AVE MARIA - Perosi · don L Perosi AVE MARIA per 2 voci pari A ve A ve A ve Ma Å ve Ma rl ri a...

1

Transcript of AVE MARIA - Perosi · don L Perosi AVE MARIA per 2 voci pari A ve A ve A ve Ma Å ve Ma rl ri a...

Page 1: AVE MARIA - Perosi · don L Perosi AVE MARIA per 2 voci pari A ve A ve A ve Ma Å ve Ma rl ri a gratia gratia plena Dommus te plena Dommus te cum, be nedicta Tu in mull— eri—