ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА...

of 6 /6
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА към 31.8.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) Роман код по ЕБК: 5610 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) финансово-правна форма БЮДЖЕТ ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: П О К А З А Т Е Л И държавни дейности местни дейности дофинансиране (а) (1) (2) (3) (4) (5) I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ 775 553 439 140 439 140 1. Данъчни приходи 216 000 142 732 142 732 2. Други приходи 547 370 284 225 284 225 2.1 Приходи и доходи от собственост 102 000 60 898 60 898 в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция приходи от наеми на имущество и земя 102 000 60 277 60 277 2.2 Приходи от такси 382 915 185 049 185 049 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 12 000 11 271 11 271 2.4 Други неданъчни приходи 8 000 -3 507 -3 507 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи 42 455 30 514 30 514 3. Помощи и дарения от страната 12 183 12 183 12 183 4. Помощи и дарения от чужбина II. РАЗХОДИ 5 775 158 3 066 959 2 043 041 934 789 89 129 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 2 247 796 1 250 950 1 145 980 78 981 25 989 2. Други възнаграждения и плащания за персонала 390 759 221 994 136 706 52 797 32 491 3. Осигурителни вноски 515 616 296 201 262 411 23 931 9 859 4. Издръжка 1 512 414 847 169 377 350 454 379 15 440 5. Лихви 8 000 4 052 4 052 в т. ч. външни 6. Социални разходи, стипендии 63 052 40 258 38 258 2 000 в т. ч. стипендии 10 030 7 836 7 836 7.Субсидии 170 407 105 602 82 336 17 916 5 350 8. Придобиване на нeфинансови актииви 856 674 300 733 300 733 9. Капиталови трансфери 10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв постъпления от продажби на държавния резерв (-) 11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи 10 440 III. Трансфери 4 318 638 2 799 589 2 295 027 504 562 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 4 285 111 2 777 571 2 258 269 519 302 2. Други трансфери 33 527 22 018 36 758 -14 740 в т. ч. временни безлихвени заеми -23 212 -9 569 -13 643 трансфери за отчислени постъпления 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци IV. Вноска в бюджета на ЕС V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV (680 967) 171 770 251 986 8 913 (89 129) VI. Финансиране 680 967 (171 770) (251 986) 80 216 1. Външно финансиране получени външни заеми погашения по външни заеми държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари получени погашения по предоставени кредити от други държави операции с др. ЦК и финансови активи остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода 2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи 3. Възмездни средства предоставени възстановени нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг предоставени заеми към крайни бенифициенти възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти 4. Приватизация на дялове, акции и участия 5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия 6. Друго вътрешно финансиране -51 060 -44 137 -10 097 -34 040 операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето -51 060 -34 040 -34 040 друго финансиране -10 097 -10 097 7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци 8. Наличности в началото на периода 732 027 732 027 185 948 546 079 9 Наличности в края на периода -859 660 -427 837 -431 823 10. Преоценка на валутни наличности 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 89 129 (89 129) [email protected] 09123/20-64 вътр.тел. 222; (e-mail) ИЗГОТВИЛ: ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ: ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ ХРИСТО ХРИСТОВ ДИЛЯНА МИРКОВА код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Годишен уточнен план 2017 г. ОТЧЕТ 2017 г. (служебни телефони)

Embed Size (px)

Transcript of ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА...

Page 1: ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТАroman-bg.com/budget/2017.08.pdfОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА към 31.8.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Роман код по ЕБК: 5610

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма БЮДЖЕТ

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни

дейностиместни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ 775 553 439 140 439 140

1. Данъчни приходи 216 000 142 732 142 732

2. Други приходи 547 370 284 225 284 225

2.1 Приходи и доходи от собственост 102 000 60 898 60 898

в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции

нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

приходи от наеми на имущество и земя 102 000 60 277 60 277

2.2 Приходи от такси 382 915 185 049 185 049

2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви 12 000 11 271 11 271

2.4 Други неданъчни приходи 8 000 -3 507 -3 507

2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи 42 455 30 514 30 514

3. Помощи и дарения от страната 12 183 12 183 12 183

4. Помощи и дарения от чужбина

II. РАЗХОДИ 5 775 158 3 066 959 2 043 041 934 789 89 129

1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 2 247 796 1 250 950 1 145 980 78 981 25 989

2. Други възнаграждения и плащания за персонала 390 759 221 994 136 706 52 797 32 491

3. Осигурителни вноски 515 616 296 201 262 411 23 931 9 859

4. Издръжка 1 512 414 847 169 377 350 454 379 15 440

5. Лихви 8 000 4 052 4 052

в т. ч. външни

6. Социални разходи, стипендии 63 052 40 258 38 258 2 000

в т. ч. стипендии 10 030 7 836 7 836

7.Субсидии 170 407 105 602 82 336 17 916 5 350

8. Придобиване на нeфинансови актииви 856 674 300 733 300 733

9. Капиталови трансфери

10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция

в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв

постъпления от продажби на държавния резерв (-)

11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи 10 440

III. Трансфери 4 318 638 2 799 589 2 295 027 504 562

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети 4 285 111 2 777 571 2 258 269 519 302

2. Други трансфери 33 527 22 018 36 758 -14 740

в т. ч. временни безлихвени заеми -23 212 -9 569 -13 643

трансфери за отчислени постъпления

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци

IV. Вноска в бюджета на ЕС

V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV (680 967) 171 770 251 986 8 913 (89 129)

VI. Финансиране 680 967 (171 770) (251 986) 80 216

1. Външно финансиране

получени външни заеми

погашения по външни заеми

държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари

получени погашения по предоставени кредити от други държави

операции с др. ЦК и финансови активи

остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период

наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи

3. Възмездни средства

предоставени

възстановени

нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг

предоставени заеми към крайни бенифициенти

възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти

4. Приватизация на дялове, акции и участия

5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия

6. Друго вътрешно финансиране -51 060 -44 137 -10 097 -34 040

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето -51 060 -34 040 -34 040

друго финансиране -10 097 -10 097

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци

8. Наличности в началото на периода 732 027 732 027 185 948 546 079

9 Наличности в края на периода -859 660 -427 837 -431 823

10. Преоценка на валутни наличности

11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период

12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода

13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент

в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)

89 129 (89 129)

[email protected] 09123/20-64 вътр.тел. 222;

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:

ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ

ХРИСТО ХРИСТОВ

ДИЛЯНА МИРКОВА

код от регистъра на

бюджетните

организации в

СЕБРА

Годишен

уточнен план

2017 г.

ОТЧЕТ

2017 г.

(служебни телефони)

Page 2: ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТАroman-bg.com/budget/2017.08.pdfОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА към 31.8.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Роман код по ЕБК: 5610

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 33 Чужди средства

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни

дейностиместни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ

1. Данъчни приходи

2. Други приходи

2.1 Приходи и доходи от собственост

в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции

нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

приходи от наеми на имущество и земя

2.2 Приходи от такси

2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви

2.4 Други неданъчни приходи

2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи

3. Помощи и дарения от страната

4. Помощи и дарения от чужбина

II. РАЗХОДИ

1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.

2. Други възнаграждения и плащания за персонала

3. Осигурителни вноски

4. Издръжка

5. Лихви

в т. ч. външни

6. Социални разходи, стипендии

в т. ч. стипендии

7.Субсидии

8. Придобиване на нeфинансови актииви

9. Капиталови трансфери

10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция

в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв

постъпления от продажби на държавния резерв (-)

11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи

III. Трансфери 1 000 1 000

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети

2. Други трансфери 1 000 1 000

в т. ч. временни безлихвени заеми 1 000 1 000

трансфери за отчислени постъпления

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци

IV. Вноска в бюджета на ЕС

V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV 1 000 1 000

VI. Финансиране (1 000) (1 000)

1. Външно финансиране

получени външни заеми

погашения по външни заеми

държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари

получени погашения по предоставени кредити от други държави

операции с др. ЦК и финансови активи

остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период

наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи

3. Възмездни средства

предоставени

възстановени

нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг

предоставени заеми към крайни бенифициенти

възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти

4. Приватизация на дялове, акции и участия

5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия

6. Друго вътрешно финансиране -2 068 -2 068

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето

друго финансиране -2 068 -2 068

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци

8. Наличности в началото на периода 64 573 64 573

9 Наличности в края на периода -63 505 -63 505

10. Преоценка на валутни наличности

11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период

12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода

13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент

в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)

[email protected] 09123/20-64 вътр.тел.222

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:

ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ

ХРИСТО ХРИСТОВ

ДИЛЯНА МИРКОВА

код от регистъра на

бюджетните

организации в

СЕБРА

Годишен

уточнен план

2017 г.

ОТЧЕТ

2017 г.

(служебни телефони)

Page 3: ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТАroman-bg.com/budget/2017.08.pdfОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА към 31.8.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Роман код по ЕБК: 5610

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 98 СЕС - КСФ

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни

дейностиместни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ

1. Данъчни приходи

2. Други приходи

2.1 Приходи и доходи от собственост

в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции

нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

приходи от наеми на имущество и земя

2.2 Приходи от такси

2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви

2.4 Други неданъчни приходи

2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи

3. Помощи и дарения от страната

4. Помощи и дарения от чужбина

II. РАЗХОДИ 657 773 287 445 64 032 223 413

1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. 418 350 191 889 32 647 159 242

2. Други възнаграждения и плащания за персонала 65 276 15 606 15 606

3. Осигурителни вноски 92 671 45 067 9 534 35 533

4. Издръжка 78 280 31 687 18 655 13 032

5. Лихви

в т. ч. външни

6. Социални разходи, стипендии 3 196 3 196 3 196

в т. ч. стипендии 3 196 3 196 3 196

7.Субсидии

8. Придобиване на нeфинансови актииви

9. Капиталови трансфери

10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция

в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв

постъпления от продажби на държавния резерв (-)

11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи

III. Трансфери 593 232 253 879 35 504 218 375

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети

2. Други трансфери 593 232 253 879 35 504 218 375

в т. ч. временни безлихвени заеми 20 914 9 847 11 067

трансфери за отчислени постъпления

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци

IV. Вноска в бюджета на ЕС

V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV (64 541) (33 566) (28 528) (5 038)

VI. Финансиране 64 541 33 566 28 528 5 038

1. Външно финансиране

получени външни заеми

погашения по външни заеми

държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари

получени погашения по предоставени кредити от други държави

операции с др. ЦК и финансови активи

остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период

наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи

3. Възмездни средства

предоставени

възстановени

нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг

предоставени заеми към крайни бенифициенти

възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти

4. Приватизация на дялове, акции и участия

5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия

6. Друго вътрешно финансиране 10 097 10 097

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето

друго финансиране 10 097 10 097

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци

8. Наличности в началото на периода 64 541 64 541 20 309 44 232

9 Наличности в края на периода -41 072 -1 878 -39 194

10. Преоценка на валутни наличности

11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период

12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода

13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент

в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)

[email protected] 09123/20-64 вътр.тел. 222;

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:

ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ

ХРИСТО ХРИСТОВ

ДИЛЯНА МИРКОВА

код от регистъра на

бюджетните

организации в

СЕБРА

Годишен

уточнен план

2017 г.

ОТЧЕТ

2017 г.

(служебни телефони)

Page 4: ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТАroman-bg.com/budget/2017.08.pdfОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА към 31.8.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Роман код по ЕБК: 5610

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 42 СЕС - РА

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни

дейностиместни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ

1. Данъчни приходи

2. Други приходи

2.1 Приходи и доходи от собственост

в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции

нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

приходи от наеми на имущество и земя

2.2 Приходи от такси

2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви

2.4 Други неданъчни приходи

2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи

3. Помощи и дарения от страната

4. Помощи и дарения от чужбина

II. РАЗХОДИ 6 229 3 985 2 188 1 797

1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.

2. Други възнаграждения и плащания за персонала

3. Осигурителни вноски

4. Издръжка 6 229 3 985 2 188 1 797

5. Лихви

в т. ч. външни

6. Социални разходи, стипендии

в т. ч. стипендии

7.Субсидии

8. Придобиване на нeфинансови актииви

9. Капиталови трансфери

10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция

в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв

постъпления от продажби на държавния резерв (-)

11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи

III. Трансфери 6 229 3 985 2 188 1 797

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети

2. Други трансфери 6 229 3 985 2 188 1 797

в т. ч. временни безлихвени заеми 1 298 -278 1 576

трансфери за отчислени постъпления

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци

IV. Вноска в бюджета на ЕС

V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV

VI. Финансиране

1. Външно финансиране

получени външни заеми

погашения по външни заеми

държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари

получени погашения по предоставени кредити от други държави

операции с др. ЦК и финансови активи

остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период

наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи

3. Възмездни средства

предоставени

възстановени

нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг

предоставени заеми към крайни бенифициенти

възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти

4. Приватизация на дялове, акции и участия

5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия

6. Друго вътрешно финансиране

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето

друго финансиране

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци

8. Наличности в началото на периода

9 Наличности в края на периода

10. Преоценка на валутни наличности

11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период

12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода

13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент

в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)

[email protected] 09123/20-64 вътр.тел.222;

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:

ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ

ХРИСТО ХРИСТОВ

ДИЛЯНА МИРКОВА

код от регистъра на

бюджетните

организации в

СЕБРА

Годишен

уточнен план

2017 г.

ОТЧЕТ

2017 г.

(служебни телефони)

Page 5: ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТАroman-bg.com/budget/2017.08.pdfОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА към 31.8.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Роман код по ЕБК: 5610

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 96 СЕС - ДЕС

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни

дейностиместни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ

1. Данъчни приходи

2. Други приходи

2.1 Приходи и доходи от собственост

в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции

нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

приходи от наеми на имущество и земя

2.2 Приходи от такси

2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви

2.4 Други неданъчни приходи

2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи

3. Помощи и дарения от страната

4. Помощи и дарения от чужбина

II. РАЗХОДИ

1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.

2. Други възнаграждения и плащания за персонала

3. Осигурителни вноски

4. Издръжка

5. Лихви

в т. ч. външни

6. Социални разходи, стипендии

в т. ч. стипендии

7.Субсидии

8. Придобиване на нeфинансови актииви

9. Капиталови трансфери

10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция

в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв

постъпления от продажби на държавния резерв (-)

11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи

III. Трансфери

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети

2. Други трансфери

в т. ч. временни безлихвени заеми

трансфери за отчислени постъпления

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци

IV. Вноска в бюджета на ЕС

V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV

VI. Финансиране

1. Външно финансиране

получени външни заеми

погашения по външни заеми

държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари

получени погашения по предоставени кредити от други държави

операции с др. ЦК и финансови активи

остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период

наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи

3. Възмездни средства

предоставени

възстановени

нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг

предоставени заеми към крайни бенифициенти

възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти

4. Приватизация на дялове, акции и участия

5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия

6. Друго вътрешно финансиране

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето

друго финансиране

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци

8. Наличности в началото на периода

9 Наличности в края на периода

10. Преоценка на валутни наличности

11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период

12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода

13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент

в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)

[email protected] 09123/20-64 вътр.тел. 222;

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:

ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ

ХРИСТО ХРИСТОВ

ДИЛЯНА МИРКОВА

код от регистъра на

бюджетните

организации в

СЕБРА

Годишен

уточнен план

2017 г.

ОТЧЕТ

2017 г.

(служебни телефони)

Page 6: ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТАroman-bg.com/budget/2017.08.pdfОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА към 31.8.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Роман код по ЕБК: 5610

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 97 СЕС - ДМП

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

П О К А З А Т Е Л И държавни

дейностиместни дейности дофинансиране

(а) (1) (2) (3) (4) (5)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ

1. Данъчни приходи

2. Други приходи

2.1 Приходи и доходи от собственост

в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции

нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

приходи от наеми на имущество и земя

2.2 Приходи от такси

2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви

2.4 Други неданъчни приходи

2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи

3. Помощи и дарения от страната

4. Помощи и дарения от чужбина

II. РАЗХОДИ

1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.

2. Други възнаграждения и плащания за персонала

3. Осигурителни вноски

4. Издръжка

5. Лихви

в т. ч. външни

6. Социални разходи, стипендии

в т. ч. стипендии

7.Субсидии

8. Придобиване на нeфинансови актииви

9. Капиталови трансфери

10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция

в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв

постъпления от продажби на държавния резерв (-)

11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи

III. Трансфери

1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети

2. Други трансфери

в т. ч. временни безлихвени заеми

трансфери за отчислени постъпления

3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци

IV. Вноска в бюджета на ЕС

V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV

VI. Финансиране

1. Външно финансиране

получени външни заеми

погашения по външни заеми

държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари

получени погашения по предоставени кредити от други държави

операции с др. ЦК и финансови активи

остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период

наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи

3. Възмездни средства

предоставени

възстановени

нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг

предоставени заеми към крайни бенифициенти

възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти

4. Приватизация на дялове, акции и участия

5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия

6. Друго вътрешно финансиране

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето

друго финансиране

7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци

8. Наличности в началото на периода

9 Наличности в края на периода

10. Преоценка на валутни наличности

11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период

12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода

13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент

в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)

[email protected] 09123/20-64 вътр.тел.222;

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:

ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ

ХРИСТО ХРИСТОВ

ДИЛЯНА МИРКОВА

код от регистъра на

бюджетните

организации в

СЕБРА

Годишен

уточнен план

2017 г.

ОТЧЕТ

2017 г.

(служебни телефони)