὐτοῦ

Γενηθήτω αὐτῷ ὡς ἱμάτιον ὃ περιβάλλεται

καὶ ὡσεὶ ζώνη ἣν διαπαντὸς περιζώννυται

Τοῦτο τὸ ἔργον τῶν ἐνδιαβαλλόντων με παρὰ

Κυρίου καὶ τῶν λαλούντων πονηρὰ κατὰ τῆς

ψυχῆς μου Καὶ σύ Κύριε Κύριε ποίησον

μετ ἐμοῦ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὅτι

χρηστὸν τὸ ἔλεός σου ῥῦσαί με ὅτι πτωχὸς

καὶ πένης εἰμὶ ἐγώ καὶ ἡ καρδία μου

τετάρακται ἐντός μου Ὡσεὶ σκιὰ ἐν τῷ

ἐκκλῖναι αὐτήν ἀντανῃρέθην ἐξετινάχθην

ὡσεὶ ἀκρίδες Τὰ γόνατά μου ἠσθένησαν ἀπὸ

νηστείας καὶ ἡ σάρξ μου ἡλλοιώθη δι ἔλαιον

κᾀγὼ ἐγενήθην ὄνειδος αὐτοῖς εἴδοσάν με

ἐσάλευσαν κεφαλὰς αὐτῶν Βοήθησόν μοι

Κύριε ὁ Θεός μου καὶ σῶσόν με κατὰ τὸ

ἔλεός σου Καὶ γνώτωσανὅτι ἡ χείρ σου αὕτη

καὶ σύ Κύριε ἐποίησας αὐτήν Καταράσονται

αὐτοί καὶ σὺ εὐλογήσεις οἱ ἐπανιστάμενοί μοι

αἰσχυνθήτωσαν ὁ δὲ δοῦλός σου

εὐφρανθήσεται Ἐνδυσάσθωσαν οἱ

ἐνδιαβάλλοντές με ἐντροπήν καὶ

περιβαλέσθωσαν ὡς διπλοΐδα αἰσχύνην

αὐτῶν Ἐξομολογήσομαι τῷ Κυρίῳ σφόδρα ἐν

τῷ στόματί μου καὶ ἐν μέσῳ πολλῶν αἰνέσω

αὐτόν Ὅτι παρέστη ἐκ δεξιῶν πένητος τοῦ

σῶσαι ἐκ τῶν καταδιωκόντων τὴν ψυχήν μου

percheacute non si egrave ricordato di usare misericordia ha perseguitato lrsquouomo misero e povero e il trafitto di cuore per farlo morire

Ha amato la maledizione e gli arriveragrave non ha voluto la benedizione e si allontaneragrave da lui

Si egrave rivestito di maledizione come di una veste egrave penetrata come acqua nelle sue viscere e come olio nelle sue ossa

Sia per lui come la veste di cui si avvolge e come la cintura di cui sempre si cinge

Questa lrsquoopera del Signore con i miei calunniatori e con quelli che dicono malvagitagrave contro lrsquoanima mia

E tu Signore Signore agisci con me per amore del tuo nome percheacute soave egrave la tua misericordia

Liberami percheacute sono povero e misero e il mio cuore dentro di me egrave sconvolto

Come ombra al suo declinare svanisco sono scacciato come le locuste

Le mie ginocchia sono estenuate per il digiuno e la mia carne egrave trasformata dallrsquoolio

Ed io sono diventato oggetto di biasimo per loro mi hanno visto hanno scosso la testa

Aiutami Signore Dio mio salvami secondo la tua misericordia

E sappiano che questa egrave la tua mano e che tu Signore hai fatto questo

Essi malediranno ma tu benedirai siano confusi quanti contro di me insorgono ma il tuo servo gioiragrave

I miei calunniatori si rivestano di vergogna e si avvolgano della loro confusione come di un mantello

Loderograve moltissimo il Signore con la

mia bocca e lo celebrerograve in mezzo a una moltitudine

percheacute si egrave posto alla destra del povero per salvare dai persecutori lrsquoanima mia

17

Ψαλμὸς ν

Ἐλέησόν με ὁ Θεός κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου

καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου

ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου Ἐπὶ πλεῖον

πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς

ἁμαρτίας μου καθάρισόν με Ὅτι τὴν ἀνομίαν

μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν

μου ἐστὶ διαπαντός Σοὶ μόνω ἥμαρτον καὶ τὸ

πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἂν

δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν

τῷ κρίνεσθαί σε Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις

συνελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ

μήτηρ μου Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ

ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου

ἐδήλωσάς μοι Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ

καθαρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ χιόνα

λευκανθήσομαι Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ

εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα

τεταπεινωμένα Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν

σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τάς

ἀνομίας μου ἐξάλειψον Καρδίαν καθαρὰν

κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός καὶ πνεῦμα εὐθὲς

ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου Μὴ

ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ

τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ

ἐμοῦ Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ

σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ

στήριξόν με Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου

καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι Ῥῦσαί με ἐξ

αἱμάτων ὁ Θεός ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου

ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην

σου Κύριε τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καὶ τὸ

στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου Ὅτι

εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα ἄν ὁλοκαυτώματα

οὐκ εὐδοκήσεις Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα

συντετριμμένον καρδίαν συντετριμμένην καὶ

τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει

Salmo 50 Pietagrave di me o Dio secondo la tua grande

misericordia e secondo la moltitudine delle tue compassioni cancella il mio delitto

Lavami del tutto dalla mia iniquitagrave e purificami dal mio peccato

Percheacute io conosco la mia iniquitagrave e il mio peccato davanti a me egrave sempre

Contro te solo ho peccato e il male davanti a te ho fatto cosigrave che tu sia

riconosciuto giusto nelle tue parole e vinca quando sei giudicato

Ecco che nelle iniquitagrave sono stato concepito e nei peccati mi ha concepito mia madre

Ecco la veritagrave hai amato le cose occulte e i segreti della tua sapienza mi hai manifestato

Mi aspergerai con issopo e sarograve purificato mi laverai e sarograve fatto piugrave bianco della neve

Mi farai udire esultanza e gioia esulteranno le ossa umiliate

Distogli il tuo volto dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquitagrave

Un cuore puro crea in me o Dio e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere

Non rigettarmi dal tuo volto e il tuo spirito santo non togliere da me

Rendimi lrsquoesultanza della tua salvezza e confermami con lo spirito sovrano

Insegnerograve agli iniqui le tue vie e gli empi a te ritorneranno

Liberami dal sangue o Dio Dio della mia salvezza e la mia lingua celebreragrave con esultanza la tua giustizia

Signore apri le mie labbra e la mia bocca annunceragrave la tua lode

Certo se tu avessi voluto un sacrificio lo avrei dato di olocausti non ti

compiacerai Sacrificio a Dio egrave uno spirito contrito

un cuore contrito e umiliato Dio non lo disprezzeragrave

Benefica Signore nel tuo compiacimento Sion e siano riedificate le mura di Gerusalemme

18

Ἀγάθυνον Κύριε ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών

καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ Τότε

εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης ἀναφοράν

καὶ ὁλοκαυτώματα Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ

θυσιαστήριόν σου μόσχους

Δόξα Καὶ νῦν Ἀλληλούϊα γ Κύριε

ἐλέησον γ Δόξα

Τροπάριον Ἦχος πλ β

Κύριε κατέκρινάν σε οἱ Ἰουδαῖοι θανάτῳ τὴν

ζωὴν τῶν ἁπάντων οἱ τὴν ἐρυθρὰν ῥάβδῳ

πεζεύσαντες σταυρῷ σε προσήλωσαν καὶ οἱ

ἐκ πέτρας μέλι θηλάσαντες χολήν σοι

προσήνεγκαν ἀλλ ἑκὼν ὑπέμεινας ἵνα ἡμᾶς

ἐλευθερώσῃς τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ

Χριστὲ ὁ Θεὸς δόξα σοι

Καὶ νῦν Θεοτοκίον

Θεοτόκε σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή ἡ

βλαστήσασα τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς Σὲ

ἱκετεύομεν πρέσβευε Δέσποινα μετὰ τῶν

Ἀποστόλωνκαὶ πάντων τῶν Ἁγίων ἐλεηθῆναι

τὰς ψυχὰς ἡμῶν

Ἦχος πλ δ

Διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων ὁ φίλος σου καὶ

ὁ πλησίον Πέτρος ἠρνήσατό σε Κύριε καὶ

ὀδυρόμενος οὕτως ἐβόα Τῶν δακρύων μου

μὴ παρασιωπήσῃς εἶπα γὰρ φυλάξαι τὴν

πίστιν οἰκτίρμον καὶ οὐκ ἐφύλαξα καὶ ἡμῶν

τὴν μετάνοιαν οὕτω δέξαι καὶ ἐλέησον ἡμᾶς

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Στίχ Τὰ ῥήματά μου ἐνώτισαι Κύριε σύνες

τῆς κραυγῆς μου

Allora ti compiacerai del sacrificio di

giustizia dellrsquooblazione e di olocausti

allora offriranno vitelli sul tuo altare

Gloria Ora e sempre Alliluia (3)Kyrie

elegraveison (Gloria

Tono pl 2

ignore i giudei condannarono a morte te vita di tutti coloro che per la verga di Mosegrave avevano attraversato a piedi il Mar Rosso inchiodarono te

alla croce coloro che avevano succhiato il miele dalla pietra ti offrirono fiele ma tutto hai volontariamente sopportato per liberarci dalla schiavitugrave del nemico O Cristo Dio gloria a te

E ora

Theotokos tu sei la vera vite che ha

prodotto il frutto della vita Ti

preghiamo intercedi o Sovrana

insieme con gli Apostoli e con tutti i Santi

percheacute sia fatta misericordia alle nostre

anime

Quindi cantiamo i seguenti idiogravemela

Tono pl 4

er timore dei giudei o Signore Pietro tuo amico tuo prossimo ti ha rinnegato e pieno di dolore cosigrave gridava Non tacere davanti alle mie

lacrime Sigrave avevo detto che avrei

custodito la fede e non lrsquoho custodita o pietoso Cosigrave accogli anche il nostro pentimento e abbi pietagrave di noi

E di nuovo lo stesso

Stico Alle mie parole porgi lrsquoorecchio

Signore comprendi il mio grido

S

O

P

19

Πρὸ τοῦ τιμίου σου Σταυροῦ στρατιωτῶν

ἐμπαιζόντων σε Κύριε αἱ νοεραὶ στρατιαὶ

κατεπλήττοντο ἀνεδήσω γὰρ στέφανον

ὕβρεως ὁ τὴν γῆν ζωγραφήσας τοῖς ἄνθεσι

καὶ τὴν χλαῖναν χλευαζόμενος ἐφόρεσας ὁ

νεφέλαις περιβάλλων τὸ στερέωμα τοιαύτη

γὰρ οἰκονομία ἐγνώσθη σου ἡ εὐσπλαγχνία

Χριστέ τὸ μέγα ἔλεος δόξα σοι

Στίχ Πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ὁ

Βασιλεύς μου καὶ ὁ Θεός μου

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Δόξα Ἦχος πλ α

Ἑλκόμενος ἐπὶ σταυροῦ οὕτως ἐβόας Κύριε

Διὰ ποῖον ἔργον θέλετέ με σταυρῶσαι

Ἰουδαῖοι ὅτι τοὺς παραλύτους ὑμῶν

συνέσφιγξα ὅτι τοὺς νεκρούς ὡς ἐξ ὕπνου

ἀνέστησα Αἱμόρρουν ἰασάμην Χαναναίαν

ἠλέησα διὰ ποῖον ἔργον θέλετέ με φονεῦσαι

Ἰουδαῖοι ἀλλ ὄψεσθε εἰς ὃν νῦν ἐκκεντᾶτε

Χριστὸν παράνομοι

Καὶ νῦν πάλιν τὸ αὐτὸ

Προκείμενον Ἦχος δ

Ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος

Στίχ Κύριε μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με

Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ Ν 4-11 )

Κύριος δίδωσί μοι γλῶσσαν παιδείας τοῦ

γνῶναι ἡνίκα δεῖ εἰπεῖν λόγον ἔθηκέ με πρωῒ

πρωΐ προσέθηκέ μοι ὠτίον τοῦ ἀκούειν καὶ

ἡ παιδεία Κυρίου ἀνοίγει μου τὰ ὦτα ἐγὼ δὲ

οὐκ ἀπειθῶ οὐδὲ ἀντιλέγω Τὸν νῶτόν μου

Davanti alla tua croce preziosa

Signore mentre i soldati ti schernivano

erano colpite da stupore le celesti milizie

Hai cinto infatti una corona di dileggio

tu che hai coronato di fiori la terra hai

indossato una clamide di irrisione tu che

avvolgi di nubi il firmamento Ma in

questa economia si riconosce la tua

amorosa compassione o Salvatore e la

grande misericordia

Stico Sii attento alla voce della mia

supplica mio re e mio Dio

E di nuovo lo stesso

Gloria Tono pl 1

rascinato alla croce Signore dicevi

Per quale opera volete crocifiggermi

o giudei Percheacute ho raddrizzato i

vostri paralitici Percheacute ho risuscitato i

morti come da un sonno Ho guarito

lrsquoemorroissa ho avuto pietagrave della

cananea Per quale opera volete

uccidermi o giudei Ma guarderete o

iniqui al Cristo che ora trafiggete

E ora E di nuovo lo stesso

Prokigravemenon Tono 4

cco sono pronto ai flagelli e il mio

dolore mi sta sempre davanti

Stico Signore nel tuo sdegno non

accusarmi e nella tua ira non castigarmi

Lettura della profezia di Isaia (504-11)

l Signore Dio mi dagrave lingua drsquoistruzione per conoscere quando si debba dire una parola fin dal mattino mi fa pronto mi

ha dato un orecchio per ascoltare

lrsquoistruzione del Signore Dio mi

T

E

I

20

ἔδωκα εἰς μάστιγας τὰς δὲ σιαγόνας μου εἰς

ῥαπίσματα τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐκ

ἀπέστρεψα ἀπὸ αἰσχύνης ἐμπτυσμάτων καὶ

Κύριος Κύριος βοηθός μου ἐγενήθη Διὰ

τοῦτο οὐκ ἐνετράπην ἀλλ ἔθηκα τὸ

πρόσωπόν μου ὡς στερεὰν πέτραν καὶ

ἔγνων ὅτι οὐ μὴ αἰσχυνθῶ ὅτι ἐγγίζει ὁ

δικαιώσας με Τίς ὁ κρινόμενός μοι ἀντιστήτω

μοι ἅμακαὶ τίς ὁ κρινόμενός μοι ἐγγισάτω μοι

Ἰδοὺ Κύριος Κύριος βοηθήσει μοιτίς κακώσει

με ἰδοὺ πάντες ὑμεῖς ὡς ἱμάτιον

παλαιωθήσεσθε καὶ ὡς σὴς καταφάγεται

ὑμᾶς Τίς ἐν ὑμῖν ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον

ὑπακουσάτω τῆς φωνῆς τοῦ παιδὸς αὐτοῦ Οἱ

πορευόμενοι ἐν σκότει καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς

φῶς πεποίθατε ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου καὶ

ἀντιστηρισασθε ἐπὶ τῷ Θεῷ Ἰδοὺ πάντες

ὑμεῖς ὡς πῦρ καίετε καὶ κατισχύετε φλόγα

πορεύεσθε τῷ φωτὶ τοῦ πυρὸς ὑμῶν καὶ τῇ

φλογί ᾗ ἐξεκαύσατε δι ἐμὲ ἐγένετο ταῦτα

ὑμῖν ἐν λύπῃ κοιμηθήσεσθε

Πρὸς Ῥωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα

(Κεφ Ε 6-10)

Ἀδελφοί ἔτι Χριστός ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν

κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανε Μόλις

γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται ὑπὲρ γὰρ

τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν

Συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ

Θεός ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν

Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε Πολλῷ οὖν

μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ Αἵματι αὐτοῦ

σωθησόμεθα δι αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς Εἰ γὰρ

ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ

θανάτου τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ πολλῷ μᾶλλον

καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ

αὐτοῦ

apre le orecchie e io non mi rifiuto neacute contraddico Ho dato il dorso ai flagelli le guance agli schiaffi e non ho distolto il volto dalla vergogna degli sputi il Signore Dio egrave stato il mio aiuto Per questo non ho avuto vergogna ma ho reso il mio volto come dura pietra e so che non sarograve confuso percheacute egrave vicino colui che mi giustifica Chi vuol venire in giudizio con me Confrontiamoci

insieme Chi dunque vuol venire in giudizio con me Mi si avvicini Ecco il Signore Dio mi aiuteragrave Chi potragrave farmi del male Ecco che tutti voi invecchierete come un abito e la tignola vi divoreragrave Chi tra voi teme il Signore Ascolti la voce del suo servo Voi che camminate nella tenebra e non avete luce confidate nel nome del Signore e appoggiatevi a Dio Ecco voi tutti accendete un fuoco e alimentate la fiamma camminate alla luce del vostro fuoco e alla fiamma che avete acceso Da parte mia vi egrave accaduto tutto questo nel dolore voi vi addormenterete

Apostolo

Lettura dellrsquoepistola di Paolo ai Romani

(56-10)

ratelli mentre noi eravamo ancora peccatori Cristo morigrave per gli empi nel tempo stabilito Ora a stento si

trova chi sia disposto a morire per un giusto forse ci puograve essere chi ha il coraggio di morire per una persona dabbene Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi percheacute mentre eravamo ancora peccatori Cristo egrave morto per noi A maggior ragione ora giustificati per il suo sangue saremo salvati dallrsquoira per mezzo di lui Se infatti quandrsquoeravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo molto piugrave ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita

F

21

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον

ιε΄ 16 - 41

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ οἱ στρατιῶται ἀπήγαγον τὸν

Ἰησοῦν ἔσω τῆς αὐλῆς ὅ ἐστι πραιτώριον καὶ

συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν 17 καὶ

ἐνδύουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν

αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον 18 καὶ

ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν Χαῖρε ὁ βασιλεὺς

τῶν Ἰουδαίων 19 καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν

κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ καὶ

τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ 20 καὶ

ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν

πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ

ἴδια καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν

αὐτόν 21 Καὶ ἀγγαρεύουσι παράγοντά τινα

Σίμωνα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ ἀγροῦ τὸν

πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ρούφου ἵνα ἄρῃ τὸν

σταυρὸν αὐτοῦ 22 Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ

Γολγοθᾶν τόπον ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον

κρανίου τόπος 23 καὶ ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν

ἐσμυρνισμένον οἶνον ὁ δὲ οὐκ ἔλαβε 24 καὶ

σταυρώσαντες αὐτὸν διαμερίζονται τὰ ἱμάτια

αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον ἐπ αὐτὰ τίς τί

ἄρῃ 25 ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν

αὐτόν 26 καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ

ἐπιγεγραμμένη Ὁ βασιλεὺς τῶν

Ἰουδαίων 27 Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσι δύο

λῃστάς ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων

αὐτοῦ 28 καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα

καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη 29 Καὶ οἱ

παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν

κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες

Οὐὰ ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν

ἡμέραις οἰκοδομῶν 30 σῶσον σεαυτὸν καὶ

κατάβα ἀπὸ τοῦ σταυροῦ 31 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ

ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ

Vangelo secondo Marco

(1516-41)

n quel tempo i soldati condussero Gesugrave dentro il cortile cioegrave nel pretorio e convocarono tutta la

coorte Lo rivestirono di porpora e dopo aver intrecciato una corona di spine gliela misero sul capo Cominciarono poi a salutarlo Salve re dei giudei E gli percuotevano il capo con una canna gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano a lui Dopo averlo

schernito lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti poi lo condussero fuori per crocifiggerlo Allora costrinsero un tale che passava un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna padre di Alessandro e Rufo a portare la croce Condussero dunque Gesugrave al luogo del Golgota che significa luogo del cranio e gli offrirono vino mescolato con mirra ma egli non ne prese Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere Erano le nove del mattino quando lo crocifissero E lrsquoiscrizione con il motivo della condanna diceva Il re dei giudei Con lui crocifissero anche due ladroni uno alla sua destra e uno alla sinistra I passanti lo insultavano e scuotendo il capo esclamavano Ehi tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni salva te stesso scendendo dalla croce Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi facendosi beffe di lui dicevano Ha salvato altri non puograve salvare se stesso Il Cristo il re drsquoIsraele scenda ora dalla croce percheacute vediamo e crediamo E anche quelli che erano stati crocifissi con lui

I

22

τῶν γραμματέων ἔλεγον Ἄλλους ἔσωσεν

ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι 32 ὁ Χριστὸς ὁ

βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ

σταυροῦ ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν αὐτῷ

καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι αὐτῷ ὠνείδιζον

αὐτόν 33 Γενομένης δὲ ὥρας ἕκτης σκότος

ἐγένετο ἐφ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας

ἐνάτης 34 καὶ τῇ ὥρᾳ τῇ ἐνάτῃ ἐβόησεν ὁ

Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων Ἐλωῒ Ἐλωῒ λιμᾶ

σαβαχθανί ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον ὁ Θεός

μου ὁ Θεός μου εἰς τί με ἐγκατέλιπες 35 καί

τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον

Ἴδε Ἠλίαν φωνεῖ 36 δραμὼν δέ εἷς καὶ γεμίσας

σπόγγον ὄξους περιθεὶς τε καλάμῳ ἐπότιζεν

αὐτόν λέγων Ἄφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας

καθελεῖν αὐτόν 37 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν

μεγάλην ἐξέπνευσε 38 Καὶ τὸ καταπέτασμα

τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως

κάτω 39 Ἰδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς

ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτω κράξας

ἐξέπνευσεν εἶπεν Ἀληθῶς ὁ ἄνθρωπος

οὗτος υἱὸς ἦν Θεοῦ 40 Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες

ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι ἐν αἷς ἦν καὶ

Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ

Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆ μήτηρ καὶ

Σαλώμη 41 αἳ καὶ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ

ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ καὶ

ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς

Ἱεροσόλυμα

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν

Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ

Κοντάκιον

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

lo insultavano Venuto mezzogiorno si

fece buio su tutta la terra fino alle tre

del pomeriggio Alle tre Gesugrave gridograve

con voce forte Eloiacute eloiacute lemagrave

sabactagraveni che significa Dio mio Dio

mio percheacute mi hai abbandonato

Alcuni dei presenti udito ciograve

dicevano Ecco chiama Elia Uno corse

a inzuppare di aceto una spugna e

postala su una canna gli dava da bere

dicendo Aspettate vediamo se viene

Elia a toglierlo dalla croce Ma Gesugrave

dando un forte grido spirograve Il velo del

tempio si squarciograve in due dallrsquoalto in

basso Allora il centurione che gli stava

di fronte vistolo spirare in quel modo

disse Veramente questrsquouomo era

Figlio di Dio Crsquoerano anche alcune

donne che stavano ad osservare da

lontano tra le quali Maria di Magdala

Maria madre di Giacomo il minore e di

Ioses e Salome che lo seguivano e

servivano quando era ancora in Galilea

e molte altre che erano salite con lui a

Gerusalemme

Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro

Percheacute tuo egrave

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

V

23

Τό Κύριε ἐλέησον μ Ὁ ἐν παντὶ

καιρῷ Κύριε ἐλέησον γ Δόξα Καὶ νῦν

Τὴν τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου

εὐλόγησον Πάτερ ὁ Ἱερεύς ὁ Θεός

οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ τὴν παροῦσαν

Εὐχὴν

Δέσποτα Θεέ Πάτερ παντοκράτορ Κύριε Υἱὲ

μονογενές Ἰησοῦ Χριστὲ καὶ ἅγιον Πνεῦμα

μία Θεότης μία Δύναμις ἐλέησόν με τὸν

ἁμαρτωλόν καί οἷς ἐπίστασαι κρίμασι

σῶσόν με τὸν ἀνάξιον δοῦλόν σου ὅτι

εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων

Ἀμήν

ΩΡΑ ΕΚΤΗ

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν Κύριε ἐλέησον ιβ

Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ καὶ τοὺς

παρόντας Ψαλμούς

Ψαλμὸς νγ

Ὁ Θεός ἐν τῷ ὀνόματί σου σῶσόν με καὶ ἐν

τῇ δυνάμει σου κρινεῖς με ὁ Θεόςεἰσάκουσον

τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι τὰ ῥήματα τοῦ

στόματός μου ὅτι ἀλλότριοι ἐπανέστησαν

ἐπ ἐμέ καὶ κραταιοὶ ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου

καὶ οὐ προέθεντο τὸν Θεὸν ἐνώπιον αὐτῶν

Ἰδοὺ γὰρ ὁ Θεὸς βοηθεῖ μοι καὶ ὁ Κύριος

ἀντιλήπτωρ τῆς ψυχῆς μου Ἀποστρέψει τὰ

κακὰ τοῖς ἐχθροῖς μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου

ἐξολόθρευσον αὐτούς Ἑκουσίως θύσω σοι

ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί σου Κύριε ὅτι

ἀγαθόν ὅτι ἐκ πάσης θλίψεως ἐρρύσω με καὶ

ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου ἐπεῖδεν ὁ ὀφθαλμός μου

Kirie eleison (40) Tu che in ogni tempo Kirie eleison (3) Gloria E ora Piugrave venerabile Nel nome del Signore

benedici Padre Dio abbia pietagrave di noi

ovrano Dio Padre onnipotente

Signore Figlio unigenito Gesugrave Cristo e

Santo Spirito unica divinitagrave unica

potenza abbi pietagrave di me peccatore e con i

giudizi che tu sai salva me indegno tuo

servo percheacute tu sei benedetto nei secoli

dei secoli Amin

ORA SESTA

SALMO 53

Dio nel tuo nome salvami e nella

tua potenza giudicami

O Dio ascolta la mia preghiera porgi

lrsquoorecchio alle parole della mia bocca

Percheacute stranieri sono insorti contro di

me e violenti hanno cercato lrsquoanima mia

non hanno posto Dio davanti a loro

Ma ecco Dio mi aiuta e il Signore egrave il

sostegno dellrsquoanima mia

Ritorceragrave il male sui miei nemici nella

tua veritagrave fanne sterminio

Volontariamente ti offrirograve sacrifici

loderograve il tuo nome Signore percheacute egrave

buono

Percheacute da ogni tribolazione mi hai

liberato e il mio occhio ha dominato i

miei nemici

S

O

24

Ψαλμὸς ρλθ

Ἐξελοῦ με Κύριε ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ

ἀπὸ ἀνδρὸς ἀδίκου ῥῦσαί με Οἵ τινες

ἑλογίσαντο ἀδικίαν ἐν καρδίᾳ ὅλην τὴν

ἡμέραν παρετάσσοντο πολέμους Ἠκόνησαν

γλῶσσαν αὐτῶν ὡσεὶ ὄφεως ἰὸς ἀσπίδων

ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν Φύλαξόν με Κύριε ἐκ

χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ἀπὸ ἀνθρώπων ἀδίκων

ἐξελοῦ με οἵτινες διελογίσαντο τοῦ

ὑποσκελίσαι τὰ διαβήματά μου Ἔκρυψαν

ὑπερήφανοι παγίδα μοι καὶ σχοινίοις

διέτειναν παγίδα τοῖς ποσί μου ἐχόμενα

τρίβους σκάνδαλα ἔθεντό μοι Εἶπα τῷ

Κυρίῳ Θεός μου εἶ σύ ἐνώτισαι Κύριε τὴν

φωνὴν τῆς δεήσεώς μου Κύριε Κύριε

δύναμις τῆς σωτηρίας μου ἐπεσκίασας ἐπὶ

τὴν κεφαλήν μου ἐν ἡμέρᾳ πολέμου Μὴ

παραδῷς με Κύριε ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας μου

ἁμαρτωλῷ διελογίσαντο κατ ἐμοῦ μὴ

ἐγκαταλίπῃς με μή ποτε ὑψωθῶσιν Ἡ

κεφαλὴ τοῦ κυκλώματος αὐτῶν κόπος τῶν

χειλέων αὐτῶν καλύψει αὐτούς Πεσοῦνται ἐπ

αὐτοὺς ἄνθρακες ἐν πυρὶ καταβαλεῖς αὐτούς

ἐν ταλαιπωρίαις οὐ μὴ ὑποστῶσιν Ἀνὴρ

γλωσσώδης οὐ κατευθυνθήσεται ἐπὶ τῆς γῆς

ἄνδρα ἄδικον κακὰ θηρεύσει εἰς διαφθοράν

Ἔγνων ὅτι ποιήσει Κύριος τὴν κρίσιν τῶν

πτωχῶν καὶ τὴν δίκην τῶν πενήτων Πλὴν

δίκαιοι ἐξομολογήσονται τῷ ὀνόματί σου καὶ

κατοικήσουσιν εὐθεῖς σὺν τῷ προσώπῳ σου

Ψαλμὸς 90

Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου ἐν

σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται

Ἐρεῖ τῷ Κυρίῳ Ἀντιλήπτωρ μου εἶ καὶ

καταφυγή μου ὁ Θεός μου καὶ ἐλπιῶ ἐπ

αὐτόν ὅτι αὐτὸς ῥύσεταί σε ἐκ παγίδος

θηρευτῶν καὶ ἀπὸ λόγου ταραχώδους Ἐν

SALMO 139

trappami dallrsquouomo malvagio Signore liberami dallrsquouomo ingiusto percheacute hanno tramato ingiustizie nel

cuore tutto il giorno preparano guerre Hanno aguzzato la loro lingua come

quella di un serpente veleno di aspidi egrave sotto le loro labbra

Custodiscimi Signore dalla mano del peccatore strappami dagli uomini ingiusti percheacute hanno tramato di far inciampare i miei passi

Gli orgogliosi mi hanno nascosto un laccio e hanno teso funi come lacci ai miei piedi lungo il sentiero mi hanno posto un inciampo

Ho detto al Signore sei tu il mio Dio ascolta Signore la voce della mia supplica

Signore Signore potenza della mia salvezza hai adombrato il mio capo nel giorno della guerra

Non consegnarmi Signore al peccatore avido di me hanno tramato contro di me non abbandonarmi percheacute non si esaltino

Il capo dei loro raggiri la fatica delle loro labbra li copriragrave

Cadranno su di loro carboni di fuoco sulla terra li abbatterai con sciagure e non sussisteranno

Lrsquouomo linguacciuto non avragrave successo sulla terra i mali daranno la caccia allrsquouomo empio per distruggerlo

So che il Signore faragrave il giudizio del povero e difenderagrave la causa dei miseri

Certo i giusti celebreranno il tuo nome i retti dimoreranno con il tuo volto

SALMO 90

hi abita nellrsquoaiuto dellrsquoAltissimo dimoreragrave al riparo del Dio del cielo Diragrave al Signore Mio sostegno sei tu e

mio rifugio il mio Dio e spererograve in lui Poicheacute egli ti libereragrave dal laccio dei

cacciatori e dalla parola che sconvolge

S

C

25

τοῖς μεταφρένοις αὐτοῦ ἐπισκιάσει σοι καὶ

ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐλπιείς ὅπλῳ

κυκλώσει σε ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ οὐ φοβηθήσῃ

ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ ἀπὸ βέλους

πετομένου ἡμέρας ἀπὸ πράγματος ἐν σκότει

διαπορευομένου ἀπὸ συμπτώματος καὶ

δαιμονίου μεσημβρινοῦ Πεσεῖται ἐκ τοῦ

κλίτους σου χιλιάς καὶ μυριὰς ἐκ δεξιῶν σου

πρὸς σὲ δὲ οὐκ ἐγγιεῖ Πλὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς

σου κατανοήσεις καὶ ἀνταπόδοσιν

ἁμαρτωλῶν ὄψει ὅτι σύ Κύριε ἡ ἐλπίς μου

τὸν Ὕψιστον ἔθου καταφυγήν σου Οὐ

προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά καὶ μάστιξ οὐκ

ἐγγιεῖ ἐν τῷ σκηνώματί σου ὅτι τοῖς Ἀγγέλοις

αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε

ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου Ἐπὶ χειρῶν

ἀροῦσί σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον

τὸν πόδα σου Ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον

ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ

δράκοντα Ὅτι ἐπ ἐμὲ ἤλπισε καὶ ῥύσομαι

αὐτόν σκεπάσω αὐτόν ὅτι ἔγνω τὸ ὄνομά

μου Κεκράξεται πρός με καὶ ἐπακούσομαι

αὐτοῦ μετ αὐτοῦ εἰμι ἐν θλίψει ἐξελοῦμαι

αὐτόν καὶ δοξάσω αὐτόν Μακρότητα ἡμερῶν

ἐμπλήσω αὐτόν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν

μου

Δόξα Καὶ νῦν Ἀλληλούϊα γ Κύριε

ἐλέησον γ Δόξα

Τροπάριον Ἦχος β

Σωτηρίαν εἰργάσω ἐν μέσῳ τῆς γῆς Χριστε ὁ

Θεός ἐπὶ Σταυροῦ τὰς ἀχράντους σου χεῖρας

ἐξέτεινας ἐπισυνάγων πάντα τὰ ἔθνη

κράζοντα Κύριε δόξα σοι

Con le sue spalle ti adombreragrave e sotto le sue ali spererai la sua veritagrave ti circonderagrave di uno scudo

Non temerai lo spavento notturno la freccia che vola di giorno quanto si aggira nella tenebra lrsquoassalto del demonio meridiano

Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra ma a te non si avvicineragrave

Solo osserverai coi tuoi occhi e vedrai la retribuzione dei peccatori

Sei tu infatti la mia speranza Signore hai fatto dellrsquoAltissimo il tuo rifugio

Non si accosteragrave a te alcun male neacute flagello si avvicineragrave alla tua tenda

Percheacute per te comanderagrave ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie

Sulle loro mani ti porteranno percheacute non inciampi col tuo piede nel sasso

Sullrsquoaspide e sul basilisco camminerai e calpesterai il leone e il drago

Poicheacute in me ha sperato lo libererograve lo metterograve al riparo percheacute ha conosciuto il mio nome

Mi invocheragrave e lo esaudirograve con lui sono nella tribolazione lo scamperograve e lo glorificherograve

Lo colmerograve di lunghezza di giorni e gli mostrerograve la mia salvezza

Gloria Ora e sempre Amin Alliluia (3) Kyrie elegraveison (3)

Gloria

Tono 2

ai operato la salvezza in mezzo alla

terra o Cristo Dio Hai disteso sulla

croce le tue mani immacolate per

radunare tutte le genti che acclamano

Signore gloria a te

H

26

Καὶ νῦν Θεοτοκίον

Ὅτι οὐκ ἔχομεν παρρησίαν διὰ τὰ πολλὰ

ἡμῶν ἁμαρτήματα σὺ τὸν ἐκ σοῦ γεννηθέντα

δυσώπησον Θεοτόκε Παρθένε πολλὰ γὰρ

ἰσχύει δέησις Μητρὸς πρὸς εὐμένειαν

Δεσπότου Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν ἱκεσίας ἡ

πάνσεμνος ὅτι ἐλεήμων ἐστί καὶ σῴζειν

δυνάμενος ὁ καὶ παθεῖν ὑπὲρ ἡμῶν

καταδεξάμενος

Ἦχος πλ δ

Τάδε λέγει Κύριος τοῖς Ἰουδαίοις Λαός μου τί

ἐποίησά σοι ἢ τί σοι παρηνώχλησα τοὺς

τυφλούς σου ἐφώτισα τοὺς λεπρούς σου

ἐκαθάρισα ἄνδρα ὄντα ἐπὶ κλίνης

ἠνωρθωσάμην Λαός μου τί ἐποίησά σοι καὶ

τί μοι ἀνταπέδωκας ἀντὶ τοῦ μάννα χολήν

ἀντὶ τοῦ ὕδατος ὄξος ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με

σταυρῷ με προσηλώσατε οὐκέτι στέγω

λοιπόν καλέσω μου τὰ ἔθνη κᾀκεῖνά με

δοξάσουσι σὺν τῷ Πατρὶ καὶ Πνεύματι κᾀγὼ

αὐτοῖς δωρήσομαι ζωὴν τὴν αἰώνιον

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Στίχ Ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολήν καὶ εἰς

τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος

Οἱ νομοθέται τοῦ Ἰσραήλ Ἰουδαῖοι καὶ

Φαρισαῖοι ὁ χορὸς τῶν Ἀποστόλων βοᾷ

πρὸς ὑμᾶς Ἴδε ναός ὃν ὑμεῖς ἐλύσατε Ἴδε

ἀμνός ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε τάφῳ

παρεδώκατε ἀλλ ἐξουσίᾳ ἑαυτοῦ ἀνέστη Μὴ

πλανᾶσθε Ἰουδαῖοι αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐν

θαλάσσῃ σώσας καὶ ἐν ἐρήμῳ θρέψας αὐτός

ἐστιν ἡ ζωὴ καὶ τὸ φῶς καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ

Κόσμου

Ora e sempre

oicheacute non osiamo neppure parlare a causa dei nostri molti peccati supplica tu colui che da te egrave nato o

Theotokos puograve molto infatti la preghiera della Madre presso la compassione del Sovrano Non disprezzare o venerabilissima le suppliche dei peccatori percheacute egrave misericordioso e puograve salvarci colui che ha anche accettato di patire per noi

Quindi i seguenti idiogravemela Tono pl 4

osigrave dice il Signore ai giudei Popolo

mio che mai ti ho fatto O in che ti

ho contristato Ai tuoi ciechi ho dato

la luce i tuoi lebbrosi ho mondato ho

rimesso in piedi lrsquouomo costretto al letto

Popolo mio che mai ti ho fatto e che mi

hai dato tu in cambio Invece della manna

fiele invece dellrsquoacqua aceto invece di

amarmi voi mi avete inchiodato alla

croce non lo tollero piugrave chiamerograve le mie

genti ed esse mi daranno gloria insieme al

Padre e allo Spirito ed io donerograve loro la

vita eterna

E di nuovo lo stesso

Stico Mi hanno dato fiele in cibo nella

mia sete mi hanno abbeverato di aceto

O legulei di Israele giudei e farisei a

voi grida il coro degli apostoli Ecco il

tempio che avete distrutto ecco lrsquoagnello

che avete crocifisso lo avete consegnato

alla tomba ma per sua propria potenza egrave

risorto Non ingannatevi o giudei egrave lui

che vi ha salvati nel mare e vi ha nutriti

nel deserto egrave lui la vita e la luce e la pace

del mondo

P

C

27

Στίχ Σῶσόν με ὁ Θεός ὅτι εἰσήλθοσαν ὕδατα

ἕως ψυχῆς μου

Καὶ πάλιν τὸ αὐτό

Δόξα Ἦχος πλ α

Δεῦτε χριστοφόροι λαοὶ κατίδωμεν τί

συνεβουλεύσατο Ἰούδας ὁ προδότης σὺν

ἱερεῦσιν ἀνόμοις κατὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν

σήμερον ἔνοχον θανάτου τὸν ἀθάνατον

Λόγον πεποίηκαν καὶ Πιλάτῳ προδώσαντες

ἐν τόπῳ Κρανίου ἐσταύρωσαν καὶ ταῦτα

πάσχων ἐβόα ὁ Σωτὴρ ἡμῶν λέγων Ἄφες

αὐτοῖς Πάτερ τὴν ἁμαρτίαν ταύτην ὅπως

γνῶσι τὰ ἔθνη τὴν ἐκ νεκρῶν μου Ἀνάστασιν

Καὶ νῦν Πάλιν τὸ αὐτὸ

Προκείμενον Ἦχος δ

Κύριε ὁ Κύριος ἡμῶν ὡς θαυμαστὸν τὸ

ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ

Στίχ Ὅτι ἐπήρθη ἡ μεγαλοπρέπειά σου

ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν

Προφητείας Ἡσαϊου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ ΝΒ 13 - ΝΔ 1)

Τάδε λέγει Κύριος Ἰδοὺ συνήσει ὁ παῖς μου

καὶ ὑψωθήσεται καὶ δοξασθήσεται καὶ

μετεωρισθήσεται σφόδρα Ὃν τρόπον

ἐκστήσονται ἐπὶ σὲ πολλοί οὕτως ἀδοξήσει

ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τὸ εἶδός σου καὶ ἡ δόξα

σου ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπωνΟὕτω θαυμάσονται

ἔθνη πολλὰ ἐπ αὐτῷ καὶ συνέξουσι βασιλεῖς

τὸ στόμα αὐτῶν ὅτι οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ

αὐτοῦ ὄψονται καὶ οἳ οὐκ ἀκηκόασι

συνήσουσι Κύριε τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ

ἡμῶν καὶ ὁ βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη

Stico Salvami o Dio percheacute le acque

sono penetrate fino allrsquoanima mia

Di nuovo lo stesso

Gloria Tono pl 1

enite popoli portatori di Cristo

consideriamo ciograve che Giuda il

traditore ha macchinato contro il

nostro Salvatore con iniqui sacerdoti

oggi hanno dichiarato reo di morte il

Verbo immortale e dopo averlo

consegnato a Pilato lo hanno crocifisso

nel luogo del cranio tra questi patimenti

il nostro Salvatore diceva Padre

perdona loro questo peccato percheacute

conoscano le genti la mia risurrezione

dai morti

E ora Di nuovo lo stesso

Prokigravemenon Tono 4

ignore Signore nostro comrsquoegrave

ammirabile il tuo nome in tutta la

terra

Stico Percheacute egrave stata elevata la tua

magnificenza al di sopra dei cieli

Lettura della profezia di Isaia (5213-541)

osigrave dice il Signore Ecco il mio servo comprenderagrave e saragrave grandemente esaltato e glorificato Molti per te rimarranno sbigottiti percheacute proprio

cosigrave saragrave privato di gloria il tuo aspetto di fronte agli uomini e ti saragrave tolta ogni gloria tra i figli degli uomini Cosigrave stupiranno di lui molte genti e i re chiuderanno la bocca percheacute vedranno ciograve che di lui non era stato loro annunciato e quanti non lrsquoavevano udito comprenderanno Signore chi ha creduto al nostro annuncio E il braccio del Signore a chi egrave stato rivelato Abbiamo

V

S

C

28

Ἀνηγγείλαμεν ὡς παιδίον ἐναντίον αὐτοῦ ὡς

ῥίζα ἐν γῇ διψώσῃ Οὐκ ἔστιν εἶδος αὐτῷ

οὐδὲ δόξα καὶ εἴδομεν αὐτόν καὶ οὐκ εἶχεν

εἶδος οὐδὲ κάλλος ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ

ἄτιμον καὶ ἐκλεῖπον παρὰ πάντας τοὺς υἱοὺς

τῶν ἀνθρώπων Ἄνθρωπος ἐν πληγῇ ὤν καὶ

εἰδὼς φέρειν μαλακίαν ὅτι ἀπέστραπται τὸ

πρόσωπον αὐτοῦἠτιμάσθη καὶ οὐκ ἑλογίσθη

Οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ

ἡμῶν ὀδυνᾶται καὶ ἡμεῖς ἑλογισάμεθα αὐτὸν

εἶναι ἐν πόνῳ καὶ ἐν πληγῇ ὑπὸ Θεοῦ καὶ ἐν

κακώσει Αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη διὰ τὰς

ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ μεμαλάκισται διὰ τὰς

ἀνομίας ἡμῶν Παιδεία εἰρήνης ἡμῶν ἐπ

αὐτόν τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν

Πάντες ὡς πρόβατα ἐπλανήθημεν ἀνθρωπος

τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήθη Καὶ Κύριος

παρέδωκεν αὐτὸν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν καὶ

αὐτὸς διὰ τὸ κεκακῶσθαι οὐκ ἀνοίγει τὸ

στόμα αὐτοῦ Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη

καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος ἄφωνος

οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ Ἐν τῇ

ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη τὴν

δὲ γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται ὅτι αἵρεται

ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν

τοῦ λαοῦ μου ἤχθη εἰς θάνατον Καὶ δώσω

τοὺς πονηρούς ἀντὶ τῆς ταφῆς αὐτοῦ καὶ

τοὺς πλουσίους ἀντὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ὅτι

ἀνομίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν

τῷ στόματι αὐτοῦ καὶ βούλεται Κύριος

καθαρίσαι αὐτὸν ἀπὸ τῆς πληγῆς Ἐὰν δῶτε

περὶ ἁμαρτίας ἡ ψυχὴ ὑμῶν ὄψεται σπέρμα

μακρόβιον καὶ βούλεται Κύριος ἐν χειρὶ αὐτοῦ

ἀφελεῖν ἀπὸ τοῦ πόνου τῆς ψυχῆς αὐτοῦ

δεῖξαι αὐτῷ φῶς καὶ πλάσαι τῇ συνέσει

δικαιῶσαι δίκαιον εὖ δουλεύοντα πολλοῖς καὶ

τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν αὐτὸς ἀνοίσει Διὰ τοῦτο

portato un annuncio come un bambino davanti a lui come radice in terra assetata Egrave sfigurato senza gloria lo abbiamo visto ed era privo di forma e di bellezza anzi il suo aspetto era disonorato non era piugrave quello di qualsiasi altro figlio drsquouomo Un uomo colpito che ha imparato a portare la debolezza il suo volto ha suscitato disprezzo egrave stato disonorato non egrave stato

tenuto in nessun conto Costui porta i nostri peccati e per noi egrave nel dolore noi lo abbiamo considerato uno nella pena colpito nella disgrazia ma egrave stato ferito per i nostri peccati egrave stato reso debole a causa delle nostre iniquitagrave Egrave su di lui il castigo che ci ottiene pace dalle sue piaghe siamo stati guariti Noi tutti eravamo erranti come pecore ciascuno andava errante per la sua strada e il Signore ha consegnato lui per i nostri peccati ed egli maltrattato non apriva bocca Come pecora egrave stato condotto al macello come agnello muto davanti a chi lo tosa cosigrave egli non apriva bocca Nella sua umiliazione gli egrave stato tolto ogni diritto ma la sua generazione chi la descriveragrave Sigrave vien tolta dalla terra la sua vita per le iniquitagrave del mio popolo egrave stato condotto a morte Metterograve i malvagi di fronte alla sua tomba e i ricchi di fronte alla sua morte poicheacute egli non ha commesso iniquitagrave neacute vi egrave inganno nella sua bocca e il Signore vuole purificarlo dalla piaga Se fate offerte per il peccato la vostra anima vedragrave una discendenza longeva e il Signore vuole liberarlo dalla pena della sua anima mostrargli la luce plasmarlo nellrsquointelligenza giustificare un giusto che rende grande servizio a

tanti egli porteragrave i loro peccati Per questo faragrave eredi molti e divideragrave le spoglie dei fortipercheacute ha dato alla morte la sua vita ed egrave stato annoverato tra gli iniqui mentre egli ha portato i peccati di molti e per le loro iniquitagrave egrave stato

29

αὐτὸς κληρονομήσει πολλούς καὶ τῶν

ἰσχυρῶν μεριεῖ σκῦλα ἀνθ ὧν παρεδόθη εἰς

θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις

ἑλογίσθη καὶ αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν

ἀνήνεγκε καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν

παρεδόθη Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα

ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα ὅτι πολλὰ

τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης

τὸν ἄνδρα

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα

(Κεφ Β 11-18)

Ἀδελφοί ὁ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς

πάντες δι ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται

ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν λέγων Ἀπαγγελῶ

τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου ἐν μέσῳ

ἐκκλησίας ὑμνήσω σε Καὶ πάλιν Ἐγὼ ἔσομαι

πεποιθὼς ἐπ αὐτῷ Καὶ πάλιν Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ

τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός Ἐπεὶ οὖν τὰ

παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος καὶ

αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν ἵνα

διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος

ἔχοντα τοῦ θανάτου τοῦτ΄ ἔστι τὸν διάβολον

καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους ὅσοι φόβῳ θανάτου

διαπαντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας οὐ

γὰρ δήπου Ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται ἀλλὰ

σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται Ὅθεν

ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι

ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς Ἀρχιερεὺς

τὰ πρὸς τὸν Θεόν εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς

ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ ἐν ᾧ γάρ πέπονθεν αὐτὸς

πειρασθείς δύναται τοῖς πειραζομένοις

βοηθῆσαι

consegnato Gioisci o sterile che non

partorisci esplodi in grida tu che non

soffri doglie percheacute sono piugrave numerosi i

figli dellrsquoabbandonata di quelli della

maritata

Apostolo

Lettura dellrsquoepistola agli Ebrei (211-18)

ratelli colui che santifica e coloro che

sono santificati provengono tutti da

una stessa origine per questo non si

vergogna di chiamarli fratelli dicendo

Annunzierograve il tuo nome ai miei fratelli in

mezzo allrsquoassemblea canterograve le tue lodi e

ancora Io metterograve la mia fiducia in lui e

inoltre Eccoci io e i figli che Dio mi ha

dato Poicheacute dunque i figli hanno in

comune il sangue e la carne anchrsquoegli ne

egrave divenuto partecipe per ridurre

allrsquoimpotenza mediante la morte colui che

della morte ha il potere cioegrave il diavolo e

liberare cosigrave quelli che per timore della

morte erano soggetti a schiavitugrave per tutta

la vita Egli infatti non si prende cura

degli angeli ma della stirpe di Abramo si

prende cura Perciograve doveva rendersi in

tutto simile ai fratelli per diventare un

sommo sacerdote misericordioso e fedele

nelle cose che riguardano Dio allo scopo

di espiare i peccati del popolo Infatti

proprio per essere stato messo alla prova

ed avere sofferto personalmente egrave in

grado di venire in aiuto a quelli che

subiscono la prova

F

30

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν

κη΄ 32 - 49

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἤγοντο σὺν τῷ Ἰησοῦ καὶ

ἕτεροι δύο κακοῦργοι σὺν αὐτῷ

ἀναιρεθῆναι 33 Καὶ ὅτε ἀπῆλθον ἐπὶ τὸν

τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον ἐκεῖ

ἐσταύρωσαν αὐτὸν καὶ τοὺς κακούργους ὃν

μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν 34 ὁ δὲ

Ἰησοῦς ἔλεγε Πάτερ ἄφες αὐτοῖς οὐ γὰρ

οἴδασι τί ποιοῦσι διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια

αὐτοῦ ἔβαλον κλῆρον 35 καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς

θεωρῶν ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες

σὺν αὐτοῖς λέγοντες Ἄλλους ἔσωσε σωσάτω

ἑαυτόν εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ τοῦ Θεοῦ ὁ

ἐκλεκτός 36 ἐνέπαιζον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ

στρατιῶται προσερχόμενοι καὶ ὄξος

προσφέροντες αὐτῷ 37 καὶ λέγοντες Εἰ σὺ εἶ ὁ

βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων σῶσον σεαυτόν 38 ἦν

δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη ἐπ αὐτῷ

γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ρωμαϊκοῖς καὶ

Ἑβραϊκοῖς οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν

Ἰουδαίων 39 Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων

κακούργων ἐβλασφήμει αὐτὸν λέγων Εἰ σὺ εἶ

ὁ Χριστός σῶσον σεαυτὸν καὶ

ἡμᾶς 40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ

λέγων Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν ὅτι ἐν τῷ

αὐτῷ κρίματι εἶ 41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως ἄξια

γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν οὗτος δὲ

οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε 42 καὶ ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ

Μνήσθητί μου Κύριε ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ

βασιλείᾳ σου 43 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

Ἀμήν λέγω σοι σήμερον μετ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ

παραδείσῳ 44 ἦν δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ

σκότος ἐγένετο ἐφ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας

ἐνάτης τοῦ ἡλίου ἐκλειπόντος 45 καὶ ἐσχίσθη

τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον 46 καὶ

Vangelo secondo Luca

(2332-49)

n quel tempovenivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati Quando

giunsero al luogo detto Cranio lagrave crocifissero lui e i due malfattori uno a destra e lrsquoaltro a sinistra Gesugrave diceva Padre perdonali percheacute non sanno quello che fanno Dopo essersi poi divise le sue vesti le tirarono a sorte Il popolo stava a vedere i capi invece lo schernivano dicendo Ha salvato gli

altri salvi se stesso se egrave il Cristo di Dio il suo eletto Anche i soldati lo schernivano e gli si accostavano per porgergli dellrsquoaceto e dicevano Se tu sei il re dei giudei salva te stesso Crsquoera anche una scritta sopra il suo capo Questi egrave il re dei giudei Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava Non sei tu il Cristo Salva te stesso e anche noi Ma lrsquoaltro lo rimproverava Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena Noi giustamente percheacute riceviamo il giusto per le nostre azioni egli invece non ha fatto nulla di male E aggiunse Gesugrave ricordati di me quando entrerai nel tuo regno Gli rispose In veritagrave ti dico oggi sarai con me nel paradiso Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissograve e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio Il velo del tempio si squarciograve nel mezzo Gesugrave gridando a gran voce disse Padre nelle tue mani consegno il mio spirito Detto questo spirograve Visto ciograve che era accaduto il centurione glorificava Dio Veramente questrsquouomo era giusto Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo ripensando a quanto

I

31

φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπε Πάτερ

εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου

καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν 47 ἰδὼν δὲ ὁ

ἑκατόνταρχος τὸ γενόμενον ἐδόξασε τὸν Θεὸν

λέγων Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος

ἦν 48 καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι

ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην θεωροῦντες τὰ

γενόμενα τύπτοντες ἑαυτῶν τὰ στήθη

ὑπέστρεφον 49 εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ

γνωστοὶ αὐτοῦ ἀπὸ μακρόθεν καὶ γυναῖκες αἱ

συνακολουθήσασαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας

ὁρῶσαι ταῦτα

Ταχὺ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί

σου Κύριε ὅτι ἑπτωχεύσαμεν σφόδρα

βοήθησον ἡμῖν ὁ Θεός ὁ σωτὴρ ἡμῶν

ἕνεκεν τῆς δόξης τοῦ ὀνόματός σου Κύριε

ῥῦσαι ἡμᾶς καὶ ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν

ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ

Κοντάκιον

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρια ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

Κύριε ἐλέησον μ ὁ ἐν παντὶ καιρῷ

Κύριε ἐλέησον γ Δόξα Καὶ νῦν Τὴν

Τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον

Πάτερ Ὁ Ἱερεύς ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς

καὶ τὴν

era accaduto se ne tornavano percuotendosi il petto Tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano e cosigrave le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea osservando questi avvenimenti

E subito dopo il lettore

resto ci prevengano le tue

compassioni percheacute siamo impoveriti

allrsquoestremo aiutaci o Dio salvatore

nostro per la gloria del tuo nome liberaci

Signore e perdona i nostri peccati per

amore del tuo nome

Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro

Percheacute tuo egrave

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

Kirie eleison (40) Tu che in ogni tempo

Kirie eleison (3) Gloria E ora Piugrave venerabile Nel nome del Signore

benedici Padre Dio abbia pietagrave di noi

P

V

32

Εὐχὴν

Θεὲ καὶ Κύριε τῶν δυνάμεων καὶ πάσης

κτίσεως δημιουργέ ὁ διὰ σπλάγχνα

ἀνεικάστου ἐλέους σου τὸν μονογενῆ σου

Υἱόν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν

καταπέμψας ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ γένους ἡμῶν

καὶ διὰ τοῦ τιμίου αὐτοῦ Σταυροῦ τὸ

χειρόγραφον τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν διαρρήξας

καὶ θριαμβεύσας ἐν αὐτῷ τὰς ἀρχὰς καὶ

ἐξουσίας τοῦ σκότους αὐτός Δέσποτα

φιλάνθρωπε πρόσδεξαι καὶ ἡμῶν τῶν

ἁμαρτωλῶν τὰς εὐχαριστηρίους ταύτας καὶ

ἱκετηρίους ἐντεύξεις καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ

παντὸς ὀλεθρίου καὶ σκοτεινοῦ

παραπτώματος καὶ πάντων τῶν κακῶσαι

ἡμᾶς ζητούντων ὁρατῶν καὶ ἀοράτων

ἐχθρῶν Καθήλωσον ἐκ τοῦ φόβου σου τὰς

σάρκας ἡμῶν καὶ μὴ ἐκκλίνῃς τὰς καρδίας

ἡμῶν εἰς λόγους ἢ εἰς λογισμοὺς

πονηρίας ἀλλὰ τῷ πόθῳ σου τρῶσον

ἡμῶν τὰς ψυχάς ἵνα πρὸς σὲ διαπαντὸς

ἀτενίζοντες καὶ τῷ παρὰ σοῦ φωτὶ

ὁδηγούμενοι σὲ τὸ ἀπρόσιτον καὶ ἀΐδιον

κατοπτεύοντες φῶς ἀκατάπαυστόν σοι τὴν

ἐξομολόγησιν καὶ εὐχαριστίαν ἀναπέμπομεν

τῷ ἀνάρχῳ Πατρὶ σὺν τῷ μονογενεῖ σου Υἱῷ

καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου

Πνεύματι νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

αἰώνων Ἀμήν

Preghiera di san Basilio il Grande

io e Signore delle Potenze e

Creatore di tutte le cose che per

la misericordia della tua bontagrave

senza limiti hai inviato il tuo figlio

unigenito nostro Signore Gesugrave Cristo

per la salvezza del genere umano e

che per la sua Croce veneranda hai

lacerato il libro dei nostri peccati e su

di essa hai soggiogato i principati e le

potestagrave delle tenebre tu Signore

amico degli uomini ricevi anche da

noi peccatori preghiere di

ringraziamento e suppliche Liberaci

da ogni colpa letale e tenebrosa e da

tutti i nemici visibili ed invisibili che

cercano di nuocerci configgi nel tuo

timore la nostra carne non permettere

che i nostri cuori declinino in parole o

pensieri maligni ma ferisci col tuo

amore le nostre anime affincheacute

guardando sempre verso di te guidati

dalla tua luce e contemplando in te la

luce inaccessibile ed eterna ti

rivolgiamo lodi e ringraziamenti

incessanti Padre senza principio

insieme col tuo unigenito Figlio e col

santissimo buono vivificante tuo

Spirito ora e sempre e nei secoli dei

secoli Amin

D

33

ΩΡΑ ΕΝΑΤΗ

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν Δεῦτε

προσκυνήσωμεν γ καὶ τοὺς ἑπομενους

ψαλμούς

Ψαλμὸς ξη

Σῶσόν με ὁ Θεός ὅτι εἰσήλθοσαν ὕδατα ἕως

ψυχῆς μου Ἐνεπάγην εἰς ἰλὺν βυθοῦ καὶ οὐκ

ἔστιν ὑπόστασις ἦλθον εἰς τὰ βάθη τῆς

θαλάσσης καὶ καταιγὶς κατεπόντισέ με

Ἐκοπίασα κράζων ἑβραγχίασεν ὁ λάρυγξ

μου ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ

ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸν Θεόν μου Ἐπληθύνθησαν

ὑπὲρ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς μου οἱ μισοῦντές

με δωρεάν Ἐκραταιώθησαν οἱ ἐχθροί μου οἱ

ἐκδιώκοντές με ἀδίκως ἃ οὐχ ἥρπαζον τότε

ἀπετίννυον ὁ Θεός σὺ ἔγνως τὴν ἀφροσύνην

μου καὶ αἱ πλημμέλειαί μου ἀπὸ σοῦ οὐκ

ἀπεκρύβησαν Μὴ αἰσχυνθείησαν ἐπ ἐμὲ οἱ

ὑπομένοντές σε Κύριε Κύριε τῶν δυνάμεων

μηδὲ ἐντραπείησαν ἐπ ἐμὲ οἱ ζητοῦντές σε ὁ

Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ ὅτι ἕνεκά σου ὑπήνεγκα

ὀνειδισμόν ἐκάλυψεν ἐντροπὴ τὸ πρόσωπόν

μου Ἀπηλλοτριωμένος ἐγενήθην τοῖς

ἀδελφοῖς μου καὶ ξένος τοῖς υἱοῖς τῆς μητρός

μου Ὅτι ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου κατέφαγέ με

καὶ οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε

ἐπέπεσον ἐπ ἐμέ Καὶ συνεκάλυψα ἐν νηστείᾳ

τὴν ψυχήν μου καὶ ἐγενήθη εἰς ὀνειδισμοὺς

ἐμοί Καὶ ἐθέμην τὸ ἔνδυμά μου σάκκον καὶ

ἐγενόμην αὐτοῖς εἰς παραβολήν Κατ ἐμοῦ

ἠδολέσχουν οἱ καθήμενοι ἐν πύλαις καὶ εἰς

ἐμὲ ἔψαλλον οἱ πίνοντες οἶνον Ἐγὼ δὲ τῇ

προσευχῇ μου πρὸς σέ Κύριε καιρὸς

εὐδοκίας Ὁ Θεός ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους

ORA NONA

Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro Percheacute tuo egrave Kirie eleison (12) Gloria E

ora Venite prostriamoci

SALMO 68

alvami o Dio percheacute le acque sono penetrate fino allrsquoanima mia Sono stato confitto nella melma

dellrsquoabisso e non crsquoegrave appoggio Sono sceso nella profonditagrave del mare e

la tempesta mi ha sommerso Mi sono affaticato nel gridare si egrave fatta

rauca la mia gola si sono consumati i miei occhi a sperare nel mio Dio

Si sono moltiplicati piugrave dei capelli del mio capo quelli che mi odiano senza ragione

Si sono rafforzati i miei nemici che mi perseguitano ingiustamente ciograve che non ho rubato allora pagavo

O Dio tu conosci la mia stoltezza e le mie colpe non ti sono nascoste

Non arrossiscano di me quelli che

tanto ti attendono Signore Signore delle schiere Di me non si vergognino quelli che ti cercano Dio drsquoIsraele

Per te infatti ho sopportato il disonore la vergogna ha coperto il mio volto

Sono divenuto come uno straniero per i miei fratelli e come un forestiero per i figli di mia madre

Lo zelo della tua casa mi ha divorato e sono ricaduti su di me gli scherni di quelli che ti insultano

Ho piegato nel digiuno lrsquoanima mia e mi egrave stato motivo di vergogna

Ho messo come veste un cilicio e sono divenuto per loro una favola

Contro di me sparlavano quelli che sedevano alla porta e mi canzonavano i bevitori di vino

S

34

σου ἐπάκουσόν μου ἐν ἀληθείᾳ τῆς σωτηρίας

σου Σῶσόν με ἀπὸ πηλοῦ ἵνα μὴ ἐμπαγῶ

ῥυσθείην ἐκ τῶν μισούντων με καὶ ἐκ τῶν

βαθέων τῶν ὑδάτων Μή με καταποντισάτω

καταιγὶς ὕδατος μηδὲ καταπιέτω με βυθός

μηδὲ συσχέτω ἐπ ἐμὲ φρέαρ τὸ στόμα αὐτοῦ

Εἰσάκουσόν μου Κύριε ὅτι χρηστὸν τὸ ἔλεός

σου κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου

ἐπίβλεψον ἐπ ἐμέ Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ

πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου ὅτι

θλίβομαι ταχὺ ἐπάκουσόν μου Πρόσχες τῇ

ψυχῇ μου καὶ λύτρωσαι αὐτήν ἕνεκα τῶν

ἐχθρῶν μου ῥῦσαί με Σὺ γὰρ γινώσκεις τὸν

ὀνειδισμόν μου καὶ τὴν αἰσχύνην μου καὶ τὴν

ἐντροπήν μου Ἐναντίον σου πάντες οἱ

θλίβοντές μεὀνειδισμὸν προσεδόκησεν ἡ

ψυχὴ μου καὶ ταλαιπωρίαν Καὶ ὑπέμεινα

συλλυπούμενον καὶ οὐχ ὑπῆρξε καὶ

παρακαλοῦντας καὶ οὐχ εὗρον Καὶ ἔδωκαν

εἰς τὸ βρῶμά μου χολήν καὶ εἰς τὴν δίψαν μου

ἐπότισάν με ὄξοςΓενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν

ἐνώπιον αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς

ἀνταπόδοσιν καὶ εἰς σκάνδαλον

Σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ

βλέπειν καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διαπαντὸς

σύγκαμψον Ἔκχεον ἐπ αὐτοὺς τὴν ὀργήν

σου καὶ ὁ θυμὸς τῆς ὀργῆς σου καταλάβοι

αὐτούς Γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτῶν

ἠρημωμένη καὶ ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν μὴ

ἔστω ὁ κατοικῶν Ὅτι ὃν σὺ ἐπάταξας αὐτοὶ

κατεδίωξαν καὶ ἐπὶ τὸ ἄλγος τῶν τραυμάτων

μου προσέθηκαν Πρόσθες ἀνομίαν ἐπὶ τῇ

ἀνομίᾳ αὐτῶν καὶ μὴ εἰσελθέτωσαν ἐν

δικαιοσύνῃ σου Ἐξαλειφθήτωσαν ἐκ βίβλου

ζώντων καὶ μετὰ δικαίων μὴ γραφήτωσαν

Πτωχὸς καὶ ἀλγῶν εἰμι ἐγώ ἡ σωτηρία σου ὁ

Θεός ἀντιλάβοιτό μου Αἰνέσω τὸ ὄνομα τοῦ

Ma io rivolgo a te Signore la mia preghiera egrave il tempo della tua benevolenza

Ascoltami o Dio nellrsquoabbondanza della tua misericordia nella veritagrave della tua salvezza

Salvami dal fango percheacute non vi resti confitto che io sia liberato da chi mi odia e dal profondo delle acque

Non mi sommerga la tempesta delle

acque non mi divori lrsquoabisso e il pozzo non serri su di me la sua bocca

Ascoltami Signore percheacute benefica egrave la tua misericordia secondo la moltitudine delle tue compassioni china su di me lo sguardo

Non distogliere il tuo volto dal tuo figlio percheacute sono tribolato presto esaudiscimi

Volgiti allrsquoanima mia e liberala liberami a causa dei miei nemici

Tu infatti conosci il mio disonore la mia confusione e la mia vergogna

Davanti a te sono tutti i miei oppressori lrsquoanima mia ha aspettato disonore e sventura

Ho tanto atteso chi soffrisse con me e non crsquoera un consolatore e non lrsquoho trovato

E mi hanno dato in cibo del fiele e nella mia sete mi hanno abbeverato di aceto

Sia la loro mensa dinanzi a loro un laccio retribuzione e inciampo

Siano ottenebrati i loro occhi da non vedere e tu piega per sempre il loro dorso

Riversa su di loro la tua ira e lo sdegno della tua ira li afferri

La loro abitazione sia ridotta a un deserto e non ci sia chi abiti nelle loro

tende Poicheacute colui che tu hai percosso essi

lrsquohanno perseguitato e al dolore delle mie ferite ne hanno aggiunto ancora

Aggiungi iniquitagrave alla loro iniquitagrave e non entrino nella tua giustizia

35

Θεοῦ μου μέτ ᾠδῆς μεγαλυνῶ αὐτὸν ἐν

αἰνέσειΚαὶ ἀρέσει τῷ Θεῷ ὑπὲρ μόσχον νέον

κέρατα ἐκφέροντα καὶ ὁπλάς Ἰδέτωσαν

πτωχοί καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐκζητήσατε τὸν

Θεόν καὶ ζήσεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν Ὅτι

εἰσήκουσε τῶν πενήτων ὁ Κύριος καὶ τοὺς

πεπεδημένους αὐτοῦ οὐκ ἐξουδένωσεν

Αἰνεσάτωσαν αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ

θάλασσα καὶ πάντα τὰ ἕρποντα ἐν αὐτῇ Ὅτι ὁ

Θεὸς σώσει τὴν Σιών καὶ οἰκοδομηθήσονται

αἱ πόλεις τῆς Ἰουδαίας Καὶ κατοικήσουσιν

ἐκεῖ καὶ κληρονομήσουσιν αὐτήν Καὶ τὸ

σπέρμα τῶν δούλων σου καθέξουσιν αὐτήν

καὶ οἱ ἀγαπῶντες τὸ ὄνομά σου

κατασκηνώσουσιν ἐν αὐτῇ

Ψαλμὸς ξθ

Ὁ Θεός εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε

εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι σπεῦσονΑἰσχυνθήτωσαν

καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν

μου Ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ

καταισχυνθήτωσαν οἱ βουλόμενοί μοι κακά

Ἀποστραφήτωσαν παραυτίκα αἰσχυνόμενοι οἱ

λέγοντές μοι Εὖγε εὖγε Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ

εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές

σε ὁ Θεός καὶ λεγέτωσαν διαπαντός

Μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος οἱ ἀγαπῶντες τὸ

σωτήριόν σου Ἐγὼ δὲ πτωχός εἰμι καὶ πένης

Ὁ Θεός βοήθησόν μοι Βοηθός μου καὶ

ῥύστης μου εἶ σύ Κύριε μὴ χρονίσῃς

Ψαλμὸς πε

Κλῖνον Κύριε τὸ οὖς σου καὶ ἐπάκουσόν

μου ὅτι πτωχὸς καὶ πένης εἰμὶ ἐγώ Φύλαξον

τὴν ψυχήν μου ὅτι ὅσιός εἰμι σῶσον τὸν

Siano cancellati dal libro dei viventi e non siano scritti con i giusti

Povero e sofferente sono io e la salvezza del tuo volto mi ha soccorso

Loderograve il nome del mio Dio col canto lo magnificherograve con la lode

E piaceragrave a Dio piugrave di un giovenco che mette corna e unghie

Vedano i poveri e ne gioiscano cercate Dio e vivrete

Il Signore infatti ha ascoltato i poveri e non ha disprezzato i suoi che erano in ceppi

Lo lodino i cieli e la terra il mare e quanto brulica in essi

Poicheacute Dio salveragrave Sion e saranno riedificate le cittagrave della Giudea vi abiteranno e le erediteranno

La discendenza dei suoi servi la possederagrave e gli amanti del suo nome vi dimoreranno

SALMO 69

Dio volgiti in mio aiuto Signore affrettati ad aiutarmi Siano confusi e svergognati quelli

che cercano lrsquoanima mia siano respinti indietro e restino confusi quelli che vogliono per me il male

Siano respinti allrsquoistante confusi quelli che mi dicono Bene bene

Esultino e gioiscano in te tutti quelli che ti cercano e dicano sempre Sia magnificato Dio quelli che amano la tua salvezza

Ma io sono povero e misero o Dio aiutami mio aiuto e mio liberatore sei tu Signore non tardare

SALMO 85

iega Signore il tuo orecchio e

ascoltami percheacute io sono povero e misero

O

P

36

δοῦλόν σου ὁ Θεός μου τόν ἐλπίζοντα ἐπὶ

σὲ Ἐλέησόν με Κύριε ὅτι πρὸς σὲ

κεκράξομαι ὅλην τὴν ἡμέραν εὔφρανον τὴν

ψυχὴν τοῦ δούλου σου ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν

ψυχήν μου Ὅτι σύ Κύριε χρηστός καὶ

ἐπιεικής καὶ πολυέλεος πᾶσι τοῖς

ἐπικαλουμένοις σε Ἐνώτισαι Κύριε τὴν

προσευχήν μου καὶ πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς

δεήσεώς μου Ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου

ἐκέκραξα πρὸς σέ ὅτι ἐπήκουσάς μου Οὐκ

ἔστιν ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς Κύριε καὶ οὐκ ἔστι

κατὰ τὰ ἔργα σου Πάντα τὰ ἔθνη ὅσα

ἐποίησας ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν

ἐνώπιόν σου Κύριε καὶ δοξάσουσι τὸ ὄνομά

σου Ὅτι μέγας εἶ σύ καὶ ποιῶν θαυμάσια σὺ

εἶ Θεὸς μόνος Ὁδήγησόν με Κύριε ἐν τῇ

ὁδῷ σου καὶ πορεύσομαι ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου

εὐφρανθήτω ἡ καρδία μου τοῦ φοβεῖσθαι τὸ

ὄνομά σου Ἐξομολογήσομαί σοι Κύριε ὁ

Θεός μου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου καὶ δοξάσω τὸ

ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα Ὅτι τὸ ἔλεός σου

μέγα ἐπ ἐμέ καὶ ἐρρύσω τὴν ψυχήν μου ἐξ

ᾍδου κατωτάτου Ὁ Θεός παράνομοι

ἐπανέστησαν ἐπ ἐμέ καὶ συναγωγὴ κραταιῶν

ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου καὶ οὐ προέθεντό

σε ἐνώπιον αὐτῶν Καὶ σύ Κύριε ὁ Θεός μου

οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων μακρόθυμος καὶ

πολυέλεος καὶ ἀληθινός Ἐπίβλεψον ἐπ ἐμέ

καὶ ἐλέησόν με δὸς τὸ κράτος σου τῷ παιδί

σου καὶ σῶσον τὸν υἱὸν τῆς παιδίσκης σου

Ποίησον μετ ἐμοῦ σημεῖον εἰς ἀγαθόν καὶ

ἰδέτωσαν οἱ μισοῦντές μεκαὶ αἰσχυνθήτωσαν

ὅτι σύ Κύριε ἐβοήθησάς μοι καὶ

παρεκάλεσάς με

Δόξα Καὶ νῦν Ἀλληλούϊα γ Κύριε

ἐλέησον γ Δόξα

Custodisci la mia anima percheacute sono

santo salva il tuo servo o Dio che spera in te

Pietagrave di me Signore percheacute a te griderograve tutto il giorno

Rallegra lrsquoanima del tuo servo percheacute a te Signore ho levato lrsquoanima mia

Percheacute tu Signore sei soave e clemente e ricco di misericordia per tutti quelli che ti invocano

Porgi lrsquoorecchio Signore alla mia preghiera e volgiti alla voce della mia supplica

Nel giorno della mia tribolazione ho gridato a te percheacute tu mi hai esaudito

Non crsquoegrave nessuno simile a te fra gli dei Signore e non crsquoegrave niente come le opere tue

Tutte le genti che hai fatto verranno e si prostreranno davanti a te Signore e glorificheranno il tuo nome

Percheacute grande tu sei e fai meraviglie tu sei il grande il solo Dio

Guidami Signore nella tua via e camminerograve nella tua veritagrave gioisca il mio cuore nel temere il tuo nome

Ti celebrerograve Signore Dio mio con tutto il mio cuore e glorificherograve il tuo nome in eterno

Poicheacute la tua misericordia egrave grande su di me e hai liberato lrsquoanima mia dal piugrave profondo degli inferi

O Dio i trasgressori sono insorti contro di me e una turba di violenti ha cercato lrsquoanima mia e non hanno posto te davanti a loro

Ma tu Signore Dio sei compassionevole e misericordioso longanime e ricco di misericordia e verace

Guarda su me e abbi pietagrave di me dagrave la tua forza al tuo servo e salva il figlio della tua ancella

Farsquo con me un segno per il bene e vedano i miei odiatori e siano confusi percheacute tu Signore mi hai soccorso e consolato

Gloria Ora e sermpre Alliluia (3) Kirie

eleison (3) Gloria

37

Τροπάριον Ἦχος πλ δ

Βλέπων ὁ Ληστὴς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἐπὶ

Σταυροῦ κρεμάμενον ἔλεγεν Εἰ μὴ Θεὸς

ὑπῆρχε σαρκωθείς ὁ σὺν ἡμῖν σταυρωθείς

οὐκ ἂν ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας ἐναπέκρυψεν

οὐδὲ ἡ γῆ σειομένη ἐκυμαὶνετο Ἀλλ ὁ

πάντων ἀνεχόμενος Μνήσθητί μου Κύριε ἐν

τῇ Βασιλείᾳ σου

Καὶ νῦν Θεοτοκίον

Ὁ δι ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου καὶ

σταύρωσιν ὑπομείνας Ἀγαθέ Ὁ θανάτῳ τὸν

θάνατον σκυλεύσας καὶ Ἔγερσιν δείξας ὡς

Θεός μὴ παρίδῃς οὓς ἔπλασας τῇ χειρί σου

δεῖξον τὴν φιλανθρωπίαν σου ἐλεῆμον δέξαι

τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν

ὑπερ ἡμῶν καὶ σῶσον Σωτὴρ ἡμῶν λαὸν

ἀπεγνωσμένον

Ἦχος βαρὺς

Θάμβος ἦν κατιδεῖν τὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς

Ποιητήν ἐπὶ Σταυροῦ κρεμάμενον ἥλιον

σκοτισθέντα τὴν ἡμέραν δὲ πάλιν εἰς νύκτα

μετελθοῦσαν καὶ τὴν γῆν ἐκ τάφων

ἀναπέμπουσαν σώματα νεκρῶν μεθ ὧν

προσκυνοῦμέν σε σῶσον ἡμᾶς

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Στίχ Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ

ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον

Tono pl 4

edendo pendere dalla croce lrsquoautore della vita il ladrone diceva Se non fosse Dio incarnato costui che con

noi egrave crocifisso il sole non avrebbe nascosto i suoi raggi neacute la terra scuotendosi avrebbe sussultato Tu dunque che tutto sopporti ricordati di me Signore nel tuo regno

E ora Amigraven

u che per noi sei nato dalla Vergine e ti sei sottoposto alla crocifissione o buono con la morte hai spogliato la

morte e come Dio hai manifestato la risurrezione non trascurare coloro che con la tua mano hai plasmato mostra o misericordioso il tuo amore per gli uomini accogli mentre intercede per noi la Theotokos che ti ha partorito e salva o Salvatore nostro il popolo che non ha piugrave speranza

Quindi i seguenti idiogravemela Tono grave

uale sbigottimento vedere il Creatore

del cielo e della terra pendere dalla

croce il sole che si oscurava il giorno

che di nuovo si mutava in notte e la terra

che faceva risalire dalle tombe corpi di

morti con essi noi ti adoriamo o Cristo

salvaci

E di nuovo lo stesso

Stico Si sono divisi le mie vesti e sulla

mia tunica hanno gettato la sorte

V

T

Q

38

Ἦχος β

Ὅτε σὲ Σταυρῷ προσήλωσαν παράνομοι τὸν

Κύριον τῆς δόξης ἐβόας πρὸς αὐτούς τί ὑμᾶς

ἐλύπησα ἢ ἐν τίνι παρώργισα πρὸ ἐμοῦ τίς

ὑμᾶς ἐρρύσατο ἐκ θλίψεως καὶ νῦν τί μοι

ἀνταποδίδοτε πονηρὰ ἀντὶ ἀγαθῶν ἀντὶ

στύλου πυρὸς Σταυρῷ με προσηλώσατε ἀντὶ

νεφέλης τάφον μοι ὠρύξατε ἀντὶ τοῦ μάννα

χολὴν μοι προσηνέγκατε ἀντὶ τοῦ ὕδατος

ὄξος με ἐποτίσατε Λοιπὸν καλῶ τὰ ἔθνη

κᾀκεῖνά με δοξάσουσι σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ

Πνεύματι

Στίχ Ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολήν καὶ εἰς

τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Δόξα Καὶ νῦν Ἦχος πλ β

Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν

γῆν κρεμάσας (ἐκ γ ) Στέφανον ἐξ

ἀκανθῶν περιτίθεται ὁ τῶν Ἀγγέλων

Βασιλεύς Ψευδὴ πορφύραν περιβάλλεται ὁ

περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις

Ῥάπισμα κατεδέξατο ὁ ἐν Ἰορδάνῃ

ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ Ἥλοις προσηλώθη ὁ

Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας Λόγχῃ ἐκεντήθη ὁ

Υἱὸς τῆς Παρθένου Προσκυνοῦμέν σου τὰ

Πάθη Χριστέ (ἐκ γ) Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν

ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν

Προκείμενον Ἦχος πλ β

Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἔστι Θεός

Στίχ Οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα οὐκ ἔστιν

ἕως ἑνός

Tono 2

Quando gli iniqui inchiodarono alla croce il Signore della gloria egli gridava loro in che vi ho contristati in che vi ho irritati Chi prima di me vi ha liberati dalla tribolazione Ed ora che mi rendete in cambio Malvagitagrave in luogo di benefici in cambio della colonna di fuoco mi avete inchiodato alla croce in cambio della nube mi avete scavato una tomba in cambio della manna mi avete offerto fiele in cambio dellrsquoacqua mi avete fatto bere aceto chiamerograve dunque le genti ed esse mi glorificheranno insieme al Padre e al santo Spirito

Stico Mi hanno dato fiele in cibo nella

mia sete mi hanno abbeverato di aceto

Di nuovo lo stesso

Gloria E ora Tono pl 2

ggi egrave appeso al legno colui che ha

appeso la terra sulle acque (3) oggi

il Re degli angeli egrave cinto di una

corona di spine oggi egrave avvolto di una

finta porpora colui che avvolge il cielo di

nubi riceve uno schiaffo colui che nel

Giordano ha liberato Adamo egrave

inchiodato con chiodi lo Sposo della

Chiesa egrave trafitto da una lancia il Figlio

della Vergine Adoriamo o Cristo i tuoi

patimenti (3) mostraci anche la tua

gloriosa risurrezione

Questo tropario si recita piamente a gran voce

davanti al crocifisso e subito ripreso dai cori

versetto per versetto

Prokigravemenon Tono pl 2

a detto lrsquoinsensato nel suo cuore

Non crsquoegrave Dio

Stico Non crsquoegrave chi faccia il bene non

ce nrsquoegrave neppure uno

O

H

39

Προφητείας Ἱερεμίου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ ΙΑ 18-23 ΙΒ 1-5 9-11 14-15)

Κύριε γνώρισόν μοι καὶ γνώσομαι Τότε

εἶδον τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν ἐγὼ δέ ὡς

ἀρνίον ἄκακον ἀγόμενον τοῦ θύεσθαι οὐκ

ἔγνωνἘπ ἐμὲ ἑλογίσαντο λογισμόν πονηρόν

λέγοντες Δεῦτε καὶ ἐμβάλωμεν ξύλον εἰς τὸν

ἄρτον αὐτοῦ καὶ ἐκτρίψωμεν αὐτὸν ἀπὸ γῆς

ζώντων καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῇ

ἔτι Κύριε τῶν δυνάμεων κρίνων δίκαια

δοκιμάζων νεφρούς καὶ καρδίας ἴδοιμι τὴν

παρὰ σοῦ ἐκδίκησιν ἐν αὐτοῖς ὅτι πρὸς σὲ

ἀπεκάλυψα τὸ δικαίωμά μου Διὰ τοῦτο τάδε

λέγει Κύριος ἐπὶ τοὺς ἄνδρας Ἀναθώθ τοὺς

ζητοῦντας τὴν ψυχήν μου τοὺς λέγοντας οὐ

μὴ προφητεύσῃς ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου εἰ

δὲ μή ἀποθάνῃ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν Ἰδοὺ

ἐγὼ ἐπισκέψομαι ἐπ αὐτούς οἱ νεανίσκοι

αὐτῶν ἐν μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται καὶ οἱ υἱοὶ

αὐτῶν καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν τελευτήσουσιν

ἐν λιμῷ καὶ ἐγκατάλειμμα οὐκ ἔσται αὐτῶν

ὅτι ἐπάξω κακὰ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν

Ἀναθώθ ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισκέψεως αὐτῶν

Δίκαιος εἶ Κύριε ὅτι ἀπολογήσομαι πρὸς σέ

πλὴν κρίματα λαλήσω πρὸς σέ Τι ὅτι ὁδὸς

ἀσεβῶν εὐοδοῦται εὐθήνησαν πάντες οἱ

ἀθετοῦντες ἀθετήματα ἐφύτευσας αὐτούς καὶ

ἐρριζώθησαν ἐτεκνοποιήσαντο καὶ ἐποίησαν

καρπόν ἐγγὺς εἶ σὺ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ

πόρρω ἀπὸ τῶν νεφρῶν αὐτῶν Καὶ σύ

Κύριε γινώσκεις με οἶδας με καὶ

δεδοκίμακας τὴν καρδίαν μου ἐναντίον σου

ἄθροισον αὐτοὺς ὥσπερ πρόβατα εἰς

σφαγήν ἅγνισον αὐτοὺς εἰς ἡμέραν σφαγῆς

αὐτῶν Ἕως πότε πενθήσει ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ

χόρτος τοῦ ἀγροῦ ξηρανθήσεται ἀπὸ κακίας

τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ ἠφανίσθησαν

Lettura della profezia di Geremia

(1118-23 121-5 9-1114s)

Signore fammi conoscere e conoscerograve Vidi allora le loro imprese E io ero come un agnello innocente condotto ad essere

sgozzato e non sapevo Hanno fatto contro di me maligni pensieri dicendo Venite mettiamo legno nel suo pane

recidiamolo dalla terra dei viventi e non sia piugrave ricordato il suo nome O Signore tu che giudichi con giustizia che scruti reni e cuore possa io vedere la tua vendetta su di loro Percheacute a te ho esposto la mia causa Perciograve cosigrave dice il Signore a riguardo degli uomini di Anatot che cercano la mia vita e dicono Non profeterai piugrave nel nome del Signore altrimenti morirai per mano nostra Ecco io li visiterograve i loro giovani moriranno di spada i loro figli e le loro figlie periranno di fame e di loro non resteragrave nulla Percheacute io manderograve sventure contro gli abitanti di Anatot nellrsquoanno in cui li visiterograve Giusto tu sei Signore farograve davanti a te la mia difesa sigrave ti parlerograve di giudizi Percheacute la via degli empi ha successo Percheacute prosperano tutti quelli che agiscono con perfidia Li hai piantati hanno messo radici hanno avuto figli hanno prodotto frutti Tu sei vicino alla loro bocca ma lontano dai loro reni Ma tu Signore tu mi conosci hai provato il mio cuore davanti a te purificali per il giorno della loro uccisione Fino a quando la terra saragrave in lutto e seccheragrave ogni erba della campagna per la malizia dei suoi abitanti Sono scomparsi animali e uccelli percheacute costoro hanno detto Dio non

vedragrave le nostre vie I tuoi piedi corrono e ti faranno venir meno Andate radunate tutte le bestie della campagna e vengano per divorarla Molti pastori hanno distrutto la mia vigna hanno contaminato la mia porzione hanno ridotto la mia desiderabile porzione a un

O

40

κτήνη καὶ πετεινά ὅτι εἶπον οὐκ ὄψεται ὁ

Θεὸς ὁδοὺς τιμῶν σοῦ οἱ πόδες τρέχουσι καὶ

ἐκλύουσί σε Συναγάγετε πάντα τὰ θηρία τοῦ

ἀγροῦ καὶ ἐλθέτωσαν τοῦ φαγεῖν αὐτήν

Ποιμένες πολλοὶ διέφθειραν τὸν ἀμπελῶνά

μου ἐμόλυναν τὴν μερίδα μου ἔδωκαν τὴν

μερίδα τὴν ἐπιθυμητήν μου εἰς ἔρημον

ἄβατον ἐτέθη εἰς ἀφανισμὸν ἀπωλείας Ὅτι

τάδε λέγει Κύριος περὶ πάντων τῶν γειτόνων

τῶν πονηρῶν τῶν ἁπτομένων τῆς

κληρονομίας μου ἧς ἐμέρισα τῷ λαῷ μου τῷ

Ἰσραήλ Ἰδοὺ ἐγὼ ἀνασπῶ αὐτοὺς ἀπὸ τῆς

γῆς αὐτῶν καὶ τὸν Ἰούδαν ἐκβαλῶ ἐκ μέσου

αὐτῶν καὶ ἔσται μετὰ τὸ ἐκβαλεῖν με αὐτούς

ἐπιστρέψω καὶ ἐλεήσω αὐτούς καὶ κατοικιῶ

αὐτούς ἕκαστον εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ

καὶ ἕκαστον εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα

(Κεφ Ι 19-31)

Ἀδελφοί ἔχοντες παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον

τῶν Ἁγίων ἐν τῷ Αἵματι Ἰησοῦ ἣν ἀνεκαίνισεν

ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ

καταπετάσματος(τοὐτέστι τῆς σαρκὸς

αὐτοῦ) καὶ Ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ

Θεοῦ προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας

ἐν πληροφορίᾳ πίστεως ἐρραντισμένοι τὰς

καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ

λελουμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷκατέχωμεν

τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ(πιστὸς

γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος) καὶ κατανοῶμεν

ἀλλήλους εἰς παροξυσμόν ἀγάπηςκαὶ καλῶν

ἔργων μὴ ἐγκαταλιπόντες τὴν

ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν καθὼς ἔθος τισίν

ἀλλὰ παρακαλοῦντες καὶ τοσούτῳ μᾶλλον

ὄσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τήν ἡμέραν

deserto impraticabile egrave stata ridotta in

totale distruzione Poicheacute cosigrave dice il

Signore a riguardo di tutti i vicini

malvagi che toccano la mia ereditagrave da me

assegnata al mio popolo Israele Ecco li

toglierograve via dalla loro terra e toglierograve via

Giuda di mezzo a loro e quando li avrograve

tolti via mi volgerograve a loro e farograve loro

misericordia li farograve prendere dimora

ciascuno nella sua ereditagrave e ciascuno nella

sua terra

Apostolo

Lettura dellrsquoepistola agli Ebrei (1019-31)

ratelli avendo piena libertagrave di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesugrave per questa via nuova e vivente che egli ha inaugurato per

noi attraverso il velo cioegrave la sua carne avendo noi un sacerdote grande sopra la casa di Dio accostiamoci con cuore sincero nella pienezza della fede con i cuori purificagraveti da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza percheacute egrave fedele colui che ha promesso Cerchiamo anche di stimolarci a vicenda nella caritagrave e nelle opere buone senza disertare le nostre riunioni come alcuni hanno lrsquoabitudine di fare ma invece esortandoci a vicenda tanto piugrave che potete vedere come il giorno si avvicina Infatti se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della

F

41

Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ

λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας οὐκέτι

περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία φοβερὰ δέ

τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν

μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους Ἀθετήσας τις

νόμον Μωσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ

τρισὶ μάρτυσιν ἀποθνῄσκει πόσῳ (δοκεῖτε)

χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν Υἱὸν τοῦ

Θεοῦ καταπατήσας καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης

κοινὸν ἡγησάμενος ἐν ᾧ ἡγιάσθῃ καὶ τὸ

Πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας Οἴδαμεν γὰρ

τὸν εἰπόντα Ἐμοὶ ἐκδίκησις ἐγὼ

ἀνταποδώσω λέγει Κύριος Καὶ πάλιν

Κύριος κρινεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ Φοβερὸν τὸ

ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην

ιθ΄ 23 - 37

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν

Ἰησοῦν ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν

τέσσαρα μέρη ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος καὶ

τὸν χιτῶνα ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος ἐκ τῶν

ἄνωθεν ὑφαντὸς δι ὅλου 24 εἶπον οὖν πρὸς

ἀλλήλους Μὴ σχίσωμεν αὐτόν ἀλλὰ

λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται ἵνα ἡ γραφὴ

πληρωθῇ ἡ λέγουσα Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά

μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον

κλῆρον 25 Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα

ἐποίησαν εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ

τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς

μητρὸς αὐτοῦ Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία

ἡ Μαγδαληνή 26 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα

καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα λέγει

τῇ μητρί αὐτοῦ Γύναι ἴδε ὁ υἱός σου 27 εἶτα

λέγει τῷ μαθητῇ Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ

veritagrave non rimane piugrave alcun sacrificio per

i peccati ma soltanto una terribile attesa

del giudizio e la vampa di un fuoco che

dovragrave divorare i ribelli Quando qualcuno

ha violato la legge di Mosegrave viene messo a

morte senza pietagrave sulla parola di due o tre

testimoni Di quanto maggior castigo

allora pensate che saragrave ritenuto degno chi

avragrave calpestato il Figlio di Dio e ritenuto

profano quel sangue dellrsquoalleanza dal

quale egrave stato un giorno santificato e avragrave

disprezzato lo Spirito della grazia

Conosciamo infatti colui che ha detto A

me la vendetta Io darograve la retribuzione E

ancora Il Signore giudicheragrave il suo

popolo Egrave terribile cadere nelle mani del

Dio vivente

Vangelo secondo Giovanni

(1923-37)

n quel tempo i soldati quando ebbero crocifisso Gesugrave presero le sue vesti e ne fecero quattro parti una per ciascun soldato e la tunica Ora quella tunica

era senza cuciture tessuta tutta drsquoun pezzo da cima a fondo Perciograve dissero tra loro Non stracciamola ma tiriamo a sorte a chi tocca Cosigrave si adempiva la Scrittura Si son divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte E i soldati fecero proprio cosigrave Stavano presso la croce di Gesugrave sua madre la sorella di sua madre Maria di Cleopa e Maria di Magdala Gesugrave allora vedendo la madre e ligrave accanto a lei il discepolo che egli amava

disse alla madre Donna ecco il tuo figlio Poi disse al discepolo Ecco la tua madre E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa Dopo questo Gesugrave sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta disse per adempiere la Scrittura Ho sete Vi era ligrave un vaso pieno drsquoaceto

I

42

ἀπ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν

εἰς τὰ ἴδια 28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι

πάντα ἤδη τετέλεσται ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή

λέγει Διψῶ 29 σκεῦος οὖν ἔκειτο ὄξους

μεστόν οἱ δὲ πλήσαντες σπόγγον ὄξους καὶ

ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ

στόματι 30 ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς

εἶπε Τετέλεσται καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν

παρέδωκε τὸ πνεῦμα 31 Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἵνα

μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ

σαββάτῳ ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν ἦν γὰρ μεγάλη

ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου ἠρώτησαν τὸν

Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ

ἀρθῶσιν32 ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται καὶ τοῦ

μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου

τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ 33 ἐπὶ δὲ τὸν

Ἰησοῦν ἐλθόντες ὡς εἶδον αὐτὸν ἤδη

τεθνηκότα οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ

σκέλη 34 ἀλλ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ

αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξε καὶ εὐθέως ἐξῆλθεν

αἷμα καὶ ὕδωρ 35 καὶ ὁ ἑωρακὼς

μεμαρτύρηκε καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ

μαρτυρία κἀκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει ἵνα

καὶ ὑμεῖς πιστεύσητε 36 ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα

ἡ γραφὴ πληρωθῇ Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται

αὐτοῦ 37 καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει

Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν

Μὴ δὴ παραδῴης ἠμᾶς εἰς τέλος διὰ τὸ

ὄνομά σου τὸ ἅγιον καὶ μὴ διασκεδάσῃς τὴν

διαθήκην σου καὶ μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός

σου ἀφ ἡμῶν διὰ Ἀβραὰμ τὸν ἠγαπημένον

ὑπὸ σοῦ καὶ διὰ Ἰσαὰκ τὸν δοῦλόν σου καὶ

Ἰσραήλ τὸν ἅγιόν σου

posero perciograve una spugna imbevuta di

aceto in cima a una canna e gliela

accostarono alla bocca E dopo aver

ricevuto lrsquoaceto Gesugrave disse Tutto egrave

compiutoE chinato il capo spirograve Era il

giorno della Parasceve e i giudei percheacute i

corpi non rimanessero in croce durante il

sabato (era infatti un giorno solenne quel

sabato) chiesero a Pilato che fossero loro

spezzate le gambe e fossero portati via

Vennero dunque i soldati e spezzarono le

gambe al primo e poi allrsquoaltro che era stato

crocifisso insieme con lui Venuti perograve da

Gesugrave e vedendo che era giagrave morto non gli

spezzarono le gambe ma uno dei soldati

gli colpigrave il fianco con la lancia e subito ne

uscigrave sangue e acqua Chi ha visto ne da

testimonianza e la sua testimonianza egrave

vera e egli sa che dice il vero percheacute anche

voi crediate Questo infatti avvenne

percheacute si adempisse la Scrittura Non gli

saragrave spezzato alcun osso E un altro passo

della Scrittura dice ancora Volgeranno lo

sguardo a colui che hanno trafitto

E subito dopo il lettore

on consegnarci del tutto alla

sventura per amore del tuo santo

nome non sciogliere la tua alleanza

e non distogliere da noi la tua

misericordia per Abramo tuo diletto per

Isacco tuo servo e per Israele tuo santo

N

43

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν

Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ

Κοντάκιον

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

Κύριε ἐλέησον μ ὁ ἐν παντὶ καιρῷ

Κύριε ἐλέησον γ Δόξα Καὶ νῦν Τὴν

τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον

Πάτερ Ὁ Ἱερεύς Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς

καὶ τὴν ἑπομένην

Εὐχὴν

Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ

μακροθυμήσας ἐπὶ τοῖς ἡμῶν πλημμελήμασι

καὶ ἄχρι τῆς παρούσης ὥρας ἀγαγὼν ἡμᾶς ἐν

ᾗ ἐπὶ τοῦ ζωοποιοῦ Ξύλου κρεμάμενος τῷ

εὐγνώμονι Λῃστῇ τὴν εἰς τὸν Παράδεισον

ὡδοποίησας εἴσοδον καὶ θανάτῳ τὸν

θάνατον ὤλεσας ἱλάσθητι ἡμῖν τοῖς

ἁμαρτωλοῖς καὶ ἀναξίοις δούλοις σου

ἡμάρτομεν γὰρ καὶ ἠνομήσαμεν καὶ οὐκ

ἑσμὲν ἄξιοι ἆραι τὰ ὄμματα ἡμῶν καὶ βλέψαι

εἰς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ διότι κατελίπομεν

τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης σου καὶ

ἐπορεύθημεν ἐν τοῖς θελήμασι τῶν καρδιῶν

ἡμῶν Ἀλλ ἱκετεύομεν τὴν σὴν ἀνείκαστον

ἀγαθότητα Φεῖσαι ἡμῶν Κύριε κατὰ τὸ

πλῆθος τοῦ ἐλέους σου καὶ σῶσον ἡμᾶς διὰ

τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον ὅτι ἐξέλιπον ἐν

ματαιότητι αἱ ἡμέραι ἡμῶν Ἐξελοῦ ἡμᾶς τῆς

τοῦ ἀντικειμένου χειρός καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ

ἁμαρτήματα καὶ νέκρωσον τὸ σαρκικὸν ἡμῶν

φρόνημα ἵνα τὸν παλαιὸν ἀποθέμενοι

Santo Dio Santissima Trinitagrave Padre nostro Percheacute tuo egrave

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

Kirie eleison (40) Tu che in ogni tempo Kirie eleison (3) Gloria E ora Piugrave venerabile Nel nome del Signore

benedici Padre Dio abbia pietagrave di noi

Preghiera di san Basilio il Grande

ovrano Signore Gesugrave Cristo Dio nostro tu che ti sei mostrato paziente di fronte alle nostre colpe e ci hai

condotti a questrsquoora in cui pendendo dal legno vivificante hai aperto la strada del paradiso al buon ladrone e con la morte hai distrutto la morte sii propizio anche a noi peccatori e indegni tuoi servi abbiamo infatti peccato e siamo stati empi e non siamo degni di levare gli occhi e guardare allrsquoalto dei cieli percheacute abbiamo abbandonato la via della giustizia e abbiamo camminato secondo le volontagrave

dei nostri cuori imploriamo tuttavia la tua incomparabile bontagrave risparmiaci Signore secondo lrsquoabbondanza della tua misericordia e salvaci per il tuo santo nome percheacute si sono dileguati nella vanitagrave i nostri giorni Liberaci dalla mano dellrsquoavversario rimetti i nostri peccati e mortifica il nostro sentire carnale affincheacute deposto lrsquouomo vecchio rivestiamo il nuovo e viviamo per te nostro Sovrano e protettore Cosigrave seguendo i tuoi precetti perverremo al riposo eterno lagrave dove egrave la dimora di tutti coloro che sono nella gioia

V

S

44

ἄνθρωπον τὸν νέον ἐνδυσώμεθα καὶ σοὶ

ζήσωμεν τῷ ἡμετέρῳ Δεσπότῃ καὶ κηδεμόνι

καὶ οὕτω τοῖς σοῖς ἀκολουθοῦντες

προστάγμασιν εἰς τὴν αἰώνιον ἀνάπαυσιν

καταντήσωμεν ἔνθα πάντων ἐστὶ τῶν

εὐφραινομένων ἡ κατοικία Σὺ γὰρ εἶ ἡ ὄντως

ἀληθινὴ εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίασις τῶν

ἀγαπώντων σε Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ σοὶ

τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου

Πατρί καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ

ζωοποιῷ σου Πνεύματι νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων Ἀμήν

Εἶτα λέγομεν χῦμα τοὺς Μακαρισμούς

Μακάριοι οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοὶ

παρακληθήσονται

Μακάριοι οἱ πραεῖςὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι

τὴν γῆν

Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν

δικαιοσύνην ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται

Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοὶ

ἐλεηθήσονται

Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοὶ τὸν

Θεὸν ὄψονται

Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί ὅτι αὐτοὶ Υἱοὶ Θεοῦ

κληθήσονται

Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης

ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν

Percheacute sei tu la vera gioia ed esultanza di

quelli che ti amano Cristo nostro Dio e a

te rendiamo gloria insieme col Padre tuo

senza principio e col Santissimo buono e

vivificante tuo Spirito ora e sempre e nei

secoli dei secoli Amin

Quindi leggiamo sommessamente

le Beatitudini

Beati i sofferenti percheacute saranno

consolati

Beati i miti percheacute erediteranno la

terra

Beati coloro che hanno fame e sete di

giustizia percheacute saranno saziati

Beati i misericordiosi percheacute

otterranno misericordia

Beati i puri di cuore percheacute vedranno

Dio

Beati gli operatori di pace percheacute

saranno chiamati figli di Dio

Beati i perseguitati a causa della

giustizia percheacute di essi egrave il regno dei cieli

45

Μακάριοι ἐστὲ ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ

διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ

ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ

Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν

πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς

Ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου μνήσθητι ἡμῶν Κύριε

καὶ τοὺς λοιπούς Χορὸς ὁ ἐπουράνιος

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν Ἄνες ἄφες Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ

Κοντάκιον

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

Εἶτα Κύριε ἐλέησον ιβ Εἴη τὸ ὄνομα

Κυρίου ἐκ γ καὶ τὸν Ψαλμόν Εὐλογήσω

τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ

Beati siete voi quando vi insulteranno

e vi perseguiteranno e diranno ogni

malvagia parola contro di voi mentendo

a causa mia

Rallegratevi ed esultate percheacute grande

egrave la vostra ricompensa nei cieli

el tuo regno ricordati di noi

Signore quando verrai nel tuo

regno Beati i poveri in spirito

percheacute di essi egrave il regno dei cieli

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

Kirie eleison (12) Nel nome del Signore

Benedirograve il Signore in ogni tempo

N

V

Page 6: PREGHIERE LITURGICHE - ortodossia.it delle... · 2 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ randi ΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΙΗΜΑ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

6

Τροπάριον Ἦχος α

Σταυρωθέντος σου Χριστέ ἀνῃρέθη ἡ

τυραννίς ἐπατήθη ἡ δύναμις τοῦ ἐχθροῦ

οὔτε γὰρ Ἄγγελος οὐκ ἄνθρωπος ἀλλ αὐτὸς

ὁ Κύριος ἔσωσας ἡμᾶς δόξα σοι

Καὶ νῦν Θεοτοκίον

Τὶ σὲ καλέσωμεν ὦ Κεχαριτωμένη οὐρανόν

ὅτι ἀνέτειλας τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης

Παράδεισον ὅτι ἐβλάστησας τὸ ἄνθος τῆς

ἀφθαρσίας Παρθένον ὅτι ἔμεινας ἄφθορος

Ἁγνήν Μητέρα ὅτι ἔσχες σαῖς ἁγίαις

ἀγκάλαις Υἱόν τὸν πάντων Θεόν αὐτὸν

ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν

Εἶτα ψάλλομεν τὰ ἑπόμενα τρία

Ἰδιόμελα δευτεροῦντες αὐτά τὸ πρῶτον

χωρὶς Στίχων τὸ δεύτερον μετὰ τῶν Στίχων

καὶ τὸ τρίτον εἰς τό Δόξα Καὶ νῦν οὕτω

ποιοῦντες καὶ εἰς τὰ ἐν ταῖς λοιπαῖς Ὥραις

τοιαῦτα Τροπάρια

Στιχηρὰ Ἰδιόμελα

Ἦχος πλ δ

Σήμερον τοῦ Ναοῦ τὸ καταπέτασμα εἰς

ἔλεγχον ῥήγνυται τῶν παρανόμων καὶ τὰς

ἰδίας ἀκτῖνας ὁ ἥλιος κρύπτει Δεσπότην

ὁρῶν σταυρούμενον

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Στίχ Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ

ἐμελέτησαν κενὰ

Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγήν ἤχθης Χριστὲ

Βασιλεῦ καὶ ὡς ἀμνὸς ἄκακος προσηλώθης

τῷ σταυρῷ ὑπὸ τῶν παρανόμων ἀνδρῶν

διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φιλάνθρωπε

Apolytigravekion Tono 1

lla tua crocifissione o Cristo egrave stata distrutta la tirannide egrave stata calpestata la potenza del nemico non un angelo infatti non un

uomo ma tu stesso Signore ci hai salvati Gloria a te

E ora

ome ti chiameremo o Piena di grazia Cielo percheacute hai fatto sorgere il sole di giustizia Paradiso percheacute hai fatto germogliare il fiore

dellrsquoincorruttibilitagrave Vergine percheacute sei rimasta incorrotta Madre pura percheacute hai tenuto tra le tue sante braccia come Figlio il Dio di tutti Imploralo di salvare le nostre anime

Quindi i seguenti idiogravemela Tono pl 4

ggi si lacera il velo del tempio

accusando gli iniqui e il sole

nasconde i suoi raggi vedendo il

Sovrano crocifisso

Di nuovo lo stesso

Stico Percheacute si agitarono le genti e i

popoli meditarono cose vuote

Come pecora o Cristo Re sei stato

condotto al macello e come agnello senza

macchia sei stato inchiodato alla croce da

uomini empi per i nostri peccati o amico

degli uomini

A

C

O

7

Στίχ Παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ

ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Δόξα

Τοῖς συλλαβοῦσί σε παρανόμοις ἀνεχόμενος

οὕτως ἐβόας Κύριε Εἰ καὶ ἐπατάξατε τὸν

ποιμένα καὶ διεσκορπίσατε τὰ δώδεκα

πρόβατα τοὺς Μαθητάς μου ἠδυνάμην

πλείους ἢ δώδεκα λεγεῶνας παραστῆσαι

Ἀγγέλων ἀλλὰ μακροθυμῶ ἵνα πληρωθῇ

ἃ ἐδήλωσα ὑμῖν διὰ τῶν Προφητῶν μου

ἄδηλα καὶ κρύφια Κύριε δόξα σοι

Καὶ νῦν Πάλιν τὸ αὐτὸ

Προκείμενον Ἦχος δ

Ἐξεπορεύετο ἔξω καὶ ἐλάλει ἐπὶ τὸ αὐτό

Στίχ Μακάριος ὁ συνιὼν ἐπὶ πτωχὸν καὶ

πένητα

Προφητείας Ζαχαρίου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ ΙΑ 10-13)

Τάδε λέγει Κύριος Λήψομαι τὴν ῥάβδον μου

τὴν καλήν καὶ ἀπορρίψω αὐτήν τοῦ

διασκεδάσαι τὴν διαθήκην μου ἣν διεθέμην

πρὸς πάντας τοὺς λαούς καὶ

διασκεδασθήσεται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ

γνώσονται οἱ Χαναναῖοι τὰ πρόβατα τὰ

φυλασσόμενά μοι διότι λόγος Κυρίου ἐστί

Καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτούς Εἰ καλὸν ἐνώπιον

ὑμῶν ἐστι δότε τὸν μισθόν μου ἢ ἀπείπασθε

καὶ ἔστησαν τὸν μισθόν μου τριάκοντα

ἀργυροῦς Καὶ εἶπε Κύριος πρός με Κάθες

αὐτοὺς εἰς τὸ χωνευτήριον καὶ σκέψομαι εἰ

δόκιμόν ἐστιν ὃν τρόπον ἐδοκιμάσθην ὑπὲρ

Stico Si presentarono i re della terra e i

principi si riunirono insieme

Di nuovo lo stesso

Gloria Tono pl 4

gli iniqui che ti avevano catturato

paziente cosigrave parlavi o Signore

Avete colpito il pastore e disperso le

undici pecore i miei discepoli eppure

potrei avere qui piugrave di dodici legioni di

angeli ma sono longanime percheacute si

compiano le cose occulte e segrete che vi

ho manifestato per mezzo dei miei

profeti O Signore gloria a te

E ora Di nuovo lo stesso

Prokigravemenon Tono 4

sciva e parlava allo stesso modo contro di me bisbigliavano tutti i miei nemici contro di me tramavano mali

Stico Beato colui che ha intelligenza

del povero e del misero nel giorno

cattivo lo libereragrave il Signore

Lettura della profezia di Zaccaria

(1110-13)

osigrave dice il Signore Prenderograve la mia bella verga e la getterograve via per sciogliere il patto che ho fatto con tutti i popoli e in quel giorno saragrave

sciolto I cananei conosceranno le pecore

per me custodite percheacute egrave parola del Signore E dirograve loro Se vi pare bene datemi la mia mercede se no rifiutatemela Ed essi fissarono come mia mercede trenta denari drsquoargento E il Signore mi disse Mettili nella fonderia e vedrograve se egrave metallo provato cosigrave come sono stato valutato io da loro

A

U

C

8

αὐτῶν Καὶ ἔλαβον τοὺς τριάκοντα ἀργυροῦς

καὶ ἐνέβαλον αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον Κυρίου εἰς

τὸ χωνευτήριον καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος

Πρὸς Γαλάτας ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα

(Κεφ ς 14-18)

Ἀδελφοί ἐμοὶ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰμὴ ἐν

τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

δι οὗ ἐμοὶ Κόσμος ἐσταύρωται κᾀγὼ τῷ

Κόσμῳ Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή

τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία ἀλλὰ καινὴ κτίσις

Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτω στοιχήσουσιν

εἰρήνη ἐπ αὐτούς καὶ ἔλεος καὶ ἐπὶ τὸν

Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι

μηδεὶς παρεχέτω ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ

Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω Ἡ

χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ

τοῦ πνεύματος ὑμῶν ἀδελφοί Ἀμήν

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον

κζ΄ 1 - 56

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ πρωΐας γενομένης

συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ

πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε

θανατῶσαι αὐτόν 2 καὶ δήσαντες αὐτὸν

ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν αὐτὸν Ποντίῳ

Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι 3 Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ

παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη

μεταμεληθεὶς ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα

ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ

πρεσβυτέροις 4 λέγων Ἥμαρτον παραδοὺς

αἷμα ἀθῷον οἱ δὲ εἶπον Τί πρὸς ἡμᾶς σὺ

ὄψει 5 καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ

ἀνεχώρησε καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο 6 οἱ δὲ

ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον Οὐκ

ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν ἐπεὶ τιμὴ

E presi i trenta denari e li gettai nella fonderia nella casa del Signore

Apostolo

Lettura dellrsquoepistola di Paolo ai Galati

(614-18)

ratelli quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesugrave Cristo per mezzo della quale il mondo per me egrave stato

crocifisso come io per il mondo Non egrave infatti la circoncisione che conta neacute la non circoncisione ma lrsquoessere nuova creatura E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia come su tutto lrsquoIsraele di Dio Drsquoora innanzi nessuno mi procuri fastidi difatti io porto le stigmate di Gesugrave nel mio corpo La grazia del Signore nostro Gesugrave Cristo sia

con il vostro spirito fratelli Amigraven

Vangelo secondo Matteo

(271-56)

n quel tempo venuto il mattino tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro

Gesugrave per farlo morire Poi messolo in catene lo condussero e consegnarono al governatore Pilato Allora Giuda il traditore vedendo che Gesugrave era stato condannato si pentigrave e riportograve le trenta monete drsquoargento ai sommi sacerdoti e agli anziani dicendo Ho peccato percheacute ho tradito sangue innocente Ma quelli dissero Che ci riguarda Veditela tu Ed egli gettate le monete drsquoargento nel tempio si allontanograve e andograve ad impiccarsi Ma i sommi sacerdoti raccolto quel denaro dissero Non egrave lecito metterlo nel tesoro percheacute egrave prezzo di sangue

F

I

9

αἵματός ἐστι 7 συμβούλιον δὲ λαβόντες

ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως

εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις 8 διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς

ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς

σήμερον 9 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ

Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος καὶ ἔλαβον

τὰ τριάκοντα ἀργύρια τὴν τιμὴν τοῦ

τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν

Ἰσραήλ 10 καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ

κεραμέως καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος 11 Ὁ δὲ

Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος καὶ

ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων Σὺ εἶ ὁ

βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ Σὺ

λέγεις 12 καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ

τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων οὐδὲν

ἀπεκρίνατο 13 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος Οὐκ

ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσι 14 καὶ οὐκ

ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα ὥστε

θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν 15 Κατὰ δὲ τὴν

ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ

ὄχλῳ δέσμιον ὃν ἤθελον 16 εἶχον δὲ τότε

δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον

Βαραββᾶν 17 συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν

αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν

Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον

Χριστόν 18 ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον

παρέδωκαν αὐτόν 19 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ

τοῦ βήματος ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ

αὐτοῦ λέγουσα Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ

ἐκείνῳ πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ ὄναρ

δι αὐτόν 20 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ

πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα

αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν τὸν δὲ Ἰησοῦν

ἀπολέσωσιν 21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν

αὐτοῖς Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω

ὑμῖν οἱ δὲ εἶπον Βαραββᾶν 22 λέγει αὐτοῖς ὁ

Πιλᾶτος Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον

E tenuto consiglio comprarono con esso il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri Perciograve quel campo fu denominato lsquocampo di sanguersquo fino al giorno drsquooggi Allora si adempigrave quanto era stato detto dal profeta Geremia E presero trenta denari drsquoargento il prezzo del venduto che i figli di Israele avevano mercanteggiato e li diedero per il campo del vasaio come mi aveva ordinato il Signore Gesugrave intanto comparve davanti al governatore e il governatore lrsquointerrogograve dicendo Sei tu il re dei giudei Gesugrave rispose Tu lo dici E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani non rispondeva nulla Allora Pilato gli disse Non senti quante cose attestano contro di te Ma Gesugrave non gli rispose neanche una parola con grande meraviglia del governatore Il governatore era solito per ciascuna festa di pasqua rilasciare al popolo un prigioniero a loro scelta Avevano in quel tempo un prigioniero famoso detto Barabba Mentre quindi si trovavano riuniti Pilato disse loro Chi volete che vi rilasci Barabba o Gesugrave chiamato il Cristo Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia Mentre egli sedeva in tribunale sua moglie gli mandograve a dire Non avere a che fare con quel giusto percheacute oggi fui molto turbata in sogno per causa sua Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire Gesugrave Allora il governatore domandograve Chi dei due volete che vi rilasci Quelli risposero Barabba Disse loro Pilato Che farograve dunque di Gesugrave chiamato il Cristo Tutti gli risposero Sia crocifisso Ed egli aggiunse Ma che male ha fatto Essi

10

Χριστόν λέγουσιν αὐτῷ πάντες

Σταυρωθήτω 23 ὁ δὲ ἡγεμὼν ἔφη Τί γὰρ

κακὸν ἐποίησεν οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον

λέγοντες Σταυρωθήτω 24 ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος

ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος

γίνεται λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας

ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ

τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τούτου ὑμεῖς

ὄψεσθε 25 καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπε Τὸ

αἷμα αὐτοῦ ἐφ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα

ἡμῶν 26 τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν

τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα

σταυρωθῇ 27 Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ

ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ

πραιτώριον συνήγαγον ἐπ αὐτὸν ὅλην τὴν

σπεῖραν 28 καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν περιέθηκαν

αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην 29 καὶ πλέξαντες

στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν

κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν

αὐτοῦ καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ

ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγοντες Χαῖρε ὁ βασιλεῦς

τῶν Ἰουδαίων 30 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν

ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν

κεφαλὴν αὐτοῦ 31 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ

ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν

αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν

εἰς τὸ σταυρῶσαι 32 Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον

ἄνθρωπον Κυρηναῖον ὀνόματι Σίμωνα τοῦτον

ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν

αὐτοῦ 33 Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον

Γολγοθᾶ ὅ ἐστι λεγόμενος κρανίου

τόπος 34 ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν ὄξος μετὰ χολῆς

μεμιγμένον καὶ γευσάμενος οὐκ ἤθελε

πιεῖν 35 σταυρώσαντες δὲ αὐτὸν διεμερίσαντο

τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλοντες κλῆρον 36 καὶ

καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ 37 καὶ

ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν

allora urlarono Sia crocifisso Pilato visto che non otteneva nulla anzi che il tumulto cresceva sempre piugrave presa dellrsquoacqua si lavograve le mani davanti alla folla Non sono responsabile disse di questo sangue vedetevela voi E tutto il popolo rispose Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli Allora rilasciograve loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesugrave lo consegnograve ai soldati percheacute fosse crocifisso Allora i soldati del governatore condussero Gesugrave nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la coorte Spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo con una canna nella destra poi mentre gli si inginocchiavano davanti lo schernivano Salve re dei giudei E sputandogli addosso gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo Dopo averlo cosigrave schernito lo spogliarono del mantello gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo Mentre uscivano incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a prender su la croce di lui Giunti a un luogo detto Golgota che significa luogo del cranio gli diedero da bere vino mescolato con fiele ma egli assaggiatolo non ne volle bere Dopo averlo quindi crocifisso si spartirono le sue vesti tirandole a sorte E sedutisi gli facevano la guardia Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna Questi egrave Gesugrave il re dei giudei Insieme con lui furono crocifissi due ladroni uno a destra e uno a sinistra E quelli che passavano di lagrave lo insultavano scuotendo il capo e dicendo Tu che distruggi il tempio e

11

αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην Οὗτός ἐστιν

Ἰησοῦς ὁ βασιλεῦς τῶν Ἰουδαίων 38 Τότε

σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί εἷς ἐκ

δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων 39 Οἱ δὲ

παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν

κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 40 καὶ λέγοντες

Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις

οἰκοδομῶν σῶσον σεαυτόν εἰ υἱὸς εἶ τοῦ

Θεοῦ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ 41 ὁμοίως

δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν

γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων καὶ Φαρισαίων

ἔλεγον 42 Ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται

σῶσαι εἰ βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστι καταβάτω νῦν

ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν ἐπ

αὐτῷ 43 πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν ῥυσάσθω

νῦν αὐτόν εἰ θέλει αὐτόν εἶπε γὰρ ὅτι Θεοῦ

εἰμι υἱός 44 τὸ δ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ

συσταυρωθέντες αὐτῷ ὠνείδιζον

αὐτόν 45 Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο

ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης 46 περὶ

δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς

φωνῇ μεγάλῃ λέγων Ἠλὶ ἠλὶ λιμᾶ σαβαχθανί

τοῦτ ἔστι Θεέ μου Θεέ μου ἱνατί με

ἐγκατέλιπες 47 τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων

ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ

οὗτος 48 καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ

λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς

καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν 49 οἱ δὲ λοιποὶ

ἔλεγον Ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων

αὐτόν 50 ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ

μεγάλῃ ἀφῆκε τὸ πνεῦμα 51 Καὶ ἰδοὺ τὸ

καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ

ἄνωθεν ἕως κάτω καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ αἱ

πέτραι ἐσχίσθησαν 52 καὶ τὰ μνημεῖα

ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν

κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθη 53 καὶ ἐξελθόντες

ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ

lo ricostruisci in tre giorni salva te

stesso Se tu sei Figlio di Dio scendi

dalla croce Anche i sommi sacerdoti

con gli scribi e gli anziani lo

schernivano Ha salvato gli altri non

puograve salvare se stesso Egrave il re drsquoIsraele

scenda ora dalla croce e gli crederemo

Ha confidato in Dio lo liberi lui ora se

gli vuol bene Ha detto infatti Sono

Figlio di Dio Anche i ladroni crocifissi

con lui lo oltraggiavano allo stesso

modoDa Da mezzogiorno fino alle tre

del pomeriggio si fece buio su tutta la

terra Verso le tre Gesugrave gridograve a gran

voce Eliacute eliacute lemagrave sabactagraveni che

significa Dio mio Dio mio percheacute mi

hai abbandonato Udendo questo

alcuni dei presenti dicevano Costui

chiama Elia E subito uno di loro corse

a prendere una spugna e imbevutala

di aceto la fissograve su una canna e cosigrave gli

dava da bere Gli altri dicevano

Lascia vediamo se viene Elia a

salvarlo E Gesugrave emesso un alto grido

spirograve Ed ecco il velo del tempio si

squarciograve in due da cima a fondo la

terra si scosse le rocce si spezzarono i

sepolcri si aprirono e molti corpi di

santi morti risuscitarono E uscendo

dai sepolcri dopo la sua risurrezione

entrarono nella cittagrave santa e apparvero

a molti Il centurione e quelli che con

lui facevano la guardia a Gesugrave sentito

il terremoto e visto quel che

succedeva furono presi da grande

timore e dicevano Davvero costui era

Figlio di Dio Crsquoerano anche lagrave molte

donne che stavano a osservare da

12

εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ

ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς 54 Ὁ δὲ

ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν

Ἰησοῦν ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα

ἐφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες Ἀληθῶς Θεοῦ

υἱὸς ἦν οὗτος 55 Ἦσαν δὲ ἐκεῖ καὶ γυναῖκες

πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι αἵτινες

ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας

διακονοῦσαι αὐτῷ 56 ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ

Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ

Ἰωσῆ μήτηρ καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου

Τὰ διαβήματά μου κατεύθυνον κατὰ τὸ λόγιόν

σου καὶ μὴ κατακυριευσάτω μου πᾶσα

ἀνομία Λύτρωσαί με ἀπὸ συκοφαντίας

ἀνθρώπων καὶ φυλάξω τὰς ἐντολάς σου Τὸ

πρόσωπόν σου ἐπίφανον ἐπὶ τὸν δοῦλόν

σου καὶ δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου

Πληρωθήτω τὸ στόμα μου αἰνέσεώς σου

Κύριε ὅπως ὑμνήσω τὴν δόξαν σου ὅλην

τὴν ἡμέραν τὴν μεγαλοπρέπειάν σου

ΕἶταΤρισάγιον Παναγία ΤριάςΠάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ παρὸν

Κοντάκιον Ἦχος πλ δ

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

Τό Κύριε ἐλέησον μ ὁ ἐν παντὶ

καιρῷ Κύριε ἐλέησον γ Δόξα Καὶ νῦν

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ Ἐν ὀνόματι

Κυρίου εὐλόγησον Πάτερ ὁ δὲ Ἱερεὺς

ἐκφωνεῖ ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ τὴν

παροῦσαν

lontano esse avevano seguito Gesugrave dalla Galilea per servirlo Tra costoro Maria di Magdala Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei

figli di Zebedeo

Quindi Dirigi i miei passi secondo la

tua parola e nessuna iniquitagrave mi domini

Riscattami dalla calunnia degli uomini e

custodirograve i tuoi comandamenti Farsquo

risplendere il tuo volto sul tuo servo e

insegnami i tuoi decreti Si riempia di

lode la mia bocca Signore percheacute io

inneggi alla tua gloria tutto il giorno alla

tua magnificenza

Trisagio Santissima Trinitagrave Padre

nostro Percheacute tuo egrave

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

Kirie eleison (40) Tu che in ogni tempo Kirie eleison (3) Gloria E ora Piugrave venerabile Nel nome del Signore

benedici Padre Dio abbia pietagrave di noi

V

13

Εὐχὴν

Χριστέ τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν τὸ φωτίζον καὶ

ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν

κόσμον σημειωθήτω ἐφ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ

προσώπου σου ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψώμεθα φῶς

τὸ ἀπρόσιτον καὶ κατεύθυνον τὰ διαβήματα

ἡμῶν πρὸς ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν σου

πρεσβείαις τῆς παναχράντου σου Μητρός καὶ

πάντων σου τῶν Ἁγίων Ἀμὴν

ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ

ἡμῶν Ὅτι σοῦ ἐστιν Κύριε ἐλέησον ιβ

Δόξα Καὶ νῦν Δεῦτε προσκυνήσωμεν γ

Εἶτα τοὺς ἑπομένους Ψαλμούς

Ψαλμὸς λδ

Δίκασον Κύριε τοὺς ἀδικοῦντάς με

πολέμησον τοὺς πολεμοῦντάς με Ἐπιλαβοῦ

ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς τὴν

βοήθειαν μου Ἔκχεον ῥομφαίαν καὶ

σύγκλεισον ἐξ ἐναντίας τῶν καταδιωκόντων

με Εἶπον τῇ ψυχῇ μου Σωτηρία σού εἰμι ἐγώ

Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ

ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου ἀποστραφήτωσαν

εἰς τὰ ὀπίσω καὶ καταισχυνθήτωσαν οἱ

λογιζόμενοί μοι κακά Γενηθήτωσαν ὡσεὶ

χνοῦς κατὰ πρόσωπον ἀνέμου καὶ Ἀγγελος

Κυρίου ἐκθλίβων αὐτούς Γενηθήτω ἡ ὁδός

αὐτῶν σκότος καὶ ὀλίσθημα καὶ Ἄγγελος

Κυρίου καταδιώκων αὐτούς Ὅτι δωρεὰν

ἔκρυψάν μοι διαφθορὰν παγίδος αὐτῶν

μάτην ὠνείδισαν τὴν ψυχήν μου Ἐλθέτω

αὐτῷ παγίς ἣν οὐ γινώσκει καὶ ἡ θήρα ἣν

ἔκρυψε συλλαβέτω αὐτόν καὶ ἐν τῇ παγίδι

πεσεῖται ἐν αὐτῇ ἡ δὲ ψυχή μου ἀγαλλιάσεται

risto vera luce che illumini e

santifichi ogni uomo che viene al

mondo srsquoimprima su di noi la luce

del tuo volto affincheacute in essa vediamo la

luce inaccessibile e dirigi i nostri passi al

compimento dei tuoi comandamenti per

lrsquointercessione della tua purissima Madre

e di tutti i tuoi Santi Amin

ORA TERZA

Re celeste Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro Percheacute tuo egrave Kirie eleison (12) Gloria

E ora Venite prostriamoci

SALMO 34

iudica Signore quelli che mi fanno ingiustizia combatti quelli che mi combattono

Prendi armi e scudo e sorgi in mio aiuto

Sfodera la spada e sbarra il cammino davanti a quelli che mi inseguono digrave allrsquoanima mia Sono io la tua salvezza

Siano confusi e svergognati quelli che cercano lrsquoanima mia siano respinti indietro e restino confusi quelli che tramano contro di me il male

Diventino come polvere in faccia al vento e lrsquoangelo del Signore li schiacci

La loro via diventi tenebra e sdrucciolo e lrsquoangelo del Signore li insegua

Poicheacute senza ragione mi hanno teso il loro laccio di rovina senza motivo hanno insultato lrsquoanima mia

Li sorprenda un laccio che non conoscono li afferri il tranello che hanno teso e cadano proprio in quel laccio

Lrsquoanima mia invece esulteragrave nel Signore gioiragrave nella sua salvezza

C

G

14

ἐπὶ τῷ Κυρίῳ τερφθήσεται ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ

αὐτοῦ Πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐροῦσι Κύριε

Κύριε τίς ὅμοιός σοι Ῥυόμενος πτωχὸν ἐκ

χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ καὶ πτωχὸν καὶ

πένητα ἀπὸ τῶν διαρπαζόντων αὐτόν

Ἀναστάντες μοι μάρτυρες ἄδικοι ἃ οὐκ

ἐγίνωσκον ἠρώτων με Ἀνταπεδίδοσάν μοι

πονηρὰ ἀντὶ ἀγαθῶν καὶ ἀτεκνίαν τῇ ψυχῇ

μου Ἐγὼ δέ ἐν τῷ αὐτοὺς παρενοχλεῖν μοι

ἐνεδυόμην σάκκον καὶ ἐταπείνουν ἐν νηστείᾳ

τὴν ψυχήν μου καὶ ἡ προσευχή μου εἰς

κόλπον μου ἀποστραφήσεται Ὡς πλησίον

ὡς ἀδελφῷ ἡμετέρῳ οὕτως εὐηρέστουν ὡς

πενθῶν καὶ σκυθρωπάζων οὕτως

ἐταπεινούμην Καὶ κατ ἐμοῦ εὐφράνθησαν

καὶ συνήχθησαν συνήχθησαν ἐπ ἐμὲ

μάστιγες καὶ οὐκ ἔγνων Διεσχίσθησαν καὶ

οὐ κατενύγησαν ἐπείρασάν με

ἐξεμυκτήρισάν με μυκτηρισμῷ ἔβρυξαν ἐπ

ἐμὲ τοὺς ὀδόντας αὐτῶν Κύριε πότε ἐπόψῃ

ἀποκατάστησον τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῆς

κακουργίας αὐτῶν ἀπὸ λεόντων τὴν

μονογενῆ μου Ἐξομολογήσομαί σοι ἐν

ἐκκλησίᾳ πολλῇ ἐν λαῷ βαρεῖ αἰνέσω σε Μὴ

ἐπιχαρείησάν μοι οἱ ἐχθραίνοντές μοὶ ἀδίκως

οἱ μισοῦντές με δωρεάν καὶ διανεύοντες

ὀφθαλμοῖς Ὅτι ἐμοὶ μὲν εἰρηνικὰ ἐλάλουν καὶ

ἐπ ὀργὴν δόλους διελογίζοντο Ἐπλάτυναν

ἐπ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν εἶπον Εὖγε εὖγε

εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν Εἶδες Κύριε μὴ

παρασιωπήσῃς Κύριε μὴ ἀποστῇς ἀπ ἐμοῦ

Ἐξεγέρθητι Κύριε καὶ πρόσχες τῇ κρίσει μου

ὁ Θεός μου καὶ ὁ Κύριός μου εἰς τὴν δίκην

μου Κρῖνόν με Κύριε κατὰ τὴν δικαιοσύνην

σου Κύριε ὁ Θεός μου καὶ μὴ ἐπιχαρείησάν

μοι Μὴ εἴποισαν ἐν καρδίαις αὐτῶν Εὖγε

εὖγε τῇ ψυχῇ ἡμῶν μηδὲ εἴποιεν Κατεπίομεν

Tutte le mie ossa diranno Signore Signore chi egrave simile a te che liberi il povero dalla mano dei piugrave forti di lui il povero e il misero dai suoi predatori

Falsi testimoni alzandosi mi interrogavano su ciograve che ignoravo

Mi hanno reso male per bene una desolazione per lrsquoanima mia

Ma io mentre quelli mi tormentavano vestivo il cilicio e umiliavo nel digiuno

lrsquoanima mia e rivolgevo dentro di me la mia preghiera

Come un vicino come un nostro fratello cosigrave li trattavo con amore come in lutto e mestizia cosigrave mi umiliavo

Eppure contro di me hanno gioito e si sono radunati sono stati radunati su di me flagelli e non lo sapevo Si sono divisi e non si sono pentiti

Mi hanno tentato mi hanno colmato di beffe digrignavano contro di me i loro denti

Signore quando volgerai lo sguardo Libera dalla loro perfidia dai leoni lrsquounica anima mia

Ti celebrerograve Signore nella grande chiesa ti loderograve in mezzo ad un popolo numeroso

Non godano di me quanti mi avversano senza motivo e mi odiano senza ragione e ammiccano con gli occhi

Mi rivolgevano parole di pace ma con collera tramavano inganni

E hanno spalancato contro di me la loro bocca hanno detto Bene bene i nostri occhi hanno visto

Tu hai visto Signore non stare in silenzio Signore da me non allontanarti

Destati Signore volgiti al mio giudizio vieni in mia difesa mio Dio e

mio Signore Giudicami Signore secondo la tua

giustizia e non godano di me Signore Dio mio

Non dicano nel loro cuore Bene bene per lrsquoanima nostra e non dicano Lrsquoabbiamo inghiottito

15

αὐτόν Αἰσχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν

ἅμα οἱ ἐπιχαίροντες τοῖς κακοῖς μου

Ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην καὶ ἐντροπὴν οἱ

μεγαλορρημονοῦντες ἐπ ἐμέ

Ἀγαλλιάσθωσαν καὶ εὐφρανθήτωσαν οἱ

θέλοντες τὴν δικαιοσύνην μου καὶ εἰπάτωσαν

διαπαντός Μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος οἱ

θέλοντες τὴν εἰρήνην τοῦ δούλου αὐτοῦ Καὶ ἡ

γλῶσσά μου μελετήσει τὴν δικαιοσύνην σου

ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν ἔπαινόν σου

Ψαλμὸς ρη

Ὁ Θεός τὴν αἴνεσίν μου μὴ παρασιωπήσῃς

ὅτι στόμα ἁμαρτωλοῦ καὶ στόμα δολίου ἐπ

ἐμὲ ἠνοίχθη Ἐλάλησαν κατ ἐμοῦ γλώσσῃ

δολίᾳ καὶ λόγοις μίσους ἐκύκλωσάν με καὶ

ἐπολέμησάν με δωρεάν Ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με

ἐνδιὲβαλλόν με ἐγὼ δὲ προσηυχόμην Καὶ

ἔθεντο κατ ἐμοῦ κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν καὶ μῖσος

ἀντὶ τῆς ἀγαπήσεώς μου Κατάστησον ἐπ

αὐτὸν ἁμαρτωλόν καὶ διάβολος στήτω ἐκ

δεξιῶν αὐτοῦ Ἐν τῷ κρίνεσθαι αὐτὸν ἐξέλθοι

καταδεδικασμένος καὶ ἡ προσευχὴ αὐτοῦ

γενέσθω εἰς ἁμαρτίαν Γενηθήτωσαν αἱ ἡμέραι

αὐτοῦ ὀλίγαι καὶ τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι

ἕτερος Γενηθήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὀρφανοί

καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ χήρα Σαλευόμενοι

μεταναστήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ

ἐπαιτησάτωσαν ἐκβληθήτωσαν ἐκ τῶν

οἰκοπέδων αὐτῶν Ἐξερευνησάτω δανειστὴς

πάντα ὅσα ὑπάρχει αὐτῷκαὶ διαρπασάτωσαν

ἀλλότριοι τοὺς πόνους αὐτοῦ Μὴ ὑπαρξάτω

αὐτῷ ἀντιλήπτωρ μηδὲ γενηθήτω οἰκτίρμων

τοῖς ὀρφανοῖς αὐτοῦ Γενηθήτω τὰ τέκνα

αὐτοῦ εἰς ἐξολόθρευσιν ἐν γενεᾷ μιᾷ

ἐξαλειφθείη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἀναμνησθείη ἡ

ἀνομία τῶν πατέρων αὐτοῦ ἔναντι Κυρίου καὶ

ἡ ἁμαρτία τῆς μητρὸς αὐτοῦ μὴ ἐξαλειφθείη

Siano confusi e svergognati quelli che godono dei miei mali siano rivestiti di confusione e di vergogna quanti parlano contro di me con arroganza

Esultino e gioiscano quelli che vogliono la mia giustizia e dicano sempre Sia magnificato il Signore quelli che vogliono la pace del suo servo

E la mia lingua mediteragrave la tua giustizia tutto il giorno la tua lode

SALMO 108

Dio non tacere la mia lode percheacute la bocca del peccatore e la bocca del fraudolento su di me si sono aperte

hanno parlato contro di me con lingua ingannatrice con parole di odio mi hanno circondato e mi hanno fatto guerra senza ragione

In cambio del mio amore mi calunniavano mentre io pregavo

Mi hanno reso male per bene e odio in cambio del mio amore

Poni sopra di lui il peccatore e il diavolo stia alla sua destra

Dal giudizio esca condannato e la sua preghiera diventi peccato

Siano pochi i suoi giorni e il suo ministero lo prenda un altro

I suoi figli diventino orfani e sua moglie vedova

Instabili emigrino i suoi figli e chiedano lrsquoelemosina siano scacciati dalle loro case in rovina

Requisisca lrsquousuraio tutto quanto gli appartiene e gli estranei depredino le sue fatiche

Non ci sia chi lo soccorra neacute ci sia chi abbia pietagrave dei suoi orfani

Siano dati i suoi figli allo sterminio in una sola generazione sia cancellato il suo nome

Sia ricordata lrsquoiniquitagrave dei suoi padri davanti al Signore e il peccato di sua madre non sia cancellato

Siano posti sempre davanti al Signore e sia sterminato dalla terra il loro ricordo

O

16

Γενηθήτωσαν ἐναντίον Κυρίου διαπαντός καὶ

ἐξολοθρευθείη ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν

ἀνθ ὧν οὐκ ἐμνήσθη ποιῆσαι ἔλεος καὶ

κατεδίωξεν ἄνθρωπον πένητα καὶ πτωχόν

καὶ κατανενυγμένον τῇ καρδίᾳ τοῦ θανατῶσαι

Καὶ ἠγάπησε κατάραν καὶ ἥξει αὐτῷ καὶ οὐκ

ἠθέλησεν εὐλογίαν καὶ μακρυνθήσεται ἀπ

αὐτοῦ Καὶ ἐνεδύσατο κατάραν ὡς ἱμάτιον

καὶ εἰσῆλθεν ὡσεὶ ὕδωρ εἰς τὰ ἔγκατα αὐτοῦ

καὶ ὡσεὶ ἔλαιον ἐν τοῖς ὀστέοις αὐτοῦ

Γενηθήτω αὐτῷ ὡς ἱμάτιον ὃ περιβάλλεται

καὶ ὡσεὶ ζώνη ἣν διαπαντὸς περιζώννυται

Τοῦτο τὸ ἔργον τῶν ἐνδιαβαλλόντων με παρὰ

Κυρίου καὶ τῶν λαλούντων πονηρὰ κατὰ τῆς

ψυχῆς μου Καὶ σύ Κύριε Κύριε ποίησον

μετ ἐμοῦ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὅτι

χρηστὸν τὸ ἔλεός σου ῥῦσαί με ὅτι πτωχὸς

καὶ πένης εἰμὶ ἐγώ καὶ ἡ καρδία μου

τετάρακται ἐντός μου Ὡσεὶ σκιὰ ἐν τῷ

ἐκκλῖναι αὐτήν ἀντανῃρέθην ἐξετινάχθην

ὡσεὶ ἀκρίδες Τὰ γόνατά μου ἠσθένησαν ἀπὸ

νηστείας καὶ ἡ σάρξ μου ἡλλοιώθη δι ἔλαιον

κᾀγὼ ἐγενήθην ὄνειδος αὐτοῖς εἴδοσάν με

ἐσάλευσαν κεφαλὰς αὐτῶν Βοήθησόν μοι

Κύριε ὁ Θεός μου καὶ σῶσόν με κατὰ τὸ

ἔλεός σου Καὶ γνώτωσανὅτι ἡ χείρ σου αὕτη

καὶ σύ Κύριε ἐποίησας αὐτήν Καταράσονται

αὐτοί καὶ σὺ εὐλογήσεις οἱ ἐπανιστάμενοί μοι

αἰσχυνθήτωσαν ὁ δὲ δοῦλός σου

εὐφρανθήσεται Ἐνδυσάσθωσαν οἱ

ἐνδιαβάλλοντές με ἐντροπήν καὶ

περιβαλέσθωσαν ὡς διπλοΐδα αἰσχύνην

αὐτῶν Ἐξομολογήσομαι τῷ Κυρίῳ σφόδρα ἐν

τῷ στόματί μου καὶ ἐν μέσῳ πολλῶν αἰνέσω

αὐτόν Ὅτι παρέστη ἐκ δεξιῶν πένητος τοῦ

σῶσαι ἐκ τῶν καταδιωκόντων τὴν ψυχήν μου

percheacute non si egrave ricordato di usare misericordia ha perseguitato lrsquouomo misero e povero e il trafitto di cuore per farlo morire

Ha amato la maledizione e gli arriveragrave non ha voluto la benedizione e si allontaneragrave da lui

Si egrave rivestito di maledizione come di una veste egrave penetrata come acqua nelle sue viscere e come olio nelle sue ossa

Sia per lui come la veste di cui si avvolge e come la cintura di cui sempre si cinge

Questa lrsquoopera del Signore con i miei calunniatori e con quelli che dicono malvagitagrave contro lrsquoanima mia

E tu Signore Signore agisci con me per amore del tuo nome percheacute soave egrave la tua misericordia

Liberami percheacute sono povero e misero e il mio cuore dentro di me egrave sconvolto

Come ombra al suo declinare svanisco sono scacciato come le locuste

Le mie ginocchia sono estenuate per il digiuno e la mia carne egrave trasformata dallrsquoolio

Ed io sono diventato oggetto di biasimo per loro mi hanno visto hanno scosso la testa

Aiutami Signore Dio mio salvami secondo la tua misericordia

E sappiano che questa egrave la tua mano e che tu Signore hai fatto questo

Essi malediranno ma tu benedirai siano confusi quanti contro di me insorgono ma il tuo servo gioiragrave

I miei calunniatori si rivestano di vergogna e si avvolgano della loro confusione come di un mantello

Loderograve moltissimo il Signore con la

mia bocca e lo celebrerograve in mezzo a una moltitudine

percheacute si egrave posto alla destra del povero per salvare dai persecutori lrsquoanima mia

17

Ψαλμὸς ν

Ἐλέησόν με ὁ Θεός κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου

καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου

ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου Ἐπὶ πλεῖον

πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς

ἁμαρτίας μου καθάρισόν με Ὅτι τὴν ἀνομίαν

μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν

μου ἐστὶ διαπαντός Σοὶ μόνω ἥμαρτον καὶ τὸ

πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἂν

δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν

τῷ κρίνεσθαί σε Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις

συνελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ

μήτηρ μου Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ

ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου

ἐδήλωσάς μοι Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ

καθαρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ χιόνα

λευκανθήσομαι Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ

εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα

τεταπεινωμένα Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν

σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τάς

ἀνομίας μου ἐξάλειψον Καρδίαν καθαρὰν

κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός καὶ πνεῦμα εὐθὲς

ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου Μὴ

ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ

τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ

ἐμοῦ Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ

σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ

στήριξόν με Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου

καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι Ῥῦσαί με ἐξ

αἱμάτων ὁ Θεός ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου

ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην

σου Κύριε τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καὶ τὸ

στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου Ὅτι

εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα ἄν ὁλοκαυτώματα

οὐκ εὐδοκήσεις Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα

συντετριμμένον καρδίαν συντετριμμένην καὶ

τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει

Salmo 50 Pietagrave di me o Dio secondo la tua grande

misericordia e secondo la moltitudine delle tue compassioni cancella il mio delitto

Lavami del tutto dalla mia iniquitagrave e purificami dal mio peccato

Percheacute io conosco la mia iniquitagrave e il mio peccato davanti a me egrave sempre

Contro te solo ho peccato e il male davanti a te ho fatto cosigrave che tu sia

riconosciuto giusto nelle tue parole e vinca quando sei giudicato

Ecco che nelle iniquitagrave sono stato concepito e nei peccati mi ha concepito mia madre

Ecco la veritagrave hai amato le cose occulte e i segreti della tua sapienza mi hai manifestato

Mi aspergerai con issopo e sarograve purificato mi laverai e sarograve fatto piugrave bianco della neve

Mi farai udire esultanza e gioia esulteranno le ossa umiliate

Distogli il tuo volto dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquitagrave

Un cuore puro crea in me o Dio e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere

Non rigettarmi dal tuo volto e il tuo spirito santo non togliere da me

Rendimi lrsquoesultanza della tua salvezza e confermami con lo spirito sovrano

Insegnerograve agli iniqui le tue vie e gli empi a te ritorneranno

Liberami dal sangue o Dio Dio della mia salvezza e la mia lingua celebreragrave con esultanza la tua giustizia

Signore apri le mie labbra e la mia bocca annunceragrave la tua lode

Certo se tu avessi voluto un sacrificio lo avrei dato di olocausti non ti

compiacerai Sacrificio a Dio egrave uno spirito contrito

un cuore contrito e umiliato Dio non lo disprezzeragrave

Benefica Signore nel tuo compiacimento Sion e siano riedificate le mura di Gerusalemme

18

Ἀγάθυνον Κύριε ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών

καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ Τότε

εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης ἀναφοράν

καὶ ὁλοκαυτώματα Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ

θυσιαστήριόν σου μόσχους

Δόξα Καὶ νῦν Ἀλληλούϊα γ Κύριε

ἐλέησον γ Δόξα

Τροπάριον Ἦχος πλ β

Κύριε κατέκρινάν σε οἱ Ἰουδαῖοι θανάτῳ τὴν

ζωὴν τῶν ἁπάντων οἱ τὴν ἐρυθρὰν ῥάβδῳ

πεζεύσαντες σταυρῷ σε προσήλωσαν καὶ οἱ

ἐκ πέτρας μέλι θηλάσαντες χολήν σοι

προσήνεγκαν ἀλλ ἑκὼν ὑπέμεινας ἵνα ἡμᾶς

ἐλευθερώσῃς τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ

Χριστὲ ὁ Θεὸς δόξα σοι

Καὶ νῦν Θεοτοκίον

Θεοτόκε σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή ἡ

βλαστήσασα τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς Σὲ

ἱκετεύομεν πρέσβευε Δέσποινα μετὰ τῶν

Ἀποστόλωνκαὶ πάντων τῶν Ἁγίων ἐλεηθῆναι

τὰς ψυχὰς ἡμῶν

Ἦχος πλ δ

Διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων ὁ φίλος σου καὶ

ὁ πλησίον Πέτρος ἠρνήσατό σε Κύριε καὶ

ὀδυρόμενος οὕτως ἐβόα Τῶν δακρύων μου

μὴ παρασιωπήσῃς εἶπα γὰρ φυλάξαι τὴν

πίστιν οἰκτίρμον καὶ οὐκ ἐφύλαξα καὶ ἡμῶν

τὴν μετάνοιαν οὕτω δέξαι καὶ ἐλέησον ἡμᾶς

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Στίχ Τὰ ῥήματά μου ἐνώτισαι Κύριε σύνες

τῆς κραυγῆς μου

Allora ti compiacerai del sacrificio di

giustizia dellrsquooblazione e di olocausti

allora offriranno vitelli sul tuo altare

Gloria Ora e sempre Alliluia (3)Kyrie

elegraveison (Gloria

Tono pl 2

ignore i giudei condannarono a morte te vita di tutti coloro che per la verga di Mosegrave avevano attraversato a piedi il Mar Rosso inchiodarono te

alla croce coloro che avevano succhiato il miele dalla pietra ti offrirono fiele ma tutto hai volontariamente sopportato per liberarci dalla schiavitugrave del nemico O Cristo Dio gloria a te

E ora

Theotokos tu sei la vera vite che ha

prodotto il frutto della vita Ti

preghiamo intercedi o Sovrana

insieme con gli Apostoli e con tutti i Santi

percheacute sia fatta misericordia alle nostre

anime

Quindi cantiamo i seguenti idiogravemela

Tono pl 4

er timore dei giudei o Signore Pietro tuo amico tuo prossimo ti ha rinnegato e pieno di dolore cosigrave gridava Non tacere davanti alle mie

lacrime Sigrave avevo detto che avrei

custodito la fede e non lrsquoho custodita o pietoso Cosigrave accogli anche il nostro pentimento e abbi pietagrave di noi

E di nuovo lo stesso

Stico Alle mie parole porgi lrsquoorecchio

Signore comprendi il mio grido

S

O

P

19

Πρὸ τοῦ τιμίου σου Σταυροῦ στρατιωτῶν

ἐμπαιζόντων σε Κύριε αἱ νοεραὶ στρατιαὶ

κατεπλήττοντο ἀνεδήσω γὰρ στέφανον

ὕβρεως ὁ τὴν γῆν ζωγραφήσας τοῖς ἄνθεσι

καὶ τὴν χλαῖναν χλευαζόμενος ἐφόρεσας ὁ

νεφέλαις περιβάλλων τὸ στερέωμα τοιαύτη

γὰρ οἰκονομία ἐγνώσθη σου ἡ εὐσπλαγχνία

Χριστέ τὸ μέγα ἔλεος δόξα σοι

Στίχ Πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ὁ

Βασιλεύς μου καὶ ὁ Θεός μου

Καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ

Δόξα Ἦχος πλ α

Ἑλκόμενος ἐπὶ σταυροῦ οὕτως ἐβόας Κύριε

Διὰ ποῖον ἔργον θέλετέ με σταυρῶσαι

Ἰουδαῖοι ὅτι τοὺς παραλύτους ὑμῶν

συνέσφιγξα ὅτι τοὺς νεκρούς ὡς ἐξ ὕπνου

ἀνέστησα Αἱμόρρουν ἰασάμην Χαναναίαν

ἠλέησα διὰ ποῖον ἔργον θέλετέ με φονεῦσαι

Ἰουδαῖοι ἀλλ ὄψεσθε εἰς ὃν νῦν ἐκκεντᾶτε

Χριστὸν παράνομοι

Καὶ νῦν πάλιν τὸ αὐτὸ

Προκείμενον Ἦχος δ

Ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος

Στίχ Κύριε μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με

Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα

(Κεφ Ν 4-11 )

Κύριος δίδωσί μοι γλῶσσαν παιδείας τοῦ

γνῶναι ἡνίκα δεῖ εἰπεῖν λόγον ἔθηκέ με πρωῒ

πρωΐ προσέθηκέ μοι ὠτίον τοῦ ἀκούειν καὶ

ἡ παιδεία Κυρίου ἀνοίγει μου τὰ ὦτα ἐγὼ δὲ

οὐκ ἀπειθῶ οὐδὲ ἀντιλέγω Τὸν νῶτόν μου

Davanti alla tua croce preziosa

Signore mentre i soldati ti schernivano

erano colpite da stupore le celesti milizie

Hai cinto infatti una corona di dileggio

tu che hai coronato di fiori la terra hai

indossato una clamide di irrisione tu che

avvolgi di nubi il firmamento Ma in

questa economia si riconosce la tua

amorosa compassione o Salvatore e la

grande misericordia

Stico Sii attento alla voce della mia

supplica mio re e mio Dio

E di nuovo lo stesso

Gloria Tono pl 1

rascinato alla croce Signore dicevi

Per quale opera volete crocifiggermi

o giudei Percheacute ho raddrizzato i

vostri paralitici Percheacute ho risuscitato i

morti come da un sonno Ho guarito

lrsquoemorroissa ho avuto pietagrave della

cananea Per quale opera volete

uccidermi o giudei Ma guarderete o

iniqui al Cristo che ora trafiggete

E ora E di nuovo lo stesso

Prokigravemenon Tono 4

cco sono pronto ai flagelli e il mio

dolore mi sta sempre davanti

Stico Signore nel tuo sdegno non

accusarmi e nella tua ira non castigarmi

Lettura della profezia di Isaia (504-11)

l Signore Dio mi dagrave lingua drsquoistruzione per conoscere quando si debba dire una parola fin dal mattino mi fa pronto mi

ha dato un orecchio per ascoltare

lrsquoistruzione del Signore Dio mi

T

E

I

20

ἔδωκα εἰς μάστιγας τὰς δὲ σιαγόνας μου εἰς

ῥαπίσματα τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐκ

ἀπέστρεψα ἀπὸ αἰσχύνης ἐμπτυσμάτων καὶ

Κύριος Κύριος βοηθός μου ἐγενήθη Διὰ

τοῦτο οὐκ ἐνετράπην ἀλλ ἔθηκα τὸ

πρόσωπόν μου ὡς στερεὰν πέτραν καὶ

ἔγνων ὅτι οὐ μὴ αἰσχυνθῶ ὅτι ἐγγίζει ὁ

δικαιώσας με Τίς ὁ κρινόμενός μοι ἀντιστήτω

μοι ἅμακαὶ τίς ὁ κρινόμενός μοι ἐγγισάτω μοι

Ἰδοὺ Κύριος Κύριος βοηθήσει μοιτίς κακώσει

με ἰδοὺ πάντες ὑμεῖς ὡς ἱμάτιον

παλαιωθήσεσθε καὶ ὡς σὴς καταφάγεται

ὑμᾶς Τίς ἐν ὑμῖν ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον

ὑπακουσάτω τῆς φωνῆς τοῦ παιδὸς αὐτοῦ Οἱ

πορευόμενοι ἐν σκότει καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς

φῶς πεποίθατε ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου καὶ

ἀντιστηρισασθε ἐπὶ τῷ Θεῷ Ἰδοὺ πάντες

ὑμεῖς ὡς πῦρ καίετε καὶ κατισχύετε φλόγα

πορεύεσθε τῷ φωτὶ τοῦ πυρὸς ὑμῶν καὶ τῇ

φλογί ᾗ ἐξεκαύσατε δι ἐμὲ ἐγένετο ταῦτα

ὑμῖν ἐν λύπῃ κοιμηθήσεσθε

Πρὸς Ῥωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσμα

(Κεφ Ε 6-10)

Ἀδελφοί ἔτι Χριστός ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν

κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανε Μόλις

γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται ὑπὲρ γὰρ

τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν

Συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ

Θεός ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν

Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε Πολλῷ οὖν

μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ Αἵματι αὐτοῦ

σωθησόμεθα δι αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς Εἰ γὰρ

ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ

θανάτου τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ πολλῷ μᾶλλον

καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ

αὐτοῦ

apre le orecchie e io non mi rifiuto neacute contraddico Ho dato il dorso ai flagelli le guance agli schiaffi e non ho distolto il volto dalla vergogna degli sputi il Signore Dio egrave stato il mio aiuto Per questo non ho avuto vergogna ma ho reso il mio volto come dura pietra e so che non sarograve confuso percheacute egrave vicino colui che mi giustifica Chi vuol venire in giudizio con me Confrontiamoci

insieme Chi dunque vuol venire in giudizio con me Mi si avvicini Ecco il Signore Dio mi aiuteragrave Chi potragrave farmi del male Ecco che tutti voi invecchierete come un abito e la tignola vi divoreragrave Chi tra voi teme il Signore Ascolti la voce del suo servo Voi che camminate nella tenebra e non avete luce confidate nel nome del Signore e appoggiatevi a Dio Ecco voi tutti accendete un fuoco e alimentate la fiamma camminate alla luce del vostro fuoco e alla fiamma che avete acceso Da parte mia vi egrave accaduto tutto questo nel dolore voi vi addormenterete

Apostolo

Lettura dellrsquoepistola di Paolo ai Romani

(56-10)

ratelli mentre noi eravamo ancora peccatori Cristo morigrave per gli empi nel tempo stabilito Ora a stento si

trova chi sia disposto a morire per un giusto forse ci puograve essere chi ha il coraggio di morire per una persona dabbene Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi percheacute mentre eravamo ancora peccatori Cristo egrave morto per noi A maggior ragione ora giustificati per il suo sangue saremo salvati dallrsquoira per mezzo di lui Se infatti quandrsquoeravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo molto piugrave ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita

F

21

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον

ιε΄ 16 - 41

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ οἱ στρατιῶται ἀπήγαγον τὸν

Ἰησοῦν ἔσω τῆς αὐλῆς ὅ ἐστι πραιτώριον καὶ

συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν 17 καὶ

ἐνδύουσιν αὐτὸν πορφύραν καὶ περιτιθέασιν

αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον 18 καὶ

ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν Χαῖρε ὁ βασιλεὺς

τῶν Ἰουδαίων 19 καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν

κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ καὶ

τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ 20 καὶ

ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν

πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ

ἴδια καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν

αὐτόν 21 Καὶ ἀγγαρεύουσι παράγοντά τινα

Σίμωνα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ἀπ ἀγροῦ τὸν

πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ρούφου ἵνα ἄρῃ τὸν

σταυρὸν αὐτοῦ 22 Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ

Γολγοθᾶν τόπον ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον

κρανίου τόπος 23 καὶ ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν

ἐσμυρνισμένον οἶνον ὁ δὲ οὐκ ἔλαβε 24 καὶ

σταυρώσαντες αὐτὸν διαμερίζονται τὰ ἱμάτια

αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον ἐπ αὐτὰ τίς τί

ἄρῃ 25 ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν

αὐτόν 26 καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ

ἐπιγεγραμμένη Ὁ βασιλεὺς τῶν

Ἰουδαίων 27 Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσι δύο

λῃστάς ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων

αὐτοῦ 28 καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα

καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη 29 Καὶ οἱ

παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν

κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ λέγοντες

Οὐὰ ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν

ἡμέραις οἰκοδομῶν 30 σῶσον σεαυτὸν καὶ

κατάβα ἀπὸ τοῦ σταυροῦ 31 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ

ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ

Vangelo secondo Marco

(1516-41)

n quel tempo i soldati condussero Gesugrave dentro il cortile cioegrave nel pretorio e convocarono tutta la

coorte Lo rivestirono di porpora e dopo aver intrecciato una corona di spine gliela misero sul capo Cominciarono poi a salutarlo Salve re dei giudei E gli percuotevano il capo con una canna gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano a lui Dopo averlo

schernito lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti poi lo condussero fuori per crocifiggerlo Allora costrinsero un tale che passava un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna padre di Alessandro e Rufo a portare la croce Condussero dunque Gesugrave al luogo del Golgota che significa luogo del cranio e gli offrirono vino mescolato con mirra ma egli non ne prese Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere Erano le nove del mattino quando lo crocifissero E lrsquoiscrizione con il motivo della condanna diceva Il re dei giudei Con lui crocifissero anche due ladroni uno alla sua destra e uno alla sinistra I passanti lo insultavano e scuotendo il capo esclamavano Ehi tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni salva te stesso scendendo dalla croce Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi facendosi beffe di lui dicevano Ha salvato altri non puograve salvare se stesso Il Cristo il re drsquoIsraele scenda ora dalla croce percheacute vediamo e crediamo E anche quelli che erano stati crocifissi con lui

I

22

τῶν γραμματέων ἔλεγον Ἄλλους ἔσωσεν

ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι 32 ὁ Χριστὸς ὁ

βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ

σταυροῦ ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν αὐτῷ

καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι αὐτῷ ὠνείδιζον

αὐτόν 33 Γενομένης δὲ ὥρας ἕκτης σκότος

ἐγένετο ἐφ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας

ἐνάτης 34 καὶ τῇ ὥρᾳ τῇ ἐνάτῃ ἐβόησεν ὁ

Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων Ἐλωῒ Ἐλωῒ λιμᾶ

σαβαχθανί ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον ὁ Θεός

μου ὁ Θεός μου εἰς τί με ἐγκατέλιπες 35 καί

τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον

Ἴδε Ἠλίαν φωνεῖ 36 δραμὼν δέ εἷς καὶ γεμίσας

σπόγγον ὄξους περιθεὶς τε καλάμῳ ἐπότιζεν

αὐτόν λέγων Ἄφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας

καθελεῖν αὐτόν 37 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν

μεγάλην ἐξέπνευσε 38 Καὶ τὸ καταπέτασμα

τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως

κάτω 39 Ἰδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς

ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτω κράξας

ἐξέπνευσεν εἶπεν Ἀληθῶς ὁ ἄνθρωπος

οὗτος υἱὸς ἦν Θεοῦ 40 Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες

ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι ἐν αἷς ἦν καὶ

Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ

Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆ μήτηρ καὶ

Σαλώμη 41 αἳ καὶ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ

ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ καὶ

ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς

Ἱεροσόλυμα

Τρισάγιον Παναγία Τριάς Πάτερ ἡμῶν

Ὅτι σοῦ ἐστιν καὶ τὸ

Κοντάκιον

Τὸν δι ἡμᾶς σταυρωθέντα δεῦτε πάντες

ὑμνήσωμεν αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία ἐπὶ τοῦ

ξύλου καὶ ἔλεγεν Εἰ καὶ σταυρὸν ὑπομένεις

σὺ ὑπάρχεις ὁ Υἱὸς καὶ Θεός μου

lo insultavano Venuto mezzogiorno si

fece buio su tutta la terra fino alle tre

del pomeriggio Alle tre Gesugrave gridograve

con voce forte Eloiacute eloiacute lemagrave

sabactagraveni che significa Dio mio Dio

mio percheacute mi hai abbandonato

Alcuni dei presenti udito ciograve

dicevano Ecco chiama Elia Uno corse

a inzuppare di aceto una spugna e

postala su una canna gli dava da bere

dicendo Aspettate vediamo se viene

Elia a toglierlo dalla croce Ma Gesugrave

dando un forte grido spirograve Il velo del

tempio si squarciograve in due dallrsquoalto in

basso Allora il centurione che gli stava

di fronte vistolo spirare in quel modo

disse Veramente questrsquouomo era

Figlio di Dio Crsquoerano anche alcune

donne che stavano ad osservare da

lontano tra le quali Maria di Magdala

Maria madre di Giacomo il minore e di

Ioses e Salome che lo seguivano e

servivano quando era ancora in Galilea

e molte altre che erano salite con lui a

Gerusalemme

Trisagio Santissima Trinitagrave Padre nostro

Percheacute tuo egrave

Kontagravekion Tono pl 4

enite celebriamo tutti colui che per

noi egrave stato crocifisso Maria lo

contemplograve sulla croce e diceva Anche

se subisci la croce tu sei il mio Figlio e Dio

V

23

Τό Κύριε ἐλέησον μ Ὁ ἐν παντὶ

καιρῷ Κύριε ἐλέησον γ Δόξα Καὶ νῦν

Τὴν τιμιωτέραν Ἐν ὀνόματι Κυρίου

εὐλόγησον Πάτερ ὁ Ἱερεύς ὁ Θεός

οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ τ