Acustica Applicata - 2 - Acustica Psico-Fisica.pdf

download Acustica Applicata - 2 - Acustica Psico-Fisica.pdf

of 31

Transcript of Acustica Applicata - 2 - Acustica Psico-Fisica.pdf

 • 8/14/2019 Acustica Applicata - 2 - Acustica Psico-Fisica.pdf

  1/31

  !"#$%&'#() +# ,-./0#12

  32451() +# 6"7%7"%

  !"#$" &' ()*#+) ',-,.+.,+#') /&'0+ 1#23'4+44*#)

  1,," 122)&+5'2" 67889 6786

  1::*,4'&

  )00+

  (+;'",'&'