Revista Atrezzo

of 40 /40

Embed Size (px)

description

La revista de teatro amateur ilicitano

Transcript of Revista Atrezzo

Page 1: Revista Atrezzo

��������������������������� ������������������������������������������ �!�"���#�$���%�$&'�#�()%��"�������*+*�),-))

Page 2: Revista Atrezzo

�.�/0�01230/45056�7�89:9�0�/0�1;4:4:�91<.=>410�?39�@[email protected]><:6�9/�2902;<9:2A�4.29.20.5<�;9:3;B4;�7�:010;�10C9D0�80;0�//9B0;�0/�8EC/41<���<;�20.2<69:�9:29�3.�29;;9.<�4.29;9:0.29�7�59/�?39�:9�83959�9F8/<20;�1050�3.<59�/<:�1<.29.45<:�?39�8;<5319��<:<2;<:�8;929.59><:�<1380;�9:9G391<�?39�G07�9.�/<:�>954<:�59�1<>3.41014=.�7�08<:20><:�H39;29�8<;9/�2902;<�59�19;10.I06�9/�?39�9:2A�0/�0/10.19�59�.39:2;<�8EC/41<�<CJ924@<�39:2;0�H4/<:<HI0�<�>920�0�:9B34;�9:�/0�59�019;10;�0/�B;0.�8EC/41<�/0:G4:2<;40:�7�/0:�89;:<.0:�?39�G07�592;A:�59/�2902;<�0>0293;�9.��/1G9�K0�1<:205<6�89;<�0?3I�29.9><:�9/�8;4>9;�.E>9;<�59�9:29�8;<7912<�?391<>9.D0><:�.<�G019�>31G<�249>8<���2;9DD<�.019�80;0�13C;4;�/0:�0.L:40:�59�.<24140:�59�2902;<�0�[email protected]/�/<10/6�70�?39�.<�G07�59>0:4050�@0;L49505�59�;[email protected]:20:�59�9:29�248<���0�����59H4.9��2;9DD<�1<><�M1<.J3.2<�59�<CJ92<:�7�9.:9;9:�.919L:0;4<:�?39�:9�9>8/90.�9.�3.�9:19.0;4<�2902;0/�<�14.9>02<B;AH41<N6�9:5914;6�2<5<�/<�.919:0;4<�80;0�1<.29F230/4D0;�3.0�<C;0�7�50;/9�>07<;�@4:L2<:4505���:0�.919:4505�59�29.9;�02;9DD<�9:�/0�>4:>0�?39�249.9�9/�2902;<9.�/<:�>954<:�59�1<>3.41014=.6�59�0GI�9/�50;/9�9:29�.<>C;9�0�/0�;[email protected]:20���59>A:6�//9B0><:�1<.�/0�4.29.14=.�59�059.2;0;.<:�9.�9/�2;0:LH<.5<�59�/0:�849D0:�2902;0/9:6�89;<�:4.�2<10;�29>0:�?39�0H9129.�0�/[email protected]�8;[email protected]�59�/0:�89;:<.0:�4.@</31;050:�9.�9//0:���8<:20><:�8<;�3.0;[email protected]:20�1;I24106�C0:050�9.�0;B3>9.2<:�7�.3.10�J3414<:�8;[email protected]<:�?39�9.LB0O9.�0/�/912<;�<�?39�4.29.29.�4.H/39.140;�:3�<84.4=.��39:2;0�B3I0�0:9B34;�:9;A�/0�59�08<;20;<:�4.H<;>014=.6�1<>8/920;�@39:2;<:1<.<14>49.2<:�7�<;49.20;<:�9.�9:29�>3.54//<��.��2;9DD<�29.5;A�10C450�2<5<�248<�59�1<.29.45<�2902;0/�0>0293;9.�/0�/<10/4505�59��/1G96�89;<�20>C4P.�0�[email protected]/�.014<.0/�9.�/<:�10:<:�59?39�;9:3/29.�59�4.29;P:�80;0�.39:2;<�/912<;��<:�19.2;0;9><:�9.�9/2902;<6�:4.�<:13;919;�9/�1<.29.45<�1<.�0:8912<:�?39�9:2A.�H39;0�59�/09:19.0�7�?39�4.29.20;�<:13;919;�9/�9:8912A13/<�4.:4B.40�59�/0�4.29;L8;92014=.� QRSTUVWXYTZV[T\]WZ[X__V���#���abcdZV[WeVfTgh&�i���#���)j)#���i�'�i��)i� 'k$���al[XmXWenfX_��i�#���)o�p�aqS[T\We[\g�#&$�'��#�r')!�sp�#�at\S[\Wt\u\vX[\w�#�������)j)�i������aQRSTUVx &����i����aQRSTUV��i�##�r'ayVdZV[Wz\[VWq{W||W}~*��#��)i� )�o�$" ��a,-

Page 3: Revista Atrezzo

�������� �;0.�;98<;20J9������������������������������;=.410������������� �.2;[email protected]:20�0���������������������������������������������������������������;0.�9.2;[email protected]:20�0������ �����¡�.2;[email protected]:20�0�¢£���£����¤��;=.410����¥����¤¦�.�2902;<�80;0�.<�</@450;�9:29�249>8<�59�§������ ��������¤©M�G9��G<ª�>3:2�B<�<.N�59��;9.9��=>9D¤«�/�10>4.<�G0140�9/�2902;<�59��I12<;��<>4:¤¡�0�@450�//[email protected]�0�9:19.0�59��03;0��0C0O9;0¤¬�0�H39;D0�59/�2902;<�0>0293;�4/41420.<�59�3;40��;0: ��<;29<�59�9.2;050:��=/0/0

Page 4: Revista Atrezzo

�0��/020H<;>0�59��902;<��>0293;�0>0�5­�/F:9�1;9=�0�8;4.1484<:59/�0O<��������:20�[email protected]�/023@<�9/��73.20>49.2<�59��/1G96?39�0�80;24;�59�/0�54>4:4=.��2;<29�902;<6�9;0�.919:0;4<�;[email protected]@4;�/0�4.L29;8;92014=.�59/�>3.5<�4/41420.<��:I6�B;0140:�0/��73.20>49.2<�7�0/0��<.19J0/I0�59�®[email protected]�1<.L:4B349;<.�;93.4;�0�2<50:�/0:�0:<L14014<.9:�7�B;38<:�13/23;0/9:�59/0�143505�59��/1G9�80;0�?39�:9G4149;0.�10;B<�59�/0�<;B0.4D014=.59�9:20�[email protected]� V[Wt\S[\Wt\u\vX[\

Page 5: Revista Atrezzo

°±²³µ¶·±�0��<:2;0�59��902;9��0>0�5�/F19/9C;0�9.�:98249>C;9�59����¤:3�¹�����95414=.���:20�><:2;0�:9H<;>=�1<.�9/�<CJ924@<�59�8;<><L14<.0;�0�/<:�B;38<:�2902;0/9:�59�/0143505�4/41420.06�0:I6�53;0.29�3.0:9>0.0�0/B3.<:�B;38<:�59�/0�143L505�;98;9:9.20;A.�:3:�[email protected]:<C;0:�9.�9/��;0.��902;<���:20�[email protected]�:9�//9@=�0�10C<�0�59.2;<59/��;<B;0>0�59��;<><14=.�0;2I:L2410�M����������N7�0�2;[email protected]:59�/0��<.19J0/I0�59�®[email protected]�7�59�3/23;06�J3.2<�1<.�/0��/020H<;>059��902;<��>0293;�

Page 6: Revista Atrezzo

�/�2902;<�0�[email protected]/�0>0293;�9:�;91<.<145<8<;�9/�9:H39;D<�?39�;90/4D0.�/<:�4.2P;8;929:�º�9:�?39�/<:�012<;9:�4/41420.<:�.3.10�</@450.?39�M3.�012<;�59C9�2;0C0J0;�2<50�:3�@450613/[email protected];�:3�>9.296�59:0;;<//0;�:3�20/9.2<�:4:L29>A2410>9.296�0>8/40;�:3�89;:<.0/4505».3.10�59C9�59:9:89;0;6�.4�</@450;�9:298;<8=:42<�H3.50>9.20/¼�0>0;�:3�0;29�1<.2<50:�:3:�H39;D0:�7�0>0;/<�:4.�9B<I:><N6:9BE.�1<.H4;>0C0�9/�012<;�;3:<��<.:20.24.�20.4:/0@:½4���<:�4.2P;8;929:�59��/1G9�:91<>8;<>929.�1<.�:3�2902;<�7�59>39:2;0.9.�1050�0123014=.�:3�4/3:4=.��.�012<;�:9�;91<.H<;20�1<.�/0:�9><14<.9:59/�8EC/41<6�839:�80;0��03;0��3O<D6�54;91L2<;0�59��/¾/3:4=6�M/0�10;10J050�59/�8EC/41<�9:3.0�5;<B06�9:�83;0�05;9.0/4.0N6�7�9:9�9:�9/;91<.<14>49.2<�?39�/<:�012<;9:�249.9.�2;0:/0�/0C<;�;90/4D050�53;0.29�20.2<�249>8<���/�;9:3/205<�59/�2;0C0J<�1<.:4:29�9.�?39�9/012<;�1<.:4B0�2;0.:>424;�9><14<.9:�0/8EC/41<�7�P:29�/0:�1<>80;20��º0�?39�9/2902;<6�:9BE.�0H4;>0C0�9/�9:1;42<;�H;0.1P:�9.4:��459;<2��M9:�9/�/3B0;�5<.59�/0:�/AB;4L>0:�59�@4;23<:<:�7�>0/@05<:�G<>C;9:�:9>9D1/0;<.�8<;�4B30/N���<:�:9.24>49.2<:�?392;0.:>429.�/<:�012<;9:�590>C3/0.�8<;�/0 :0/06�01<B49.5<�0:I�0�2<5<�9/�8EC/41<���.�9/2902;<�.<�9F4:29.�8;9J3414<:6�839:�2<50:�/0:89;:<.0:�9F89;4>9.20.�9><14<.9:�8<;4B30/���4�80;29�59/�8EC/41<�:9�;I96�/0:�;4:0:G019.�3.�C31/9�?39�010C0.�;92;<0/4>9.L20.5<�0�2<5<:�/<:�9:891205<;9:���:2<�:98;<5319�B;0140:�0�3.�B;38<�59�1P/3/0:.9;@4<:0:�//0>050:�9:89J<���/�:9;�G3>0.<659C45<�0��9:20:�1P/3/0:6�1<>80;29�:3:�9><L14<.9:6�:3:�:<.;4:0:6�:3:�//0.2<:����39O<:�59�/<:�B;38<:�0>0293;�<:�B;38<:�0>0293;�249.9.�;91<.<14>49.2<8<;�/0�/0C<;�?39�;90/4D0.6�839:�/<:�1<>8<L.9.29:�59�3.�B;38<�9:2A.�59�>0.9;0�1<.L:20.29�2;0C0J0.5<�80;0�1<.:9B34;�3.00123014=.�89;H9120���.�/<:�9.:07<:6�/<:�B;3L8<:�4/41420.<:�:9�9:H39;D0.�80;0�0/10.D0;9:9�;91<.<14>49.2<�?39�//9B0;A�2;0:�9/�9:L8912A13/<6�89;<�9//<�;9?349;9�>31G<�9:LH39;D<��M�/�2902;<�9:�3.0�G4:2<;40�59�3.�5I059�//[email protected]�?39�G07�?39�10>C40;/0�0/�5I0�:4B3L49.29�130.5<�:0/9�9/�:</N6�1<><�01/0;0�®<;B9�I0D���<:�0>0293;�59��/1G9�9.:070.�5<:@919:�8<;�:9>0.0�80;0�;90/4D0;�54H9;9.29:9:8912A13/<:�� �<:�B;38<:�0>0293;�.<�:<.�8;<H9:4<.0/9:�7�8<;20.2<6�4.29;8;920;�9:�80;0�9//<:�3.�G<CC7���0505I0�59�9.:07<�/<:�012<;9:�9.2;0.�9.�3.0�29;L08406�9.�/0�?39�.<�G07�10C450�80;0�/<:�8;<C/9L>0:���<:�9.:07<:�89;>429.�?39�9/�012<;9:1089�53;0.29�3.<:�4.:20.29:�59�:3�@450�;9L8/920�59�9:2;P:6�1<><�0H4;>0�/B0��I.B39D6�54L;912<;0� 59� �9/8<>9.9� �01;406� M/04.29;8;92014=.�9:�3.0�H<;>0�C0;020�59��0/4>9.L20;�23�0/>0N���/�;9:3/205<�59�/<:�9:8912A13/<:�59�/<:�B;38<:0>0293;�20>C4P.�.<�:</<�:9�59C9�0/�2;0C0J<�;9L0/4D05<6�:4�.<�0�:3�4/3:4=.���<:�B;38<:�9:2A.�H<;L>05<:�8<;�0>4B<:�1<.�3.0�>4:>0�>920¼54:H;320;�9.�9:19.0�

Page 7: Revista Atrezzo

«�/�2902;<�59��/1G9�0�143505�4/41420.0�:9�10;0129;4D0�8<;�9/�0/L10.19�59�:3�2902;<���:20�H<;>0�59�0;29�G001<>80O05<�0�2<5<:�/<:�1435050.<:�59:59:49>8;96�7�9:�?39�M9/�2902;<�.919:420�9:20;@4@<�7�9@</314<.0.5<�1<.:20.29>9.29�1<./0�:<149505N�1<><�01/0;0��03;0��3O<D���:I69/�2902;<�89;53;0�9.�/0�@450�59�2<5<:�/<:�4/41L420.<:�?39�G0.�45<�1;90.5<�B;38<:�80;0�4.L29.20;�1<>80;24;�1<.�9/�;9:2<�59�89;:<.0::3:�9><14<.9:��/�2902;<�0>0293;�G0�@[email protected]<�.3>9;<:0:P8<10:�7�0�>9.35<�:9�G0�53505<�59�:3�:3L89;@[email protected]�M89;<�/0�B9.29�:4B39�79.5<�0/2902;<6�7�0G<;0�>A:�?39�.3.10N�1<><0H4;>0��<:0�¿<.926�07350.29�59�54;9114=.59��0420.2<:��º�9:�?39�9/�2902;<�G0�01<>L80O05<�0�/0�143505�4/41420.0�59:59�:49>8;98<;?39�/<:�4/41420.<:�:<.�>37�0H414<.05<:�09:29�0;296�7�:9BE.��03;0��3O<D6�M/0�B9.2959��/1G9�9:2A�>37�4>8/41050�1<.�:3�2902;<N8<;?39�/<:�012<;9:�4.29.20.�:389;0;:9�0�:I>4:><:�9.�1050�0123014=.��K07�>31G<:�B;38<:�59�2902;<�9.��/1G9�71050�3.<�249.9�:3�9:24/<N�:9BE.��<:0¿<.92���39:�9.��/1G9�9F4:29.�>A:�59�¤�B;38<:�0>0293;�54:24.2<:���:I6�/0�143505�4/41L420.0�0C;9�/0:�839;20:�0�/0:�4/3:4<.9:�59�/<:54:24.2<:�B;38<:�0>0293;�7�89;>429�?391050�B;38<�;90/419�9:8912A13/<:�9.�54:24.L20:�D<.0:�59�/0�143505���050�B;38<�0>0293;�H<;>05<�9.��/1G9�9:54:24.2<���<5<:�4.29;8;920.�9/�>4:><�0;2989;<�59�54H9;9.29:�H<;>0:���<><�9/�B;38<�;90>:G<ª�?39�1<>C4.0�/0�4.29;8;92014=.1<.�/0�50.D0»�<�9/�B;38<��9/8=>9.9��01;40?39�:9�10;0129;4D0�8<;�:3�5;0>023;B406�70?39�/0�032<;0�7�54;912<;0�/B0��I.B39D�9:L1;4C9�2<50:�:3:�<C;0:6�7�3.0�59�9//0:�M�/020;5919;�59�1;4:20/N�70�G0�:45<�83C/41050��À0/20�59�08<7<�/1G9�9:�3.0�143505�1<>8;<>92450�1<.�9/2902;<6�7�0�89:0;�59�?39�70�.<�50.�:[email protected]<.9:�0�/<:�B;38<:�7�?39�70�.<�:9�/9:�80B08<;�:3:�0123014<.9:6�M:9�9:2A�><@49.5<�/013/23;0N�:9BE.��<:0�¿<.92���<:�4/41420.<:�:9G0.�89;892305<�9.�9/�>3.5<�59�/0�4.29;L8;92014=.�53;0.29�>31G<:�0O<:�80;0�1<.L:9B34;�3.�;91<.<14>49.2<¼�9/�01<B4>49.2<59/�8EC/41<��<�149;2<�9:�?39�0�>9.35<�130.5<�3.B;38<�0>0293;�.<�9:�1<.<145<�M249.9:�?39//[email protected];�0�23�B9.29�0/�2902;<N�1<><�4.5410��3LB9.4<��<;9.<6�54;912<;�59��0420.2<:��º�9:?39�9/�8EC/41<�4/41420.<�M08<70�>31G<�0�/0B9.29�?39�:9�9:H39;D06�?39�1<C;0�8<?342<N6:9BE.��03;0��3O<D���<:�B;38<:�0>0293;249.9.�;91<.<14>49.2<�8<;?39�G019.�?39/<:�4/41420.<:�9F8;9:9.�7�:9�1<>3.4?39.�02;[email protected]:�59�9:29�0;29� �;0:�9/�PF42<�59�:3�8;4>9;0�<C;06�ÁÂÃÄÃÅÆÇÈÇÅÉÆÇÉÈÅÊËÄÃÂ6�9/�B;38<�59�2902;<�0>L0293;��4/41420.<��9/8<>9.9��01;408;9:9.2=9.�9/��:1<;F05<;�:3�:9B3.50�<C;0¼�ÌÍÉÎÏÇÇÂÉÄÊÇÐÑÍÉÒÏÒÈÃÉÈÏÅÓ���0�<C;0�139.20�?399.��0;I:�9.��¡«��3.0�>3J9;6��9;<.4?396B30;50C0�3.�:91;92<��Ô:29�/9�01<>80O0C059:59�9/�80:05<6�89;<�0G<;0�;9:3;BI0�:4.?39�/<�83549;0�[email protected];���0�H0>4/40�59�9;<.4?39�9;0�H;AB4/�7�:9�@9I0�0>9.0D0508<;�9/�80:05<�01<.29145<���:I6�/0�H0>4/40�59/0�8;<20B<.4:20�:9�9.139.2;0�1<.�.3L>9;<:0:�54H413/2059:�59�/0:�?39�4.29.20;A.9:1080;���9;<�:4�0/B<�9.:9O0�9:20�<C;0�9: ?39�9/�249>8<�.<�/<�13;0�2<5<6�839:�9/249>8<�9.�9:20�<C;0�59:2;379���:20�<C;0G0;A�;[email protected]@4;�0/�9:891205<;�20.20:�9><14<.9:7�:9.24>49.2<:�?39�:9�29.5;A�?39�0B0;;0;�0/0�C32010��/�B;38<��9/8<>9.9��01;401<.24.E0�0:I1<.�:3�;01G0�59�PF42<:6�839:2<�?39�[email protected]�?39�012E0.�9.�3.�2902;<�P:29�:9�//9.0�º�0�89:0;�59�?39�9:�3.�B;38<�;9/[email protected]>9.29J<@9.6�839:�G019�20.�:</<�5<:�0O<:�?39�:94.414=6�G0�1<.:9B345<�;91<.<14>49.2<�7�G059><:2;05<�/0�108414505�59�:3�032<;0�7�54L;912<;06�/B0��I.B39D80;0�2;0.:>424;�9.:3:�5;0>0:¼M9/�/0>9.2<�59/�2902;<�N

Page 8: Revista Atrezzo
Page 9: Revista Atrezzo

¬�.��/1G9�/<:�B;38<:�0>0293;�/31G0.8<;�//9.0;�1050�5I0�9/��;0.��902;<�<�9/��:L1<;F05<;6�7�/<�1<.:4B39.�8<;?39��/1G9�9:3.0�143505�5<.59�9/�2902;<�249.9�@4508;<840��M9/�2902;<�0>0293;�9:�3.�2902;<�59/�839C/<N:9BE.��03;0��3O<D6�8<;?39�89;>429�0�/0:<149505�1<>80;24;�3.0�:9;49�59�:9.24>49.L2<:�?39�9/�2902;<�8;<H9:4<.0/�.<�1<.:4B392;0.:>424;6�1<><�/<:�20/0.29:�7�/0�4/3:4=.�?3910;0129;4D0.�0�3.�B;38<�0>0293;���<><�0H4;>0�/B0��I.B39D6�M/<:�4/41420.<:?349;9.�@9;�2902;<�59�:3�143505N�8<;?39�/<:012<;9:�59>39:2;0.�?39�/0�4.29;8;92014=.9:2A�@[email protected]�9.�/0�/<10/4505��M�30.5<�@49.9.B;38<:�59�H39;0�59��/1G9�9/�2902;<�.<�:9//9.0N6�9F8/410��03;0��3O<D���39:�/<:�B;3L8<:�59�2902;<:�4/41420.<:�G0.�/31G05<�8<;�:3;91<.<14>49.2<�7�8<;�9//<�139.20.�1<.�.3L>9;<:<:�9:891205<;9:�H4J<:�À0/20�59�;913;:<:�/�2902;<�0>0293;�:49>8;9�G0�9:205<�C0:L20.29�0C0.5<.05<�8<;�80;29�59�/0:�032<;4L5059:6�M03.?39�9.��/1G9�.<�.<:�8<59><:?39J0;�8<;?39��3/23;0�º�®[email protected]�:9�4>8/4L10.�>31G<N6�:9BE.�0H4;>0��03;0��3O<D��0:�032<;45059:�:9�G0.�505<�139.20�?39�9/2902;<�9:�4>8<;20.29�80;0�/0�>07<;I0�59�/<:4/41420.<:�7�:9�G0.�8;<839:2<�1959;�9:8014<:0�0?39//<:�B;38<:�?39�.<�29.B0.�/3B0;�599.:07<6��89;<�M/<�?39�.<�G07�59�.4.B3.0>0.9;0�:<.�:[email protected]<.9:N�9F8/410��0;>9.¿9.42<6�54;912<;0�59��½4/4C;4<���/��73.20>49.2<�59��/1G9�89;>429�0�/<:�B;3L8<:�0>0293;�8;9:9.20;�0/B3.0:�59�:3:<C;0:�9.�9/��;0.��902;<�7�/9:�07350�0�:9B34;59:0;;<//0.5<�9/�2902;<6�9/�0;29�10;0129;I:241<59�/0�143505��º�9:�?39��/1G9�.<�9:�:</<�1<.<1450�8<;�:3:80/>9;0:6�:4�.<�20>C4P.�8<;�/0�4.29;L8;92014=.���:20�/<10/4505�:9�10;0129;4D0�8<;/0�4.?349235�59�/<:�012<;9:6�?39�//9B0.�08;9:.20;�<C;0:�9:8912013/0;9:��0�1;4:4:�7�:3:�1<.:9139.140:�.�<10:4<.9:�:9�/9�02;4C379�/0�13/80�59�/0H0/20�59�;913;:<:�0�/0�1;4:4:���.��/1G9�:49>L8;9�G0�4.29.205<�?39�/<:�B;38<:�0>0293;83950.�:9B34;�059/0.296�89;<�9.�249>8<:�5903:29;4505�9:�54HI14/�>0.29.9;�/0�13/23;0�9.8496�70�?39�9:�/0�80;29�>A:�89;J3541050���.�/0�143505�4/41420.06�/<:�;91<;29:�20>C4P.G0.��50O05<�0�/0�13/23;06�839:�G0.�9/4>4L.05<�/0:�:[email protected]<.9:�7�G0.�59J05<�0�.3L>9;<:<:�B;38<:�:4.�/<10/�80;0�9.:070;6M0.29:�9.:070C0><:�9.�9/�4.:24232<��0��<;L;9206�89;<�0G<;0�.<:�G0.�91G05<�7�.<�29.L9><:�/3B0;�59�9.:07<N6�1<>9.20��<:0¿<.92��º�9:�?396�9/�B;38<��0420.2<:�G0�:45<3.<�59�/<:�.3>9;<:<:�B;38<:�0H91205<:�8<; /0�H0/20�59�;913;:<:���9;<�9//<:�.<�849;59.�/09:89;0.D06�7�>49.2;0:�C3:10.�3.�/3B0;�80;08<59;�9.:070;6�8;012410.�:3:�<C;0:�9.�10:08<;?39�.<�249.9.�>A:�;9>954<��º�03.?39:90�9.�/0�10//96�9//<:�:4B39.�4.29.20.5<�0/L10.D0;�:3:�:39O<:��<�<C:20.296�80;0��:0C9/��9/0:1<6�54;912<;059��;90>:G<ª6�M/0�13/23;0�.<�9:2A�9.�1;4:4:��G<;0�9:�9/�><>9.2<�59�;[email protected];.<:N8<;?39�9.�9:2<:�249>8<:�9:�.919:0;4<�9FL8;9:0;�0?39//<�?39�/0:�89;:<.0:�:49.29.��<:�B;38<:�.<�139.20.�1<.�/0:�>4:>0:�H0L14/45059:�59�G019�3.<:�0O<:�89;<�M3.�012<;.3.10�G0�@[email protected]<6�:49>8;9�G0�:<C;[email protected]@45<N6:9BE.��:0C9/��9/0:1<���0�8;<H9:4=.�59�012<;2902;0/�.3.10�G0�29.45<�B;0.�;91<.<14>49.2<7�8<;�9//<�/<:�012<;9:�:49>8;9�G0.�>0/@[email protected]<���0;>9.�¿9.42<�0H4;>0�?39�M9.�><>9.2<:1<>8/4105<:�/0�4>0B4.014=.�249.9�?39�:010;/0:�1<:0:�059/0.29N�8<;?39�/0�4.29;8;92014=.9:�3.0�@I0�59�9:1089��º�9.�249>8<:�59�1;4L:4:6�9/�2902;<�0>0293;�9:2A�//9.<�59�8<:4C4/4L5059:�8<;?39�/0:�89;:<.0:�/31G0.�>A:80;0�/<B;0;�:3:�:39O<:�7�1<>80;24;/<:�1<./<:�9:891205<;9:���0�1;4:4:�20>C4P.�G0�C9.9H41405<�0/�2902;<8<;?39�89;>429�?39�/<:�012<;9:�:9�59.139.20�59�/0�4>8<;20.140�?39�249.9�/31G0;8<;�/<:�:39O<:�7�/0:�4/3:4<.9:���M�4�3.�B;38<59�2902;<�;9:4:29�0�/<:�249>8<:�59�1;4:4:6�9:29:9�1<.:</450�80;0�:49>8;9N6�:9BE.�0H4;>0/B0��I.B39D���39:�:<.�>31G0:�/0:�[email protected];L:45059:�?39�3.�B;38<�0>0293;�249.9�?3980:0;��0;0��0;>9.�¿9.42<6�9:20�P8<10�9:�>37C39.0�80;0�G019;�2902;<6�89;<�249.9�/0�B;0.1<.:9139.140�59�?39�/0:�032<;45059:�.<8;9:20.�20.20�029.14=.�0�/<:�B;38<:�0>0L293;���:I6�M/<�?39�249.9.�?39�G019;�/0:�032<;4L5059:�9:�59J0;.<:�9:8014<:�7�89;>4:<:80;0�G019;�/0:�<C;0:�9.�:424<:�5<.59�.<�:9G0.�//[email protected]<�0.29:N�8<;?39�9.�P8<10�59�1;4L:4:6�/<�?39�89;>429�0�/0�:<149505�:9B34;�059L/0.29�9:�/0�13/23;0� �/020H<;>0�/1G9�:49>8;9�G0�:45<�3.0�143505�1<.�3.08<C/014=.�>37�@4.13/050�0/�2902;<�7�9:2<�:959><:2;=�1<.�/0�1;9014=.�59�/0��/020H<;>059��902;<��0>0�5�/F�9.��������9:59�9.L2<.19:6�.3>9;<:<:�B;38<:�0>0293;�G0.80;2414805<�7�G0.�08;<@91G05<�/0:�8<:4C4/4L5059:�?39�/9:�<H;919�9:20�[email protected]��<:�B;38<:�59�2902;<�?39�89;29.919.�<�G0.89;29.9145<�0��0��/020H<;>0�:<.¼��>414�3.096��G<;029139.2<6��0/0.5;0106��0;0H3;�902;<6��<>80OI0��0.5;4/6��1<��902;96��½L4/4C;4<��902;<6��/50>0;6��.19H0/<B;0>0�/0.<6��/��I.5;<>9�59��/9.06��.2;929/0�902;<6����6��0;<3��902;96��0�¿0;0.50�902;96��0�2;0��0;06��0½[email protected]/<6�<:2;9�902;9�5�:8;9//0:6�:>��902;96�4��.0��0/L0C;06�:10;��0;2I.6��4;0C9?396��0420.2<:6�902;<�59/��;08<6��0��Õ@</0�7��4;230/��;38<�902;0/��9:59�9/�8;4>9;�0O<�59�/0�1;9014=.�59�/0�/020H<;>06�:9�G0�19/9C;05<�3.��0;02=.?39�89;>429�0�54H9;9.29:�B;38<:�8;9:9.20;89?39O<:�H;0B>9.2<:�59�:3:�<C;0:�59�3.053;014=.�08;<F4>050�59��¤�>4.32<:�10503.<���0�;91035014=.�5/��0;02=.�:9�5<.0�03.0�0:<14014=.�4/41420.06�1050�0O<�3.0�54:L24.20���:29��0;02=.�:4B39�@4B9.29�G<7�9.�5I07�:9�19/9C;0;A�9/��¤�59�>07<�59/����¤�2;0�59�/0:�[email protected]:�?39�19/9C;0�/0�/020H<;>0�9:�/0��<:2;0��0>0�5�/F6�?3989;>429�0�/<:�B;38<:�0>0293;�4/41420.<:><:2;0;�:3:�9:8912A13/<:�53;0.29�5<:�:9>L0.0:���<:�E.41<:�;9?34:42<:�80;0�01230;9:2<:�5I0:�9:�:9;�3.�B;38<�59�2902;<�0>0L293;�1<.:</4505<�7�.<�8;9:9.20;�3.0�<C;0�709:2;90.050���39:�/0��<:2;0�/<�?39�8;929.599:�?39�/<:�B;38<:�9:2;9.9.�<C;0:�?39G070.�9.:0705<�53;0.29�>9:9:���:[email protected]<�13/23;0/�:9�19/9C;0�2<5<:�/<:�0O<:�9.:98249>C;9�59:59�9/�4.414<�59�/0��/020H<;>0��:29�0O<����¤6�/0��/020H<;>0�20>C4P.�G019/9C;05<�9/��I0��3.540/�59/��902;<6�9/��«59�>0;D<6�1<.�/0�8;9:9.2014=.�59�/0�<C;0�ÖÒÆÊÍËÉËÃÂ×ÃØÇ9.�9/��;0.��902;<���:20�<C;0�:9;90/4D=�2;0:�.3>9;<:<:�9:H39;D<:�7�1<.�/01</0C<;014=.�59�2<5<:�/<:�B;38<:�59�/08/020H<;>0�?39�59�3.0�H<;>0�3�<2;0�073L50;<.�9.�9/�><.20J9���9540.29�/0��/020H<;>0�20>C4P.�:9�;90/4D0.20//9;9:�?39�07350.�0�/<:�012<;9:�0>0293;0�1<.<19;�/0:�2P1.410:�59/�>3.5<�59�/0�4.L29;8;92014=.���<:�13;:<:�:9�;90/4D0.�8<;�8;<LH9:4<.0/9:�59�/0�>029;40���:29�0O<6��0;>9.¿9.42<�4>80;29�3.�13;:<�59�4.414014=.�0�/04/3>4.014=.6�9.�/0�?39�:9�8;929.59�?39�/<:012<;9:�08;9.50.6�59�H<;>0�B;0234206�/<:1<.1982<:�CA:41<:�80;0�4/3>4.0;�C49.�3.09:19.0��

Page 10: Revista Atrezzo

���/�¹����0;02=.�59��902;<���¤�29.5;A�/3B0;�9/�8;=F4><��¤�59>07<�0�/0:���¼���G<;0:�9.�9/��;0.�902;<�59��/1G9���:29�0O<�80;2414L80.��¤�B;38<:�59�2902;<�0>0293;9.2;9�/<:�?39�:9�9.139.2;0.�B;3L8<:� 89;29.9149.29:� 0� /0�/020H<;>0���050�80;241480.29�1<.L20;A�1<.��¤�>4.32<:�80;0�><:2;0;3.0�89?39O0�80;29�59/�2;0C0J<�?39G0.�;90/4D05<�9.�9:2<:�>9:9:���09.2;050�1<:20;A�¤Ù6�?39�4;A.�59:24L.05<:�0�/0��:<14014=.�59��3J9;9:�H912050:�8<;�9/��A.19;�59��0>059��/1G9�7��<>0;10� �/��73.20>49.2<�59��/1G9�G0�19545<�0�/<:54:24.2<:�B;38<:�59�/0��/020H<;>0�3.�/3B0;80;0�9.:070;¼�/0:�1G4>9.90:6�?39�:9�G0.1<[email protected];245<�9.�3.�1<C4J<�59/�2902;<�0>0293;��:I6�/<:�54:24.2<:�B;38<:�059>A:�59�1<>L80;24;�0H414=.6�1<>80;29.�20>C4P.�3.��/3B0;59�9.:07<���0��/020H<;>0�20>C4P.�:9�10;0129;4D0�8<;/0�3.4=.�7�/0�0>4:205�?39�>0.249.9.�2<5<:/<:�B;38<:6�M2<5<:�.<:�1<.<19><:�7�:0C9L><:�?39�8<59><:�1<.20;�1<.�/<:�<2;<:8<;?39�:49>8;9�?39�.<:�G019�H0/20�.<:07350><:N6�:9BE.�0H4;>0�/B0��I.B39D��:I6�/0��/020H<;>06�0�89:0;�59�/0�1;4:4:�89;L53;0;A�53;0.29�>31G<:�0O<:�>A:�À3232<�<:�B;38<:�59�2902;<�0>0293;�249.9.�>3L1G<:�8;<7912<:�8<;�59/0.29�8<;?39�0�89:0;59�/0:�54H413/2059:�7�/0:�[email protected];:45059:6�/<:B;38<:�/31G0.�8<;�G019;:9�3.�G391<�9.�9/9:19.0;4<��<:�B;38<:�4/41420.<:�89;29.9149.29:�0�/0�/020H<;>0�83959.�1<.24.30;�4.29;8;920.5<9.�/0��0;02=.�7�9.�/0��<:2;0��º�8<;�>31G<?39�/0:�[email protected];:45059:�89;J354?39.�0�/0�13/L23;06�9.��/1G96�/0�143505�59�/0�4.29;L8;92014=.6�:49>8;9�G0C;A�9:89;0.D0�80;0/<:�B;38<:�59�2902;<�0>0293;� M��@919:�:9�9:131G0.�;3><;9:�59�?39/0��<:2;0��0>0�5�/F�@0�0�59:080;919;N60H4;>0��03;0��3O<D���9;<�:<.�:</<�;3L><;9:6�8<;?39�9/�2902;<�:9B34;A�53;0.29�>3L1G<:�0O<:�>A:�0;;<80.5<�0�/0�1435054/41420.0��º�:4�0/B3.0�@9D�:9�5350�59�:3�:3L89;@[email protected]�:9�G0�59�;91<;50;�3.0�H;0:9�59/012<;��03;9.19�/[email protected];6�9.�/0�?39�01/0;0C0?39�M9.�3.0�89?39O0�<�B;0.�143505�<839C/<6�3.�B;0.�2902;<�9:�9/�:4B.<�@4:4C/9�5913/23;0N��º�9:<�<13;;9�1<.�/0�143505�4/41420.06/0�13/23;0�7�9/�2902;<�[email protected]/@9.�0�/<:�143L5050.<:6�2;0.:>424P.5</9:�:9.:014<.9:�?39G019.�?39�/0�8<C/014=.�54:H;329�1050�5I06:<O0.5<6�7�;91<;50.5<�?39�@[email protected]�9.�/0�143L505�5<.59�/0:�4/3:4<.9:�:<.�8<:4C/9:���<><:4�/0�@450�>4:>0�H39;0�3.�2902;<�?39�010C0:</<�130.5<�9/�032<;�>0;10�9/�H4.0/��:I6�/<:�012<;9:�59:83P:�59�2<5<�9/�2;0LC0J<6�/4C9;0;A.�:3�29.:4=.�7�:9�//9.0;A.�59:9.24>49.2<:�?39�1<>80;24;A.�1<.�9/�;9:2<59�89;:<.0:�59�/0�:0/06�9.�9:9�><>9.2<6:0/350;A.6�:9�0/4>9.20;A.�59�/<:�08/03:<:59/�8EC/41<6�19;;0;A.�/<:�<J<:�7�9.�3.�4.L:20.29�/0:�1<;24.0:�:9�19;;0;A.6�89;<�/0�01L23014=.�.<�G0C;A�010C05<�8<;?39�/0:9><14<.9:�2;0.:>42450:�89;53;0;A.�80;0:49>8;9�9.�9/�8EC/41<�

Page 11: Revista Atrezzo

��ÚwÛ*ÜÚwÝw)Þ%�xÞÁÂÉÂÃÐÇÒÄÍÉÆÇÂÉÄÇÃÄÅÍyT[XdZV[\ßWà]á\WâcmáSX_�9/8<>9.9��01;40�:9�H<;>=�9.�9/0O<������7�:9�10;0129;4D0�8<;?392<50:�:3:�<C;0:�:<.�5;0>0���/.<>C;9�/<�9/4B49;<.�8<;?39��9/8<L>9.9�9:�3.0�54<:0�B;49B0�?39�4.:L84;0�/0�2;0B9540���0�54;912<;0�9:20>C4P.�/0�032<;06�?39�G0�1<.:9LB345<�3.�;91<.<145<�PF42<��wÞÚhãÜä)åÇÃÄÅÍÉæÉÆÃÒçÃyT[XdZV[\ßWlg\uX]WbX]\gdV�;90>:G<ª�:3;B4=�G019�2;9:�0O<:�9.3.0�>0O0.0�59�59:89;20;�59�3.�:39O<��0�54;912<;0�?39;I0�H3:4<.0;�/0�50.D0�79/�2902;<�80;0�1;90;�3.0�[email protected]�H<;>059�9:8912A13/<���:0C9/��9/0:1<�9:�/03.410�1<>8<.9.29�H4J0�59/�B;38<�89;<139.20�1<.�/0�07350�59�<2;<:�012<;9:� wèxÛxé�xÜåÇÃÄÅÍÉÈÍÒÄÍÅËÊÍÒÊËÄÃyT[XdZV[\ßWz\[fXmWêXmTZV�/�B;38<��½4/4C;4<�:9�<;4B4.=�9.�����8<;�3.0�G4:2<;40�59�0><;���/�9.2<.19:54;912<;�?39;I0�1<.?34:20;�0�:3�1G410�02;[email protected]:�59�9:29�0;29���0;>9.�¿9.42<//[email protected]�1<><�54;912<;0�59/�B;38<�59:59�9/���©�89;<�70�G0�9:2;9.05<�0/B3.0:<C;0:�1<.�9:24/<�8;<84<�xÛëÛìhxíÁÂÉîÅÏÑÍÉÆÇÉÂÃÉÈÍÐÇÆÊÃyT[XdZV[\ßWt\S[\WâSvV_�:29�B;38<�:3;B4=�8<;�/0�[email protected]�59�03;0��3O<D6�?39�?39;I0�059.2;0;:99.�9/�>3.5<�59�/0�54;9114=.���<:�1<>L8<.9.29:�:9�10;0129;4D0.�8<;�/0�4/3:4=.7�8<;?39�:49>8;9�4.29;8;920.�<C;0:5<.59�/<�?39�8;4>0�9:�9/�G3><;���3>920�9:�1<.:9B34;�G019;�3.�>3:410/� *�Üh%wÝx%)ÁÂÉÄÇÃÄÅÍÉÆÇÂÉÇËÑÇÈÄïÈÏÂÍyT[XdZV[\ßWðXfXWb\]]X�/�B;38<��;<:19.41�:3;B4=�G019�>9.<:59�3.�0O<�0�80;24;�59�/0�54H3:4=.�59�0/LB3.<:�012<;9:�59/�B;38<��0/0C0C<:���/.<>C;9��;<:19.41�;9/014<.0�9:29�B;38<1<.�9/�2902;<���:I6�9:29�B;38<�;9149.29:9�9:2;9.0;A�9.�/0��0;02=6�5<.59�8;9L:9.20;A�3.0�89?39O0�<C;0�� ñÞxñÞÝñÜh)òóÅÃËÉÑÅÍÑÊÃËÉæÉÇËÄÊÂÍÉÐÇØÊÈÃÒÍyT[XdZV[ßWQSáXmTVWâV[XmV�0420.2<:�:3;B4=�G019����0O<:�0/�3.4;:93.�B;38<�59�0>4B<:�0H414<.05<:�0/�290L2;<���/�.<>C;9��0420.2<:�:9�02;4C37=8<;?39�9;0�/0�;9:839:20�?39��4.0��<;LB0.�50C0�130.5<�/9�8;9B3.20C0.�/09505���/�B;38<�:9�//0>=�0:I�8<;�/0�@0L;49505�59�95059:�59�/<:�>49>C;<:�

Page 12: Revista Atrezzo

���3>8/4=�5<:�0O<:�9/�80:05<�>9:�59<123C;9�7�:4B39�0;;0:0.5<�1<><�9/�8;4>9;5I06�1<.�10:4�//9.<:�9.�/0:�;9:9;@0:�G0:20H4.�59�29>8<;050�7�3.�B;0.�PF42<�?39�9/�902;<��<89�59��9B0�59��05;45�70�.<�//9B00�0C;0D0;���/�>3:410/�59�ô�/��97��9=.ô�59�/0�8;<L5312<;0�59��4:.97��G902;410/:�84.20�59�1</<;0>0;4//<�/0��;0.���I0�59��05;45�7�2;09�:304;9�0H;410.<�0�.39:2;<�80I:���31G<:�;<:2;<:1<.<145<:�59/�>3.5<�59/�9:8912A13/<�/0>E:410�7�0123014=.�:9�G0.�019;105<�53L;0.29�9:2<:�5<:�0O<:�80;0�@9;�/0:�>0;[email protected]/L/0:�?39�/9�0B30;50.�:<C;9�9:29�9:19.0;4<60G<;0�2<5<:�?3950:�;9H/9J05<:�9.�9/�/4C;<�[email protected]:420:�?39�:9�9.139.2;0�H;9.29�0�/0�839;208;4.1480/6�59J0.5<�8/0:>05<:�:3�4/3:4=.�70/9B;I0�59�@9;�9/�PF42<�59�9:29�>3:410/��/�9:19.0;4<�59/��<89�59��9B0080;919�@9:245<�9.�3.0�:0C0.0�0H;410.0�79/�:</�1<>49.D0�0�:0/4;�>49.2;0:�9/�:0C4<><.<��0H4½4�4.2;<5319�0�/0�@450�:0/@0J9�0�3..39@<�>49>C;<6�9/�89?39O<��4>C06�H323;<;97�/9=.»�3.0�G4:2<;40�1<.�/0�?39�2<5<:G9><:�54:H;3205<�53;0.29�/0�4.H0.140�7�?3959.2;<�59�9:8912A13/<�;90/>9.29�/0�@[email protected]:�7/0�:49.29:���<5<:�/<:�9H912<:6�012<;9:6�>E:410�9.54;912<6�@<19:�29�1<.5319.�0/�4.29;4<;�59/139.2<���9:59�:3�1<>49.D<�G0:20�:3�H4.0/2<50:�/0:�9><14<.9:�9:2A.�0�H/<;�59�849/��/�8;4>9;�.E>9;<�?39�:9�54:H;320�9:�ô�/141/<�@420/ô6�/0�<C;0�59��/2<.�®<G.�7��4>��4197�2<5<:�/<:�0.4>0/9:�9.2;0.�9.�9/�8024<�59C32010:�:3C49.5<�0/�9:19.0;4<�7�;98;9:9.L20.5<�9/�4.414<�59�3.0�@450���0:�J4;0H0:�[email protected].�/9.20:�J3.2<�0�/0:�9/9B0.29:�B019/0:�7/0:�19C;0:���<:�8AJ0;<:�0/9290.6�/<:;4.<19;<.29:�7�G0:20�9/�89:05<�9/9H0.29080;919.�H;9.29�0�/<:�C<?340C49;2<:�9:891L205<;9:��;0:�9:29�8;4>9;�1<.2012<�1<.�9/�9:L8912A13/<6�9/�8EC/41<�@42<;9=�7�08/0354=�93LH=;410>9.29�>49.2;0:�:9�10>C40C0�/0 9:19.0���<5<�3.�2;43.H<�8<.9;�0/�8024<59�C32010:�59�0139;5<�9.�?39�9:20<C;0�8;<>929�59:59�9/�>4.32<�3.<�7�?399:2A.�2<20/>9.29�;919824@<:�80;0�:9B34;54:H;320.5<��/�012<;��[email protected]��<>;49�4.29;8;920�0��3LH0:0�?34P.�G0:20�9/�H4.�59�/0�8;4>9;0�80;2959/�>3:410/�;91;90�/I59;�>A:�H39;29�59�/<:0.4>0/9:�:0/@0J9:�>49.2;0:�9.:9O0�0�:3G4J<��4>C06�4.29;8;9205<6�9.�9:20�<10:4=.68<;��[email protected]��0;1I06�?34P.�20>C4P.�H4.0/4D0�:34.29;8;92014=.�1<><�9/�89?39O<�/9=.�9.�9/59:10.:<��:2<:�012<;9:�J3.2<�0�õ0DE�ö�:29C0./[email protected];÷6��½0;�ö�9;B4��/C9;2÷�7�0/0�öº0>4/92G�07920.<÷6�:<.�/<:�8;<20B<.4:20:�59�9:208;4>9;0�80;29��<:�89;:<.0J9:�139.20.�1<.�3.0839:20�9.�9:19.0�8;980;050�1<.�/<:>9J<;9:�>029;40/9:¼�>A:10;0:�20//050:�0;29L:0.0/>9.29�59�>059;06�849/9:�7�29J45<:�1<.29F23;0:�7�H<;>0:�P2.410:�7�9:20>805<:1<.�>31G<�1</<;���<5<:�9:2<:�80:<:�2;0.:LH<;>0.�0/�012<;�7�/<:�[email protected]/@9.6�:9�H3.59.1<.�:3�89;:<.0J9�7�1;90.�3.<�>4:><6�0/B<?39�:9�2;0.:>429�0/�8EC/41<�1<.�>31G0H39;D0��9:83P:�59�3.�59:10.:<�1<;2<6�7�9.�9/?39�.<�83959:�59J0;�59�4.29;10>C40;�23:4>8;9:4<.9:�1<.�/<:�59>A:�9:891205<;9:4>801205<:�1<>49.D0�/0�@450�59��4>C01<><�053/2<�10.20.5<�9/�K0½3.0��02020J3.2<�0�:3:�.39@<:�5<:�0>4B<:6�?39�:9�10;L0129;4D0.�8<;�:9;�ô>37�9:80O</9:ô�1<.�10IL 50:G3><;I:2410:59/�:3;�59��:L80O06�3.0�80;29�[email protected];2450�7�1=>410�1<.�/0?39�.<�83959:�59J0;�59�;9I;�7�05<;0;�09:2<:�89;:<.0J9:��3;0.29�2<5<�9/�9:8912A13/<�:9�54:H;3L20.�59�2<50:�/0:�10.14<.9:�59�/0�89/I13/0<;4B4.0;40�59��4:.97�7�<2;0:�?39�9:2A.1;9050:�9F1/3:[email protected]>9.29�80;0�9:29�9:891L2A13/<�8<;�B;0.59:�59�/0�>E:410�1<><��9C<��7�K0.:�õ4>>9;��<�>A:�10;0129;I:241<�59�9:29�9:891L2A13/<�9:�/0�>E:410�?39�[email protected]/@9�2<5<�9/2902;<��<89�59��9B06�89;<�:9�@40J0�59:59�/0C32010�G0:20�/0:�249;;0:�0H;410.0:�>9540.29/0�89;13:4=.�[email protected]�?39�249.9�3.�8089/�8;4.L1480/�53;0.29�2<50�/0�0123014=.�7�139.20�1<.3.<:�C0/1<.9:�0�/<:�/05<:�59/�9:19.0;4<5<.59�:9�9.139.2;0.�2<5<�248<�59�4.:2;3L>9.2<:�89;13245<:�G91G<:�1<.�849/9:6�G39L:<:�7�10O06�/<�?39�29�019;10�03.�>A:6�:4�9:8<:4C/9�0�3.�>3.5<�80;0/9/<��/�9:8912A13/<�8<.9�9.�0/D0�@0/<;9:1<><�/0�/90/2056�/0�@0/9.2I06�/0�;9/014=.805;9LG4J<�<�9/�0><;���<>9.2<:�9><24@<:59J0.�80:<�0�<2;<:�5<.59�/0�;4:0�9:�[email protected]/9�B;0140:�0�[email protected];245<:�89;:<.0J9:��59>A:6�9/�B34=.6�0508205<�0/�10:29//0.<8<;�®<;54��0/19;A.6�G019�[email protected];:<:�B34O<:�0/0�454<:4.1;0:40�7�1<:23>C;9:�9:80O</0:?39�:<.�HA14/>9.29�;91<.<14C/9:�8<;�9/8EC/41<��/�H4.0/�59/�9:8912A13/<�2<5<�9/�>3.5<:9�G0�839:2<�9.�849�<@014<.0.5<�0/�9/9.1<��0;4<:�øC;0@<ù�7�H39;29:�08/03:<:�:9�G0.�9:L131G05<�9.�9/��<89�59��9B06�5<.59�2<5<083.20�0�?39������º���ú�1<.24.30;A;3B49.5<�1<.�H39;D0�53;0.29�>31G<:>9:9:�V[Wl[XmXWenfX_

Page 13: Revista Atrezzo

ûüýþ�¶�¤�S]TXW�\�fV[��WyT[XdZV[\W\[ZcgZTd\W�Wd[X\ZT�\

Page 14: Revista Atrezzo

� �/4D0C92G��<.DA/9D�/[email protected]:ö�/1G9L�¬¡�÷�:235=�4.29;8;92014=.�9.�/0������59��3;140���1230/>9.29�2;0C0J01<><�89;H<;>0.196�1;[email protected]�7�1<<;54.05<;0�59�[email protected]<:���0>C4P.9:�01;=C020�0P;90�7�80;241480�9.�H9:[email protected]/9:�59�2902;<L14;1<7�50.D059¼��<;23B0/6��.B/029;;06��0.0506��:80O06�921��.29;4<;>9.29�G0�9J9;145<�1<><�012;4D�9.�[email protected];:0:�1<>80OI0:2902;0/9:�8;<H9:4<.0/9:�1<><��<0/Õ��;<79126��902;<��2;<D6��9;;0�I24106�9.2;9�<2;<:�K0�1</0C<;05<�9.�1<;2<>92;0J9:7�G0�2;0C0J05<�80;0��.B9/��/0.01<><�9:89140/4:20�59�14.9�729/[email protected]:4=.öK<>C;9:�59��01<6�K�6���÷��� �����������������������������������

Page 15: Revista Atrezzo

²þýþüý�¦ !ýµ±"þ#µ¶$%&'()*+&,-&-)&./01,2.3/40&5/36,-4370+8���K9�9:205<�50.5<�>31G0:�@39/20:6�8<;9:<�>4�@450�G0�:45<�3.�8<1<�>0;9<�8<;?399>891P�G0149.5<�2902;<6�80:P�0�G019;�14;1<1<><�01;=C0206�59/�14;1<�>9�H34�0��05;45�09:23540;�1<.��.B9/��/0.0:�1<><�9:89140/L4:20�59�14.9���</@I�59��05;45�7�:9B3I�>4�H<;L>014=.�1<><�012;4D���<>C4.<�@0;40:@9;249.29:�59/�9:8912A13/<�89;<6�:<C;9�2<5<6:<7�012;4D���9�B3:20�>31G<�2;0C0J0;�1<.�9/139;8<6�8<;�9:0�;0D=.6�1<>C4.<�:49>8;9�/050.D06�9/�14;1<6�/0�01;<C01406�921�$%&'97&:);&</)53-&3&23=50>?0-&@050/.42450A38����>891P�9.��/1G9�7�><.20><:�3.�B;38<59�2902;<�?39�:9�//0>0C0��½4/4C;4<��902;<6/39B<�>9�H34�0��05;45�1<.��.B9/��/0.0�9G414><:�9:8912A13/<:�1<.�/0�@9;:4=.�>A:59�9:89140/4:20�7�0//I�20>C4P.�9:2354P�9.�0;0>80���</@I�0��/1G9�7�2;0C0J9�G0149.5<01;<C0140:�7�C04/0.5<�9.�3.�B;38<0H;<13C0.<�//0>05<��0;0C0.50�76�G019>3O<:�0O<:6�H<;>9�80;29�59/�9?348<�59�9:L8912A13/<:�59��9;;0��I2410�1<><�012;4D��ºG019�8<1<�/<B;P�;90/4D0;�3.<�59�>4:�<CJ9L24@<:6�2;0C0J0;�1<.��20/070��902;<6�9.�[email protected]//0��$%&'(B=3&6),&-)&,C5,/4,7240&,7D0A/4A8����:23@<�>37�C49.�89;<�H39�1<;20�8<;.919:45059:���4:�1/0:9:�59�9:89140/4:20:1<.��.B9/�H39�/<�>9J<;�?39�>9�80:=�9.�05;45���<�?39�>9�//9@<�59�0//I�H39;<.�:<.9F89;49.140:�9.�29/[email protected]:4=.�7�9.�14.9���:[email protected]©�>9:9:�89;<�/<�08;<@91GP�0�2<89�8<;?399:[email protected]�2;0C0J0.5<�9.�:9;49:�1<><�9:89140/L4:20�$%&E&5,-0/&A,&,-.0/&[email protected]/0&,7&,+&50/3F'-,&5),A,&G4G4/&A,&-,/&0/.4-.08�����.�;90/45056�:49>8;9�9:2<7�0:I6�:9�8<L5;I0�5914;�?39�9:�3.�80;<�10;5I01<���I�:983959�@[email protected];�8<;?39�/<�G9�G91G<�2<50�>4�@45089;<�G9�:01;4H4105<�>4�@450�9.29;0�80;0�@[email protected];59�9:2<��<�2<5<�9/�>3.5<�249.9�/0�8<:4C4/4L 505�59�9.B0.1G0;:9�0/�10;;<�7�>9.<:0G<;0���$%&()07A3&,=5,HBF&'/,24I4B&,+&05313A,&-)-&60=4+40/,-&50/0&,7./0/&,7&,-.,=)7A3&A,&+0&47.,/5/,.024B78����:<�9:�0/B<�>37�;9/024@<���4�H0>4/40:49>8;9�G0�?39;45<�08<70;>9�89;<�:4�2E�.<9:2A:�9.�9:29�>3.5<6�.<�9.249.59:�9F0120L>9.29�?3P�:4B.4H410�08<70;�0�3.0�89;:<.07�>4�H0>4/40�.<�249.9�9F89;49.140�9.�9:29�29;L;9.<6�9//<:�>9�01<.:9J0C0.�59:59�:3�83.2<59�@4:20�$%&'J,-A,&:);&=3=,7.3&474240&-)&07KA0A)/0&1&-)&5/32,-3&A,&63/[email protected]&,+&=)7A3&A,&+0&47.,/5/,.024B78����.29;8;92<�59:59�?39�29.B<�3:<�59;0D=.6�59:59�C49.�89?39O0���.�130.2<�0�/0H<;>014=.6�>9�19.2;<�9.�9:29�10>4.<�0�/<:�¬�0O<:�08;<F4>050>9.29¼�8;4>9;<�8<;�9//05<�59�/0�0.4>014=.6�7�/39B<6�8<;�9/�59�/04.29;8;92014=.6�9/�14;1<6�/<:�9:89140/4:20:�7/0�50.D0�$%&'(B=3&G,&+0&2)+.)/0&02.)0+=,7.,8���¿39.<6�<[email protected]>9.296�9:2A�G0C49.5<�>A:10>C4<:�2<[email protected]�7�:</<�29.B<�?39�5914;�?3980B0><:�3.���L�59����6�?39�9:�3.0�C0;LC0;45056�8<;?39�9/�9:H39;D<�?39�:4B.4H41080;0�/<:�0;24:20:�>0.29.9;�9/�9:8912A13/<@4@<�.<�9:�1<>80;0C/96�9.�0C:</32<6�0 .050��9�80;919�?39�/0�13/23;0�249.9�[email protected]/<;�80;0�/0�:<149505�>37�B;0.59�7�>370/2<�$%&'M4,7,&0+<N7&02.3/O02./4H&:),&+,&47K-54/,&,7&,-.,&=)7A38����4:�;9H9;9.29:�1/0;<:�:<.�1<.�/<:�?39;90/>9.29�8395<�G0C/0;�7�9.29.59;�/<:�8;<L19:<:6�8<;�9:0�;0D=.6�:<.�>4:�8;<H9:<;9:��9�B3:20.�>31G<:�012<;9:�89;<�.<�/<:�1<.L:459;<�1<><�3.0�;9H9;9.140�80;0�>I��$%&'P);&5/31,2.3-&.4,7,&,7&=,7.,8���K07�3.�.39@<�9:8912A13/<�?39�//0L>0><:�9/�2902;<�>I.4><6�5<.59�/<:�012<;9:;98;9:9.20><:�3.0�H3.14=.�80;0�3.�B;38<>37�;953145<�59�89;:<.0:»�059>A:6�.<:@0><:�0��3:40�7�G9><:�1;905<�3.0�[email protected]<>80OI06�9:�3.�B;38<�59�2;0C0J<�59�1302;<>3J9;9:�0C49;20:�0�2;0C0J0;�1<.�>A:�B9.2959541050:�8;4.1480/>9.29�0/�2902;<�9F89;4L>9.20/���

Page 16: Revista Atrezzo

�©�© �QRS�TSUVR�WRQTRX�YVURS�UTZ[TR[\S�]UTQ³#_ýþ³#a_±ý_±b_µ±¶µ³_þýc¶ýµþba_ý³_d¶�±ý_µ±¶µ³_ýþ¶²±ýe±ý_µ±¶µ³f_!bb³#_·g±h¶ý_¶_�±¶a_þý"±ýµ¶_i¶²±ýe±ý_¶_²¶µþ�þ²¶_i_¶_�³b¶j³¶_�³ý_±b_hg²³�/�2902;<�59.2;<�59/�03/0�9:�3.<�59�/<:;913;:<:�80;0�2;0C0J0;�/0�4.29/4B9.140�9><L14<.0/�>A:�HA14/�7�>9J<;6�20.2<�80;0�.4O<:1<><�80;0�8;<H9:<;9:���:�3.0�2P1.410�?39:49>8;9�:9�G0�3:05<�0�/<�/0;B<�59�/<:�0O<:7�?39�.<�849;59�1029B<;I0�89;<�:4�?39�59L89.59�0/�149.�8<;�149.�59�/0�@</3.205�59/953105<;�9.�9/�03/06�59�:3�1<>8;<>4:<�1<./0�9.:9O0.D0�8<:[email protected]�7�1;[email protected]��<5<:�1<.<19><:�9/�0;29�59/�2902;<63.�0;29�1<>8/9206�0C0;10�2<5<�248<�59�9FL8;9:4<.9:»�9:�1080D�59�4.1<;8<;0;�84.L23;06� >0?34//0J96� 1<;9<B;0HI0� 598<:414<.9:6�1<<;54.014=.6�C04/96�>E:41069H912<:�0354<@4:30/9:�9�4.29;[email protected]<.�9/�8EC/41<���:�HA14/�1<>3.410;:9�02;[email protected]:�59�9:20�G9;;0>49.20�<�>P2<5<�592;0C0J<����9:59�9/�9?348<�59�953105<;9:�754;9124@<:�59�/0�9:139/0�4.H0.24/��0��0;0L1</0�ö�3;140÷6�0839:20.�8<;�9:29�>954<59�2;0C0J<�80;0�//9B0;�>A:�;A845<�7>9J<;�0�:3:�0/3>.<:���<:�.4O<:�08;9.L59.�J3B0.5<6�7�9:20�9:�3.0�>0.9;0��.�9/�540/912<�4.B/P:6�0�3.0�<C;0�592902;<�:9�/9�//0>0�ô8/07ô6�J39B<���:<�9:0�/<�?39�:9�595410�9/�2902;<6�1<[email protected];24;3.0�;90/4505�9.�3.�J39B<6�3.0�H0/:0�@9;L505���:2<�.<�:</<�89;>429�4.29;4<;4D0;@0/<;9:�7�9J9;1414<:�1<B.424@<:6�1<;8<L;0/9:�7�:<140/9:�0�/<:�.4O<:�:4.<�?39�4.L13/10.�[email protected]:�H<;>0:�59�1<>C024;8;<C/9>0:�540;4<:��.�9:29�1<.29F2<�/<:�.4O<:�:9�9FL8<.9.�0�9.1<.2;0;:9�1<.�:423014<.9:�?39/39B<�83959.�:31959;�9.�/0�@450�;90/�71<.<19.�0:I�H<;>0:�59�/4540;/0:��:2<:�54A/<B<:�9.2;9�89;:<.0J9:�?39.<:�83959�>0;10;�3.�139.2<�/<:�@[email protected]. 1<><�8;4>9;0�89;:<.0�0/�059.2;0;:9�9.�/<:89;:<.0J9:���:I�>9J<;0.�/0:�;9/014<.9:�1<./<:�59>A:�9�459.24H410.�/0:�9><14<.9:69><14<.9:�?39�0�/<�>9J<;�8<;�:3�[email protected]<[email protected]�.<�G0�29.45<�0�C49.�59�0H;<.20;�8<;:I�>4:><���9�9:20�>0.9;0�/<:�.4O<:�459.24H410./0:�9><14<.9:6�1<>8;9.59.�0/�89;:<.0J9?39�59C9.�1<.:2;34;»�80;0�9//<�9:�.919:0;4<1<.<19;/<6�0.0/4D0;/<�8;[email protected]>9.29�7�9.29.L59;�/<:�><24@<:�?39�>[email protected].�0�9:29�80;08<59;�;98;9:9.20;/<���.�9:2<:�10:<:�9/�8;<H9L:<;�1;90�3.0�[email protected]�H4B3;06�9.�/0�?39�9/�.4O<:9�:49.29�1=><5<�7�.<�249.9�>495<�59�9FL8;9:0;�:3:�9><14<.9:6�59�:9;�2;0.:80;9.296.<�1<><�9.�/0�@450�;90/� �59>A:�59�2<50:�9:20:�@9.20J0:6�9/2902;<�80;0�95310;�3.0�G9;;0>49.20�?39�/<:1</9B4<:�83959.�89;>424;:96�.<�139:20�.05070�?39�1<.�9:H39;D<�7�1;[email protected]�.<�9:.919:0;4<�.4.BE.�248<�59�B0:2<�91<.=>41<��9:59�/0:�9:139/0:�59�2902;<�4.H0.24/��0:9LB3;0.�?39�80;0�G019;�2902;<�.<�9:�.919L:0;4<�?39�9/�.4O<�:90�3.�0;24:206�.<�9:.919:0;4<�?39�29.B0�.4.B3.0�130/4505�4.L.020�<�10;0129;I:2410���:�:3H4149.29�?39�9:2P54:839:2<�0�[email protected];24;:96�[email protected];6�4.29;8;920;7�0�G019;�0>4B<:��0:�9:139/0:�59�2902;<6�0�2;[email protected]:�59J39B<:�7�[email protected]:�9.�B;38<�<�[email protected]/9:6�:<.�4590/9:�80;0�07350;�0�/<:�.4O<:0�59:0;;<//0;�/0�9F8;9:4=.�@9;C0/�7�1<;8<L;0/6�7�0�9:24>3/0;�:3�108014505�59�>9><L;40�7�:3�0B4/4505�>9.20/���0>C4P.�:4;@980;0�?39�/<:�.4O<:�;929.B0.�54A/<B<:�72;0C0/9.B30:6�>9J<;0.5<�7�H0@<;9149.5<:3�54114=.�À;0.14:1<�®<;?39;06�8:41=/<B<�8950LB<B<6�0/49.20�0�805;9:�7�8;<H9:<;9:�80;0?39�8<29.149.�9:20�H<;>0�59�9531014=.�9./0�?39�07350�0�/<:�.4O<:�59�130/?349;�95050�4.29B;0;:9�1<.�1<>80O9;<:�G0149.5<?39�/31G9.�8<;�3.�>4:><�<CJ924@<�7�3.0.H39;D0:�80;0�;9:</@9;�1<.H/412<:�4.29;.<:?39�//[email protected].�0/�2;0C0J<�1<;8<;024@<6�1;90.5<0:I�3.0�H0>4/40�9.2;9�9/�B;38<���.0�29;A840?39�:9�83959�08/410;�0�10:4�2<5<:�/<:�1<.L1982<:�08;9.545<:�!b_µ±¶µ³_±#_gý�¶k²³_þý¶h³µ¶jb±e±_eþ"±#þüý_i_±eg�¶�þüýV[l[XmXWenfX_

Page 17: Revista Atrezzo

�«!b_µ±¶µ³_±#_gý_�¶k²³_þý¶h³µ¶jb±e±_eþ"±#þüý_i_±eg�¶�þüý³#_ýþ³#a_±ý_±b_µ±¶µ³_þýc¶ýµþba_ý³d¶�±ý_µ±¶µ³_ýþ_¶²±ýe±ý_µ±¶µ³f!bb³#_·g±h¶ý_¶_�±¶a_þý"±ýµ¶_i¶²±ýe±ý_¶_²¶µþ�þ²¶_i_¶�³b¶j³¶_�³ý_±b_hg²³fåÅÃóÃØÍÉÈÍÍÑÇÅÃÄÊ×ÍÉæÉÈÅÇÃÄÊ×Í�:29�9J9;1414<�4>8/410�0�/<:�.4O<:�9.�2;0LC0J0;�1;[email protected]>9.296�;90/4D0.5<�9//<:�9/29F2<6�/0:�1<;9<B;0HI0:6�/<:�54:H;019:���2<5<�/<�.919:0;4<�80;0�:010;�/0�<C;0�09:19.0���<5<�9.�H<;>0�59�J39B<���38EC/41<�:<.�>A:�0/3>.<:�59�/0�>4:>01/0:9�3�<2;0:�ñwÞñ�Ü)w)ÝxlÜh*Þ�Þ)Þ ìÛñÜhmÇÐÍËÄÅÃÈÊÓÒÉÆÇÉÈÍÒÈÇÑÄÍË�<.�/<:�.4O<:�/<:�?39�;98;9:9.20.�[email protected]:8912A13/<�80;0�1<>80;24;/<1<.�053/2<:6�805;9:�<�953105<;9:��9�8;980;0�1<.�/0�4590�59�;98;9:9.20;1<.�3.�J39B<�9/�2;0C0J<�;90/4D05<�9.9?348<���39/9�50;:9�9.�5I0:�59�H9:[email protected]�59/�19.2;<�9531024@<� ñwÞñ�Ü)w)Þ ìÛñÜh*Þ�Þ)ÝxlÜhÁÒËÇoÃÒçÃÉÆÇÉÒÏÇ×ÍËÉÈÍÒÈÇÑÄÍË�:29�2902;<�9:�;90/4D05<�8<;�012<;9:053/2<:�7�:9�54;4B9�0�3.�8EC/41<�4.H0.24/<�[email protected]/�80;0�4.13/10;�@0/<;9:6�1<.198L2<:���9�:39/9�;90/4D0;�9.�5I0:�5929;>4L.05<:�1<><�9/�5I0�>3.540/�59�/0�:0/3569/�2;0C0J05<;6�9/�>954<�0>C49.296�80;09F8/410;�59�?39�:9�2;020� °±²³µ¶·±ñwÞñ�Ü)w)ÝxlÜh*Þ�Þ)ÝxlÜh

Page 18: Revista Atrezzo

�¡�.29B;0.5<�9/�2902;<�9.�/0�9:139/0��<:0��=>9D6�8;<H9:<;0�9.�/0�9:139/0�4.LH0.24/�ô�0��0;01</0ô�139.20�1<><�4.29B;0�9/2902;<�9.�1/0:9�7�/<:�C9.9H414<:�?39�08<;20.0�/<:�.4O<:¼�M�/�2902;<�80;0�/<:�.4O<:�9:�3.1<>8/9>9.2<�.919:0;4<�80;0�:3�H<;>014=.�70?39�/9:�07350�0�59:13C;4;�>31G0:�G0C4/4L5059:�?39�.<�:0C9.�?39�249.9.�<�0�@919:�/<:0C9.�89;<�/9:�50�>495<�59><:2;0;/0:���:[email protected]�/9:�08<;20�:9B3;4505�7�><[email protected]=.89;:<.0/N���59>A:�59:2010�/0�@9.20J0�59�2;0C0J0;1<.�.4O<:�7�.4O0:�59�54H9;9.29:�95059:6�0:I08;9.59.�3.<:�59�<2;<:�:4.�50;:9�139.206�/<:89?39O<:�J39B0.�0�1<.�/<:�>07<;9:6�/<:�4>4L20.6�>49.2;0:�?39�/<:�>A:�B;0.59:�13450.�0/<:�89?39O<:6�>0.29.49.5<�3.0�;9/014=.�>371<;540/�9.2;9�9//<:���30.5<�29;>4.0�9/�13;:<:<.�1<><�3.0�H0>4/40���0>C4P.�9:�C39.<�?39/<:�805;9:�80;241489.�[email protected]>9.29�9.�9:290>C49.296�07359.�1<.�/<:�591<;05<:6�1<.�/<: 54:H;019:�7�>0?34//0J9����0�;980:0;�B34<.9:1<.�:3:�G4J<:6�0:I�20>C4P.�>9J<;0.�/0�10/450559�:3:�/0D<:�H0>4/40;9:�2;0:�59�/0:�8<:4C/9:�@9.20J0:�?39<H;919�9/�2902;<�9:�?39�:4;@9�80;0�;9H<;D0;�/0/9123;0�7�/0�/429;023;0�7�:3�1<>8;9.:4=.�/91L2<;0���0>C4P.�83959�07350;�0�1<.29F230/4D0;9/�/9.B30J9�7�/0�G4:2<;40�7�:<C;9�2<5<�0�/0�:<L140C4/4D014=.�1<.�<2;<:6�:<C;9�2<5<�0�/<:�?3983959.�29.9;�54H413/205�0/�1<>3.410;:9��9J<;06�059>A:�:3�1<.19.2;014=.�7029.14=.�7�/<:�29>0:�?39�:<.�2;0205<:�53L;0.29�/0:�H3.14<.9:�><[email protected].�0/�3:<�59�/<:�:9.L24>49.2<:6� 9><14<.9:� 7� 9J9;1420� 9/89.:0>49.2<���/�2902;<�08<;20�20>C4P.�:9B3;4505�0?349.9:�/<�8;012410.6�9:24>3/0�:3�1;[email protected]�4>0B4.014=.�>9540.29�/<:�J39B<:�7�[email protected]:�[email protected];2450:6�?39�0�:3�@9D�95310.���/2902;<�>9540.29�9/�J39B<�7�/0�H0.20:I0�1;90�3..39@<�>3.5<�80;0�/<:�.4O<:� �/2902;<9:�3.0�[email protected]>37�1<>8/920�?39�8<29.L140�>31G0:�08242359:6�H0L@<;919�9/�59:0;;<//<8:41<><2<;6�9><14<.0/61<B.424@<7��:<140/59�/<:.4O<:6�C0J<�3.�9:19.0;4<59�J39B<�7�[email protected];:4=.�

Page 19: Revista Atrezzo

�¬ j¶_e±ýþ³#_²¶¶ýþ³# p±¶µ³_e±¶egbµ³#²¶¶_ýþ³#°±²±#±ýµ¶�þüýe±_ýþ³#_²¶¶¶egbµ³#

Page 20: Revista Atrezzo

�� *��+q#���)r�$��Þps���$�)i�p�'����)i� )�������$���&�t)��$�)+� ��"&����)"��) �#��#�'q�)� )"k� �#�)�') ��)�����)u&���� ���)�&)!�&"�)*���#�'�#j)"��) ����'�$���r')i�)��'��$��'���

Page 21: Revista Atrezzo

²þýþüý�� !ýµ±"þ#µ¶

Page 22: Revista Atrezzo

��v�������w�xv���y�z��������������������������{���v��������|���������w�<�/<�:P6�/0�@9;505����>4130.5<�>9�/<�54J9;<.�70�29.I0.�9/�.<>C;989.:05<�7�/9:�54J9�?39�>9�9.10.20C0���<5914549;<.�/0:�012;419:���I�9:�149;2<�?39�7</9:�54J9�?39�/<�4590/�9:�?39�:9�:010;0�3..<>C;9�?39�G4149;0�;9H9;9.140�0/�2902;<61<><�/0�130;20�80;95���49>8;9�1<B49.5<80/0C;0:�;9H9;9.29:�0�/<�?39�9:�9/�2902;<�vw�xv��}��������������������������~|�¼��:2<7�54:H;320.5<�>31G<�1<><�54;912<;0��9�@9<�>31G<�>A:�:9B3;06�59J<�:0/4;�>A:/0�1;[email protected]�?39�29.B<�7�:9�>9�<13;;9.>31GI:4>0:�1<:0:�?39�>9�80:0.�8<;�/010C9D0����[email protected]/�4.29;8;92024@<�54:H;320:>31G<6�89;<�.<�249.9:�9:<�59�5914;�?349;<4;�8<;�0?3I�7�?349;<�//[email protected];�9:29�89;:<.0J9�8<;9:9�/05<�8<;?39�0�/<�>9J<;�.<�1<4.1459:�1<./<�?39�9/�54;912<;�849.:0�G019;�1<.�9:9�89;L:<.0J9��<�9:2A:�/4>4205<�8<;?39�G07�54;91L2<;9:�?39�29�50.�>31G0�H014/4505�80;0�?392;0C0J9:�23�89;:<.0J96�89;<�/0�E/24>0�80/0C;0:49>8;9�/0�249.9�9/�54;912<;�vw�x¢�������������y���}�������������������|�w�À3.14<.0.�1<><�:9�83959���:2<�9:2902;<�0>0293;6�9.2<.19:�/0�B9.29�?39�:9595410�0�9:2<�249.9�<2;<:�2;0C0J<:�7�G07�?391<>8024C4/4D0;�/<:�G<;0;4<:��<;>0/>9.29.<:<2;<:�:</9><:�?3950;�0�/0:����¤��7�>0;L10><:�/<:�5I0:���30.5<�9>89D0><:�1<./0�<C;0�?3950><:�5<:�@919:�0�/0�:9>0.07�1<.H<;>9�:9�019;10�9/�5I0�59�/0�H3.14=.:9�@0.�?3950.5<�>A:�5I0:�vw�x��z�������������������������������������|�w��4�89;59><:�3.�5I06�4.29.20><:�;91389;L0;/<���<><:�B9.29�?39�2;0C0J0><:�7�?399:2<�.<�9:�.39:2;0�8;<H9:4=.6�89;<�?39�.<:9.10.20�7�20>C4P.�?39;9><:�595410;/9 249>8<6�89;<�:49>8;9�5A.5</9�8;4<;4505�0/2;0C0J<�7�0�/0�@450�59�1050�3.<�vwx��z�{�����������������y�������������������|��w��.�3.�8;4.1484<�.<�249.9.�?39�29.9;�H<;L>014=.�8;[email protected]���<><:�0>0293;�7�/<�?39�:I59C9><:�29.9;�9:�>31G0:�B0.0:�59�G019;2902;<���//I�70�:9�@0�08;9.549.5<�1<.H<;>[email protected]:�><.20.5<�/<:�8;<7912<:6�08;9.549.5<:<C;9�/0�>0;1G0��vw�xv������������������y�����|�w��:�149;2<�?39�:4�249.9:�0/B<�59�H<;>014=.9:�>9J<;�8<;?39�;9:3/20�>A:�HA14/6�:<C;92<5<6�80;0�9/�?39�54;4B9���9;<6�9.�3.�8;4.14L84<6�:49>8;9�019820><:�0�2<5<�248<�59�89;L:<.0:�?39�29.B0�B0.0:�7�?349;0�08;9.59;�vw�����������������������~��x�������������������������������������|�w��I���;9<�?39�9:�0/B<�?39�:39/9�80:0;��.�/<:�><>9.2<:�?39�9:2A:�4.29;8;920.5<64.1/3:<�0.29:�59�9>89D0;6�:49>8;9�249.9:9:9�.9;@4<���0�05;9.0/4.0�:3C450�7�3.<:�59/<:�>07<;9:�29><;9:�59�130/?349;�012<;¼?39�:9�29�</@459�9/�29F2<��º<�>9�0139;5<6�9.3.0�<10:4=.6�?39�9:[email protected]><:�><.20.5<�3.><.=/<B<�59��0;4<�À<�7�À;0.10��0>9�80;0/0�9:139/0�59��;29��;0>A241<�7�.<:�54;4BI03.�1G41<�?39�9:23540C0��4;9114=.�9.�/0>4:>0�9:139/0���;0�3.�><.=/<B</0;B3I:4><�?39�/<�G01I0><:�9.2;9�5<:�7�9.3.�><>9.2<�505<�59�9:9�><.=/<B<�9.�9/?39�7<�29.I0�?39�9:20;�1<.20.5<�3.�139.2<6:9�>9�H39��À39;<.�>4/P:4>0:�59�:9B3.5<6?39�0�>4�>9�80;91I0�929;.<6�89;<�80;0�9/8EC/41<�.4�:9�.<2=��vw�x¢��������������������������������|�w��:�3.�><>9.2<�9.�9/�?39�29�50:�139.20 59/�9;;<;6�C3:10:�9.�23�10C9D0�76�59�;9L89.296�:0/9���:I�?39�9:�3.�>495<�?39�:9249.96�89;<�C39.<�0/�H4.0/�130.5<�//[email protected]:20.2<�249>8<�2;0C0J0.5<�7�29.49.5<�20.20H<;>014=.�7�//9B0�3.�><>9.2<�?39�4>8;<[email protected]:0:���0C49.5<�/<�?39�?349;9:�5914;�:0/9:1<><�:90�0/�80:<�7�9.:9B3450�29�9.139.L2;0:�<2;0�@9D�7�1<B9:�9/�G4/<�59�/0�G4:2<;40?39�9:2A:�1<.20.5<�7�1<.24.30:���/�8;4.1484<;9:3/20�54HI14/�:0/4;�59/�80:<�9.�9:2<:�10:<:689;<�1<.�/0�8;A12410�7�1<.�/0�;9892414=.�599:2<:�8;<C/9>0:�/9�@0:�1<B49.5<�/0�1<:23>LC;9�7�08;9.59:�0�:0/4;�59�:423014<.9:�0:I�������������������y�����������������������������������������������������������£������������{�����������������������������y��������{������� ����������������������������������������������������������������������������������������{����������������������������������������������������y��������{������������������������ vw�x��z�������������}�����������������������������������~|�wö�4:0:÷��39�1050�3.<�9:�59�:3�805;9�759�:3�>05;9���.�3.�8;4.1484<6�9:�54HI14/8<;?39�9:�B9.29�?39�0�/<�>9J<;�.<�249.9�/054:148/4.0�59�><.20;�3.0�<C;0��<;>0/L>9.29�/0�[email protected]:�9.�9:19.0:�7�249.9:�?39595410;29�0�1050�3.<�59�/<:�012<;9:�?3980;241480.�9.�9:0�9:19.0���:<�4>8/410�?39130.5<�9:2A:�2;0C0J0.5<�1<.�3.�89;:<.0J97�9/�<2;<�.<�/<�9:2A�2<[email protected]�83950�G0C/0;1<.�9/�1<>80O9;<�7�></9:20���:�></9:2<80;0�/0�89;:<.0�?39�54;4B9�7�80;0�/0�?399:2A�01230.5<�:<C;9�2<5<6�8<;?39�/0�029.L14=.�9.:9B3450�:9�849;59�G01I0�9:<�?399:2A.�1<.20.5<��vw�x¢���������������������������������|�w��4�2E�/<�249.9:�70�20.�0:9B3;05<�9:9�><L>9.2<6�9:9�248<�59�14;13.:20.140:�29�0508L20:�0�9//0:�7�/<�59J0:�3.�8<1<���9;<�130.5<@9:�?39�/0�89;:<.0�?39�9:2A:�G0C/0.5<�1<.9//06�?39�9:2A:�54;4B49.5<6�70�:9�59:84:206.<�9:2A�19.2;05<6�.919:420�9:9�248<�59�1<.L19.2;014=.6�59�:4/9.14<6�7�.<�/<�249.96�0GI�9:130.5<�70�249.9:�?39�89B0;�9/�2<?39���0>LC4P.�9:�149;2<�?39�7<�29.B<�B9.29�?39130.5<�.<�/9�2<10�9.:070;�:9�:0/9�59�/0:0/06�8;012410�:3:�H;0:9:�7�9:<�9:�590B;05919;���:�/<�?39�:9�59C9;I0�59�G019;:49>8;9��K0C49.5<�3.0�<;B0.4D014=.�7�3.������������������������£���y��������y���������������������������������������y����������������������������������������y���£�������������~������{�����������{����

Page 23: Revista Atrezzo

�¤

Page 24: Revista Atrezzo

� :0C9;�G019;6�2<5<�:0/9�C49.���:�3.�8<1<1<><�/0�@450�>4:>06�130.5<�9:2A:�9.1/0:96�:4�.<�0249.59:6�.<�:0C9:�59�?3P�@0/0�/9114=.�vw�����£�����£��y�������������������������������������������x���£�������������������������������������������|�w��920:�:49>8;9�/0:�G07�7�<CJ924@<:�29�/<:>0;10:�80:<�2;0:�80:<��<:<2;<:�70�29.L9><:�3.0�<C;06�?39�.<�?349;<�5914;�9/�.<>LC;9�8<;�:4�/39B<�:9�10>C40�7�.<�9:�9/><.20J9�?39�:9�G0196�89;<�8;<7912<:�G07>31GI:4><:���.1/3:<�:9�G0�G0C/05<�59�4;�010HP:L2902;<6�4;�0�0/BE.�839C/<6�G019;�0/BE.C</<���9�G0�G0C/05<�59�>31G0:�1<:0:6�59>31G0:�B0.0:�59�G019;�1<:0:���9;<�9:1<><�2<5<6�/0:�1<:0:�59�80/014<�@0.�59:80L14<���:20><:�9>89D0.5<6�29.9><:�?39�<;LB0.4D0;.<:6�29.9;�:9.245<�59�?39�29.9><:?39�?3950;6�G019;�3.0�;93.4=.6�921��vw�x��z���������������y�������������������|�w��<�8;4>9;<�?39�29.9><:�9.2;9�>0.<:�9:/0��0;02=.�59��902;<6�?39�@0�0�:9;�.39:2;08;9:9.2014=.�0.29�9/�8EC/41<�4/41420.<6�9.L2<.19:�0G<;0�>4:><�.<:�@0><:�0�595410; 59�//9.<�0�9:<6�0�/<�?39�9:�/0�8;9:9.2014=.59��;<:19.41��º0�3.0�@9D�?39�80;20><:�590GI�0;;0.10><:�1<.�3.�248<�59�8;<7912<>A:�/0;B<�59/�?39�2<[email protected]�9:�>9J<;�.<�059L/0.20;�.4�5914;�H91G0:�vw�x¥�������������������������������������������|�w��I���<�?39�9:�/0��<:2;0�59�:98249>C;9�:429.9><:�89.:05<�01230;���4�G019><:�/0;98;9:9.2014=.6�9.�/0��<:2;0�:9;I0�9:2<�?39<:�54B<�?39�.<�8395<�5914;�9/�.<>C;98<;?39�2<[email protected]�.<�/<�:0C9><:�:9B3;<�:4�@00�:9;�9:0�<�@0�0�:9;�<2;0���.2<.19:�:I6�29.L9><:�4.29.14=.�59�80;241480;�9.�/0��<:2;0��0��0;02=.�:9;I0�3.0�8;9:9.2014=.�7�:91<.24.30;I0�9.�/0��<:2;0�1<.�3.0�<C;0�592902;<�>A:�/0;B0�7�3.�8<1<�54:24.20�0�/0�59/0�8;9:9.2014=.� vwx¢�����������������������������£�|�w�<�@9<�>37�8<29.29���9<�?39�G07�>3L1G<:�B;38<:�1<.�>31G0:�B0.0:6�1<.C0:9:���9.29�?39�3.0�@9D�?39�:9�>929�9.9/��>3.54//<��G0�G91G<�13;:<:6�8<;?39�0?3I:9�G0.�G91G<�13;:<:�59�2902;<�9.�9/�9:80L14<��;90�9.�9�/��:1<;F05<;���9<�B9.29�?39?349;9�84:0;�H39;29�7�>37�C49.���0;2413/0;L>9.29�>9�0/9B;<�8<;?39�1;9<�?39�:9>9;919�?39�G070�3.�C39.�[email protected]/�59�B9.29?39�:9�/<�2;0C0J06�?39�03.?39�9:2P�4.29;8;9L20.5<�.<�59J0�59�H<;>0;:9���<�?39�:9�8;9L29.59�1<.�9:2<�9:�?39�1050�@9D�:9�:3C0>A:6�?39�G070�C39.�[email protected]/6�?39�/0�[email protected]�0�@9;�C39.�2902;<�7�1<.�B9.29�?39�.<249.9�9:0�H<;>014=.�8;<H9:4<.0/6�89;<�?39:I�249.9�:3:�B0.0:�7�:3:�13;:<:�7�89?39O0:H<;>014<.9:�?39�/<�G019.�1050�@9D�>A:B;0.59���0.0.�>31G<�>A:�9.�/0�9:19.01<.�>A:�:9B3;4505�0/�29.9;�3.�8<?342<�59H<;>014=.�7�@0:�>A:�:9B3;<�7�>A:�:0C4L9.5<�/<�?39�@0:�G0149.5<6�03.?39�20>C4P.9:2<�29�/<�50�>31G<�/0�9:19.06�G019;�<C;0:9�4;�:</2A.5<29�1050�@9D�>A:�0�[email protected]/�4.29;L8;92024@<��º<�1;9<�?39�:9�9:2A�08<:20.5<C0:20.29�H39;29�9.��/1G9�8<;�80;29�59�2<5<:7�9:2<�@0�059/0.29�7�1<.�[email protected]/���0�B9.29?349;9�[email protected];24;:9�7�/<�1<.:4B39�1<.�9/�2902;<��������£������������}����������������������������������{��������������������������������������y������������������������������������������

Page 25: Revista Atrezzo
Page 26: Revista Atrezzo

�©

Page 27: Revista Atrezzo

�«��$�i���)+� �)r�!�'���<>9.D=�:3�0.5053;0�0�/0�9505�59��©�0O<:H<;>0.5<�80;29�59/�;980;2<�4.29;8;92024@<�[email protected];40:�<C;0:��2902;0/9:�59/�B;38<�M4.<2N���9/0O<��¬¬��G0:20��¬¬ �9:��7350.29�59��4;91L14=.�59/�B;38<�2902;0/�M�<//92N���.��¬¬ 1<>49.D0�/0��419.14023;0�9.��;29��;0>A241<9.��3;140�29;>4.0.5<�9.��¬¬¡�1<.�9/������ö�3;:<�59��824235��950B<B410÷���9�@0�0�05;45�0�9:23540;��.29;8;92014=.��354<@4:30/680;241480.5<�1<><�012;4D�9.�@0;4<:�1<;2<>9L2;0J9:�7�G0149.5<�83C/414505�29/[email protected]:[email protected]���0;L241480�9.�13;:<:�59��4;9114=.�59�/0�>0.<�59�02;4140�À9;;94;0���39/@9�0��/1G9�9.����¬�780:0�0�H<;>0;�80;29�59/�B;38<�M�0/0C<C<:N9J9;149.5<�59��4;912<;0��902;0/�59.2;<�59/B;38<�1<.�/0:�<C;0:�M�0:�2;9:��;0140:�59�/0 �0:0�59��.H;9.29N����¬���.������9J9;191<><�8;<H9:<;0�59��902;<�9.�/0:��;90:®<@9:�59�/0:�¿070:6��<;;9//0.<�7�9.��9/��;9059��3/23;0�ô�/��:1<;F05<;ô�59��/1G9��.������54;4B9�ô�:0/2<�59��0>0ô���.�����54;4B9�/0�<C;0�ôK0C/0.5<�59��������ô�5<.59�9/;980;2<�H<;>05<�8<;�1G410:�591459�0C;4;�:38;<84<� B;38<� 1<.� 9/� .<>C;9� 59��������9/�130/�/9�<H;919�9/�839:2<�5954;912<;06�5<.59�9:20�01230/>9.29�54L;4B49.5<���:9�>4:><�0O<�/9�<H;919.�9.�9/����®<0.<2��0;2<;9/�:9;�/0�54;912<;0�59/B;38<6�ô�����ô�1<.�/0�<C;0�?39�//[email protected];0.�0/0��<:2;0�9.�®3.4<�59�9:29�0O<�ô�/��4//<.ô�

Page 28: Revista Atrezzo

�¡ $%&�0&2)+.)/0&,-.*&@,/4A0&53/&+0&2/4-4-:),&G4G,&,+&50?-F&'2/,,&:),&73&-,&05310+3&-)6424,7.,&53/&50/.,&A,+&�3I4,/738���<�:9�07350�C0:20.29�7�/0�:3C450�59/����9:�8;39C0�59�9//<�89;<�9:<�.<�9:�9F13:080;0�?39�59J9><:�59�G019;�2902;<���59>A:69:29�0;29�:49>8;9�G0�29.45<�3.0�10801450559�:389;@[email protected]�7�59�@9.19;�0�/0:�[email protected];:4L5059:����89:0;�59�?39�G0�9:205<�9.�1;4:4:6.<�G0.�8<545<�1<.�P/��$%&'�01&=*-&=3G4=4,7.3&:),&7)7208����I�8<;?39�/0�1;4:4:�G0�2;0I5<�>31G0:[email protected]:�.<@95<:0:�1<><¼�9/�2902;<�59�1AL>0;06�59�:0/=.6�9/�>41;<�2902;<6�9.2;9�<2;<:��G<;0�>4:><6�G07�><.20J9:�2902;0/9:�?39:9�83959.�1<.2;020;�7�/<�;98;9:9.20.�9.�238;<840�10:0�70�:90�9.�9/�:0/=.�<�9.�/0�29;L;0D0�59/�954H414<�$%&'P);&+,&<)-.0&=*-�&02.)0/&3&A4/4<4/8����<.�1<:0:�>37�54:24.20:���:2<7�>A:�9.9/�;</�59�54;912<;�89;<�1050�5<:�<�2;9:�><.L20J9:�?39�54;4J<�29.B<�9/�><.<�59�:0/4;�0�01L230;���0�9@</314=.�.023;0/�59/�012<;�9:29;>4.0;�54;4B49.5<�7�3.�54;912<;�249.96�?398<;�/<�>9.<:6�G0C9;�8;<C05<�/0�;90/4505�59/012<;�80;0�:9;�C39.<�$%&'()*7.3-&0>3-&++,G0&A4/4<4,7A3&,+</)53&&�-20/&D0/.?78����/9@<��¬�0O<:�7�9>891P�0//I�G0149.5<2902;<�130.5<�29.I0��«���G<;06�2;0:��¦�0O<:59:83P:6�:4B<�9:20.5<�9.�9/�>4:><�B;38<� $%&�02,&5323&6),&,+&��&074G,/-0/43&A,+�-20/&D0/.?7F&'2B=3&@0&-4A3&,+&/,23/K/4A38����/�:91;92<�59/�B;38<�9:�?39�.<�G0�G0C45<>31G0:�.<@95059:��º0�:<.��¡�0O<:�/<:?39�@0><:�0�13>8/4;�7�0�[email protected]/�59�9:2354L0.29:�9:�9/�>A:�0.24B3<�59�/0�143505��9:59�?39�1<>9.D=�9/�20//9;�9.�9/�0O<�¬¡¦6�/<:�1302;<�54;912<;9:�G9><:�:45<0/3>.<:�3.<:�59�<2;<:���<;�20.2<6�G0G0C45<�3.0�>4:>0�/I.90�59�2;0C0J<6�59�9.L29.59;�9/�2902;<�7�9:<�G0�89;>4245<�?39�9/B;38<�>[email protected];0�3.0�89;:<.0/4505�8;<840��$%&�-20/&D0/.?7&@0&<070A3&+3-&5/,=43-�),/3%����I��K019�5<:�0O<:�1<.:9B34><:�9/�8;9L>4<�1<><�>9J<;�<C;0�59�/0��<>3.4505��0L/9.140.0�1<.�M>31G<�;345<�7�8<10:.3919:N���0.0><:�>9J<;�54;9114=.�7�>9J<;><.20J9�59�/0��<>3.4505��0/9.140.0�76�59L:83P:6�80:0><:�0�/0�H0:9�H4.0/�9.�9/�2902;<�0;I0��39;;9;<�59��05;45��$%&'()*+,-&-37&+3-&5/31,2.3-&A,&6).)/3A,+&</)53&A,&.,0./38����9�><>9.2<�9:20><:�><.20.5<�3.0<C;0�?39�:9�9:2;9.0;A�9.�J3.4<�9.�9/��;0.�902;<���0>C4P.6�@0><:�0�8;9:9.20;.<:�0/<:��;9>4<:�¿39;<�1<.�9/�><.20J9�59/�0O<0.29;4<;��$%&'J,&:);&./0.0/*&+0&3I/0&A,&�)7438����:29�0O<�9:�59/�9:1;42<;�0/9>A.�¿9;2</2¿;91G2�?39�:9�//0>0�M29;;<;�7�>4:9;40�9.�9/29;19;��941GN��K0C/0�59/�.0D4:><�89;<�19.L2;05<�9.�/<:�8;4>9;<:�0O<:�59�B<C49;.<�59K42/9;�9.��/9>0.406�80;919�?39�/0�B9.29�.<:0C9�?39�K42/9;�H39�9/9B45<�59><1;A2410L>9.29�8<;�/0�1;4:4:�?39�G0CI0�9.�9/�80I:���<?39�G4D<�80;0�@9.19;/0�H39�C0J0;�/<:�59;9L1G<:�59�/<:�2;0C0J05<;9:6�?39�9:�/<�?399:2A�:319549.5<�0G<;0�9.�>31G<:�80I:9:59��3;<80���<;�9:<6�.<:�089291I0�G019;������ R��R���� ¡R���¢��£¡R¢�¤¥ �R��R� ¢¢¦§!b_µ±¶µ³_#þ±k²±_d¶µ±ýþe³_b¶_�¶²¶�þe¶e_e±_#³j±"þ"þ_i_e±_"±ý�±_¶ýµ±�g¶b©gþ±_¶e"±#þe¶e±#a_²³±#³a_ý³_d¶ý_²³eþe³_�³ý_ªb«¬­® ­°±²°³ ­®³µ°­³µ°¶¶¬·¹º»¼½¼¾¿»À¹º»ÁÂÃÄÅÆÇÅÈÁÉÊËÌÍÅÈÎÏÈÁÂÃÏÎÌÅÐÁÁÁÑÈÒÈÓËÍÅÔÈÕÅÔÖÇ×ØÙÚÛÜÝÞßÝàáÛÚÙßâÞÝÞáÝÙãäÝåæçæèÝéÛÚÞßêÚÛÙëäÝÞßÝàìâÞÝíìÙîïâÛÚäÝÞßÝðñÝÞðòÞÚÛÙêáÛëÙëÝëÞÝëÛìÞÚÚÛÜßÝóÝëìÙîÙâñìôÛÙèíÞðëÞÝðñÝõäìîÙÚÛÜßÝÞðÝÞáÝòìÛßÚÛòÙáÝìÞðêòäßðÙöáÞÝëÞÝáÙÝ÷÷÷èÝàëÞîïðøÝÞðÝëäêÚÞßâÞÝëÞÝâÞÙâìäÝÞßÝëÛùÞìðäðÝÛßðâÛâñâäðëÞÝðÞÚñßëÙìÛÙÝóÝÞßÝáÙÝúûàíÝëÞÝüñìÚÛÙèÝ$/,<)7.0%&'$3/&:);&A,24A4B&A,A420/-,0+&=)7A3&A,+&.,0./38�9:839:20��<�/<�59145I6�9/�2902;<�>9�9/4B4=0�>I���9:59�?39�29.B<�1<.149.140�?39;I0595410;>9�0�9:2<�03.?39�H34�><54H410.5<>4�4590�8;4.1480/�8<;?39�/<�?39�>9�B3:20C09;0�:9;�012<;�89;<�8<1<�0�8<1<�>9�H34�;9L1<.53149.5<�0�/0�54;9114=.�$%&'ý,&5),A,&G4G4/&A,&;+8����9�1<.:4B39�:<C;[email protected]@4;�76�059>A:6�>0/8<;?39�G07�?39�9:20;�2;0C0J0.5<�9.�54H9;L9.29:�:424<:�7�G0149.5<�>31G0:�1<:0:�?3960�@919:6�.<�9:2A.�>37�;9/014<.050:�1<.�9/2902;<���0;0�2;0C0J0;�1<><�012<;�<�54;912<;670�:90�59�14.9�<�2902;<6�:<.�>37�8<1<:�/<:9/9B45<:��$%&[email protected]/0&,+&.,0./3&53A/?0&A,24/-,&:),,-.*&,7&0)<,F&'0&:);&,-&A,I4A38����I6�9:2<�9:�8<;?39�G019�����0O<:�/0B9.29�0135I0�9.�>0:0�0/�2902;<�7�59:59�/0080;414=.�59/�14.9�7�/0�29/[email protected]:4=.6�G0�:45<�3.9:8912A13/<�>0;B4.0/���G<;06�1<.�2<5<�9/0:3.2<�59��.29;.92�7�9/�84;029<6�9/�2902;<@39/@9�0�29.9;�3.�8<1<�59�89:<�8<;?39�9:3.�0;29�?39�.<�83959�84;0290;:9�

Page 29: Revista Atrezzo

²þýþüý�¬ !ýµ±"þ#µ¶§¶_±�±ý#þüý_²³_b¶_©g±_±#µþ²¶#¶ýe³_±b_²¶�#_j±ý±cþ�þ¶_¶bµ±¶µ³_²³©g±_d¶_µ¶�e³kg�d¶#_þýþ�þ¶µþ"¶#ý³"±e³#¶#_�³k³�_±b_µ±¶µ³_e±�þk¶¶a__e±_#¶büý_³_±b_kþ�³µ±¶µ³«

Page 30: Revista Atrezzo

¤� ¢£���£���������������������{������§��{�����{�����������£�������v���������}��9:20�<C;0��80;0�1;42410;�<�59.3.140;�149;20:1<:0:�?39�9:2A.�80:0.5<�$%&�0-&3I/0-&:),&@0&/,0+4H0A3&07.,/4K3/=,7.,&.,7?07&)7&5)7.3&2B=423&5,/3;-.0&:),&-,&,-.*&=37.07A3&73&.07.3%����0>C4P.�29.5;A�><>9.2<:�1=>41<:�89;<>929;�0/B3.<�9.�3.0�:423014=.�20.�59/410501<><�9/�.0D4:><�9.��/9>0.40�9:�1<>8/4L105<���E.�0:I6�29.5;A�80;29:�B;014<:0:�89;<:9;A�9/�8;<84<�0C:3;5<�59/�B<C49;.<�.0D4�$%&'ý,&53A/*&G,/&6),/0&A,+&�/07M,0./38����I6�8;<13;0><:�;98924;/0�59:83P:�59/�@9L;0.<�70�:90�<H;914P.5</0:�0�[email protected];:0:��<�8;<B;0>A.5</0�9.��/1G9���:�20.2<�9/�2;0LC0J<�?39�:9�;90/4D0�0�/<�/0;B<�59/�0O<�?3950�89.0�?39�:</<�:9�9F8<.B0�9.�3.0�E.410H3.14=.�$%&'(B=3&G,&,+&.,0./3&0=0.,)/&,79+2@,8����37�G91G<���30.5<�9>891P�><.20.5<>4�B;38<6�9/�59�/0�1<>80OI0�1/A:4106�0?3I .<�G0CI0�B;38<:��0>0293;6�:</0>9.29�/<:�594.:24232<���G<;0�G07�>A:�59�3.0�2;94.29.0��59>A:6��/1G9�9:�1<.<145<�H39;0�8<;?39G07�>31G0�0H414=.�8<;�9/�2902;<�$%&(3=3&02.3/F&':);&+,&5/3A)2,&=013/-0.4-60224B7&A,&+0&47.,/5/,.024B78����<�>9J<;�9:�130.5<�9/�><.20J9�G0�:0/45<C49.6�/0�B9.29�08/03596�:9�;I9�<�9><14<.0��:9�><>9.2<�9:�9/�?39�.<�29�50�<2;<�<H414<7�9:�9/�?39�29�9>83J0�0�:9B34;�1<.�9:2<���9;9:9�10>C4<�59�9.9;BI0�9.2;9�/<:�012<;9:�79/�8EC/41<�9:�>AB41<���349.�G0�G91G<�2902;<:0C9�0�/<�?39�>9�;9H49;<�$%&'97&:);&</)53&A,&.,0./3&,-.*&1A37A,&02.N08����G<;0�54;4J<�/0��<>80OI0��/A:410�59��<L>9540�59��/1G9�7�20>C4P.6�80;24148<�1<><012<;��39:2;<�1I;13/<�59�0123014=.�9:�CA:4L10>9.29�/0�8;<@4.140�59��/410.29n�3;140�$%&'E+<)70&G,H&@0&.,74A3&)7&,//3/&,7,+&,-2,70/438����I6�1<><�2<5<:���<:�012<;9:�29.9><: B;0.59:�84H40:�7�29.9><:�?39�:0/4;�59�9//0:��/�<H414<�.<:�@0�9.:9O0.5<�8<1<�0�8<1<�054:4>3/0;/<�>9J<;�89;<�G0:20�9/�>9J<;�59�/<:012<;9:�249.9�9;;<;9:��$%&'�01&0+<)70&.;27420&50/0&237-,<)4/)70&I),70&02.)024B78����<�>9J<;�9:�</@450;:9�59�/0�2P1.410�7�@[email protected];/0�<C;0���/�89;:<.0J9�G07�?39�2;0C0J0;/<�9.10:06�89.:0;�9.�P/�9�4>0B4.0;/<�1<.�3.HI:41<�<�1<.�3.0�>0.9;0�59�><@9;:9�80;0?39�59:83P:�9.�9:19.0�9:<�:9�8;<53D10��/�29F2<�G07�?39�>9><;4D0;/<�>91A.410L>9.29�80;0�29.9;/<�0:3>45<�7�3.0�@9D�9.9:19.06�.<�89.:0;�9.�P/�:4.<�19.2;0;29�[email protected]@4;/<��$%&'P);&+,&A4/?0&0&0+<)4,7&:),&-4,7.,&,+<)-074++3&A,&+0&47.,/5/,.024B7&1&73&-,0./,G,8����49.9�?39�8;<C0;/<���<�C39.<�59/�2902;<9:�?39�50�4B30/�9.�?3P�1<>80OI0�<�B;38<9:2P�8<;?39�/0�:9.:014=.�9:�4B30/�59�H39;29��:�3.0�9F89;49.140�?39�07350�9.�2<5<:�/<::9.245<:�76�:<C;9�2<5<6�9.�/0�@450�1<24540.0�

Page 31: Revista Atrezzo

²þýþüý¤��0��<>80OI0��/A:410�59�<>9540ö���÷�.014=�9.�/1G9�ö�/410.29÷�9.���� ��:2A�1<>839:20�8<;�012<;9:H<;>05<:�9.�54H9;9.29:�9:L139/0:�59�4.29;8;92014=.�59�:80O0�7�59/�9F2;0.J9;<���/8;4.1480/�;9:8<.:0C/9�599:20�1<>80OI0�9:��G4.L1G4//076�059>A:6�80;2414801<><�012<;�9.�/0�>07<;I0 59�/0:�<C;0:�?39�G0�;98;9L:9.205<�/0�������1230/L>9.29�:9�9.139.2;0.�59B4;0�1<.��0��<>C;0�:<C;9�..:><32G6��0��;0>0�7�GPJ<@�4.��<@9���<:�><.20LJ9:�?39�G0.�;90/4D05<�0.29L;4<;>9.29�:<.¼��.��;0>059��0/59;=.6��.��.9>4B<59/��39C/<6��.0�K0C42014=.80;0�2;9:�7��0��020� �.<�59�/<:�B;38<:�592902;<�0>0293;�>A:1<.<145<:�59��/1G9�9:�9/ú:10;��0;2I.��.�3.�8;4.L1484<�9/�20//9;�59�2902;<9;0�80;0�/<:�0/3>.<:�59�0;;E:�89;<�0.29�/[email protected]/0.1G0�59�B9.29�23@<?39�8<.9;:9�3.0�13<2080;0�9.2;0;��©Ù�80;0�/<:59��0;;E:6���Ù�9/�;9:2<��1230/>9.296�9:2A�H<;L>05<�8<;� ��89;:<.0:���

Page 32: Revista Atrezzo

¤��0�<C;0�:9�:4230�9.�/0�>0.:4=.�59�3.9:1;42<;�59�.<@9/0:�8</41I010:6��.5;9ª�7½96�9.�/0:�0H39;0:�59��<.5;9:���.�/0�01L23014=.�2902;0/�:</<�080;919�3.�9:19.0;4<?39�9:�9/�59�/0�>0.:4=.�59��7½9�9.�9/�?39:9�<C:9;@0.�2;9:�G0C42014<.9:¼�3.<�59�9//<:69/�59:801G<�59/�9:1;42<;»�<2;<6�9/�:0/=.�9.�9/?39�G07�5<:�:4//<.9:�7�9.�/0�>9:06�3.�J39B<59�/=B410�?39�2<[email protected]�.<�G0�1<.:9B345<�29;L>4.0;6�20>C4P.6�3.�;9/<J6�3.0�>4.41059.0�73.�>4.4�C0;�7�8<;�E/24><6�9/�84:<�59�0;;4C0�59/0�>0.:4=.�?39�9;0�3.�89?39O<�9:19.0;4<��7½9�9:20C0�10:05<�1<.��0;B0;92�7½96�3.0�>3J9;�?39�B30;50C0�>31G<:�:9L1;92<:�0�:3�>0;45<���/�9:1;42<;�:9�10;0129;4LD0C0�8<;�:9;�3.�89;:<.0J9�080:4<.05<�1<.:3�8;<H9:4=.�20.2<�?39�G0CI0�1<[email protected];245<�:[email protected]�9.�3.0�G4:2<;40�8</41I010���<;�9//<6�59L1459�[email protected];�0�:3�10:0�0/�012<;��4/<��4.5/9�70?39�:0C9�?39�P:29�9:2A�1<.�:3�>3J9;�7�:[email protected].�0�10:0;���9�8;<8<.9�3.�8/0.�89;H912<80;0�1<.:9B34;�54.9;<�7�0:I�8<59;�29.9;�3.0C39.0�;9/014=.�1<.�:3�9:8<:06�839:��7½9?39;I0�59:G019;:9�59�9//0���/�8;<8=:42<1<.:4:2I0�9.�?39��4.5/9�29.I0�?39�;<C0;�/0:J<70:�59��0;B0;92�1<.�/9�<CJ924@<�59�?39P:20�83549;0�29.9;�3.0�@450�//9.0�59�/3J<:B;0140:�0�/0�@9.20�59�:3:�;9/4?340:���3;0.29�2<50�/0�<C;0�:</<�080;919.5<:�89;:<.0J9:�7�0>C<:�:<.�8;<20B<.4:20:59�9:20�G4:2<;40���59>A:6�P:2<:�9F89;4>9.L20.�@0;40:�:423014<.9:�59�:9.24>49.2<:�54:L 80;9:�1<><¼�0/9B;I06�>495<6�@9.B0.D0�75350���.�9/�2;0.:13;:<�59�/0�<C;0�:9�@91<><�/<:�89;:<.0J9:��2;0.:H<;>0.�/0�@4509.�H4114=.���.�/0�0123014=.�9:2A�@4B9.29�3.29>0�?39�G0�9:205<�C0:20.29�2;4//05<�0�/</0;B<�59�/0�G4:2<;406�1<><�9:�/0�/31G0�591/0:9:���.2;9�/<:�5<:�89;:<.0J9:�9F4:2I0.59:4B30/5059:�:<140/9:�8<;?39��7½9�9;0054.9;05<�7��4.5/9�@[email protected]�:4.�>31G<:�/3J<:��/�9:1;42<;�4.29.20�>0.483/0;�/0�C39.0�H9?39�29.I0�9/�012<;�7�/9�1<.5319�G0:20�:32;0>80���<;�20.2<6�/0�<C;0�:9�1<[email protected];29�9.3.�J39B<�9.2;9�/<:�5<:�8;<20B<.4:20:�[email protected].�59:0;;<//0.5<�54:24.20:�C;<>0:�80;0�4.L29.20;�@9.B0;:9�9/�3.<�59/�<2;<���<:�J39B<:9:1<.5I0.�/0�@9.B0.D0�70�?39��7½9�:9:9.2I0�;9:9.245<�59C45<�0�?39�:3�>3J9;�/9G0CI0�59J05<�8<;�9/�012<;�7�P:29�?39;I0�@9.LB0;:9�59/�9:1;42<;�8<;?39�/9�G0CI0�9.LB0O05<�1<.�:3�8/0.���:20�<C;0�;9H/9F4<.0�:<C;9�/0�4>8<;20.L140�59�/0�@4506�839:�3.<�59�/<:�89;:<.0J9::9�@9�[email protected]/2<�9.�3.0�:423014=.�59�89/4B;<?39�8<5;I0�1<:20;/9�/0�@450���:I6�9/�8;<20B<L.4:206�?39�G0�@[email protected]<�0/�/I>4296�>95420�:<C;9:3�9F4:29.140�7�:9�50�139.20�59�?39�:3>920�9:�@9.B0;:9�59�0?39/�?39�/9�G0�103L:05<�50O<���.�9/�2;0.:13;:<�59�/0�H3.14=.�:9�324/4D03.0�/3D�29.39�?39�50C0�3.0�:9.:014=.�59>4:29;4<�76�059>A:6�9:�248<�59�0>C49.29�:93:0�9.�:423014<.9:�5;0>A2410:���.<�59�/<: ;913;:<:�324/4D05<:�9.�3.�><>9.2<�59�/0<C;0�9:�/319:�59�H<.5<�?39�:4>3/0.�3.1<1G9�59�8</41I0���.0�59�/0:�@4;2359:�?398;9:9.20�9:20�0123014=.�2902;0/�9:�?39�9/02;9DD<�324/4D05<�9:2A�9.�0;><.I0�1<.�2<5</<�?39�@0�:319549.5<�9.�/0�<C;06�1<><<13;;9�1<.�9/�;9/<J�?39�>0;10�/0�G<;0�9F01209.�9/�><>9.2<�4.54105<���.�3.0�9:19.063.<�59�/<:�89;:<.0J9:�0.241480�?39�@0.�02;0.:13;;4;�549D�>4.32<:�59:59�?391<>49.D0�/0�0114=.�G0:20�?39�29;>4.0���0�H3.14=.�:9�10;0129;4D0�8<;�:3�>4:29L;4<�8<;?39�.<�G07�.050�8;[email protected]:4C/9�70�?39�:[email protected].�:319549.5<�3.0�:9;49�59�01<.29>49.L2<:�?39�9/�9:891205<;�.<�:9�4>0B4.06�1<><8<;�9J9>8/<¼�9.�@0;40:�<10:4<.9:�324/4D0.3.0�84:2</0�59�H<B39<�?39�89;23;C0.�/0�2;0.L?34/4505�59/�0>C49.29���.�130.2<�0�/0�5;0L>023;B40�:9�8<5;I0�5914;�?39�9:�1<>8/4105<8<;?39�9/�8EC/41<�.<�9:2A�89.549.29�592<5<:�/<:�502<:�?39�:9�50.�7�8<;�9//<6�249.9?39�9:20;�2<20/>9.29�4.>9;:<�9.�2<5<:�/<:5920//9:�70�?39�2<5<�9:2A�;9/014<.05<���:8<;�20.2<6�3.0�<C;0�?39�9:2A�54;4B450�0�3.003549.140�080:4<.050�8<;�9/�2902;<�8<;?390�/0:�89;:<.0:�?39�.<�/9:�0B;050�<�.<�@0./<�:3H4149.29�.<�/9:�B3:20�9:29�248<�59�H3.L14=.6�70�?39�.<�?349;9.�9:20;�89.:0.5<2<5<�9/�;02<�9.�9/�0;B3>9.2<�:4.<�?39�C3:L10.�80:0;�3.�C39.�;02<�@49.5<�0114=.���E.0:I6�/0�<C;0�10820�/0�029.14=.�59/�8EC/41<�8<;/<:�B4;<:�4.9:89;05<:�9.�:3�0;B3>9.2014=.��ý¶_³j¶_©g±_d¶�±_±cb±�þ³ý¶#³j±_±b_"¶b³_e±_b¶_"þe¶a_�³ý_#g#±k³�þ³ý±#_i_²±bþh³#

Page 33: Revista Atrezzo

¤¤zVfU\vc\Wz]�gTd\WYXWzVfXYT\g�WâXm�ZTYX[VW�X\Z[VWdVU[VYSddTnm�3;014=.�08;<F4>050¼�¬��>4.32<:�/0:4H41014=.¼�2<5<:�/<:�8EC/41<:K<;0;4<¼�@49;.9:�7�:AC05<���G6�5<>4.B<��¬GðXU\[ZV�.5;9ª��7½9¼�®<0.�À0C;9//0:�4/<��4.5/9¼��.2<.4<��G4.1G4//0�0;B0;92��7½9¼��4540��C0;;0�.:8912<;��<88/9;¼��34//9;><��:8I�[email protected]��G0;;0.2¼��.B9/�K9;;9;<�B9.29�K4BB:¼�®���4.P:�¿0: QRSTUVW��dmTdV�4:9O<��0;29/¼��=D0;À<2<B;0HI0¼��0;/<:��014A�7��=D0;�:8014<��<.<;<�7��E:410¼��0;/<:��01I0�P1.41<�59��<.45<¼��=.410��5A.�/3>4.014=.¼�®<:P��0.39/��9;594;4O0�P1.41<�59�/319:¼�®30.��.2<.4<��[email protected]:�:19.<B;0HI0¼�®<:P��0/@<�0;0129;4D014=.¼��0;/<:��014A�7350.29�59�10;0129;4D014=.¼��9;9.0��;0D43::4�9:230;4<¼��<>80OI0��/A:410�59��<>9540: ûüýþ�¶

Page 34: Revista Atrezzo
Page 35: Revista Atrezzo

yXW�X[áTVWbT]]\mSX�\��WdZV[ WYT[XdZV[W�WXgd[TZV[�.�9:2<:�><>9.2<:�9.�/<:�?39�9:20><:6.<�:P�:4�@[email protected]<6�?34DA:�:3H;49.5<�9.��3;<8063.0�10>3H/050��39;;0��3.540/�?39�9:2A�59L;[email protected]<�9.�/0�0.4?34/014=.�59�>31G<�29;;42<;4<:<14<L91<.=>41<�1<.:9B345<�0�80;24;�59�/0/31G0�59�20.2<:�7�20.2<:�?39�.<:�8;919549;<.»9.�9:2<:�><>9.2<:�9.�/<:�?39�9:20><:�9.>954<�59�3.0�P8<10�?39�.<�>39;9�7�<2;0�?39.<�29;>4.0�59�9>89D0;�0�.019;6�?39�9:�1<><59H4.I0�¿;91G2�3.�89;I<5<�59�1;4:4:»�9.�9:2<:><>9.2<:�59�:389;@[email protected]�>A:�?39�.3.10�71<><�1050�3.0�59�/0:�@919:�?39�/0�G3>0.4505:9�G0�9.1<.2;05<�0.29�3.0�C;91G0�9F4:29.140/6><;0/6�0.29�3.�.39@<�0C4:><6�9:�130.5<�9/�902;<�G0�59�89;>0.919;�>A:�@4@<6�7�>A:�G059�>0.29.9;�:3�83/:<6�:3�/0245<6�1<.�>07<;�@9LG9>9.140�59�8<P2410�7�8;<29:206�;9B;9:0.5<�0:3�8;4>[email protected]�9:9.1406�0�:3�>I.4>0�9F8;9:4=.�:49:�.919:0;4<6�<�>9J<;�541G<�:4�.<�.<:�?3950<2;<�;9>954<���9;<6�70�:90�>9540.29�/0�50.D06/0�9F8;9:4=.�1<;8<;0/6�<�1<.�29F2<�9:1;42<�9.130/?349;�454<>0�?39�0/�1<C;0;�@[email protected]�10;.9�7�0/20@<D�9.�/0�9:19.0�:9�1<[email protected];29�9.�[email protected];:0//9.B30J9»�70�:90�9.�130/?349;0�59�/0:�54:14L8/4.0:6�59C9><:�8<.9;/9�0/�G<>C;9�<�0�/0�>3J9;3.�9:89J<�0.29�:3:�8;<840:�1<.5414<.9:�<�.023L;0/9D0:6�0.29�:3:�8;<84<:�><>9.2<:�8<;?39�9:3;B9.29�3.��902;<�?39�.<�G0B0�</@450;�0�/0:�89;L:<.0:�59�G<7�7�59/�>0O0.06�9/�249>8<�?3959:59�G019�3.<:�0O<:�9:20><:�@[email protected]<�5<.59:9�.<:�9:2A�@9.549.5<�3.0�8;<C/9>A2410�H4L.0.149;0�130.5<�9.�;90/4505�:9�2;020�59�3.0�4.L139:24<.0C/9�H0;:0�<;?39:2050�8<;�3.<:�8<1<:?39�:9�9.;4?3919.�>4//<.9:�59�@919:�>A:�01<:20�59�9>8<C;919;.<:�>A:�<�>9.<:�>4//<.9:59�@919:�0�2<5<:�7�1050�3.<�59�.<:<2;<:���/��902;<�9:20�<8<;23.4505�G4:2=;410�.<�/083959�59J0;�80:0;���<:�032<;9:�249.9.�3.0 <10:4=.�59�<;<�59�139:24<.0;�0�/<:�54<:9:6�9:<:01230/9:�:9O<;9:�59�1<;C020�7�89/<�9.B<>4.05<?39�10/4C;0.�1<.�:[email protected]�14H;0:�7�C0/0.19:�?39;989;1329.�9.�3.0�>9.B30�59�.39:2;<�C49.9:L20;�:<140/���/��902;<�9:<�59C9�G019;�1<><8/020H<;>0�59�89.:0>49.2<�1;I241<�7�/4C;9603.?39�:3H;0�3.0�89;:91314=.�9.�H<;>0�5914H;06���L6�839:�9:�9/�249>8<�59�/0:�14H;0:�1<><0;>0>9.2<:�20.B4C/9:6�.<�70�/0:�>92;0//920:�</<:�54:24.2<:�8;<79124/9:6�:4.<�/0�59�/<:�.E>9;<:6/<:�8<;19.20J9:6�?39�0.4?34/0.�0�/0:�:<1495059:1<><�0;>0�C0129;4</=B4106�8<1<�0�8<1<�7�59�/0:>A:�@4/�59�/0:�H<;>0:6�?39�9:�>020.5<�/0:�9:L89;0.D0:�7�/0:�4/3:4<.9:�59�>4//<.9:�59�89;L:<.0:6�?39�8<1<�0�8<1<�1<.29>8/0.�1<.4.29;;<B0.29:�H3.9:2<:�:3�H<:1<�H323;<���/��902;<249.9�9.2<.19:�/0�<C/4B014=.�><;0/�9�G4:2=;410�59;9:0;14;�9:0�9:89;0.D06�9:0�4/3:4=.6�03.?39�:909.�/0�10//9�C0J<�/0�//[email protected]�9.�/0�10;80�80;1G905069.�9/�B0;0J9�8;9:205<6�9.�3.�84:<�130/?349;0��<�9:�><>9.2<�59�/0>9.20;:9�59>0:4L05<���:�><>9.2<�59�80:0;�0�/0�0114=.6�59�01L230;6� 80;05=J410>9.29� 01230;6� 59� :9;1<.:149.29:�59:59�.39:2;0�8/020H<;>0�7�1<..39:2;0:�G9;;0>49.20:�8;<840:�?39�9:20><:@[email protected]<�3.0�<8<;23.4505�E.410�59�8;<@<10;�3.10>C4<���:�><>9.2<�59�8/0.290;:9�10>C40;�9/>3.5<�59:59�3.�9:19.0;4<�130/?349;0�0�80;24;59�:9:9.20�<�>9.<:�H</4<:���:�><>9.2<�591;99;�9.�9//<���:��><>9.2<�59�.<�29.9;�>495<��:�><>9.2<�59�89.:0;�>9.<:�9.�3.<�>4:><�7:I�9.�1<.149.140�1</[email protected]���:�8<:4C/961;905<;9:6�8<;?39�9:�.39:2;<�><>9.2<�8<;>31G<�?39�8;929.50.�/<�?39�20.20:�@919:�0�/</0;B<�59�/<:�:4B/<:6�:4/9.140;�.39:2;0:�@<19:6.932;0/4D0;�.39:2;<:�;<:2;<:��®0>A:�/<�1<.L:9B34;A.���<;?39�J0>A:�/<�1<.:4B349;<.��

Page 36: Revista Atrezzo

¤© V[Wl[XmXWenfX_WW��WðXY\dZV[\Wô�/�9:8912A13/<�59C9�1<.24.30;ô69:9�9:�9/�/9>0�59�2<5<�0;24:20�80;0�;90L/4D0;�:3�2;0C0J<�59�H<;>0�4.B9.4<:06130.5<�0�103:0�59�0/BE.�4>8;<@4:2<�249L.9.�?39�@P;:9/0:�1<.�3.0�54H413/205�0O0L5450���4H413/2056�1<><�/0�?39�:98;9:9.20�9.�9:2<:�><>9.2<:�9.�/0�:<L149505�9:�3.�C39.�><24@<6�?34DA�>9J<;?39�130/?349;�<2;<6�80;0�1<B9;�H39;D0:�71<.24.30;�9.�9/�10>4.<�59�/0:�0;29:�7�/01;[email protected]���9:89;20;�9/�4.B9.4<�9:2A�9..39:2;0:�>0.<:���0:�0:<14014<.9:�59�0;29�7�/<:�8;<LH9:4<.0/9:�59/�29;;9.<�1<>49.D0.�0�89.L:0;�?39�/0�13/23;0�9:�/0�<@9J0�.9B;0�59/0�H0>4/40�59�/<:�>4.4:29;4<:�59/�B<C49;.<6<�8<;�/<�>9.<:�?39�.<�:9�[email protected];29�1<L;;9120>9.29�9.�9:29���<.<19><:�/0�:4L23014=.�59/�80I:6�1<.<19><:�/<:�/I>429:59�/0�91<.<>I06�89;<�/<:�0;24:20:�;[email protected].�3.�>I.4><�08<7<�0/�8;<5312<�13/L23;0/�9:80O</���9:9�0�2<5<�9:2<�:4B39.�?39;49.5<;90/4D0;�:3�:39O<�59�/0�>9J<;�>0.9;08<:4C/9���9�1;90.�9:8912A13/<:�10505I06�1050�4590�83959�1<[email protected];24;:9�9.�3..39@<�B34=.���>83/:0.�[email protected]:�9.19.2;<:�9:1</0;9:�1<.�2902;<�4.H0.24/�<�[email protected]/6�:0/9.�0�/0�10//9�7�59>39:2;0.�:320/9.2<¼�>I>4106�B34O</6�2I29;9:6�4.29;8;9L2014<.9:�C;[email protected]:6�4>8;<@4:014<.9:6�1<L>9540�7�2;0B9540���31G0;�8<;�3.0�8;<H9:4=.�9:�/<�/=LB41<�130.5<�/0�80:4=.�8<;�9:9�2;0C0J<�@08<;�59/0.296�89;<�20>C4P.�/31G0.�8<;�780;0�/0:�[email protected]:�B9.9;014<.9:6�8<;?399/�2902;<�83959�9.:9O0;�?349.�;90/L>9.29�9;9:���<:�012<;9:�7�0;24:20:�70�;9L1<.<145<:�:49>8;9�4.:4:29.�9.�?39�G0.59:13C49;2<�?349.9:�9;0.�9.14>0�59/ 9:19.0;4<6�9:<�/9:�G0�073505<�0�59:13LC;4;:9���3;0.29�/0:�8AB4.0:�59�9:20�83C/4L1014=.�G0.�:45<�9.2;[email protected]:205<:�[email protected];:<:0;24:20:�7�2<5<:�1<4.1459.�9.�3.0�>4:>01<:06�9:2A.�/<1<:���0�/<13;0�>A:�1;[email protected]�0;2I:2410�7�:4>8A2410�?39�83959.29.9;���<5<:�9:2<:�0;24:20:�1<.:9;@0.�:3.4O9D���;0C0J0.�7�:9�595410.�0/�2902;<5I0�0�5I06�J3B0.5<6�2;0.:H<;>A.5<:9�9.?349.�9//<:�?349;9.�6�:49.5<����89;:<.0:54:24.20:�0�/0�@9D»�3.0�29;08406�?39:9BE.�3.�9:2354<�:<C;9�/0�5;0>029;08409.�/0��[email protected];:4505�59/�>0;�59��3;1406ô07350�0�59:13C;4;�?34P.�9:�/0�89;:<.09.�;90/4505ô»��:2<�.<�?349;9�5914;�?39�0/G019;�2902;<�1<>8/929:�2<50:�/0:�5350:9F4:29.140/9:�?39�:9�29�8;9:9.20.6�:4.<?39�8<1<�0�8<1<�:9�1<.<19�9/�10;A129;59�/0�89;:<.06�9><14<.9:�7�:9.24>49.L2<:6�9/�2902;<�ô9:�3.�9:89J<6�9.�9/�?39�4.L29;8;920.5<�0�/<:�89;:<.0J9:��:91<.:4B39�9F29;4<;4D0;�9/�10;A129;�59�/089;:<.0ô��3.?39�59:59�9.245059:�9�4.:2423L14<.9:�.<�:9�/9�5P�4>8<;20.140�0/�2902;<68<;�/<�>9.<:�.<�20.2<�1<><�9.�<2;0:<10:4<.9:6�59C9�:9B34;�9:20.5<�8;9L:9.296�8;980;05<�80;0�2;0.:8<;20;�0�/0:89;:<.0:�0�54H9;9.29:�54>9.:4<.9:62;0:/050.5<�/0�;90/45056�0�@919:�<:13;060�/3B0;9:�9.�/<:�59�H0.20:I06�1<>9540�<0114=.6�9.�/<:�?39�.<�:9�;9:84;9�9/�04;959�;324.0�<�9/�8;91484205<�;42><�1<.�9/?39�:9�54;4B9.�.39:2;0:�@450:�9.�9:20:<1495056�0�/0�?39�G07�?39�59:89;20;/9/0�1;[email protected]�7�/0�H01920�>A:�0;2I:2410?39�249.9�7�?39�54H9;9.140�0�/<:�0.4>0L/9:�59�/<:�G3>0.<:�

Page 37: Revista Atrezzo

¤«�49>8;9�:9�G0�541G<�/0�2I8410�H;0:9M/0�1;4:4:�0H9120�0�2<5<�9/�>3.5<N�7�.<:/<�G9><:�2<>05<�0�B30:0���9;<�9:149;2<6�/0�1;4:4:�0H9120�0�2<5<:�/<:�A>C4L2<:�59�/0�:<1495056�0�/0�:0/356�0/�9>8/9<7�1<><�.<�0�/0�13/23;0���:�2I841<�20>C4P.?39�0�/0�G<;0�59�;91<;20;�:49>8;9�:9G0196�9.�8;4>9;�/3B0;6�59�/0�13/23;06�7�9.9:20�<10:4=.�.<�G0�:45<�3.0�9F19814=.��0�>0/0�P8<10�?39�02;[email protected]:0�9/�80I:6:90�/0�13/80�59�?349.�:906�G0�:3>45<�0/2902;<�9.�3.�29;;9.<�80.20.<:<�59/�?39/9�9:2A�1<:20.5<�:0/4;6�89;<�?39�1<><:49>8;96�7�B;0140:�0�/0�4>0B4.014=.�59012<;9:6�54;912<;9:�7�8;<5312<;9:6�:010/0�10C9D0�0�H/<29��.�9:2<:�53;<:�><>9.2<:�:9�.919L:420�B9.29�1<.�B0.0:�59�:389;0;:9�7�9:LH<;D0;:9�80;0�//[email protected];�/0�13/23;0�0�/<�>A:0/2<�7�G019;�59/�2902;<�9/�9:8912A13/<8;9H9;45<�59/�8EC/41<�?39�;91/0>0�0/B<?39�/9�><[email protected]�0�[email protected];:9�7�80:0;�3.C39.�;02<���/�2902;<�.<:�G019�</@450;.<:59�.39:2;<:�8;<C/9>0:6�2;0.:8<;20�0/�9:L891205<;�0�3.0�:423014=.�1<.1;920�7//[email protected]�/0�13/23;0�0�:3�>AF4>0�9F8;9:4=.���0�E/24>0�:3C450�59/�����G0�<10:4<L.05<�?39�/0�B9.29�1<.:3>0�>9.<:�13/L23;06�59C45<�0�?39�9:�3.<�59�/<:10>8<:�9.�/<:�?39�>A:�:9�G0�.<205<��0�B9.29�50�>9.<:�<8<;23.45059:�0�/0:<C;0:6�:=/<�@0�0�/0:�?39�249.9�1/0;<�?39/9�B3:20.�7�9:2<�<10:4<.0�9/�H;010:<�59>31G0:�89:9�0�?39�G07�>31G<�2;0C0J<8<;�80;29�59�/<:�012<;9:�7�59�2<5<�9/9?348<�2P1.41<�?39�9:2A�592;A:���?3I�//9B0><:�0/�929;.<�59C0296�0/ ?39�.<�9.2;0;9><:�9.�9:20�<10:4=.6�:4:9�H4.0.140�<�:9�G0�H4.0.1405<�G0:200G<;0�9/�2902;<�8<;�80;29�59/�B<C49;.<6�8<;�?3P�59C9><:�/<:�9:891205<;9:80B0;�3.0�9.2;050���<><�70�G9�541G<6.<�9:�9:9�9/�59C029�59�G<7���.<�59�/<:10>4.<:�0�:9B34;6�7�59�/<:�>A:�324/4D0L5<:6�9:�3.�>P2<5<�59�8;<1959.140�0>9L;410.0�//0>05<�1;<ªH<3.54.B�7�?391<.:4:29�9.�?39�9/�8EC/41<�;90/4D0�3.008<;2014=.�91<.=>410�@I0��.29;.92�80;0H4.0.140;�9/�8;<7912<���9BE.�/0�08<;20L14=.�;90/4D0506�9/�8EC/41<�;914C9�5929;>4L.05<:�;9B0/<:�59�H<;>0�?39�130.2<>07<;�:90�/0�08<;2014=.6�>07<;�:9;A�9/;9B0/<���4.19;0>9.296�>9�80;919�?399:�3.�C39.�>P2<5<�80;0�:0/@0;�0/�2902;<7�80;0�?39�9/�8EC/41<�0839:29�8<;�1<.L29.45<:�?39�/9�B3:29.���49.5<�/0:�5<:80;29:6�9/�8EC/41<�@0�0�08<;20;�:3�54.9;<0�3.0�<C;0�?39�/9�80;9D10�4.29;9:0.2961370�29>A2410�/9�02;04B0�7�1<.:9B34;�0:[email protected];�3.�9:8912A13/<�?39�;90/>9.29�/9B3:29���9�9:20�H<;>06�:9�0:9B3;0�9/PF42<�59�3.0�849D0�2902;0/��9:9�0�2<5<6�9/�2902;<�1<.24.E0�70G<;0�2<10�59:13C;4;�.39@<:�><59/<:59�G019;�2902;<6�C3:10;�<2;<�248<�59�H4L.0.14014=.�7�/31G0;�5I0�2;0:�5I0�8<;G019;�0/B<�20.�>0;[email protected]//<:<�1<><�9:9><14<.0;�<�G019;�;9I;�0�/0�B9.29���GI9:�5<.59�9:2A�9/�:91;92<�59/�2902;<6�/0108014505�59�2;0.:>424;�:9.24>49.2<:6?39�9/�8EC/41<�:980�9.�1050�><>9.2</<�?39�:49.29�<�849.:0�9/�89;:<.0J9���:99:�9/�10>4.<�59/�2902;<¼�10>4.0;�80:<2;0:�80:<�V[WbcdZV[WeVfTgW��WyT[XdZV[WZ[X__V

Page 38: Revista Atrezzo

V[Wt\S[\Wt\u\vX[\��WðXY\dZV[\�9:59�9/�<;4B9.�59�/0�G3>0.450569/�2902;<�G0�01<>80O05<�0�/<:�G<>C;9:9.�:3:�@450:6�59�><5<�?39�9:29�0;29�G09@</314<.05<�59�/0�>4:>0�H<;>0�?39�/0:89;:<.0:����/<�/0;B<�59�/<:�0O<:6�/0�@450:9�G0�8/0:>05<�9.�/<:�9:19.0;4<:�7�G089;53;05<�H;9.29�0�/<:�[email protected];:<:�10>LC4<:6�:9�G0�2;0.:H<;>05<�7�G0�9@</3L14<.05<�80;0�01<>80O0;�0/�:9;�G3>0.<9.�2<50:�:3:�P8<10:�8<;?39�M2<5<�10>LC40¼�/0�@4506�/0�:<1495056�/0�H<;>0�59�@9L:24;6�7�9/�2902;<�.<�249.9�>A:�;9>954<�?39050820;:9N6�:9BE.��03;0��3O<D6�/0�54L;912<;0�59/�B;38<�0>0293;�4/41420.<�/¾/3:4=���9�9:29�><5<6�/0�4.29;8;92014=.;91<;;9�9/�>4:><�:9.59;<�?39�9/�:9;�G3L>0.<6�0//A�5<.59�@070�P/6�9/�2902;<�4;A20>C4P.��/�2902;<�:49>8;9�G0�2;0.:>4245<@450�7�9:�?39�:9BE.��G0½9:890;9�M9/>3.5<�9.29;<�9:�3.�2902;<N���0:�89;L:<.0:�70�.<�83959.�4>0B4.0;:9�@[email protected];�:4./0�4.29;8;92014=.�8<;?39�:4.�2902;<�70�.<G07�@450���:20�H<;>0�59�1<>3.41014=.?39�89;53;06�:9�<;4B4.=�0�80;24;�59�/<:;42<:�;9/4B4<:<:�59�/<:�0.2980:05<:�759:59�9.2<.19:�H<;>0�80;29�59�2<5<:/<:�G<>C;9:����80;24;�59/�;9.014>49.2<60�/0�4.29;8;92014=.�:9�/9�1<.:459;=�3.0H<;>0�59�2;0:>424;�C9//9D0�0�2;[email protected]:�59�/<::9.245<:�7�:9�1<[email protected];24=�J3.2<�0�/0�>E:4106/0�84.23;0�<�/0�0;?3429123;0�9.�3.0�59�/0::4929�0;29:���/�2902;<�:49>8;9�G0�29.45<�3.0�H3.L14=.�H3.50>9.20/�9.�9/�:9;�G3>0.<6�/059�4.29.20;�9F8;9:0;�0?39//<�?39�.<�:98<5I0�2;0.:>424;�59�<2;0�H<;>0���>9.35<6�/0:�<C;0:�9:1<.5I0.�>9.:0J9: <13/2<:�?39�8;<1/0>0C0.�3.�10>C4<�9./0�:<1495056�839:�9:20:�4590:�.<�8<5I0.54H3.54;:9��º�9:�?396�:9BE.��422<;4<�0::>0.6�M9/�2902;<�.<�:9�G019�80;010.20;�/0:�1<:0:6�:4.<�80;0�10>C40;/0:N��0�/4C9;205�59�9F8;9:4=.�:9�>0.4H9:20C00�2;[email protected]:�59�9:29�0;29��<�G0CI0�<2;0H<;>0�59�0123014=.���/��4B/<�¹����H39�9/�:4B/<�59�<;<�59/2902;<�9.��:80O06�9.�9/�?39�/0:�14;13.L:20.140:�8</I2410:�7�:<140/9:�89;>429.59:0;;<//0;�/0�4.29;8;92014=.�1<.�/4C9;205��0�><;0/�7�/0�9:2P2410�59�/0�:<149505�599:0�P8<10�:9�9:20C/919.�B;0140:�0�/0:0123014<.9:�8EC/410:�8<;?396�1<><0H4;>0C0�®<G.��;759.6�ô�0�<C;0�592902;<�59C9�:9;�3.0�4>0B9.�J3:20�7�@[email protected]�/0�.023;0/9D0�G3>0.0ô���<;?39�9/0;29�>A:�0591305<�80;0�;98;9:9.20;�/[email protected]�9:�9/�2902;<��<.�/0�59><1;01406�9/�2902;<�20>LC4P.�:9�;9.<@=6�59/�>4:><�><5<�?39G0CI0�<13;;45<�9.�/0:�54:24.20:�P8<10:��.�.3>9;<:0:�<10:4<.9:�:9�G0CI0139:24<.05<�/0�:389;@[email protected]�59�9:290;29�89;<�:9�G0�59><:2;05<�?39�/0�4.29;L8;92014=.�9:�.919:0;40�80;0�/<:�:9;9:G3>0.<:��º0�?39�/0�:<149505�8;914:059/�2902;<�8<;?39�9:�/0�H<;>0�59�2;0.:L>424;�<84.4<.9:�7�1<>80;24;�:9.24>49.2<:1<.�/<:�012<;9:�7�9/�;9:2<�59�9:89120L5<;9:���9�8<5;I0�5914;�?39�M/0�@450�9:3.0�C39.0�<C;0�59�2902;<�1<.�3.�29;19;012<�>0/�9:1;42<N�1<><�0H4;>0C0�9/�9:L1;42<;��;3>0.��08<296�7�9:�?39�9/�2902;<G0�89;:4:245<�8<;?39�/0�@450�>4:>0�9:3.0�0123014=.�9.�9/�?39�2<5<:�:<><:012<;9:�

Page 39: Revista Atrezzo

¤¬�.0�59�/0:�[email protected]:�13/23;0/9:8<;�9F19/9.140�59��/1G9�9:�9/�2902;<��O<�0�0O<�:9�G0�45<�B9:20.5<�/0�0H414=.8<;�9:29�0;29�?39�G0�45<�0;;0:2;0.5<�019.29.0;9:�59�89;:<.0:���9:59�9/�1</9LB4<6�80:0.5<�8<;�9/�4.:24232<�7�//9B0.5<0�/0�[email protected];:4505�:9�G0.�1;905<�.3L>9;<:<:�B;38<:�59�0H414<.05<:�0/�2902;<?39�?349;9.�54:H;320;�59/�9:19.0;4<�0/4B30/�?39�/<�G019.�:3:�I5</<:���90�3.G<CC7�<�3.0�8;<H9:4=.�0�/0�?39�5954L10;:9�9/�5I0�59�>0O0.06�/<�4>8<;20.299:�?39�9:2A.�/31G0.5<�80;0�1<.:9B34;:9;�@0/<;05<:�8<;�9/�;9:2<�59/�:912<;��0;0�9//<6�8<1<�0�8<1<6�:9�G0.�45<H<;>0.5<�54H9;9.29:�[email protected]<:�20.2<�[email protected]/�.014<.0/�1<><�/<10/�80;0�50;�01<.<19;�9:20�[email protected]�13/23;0/�59>0.L5050�8<;�/<:�4/41420.<:���.<�59�9//<:�9:9/��9;20>9.�014<.0/�59��902;<��>0L293;�9.��/1G96�?39�9:29�0O<�:9�G0�19/9LC;05<�:3�29;19;0�95414=.6�7�23@<�/3B0;59:59�/<:�5I0:��¤�59�H9C;9;<�G0:20��¤59�>0;D<��/�<CJ924@<�59�9:20�19;9><.40�9:1;90;�3.�9:8014<�9.�9/�?39�:9�8;<53D103.�4.29;10>C4<�0;2I:241<�7�13/23;0/�9.2;9/<:�54:24.2<:�B;38<:�59�2902;<�0H414<.05<59��:80O0�7�:3�<;B0.4D014=.�9:2A�1<>L839:20�8<;�1302;<�1<>80OI0:�4/41420.0:¼�0/0.5;010��902;<6��902;9��0;<36��4;230/�;38<��902;0/�7��:8;9//0:��902;9���08;4>9;0�95414=.�:9�19/9C;=�0�8;4.1484<:59/������7�70�@0.�8<;�/0�29;19;0����<�?3903B3;0�3.�C39.�H323;<�80;0�P:29�76:<C;9�2<5<6�80;0�/<:�[email protected]:�?39�2;0C0LJ0.�53;0.29�2<5<:�/<:�>9:9:�59/�0O<8;980;0.5<�/0:�<C;0:�80;0�8;9:9.20;/0:9/�5I0�?39�/9:�2<10���2;<�59�/<:�[email protected]<:�4>8<;20.29:�9:/0��0;02=.�59��902;<��>0293;�9.�/0�?39 :9�8;9:9.20.�2<5<:�/<:�B;38<:�8;<84<:59�/0�143505�4/41420.0���:20�249.9�1<><<CJ924@<�8;<><14<.0;�0�2<5<:�/<:[email protected]:�0;24:20:�?39�80;241489.�7�29.5;A/3B0;�9/�¤��59�>07<�0�/0:�������G<;0:9.�9/��;0.��902;<���0>C4P.6�G07�<2;<8;<B;0>0�59:20105<�80;0�9:29�248<�[email protected]�13/23;0/6�1<><�9:�/0��<:2;0�59�902;9��0>0�5�/F���.�9/������:9�<;B0L.4D=�8<;�8;4>9;0�@9D�8<;�/0��/020H<;>059��902;<�7�23@<�/3B0;�9.�9/��0/014<��/L20>4;0�7�9.�9/��;0.��902;<��<50:�9:20:�<814<.9:�9:2A.�054:8<.4C4/4505�59�/0:�1<>80OI0:2902;0/9:�20.2<�4/41420.0:�1<><�.0L14<.0/9:�80;0�?39�83950.�80;241480;�78;9:9.20;�/0:�<C;0:�?39�9:2A�2;0C0J0.5<53;0.29�9/�0O<���59>A:6�1<.�/0�9F4:29.L140�59�/<:�B;38<:�59�1</9B4<:�9�4.:24232<::9�C;4.50�3.0�<8<;23.4505�80;0�?392<5<:�0?39//<:�?39�?349;0.�H<;>0;�80;2959�9:29�>3.5<�29.B0.�3.�G391<�80;059><:2;0;�/<�?39�@0/9.���0�>07<;I0�59�B;38<:�9:2A.�4.29LB;05<:�9.�/0��/020H<;>0�59��902;<��>0L293;�59��/1G9�?39�:9�1;9=�0�8;4.1484<:59/������1<.�9/�<CJ924@<�59�H<;>0;�>9L540.29�20//9;9:�0�2<5<:�/<:�?39�?39;I0.80;241480;�9.�54:24.2<:�A>C42<:�;9/014<.0L5<:�1<.�9/�2902;<���<;� 20.2<6� B;0140:� 0� 9:20�/020H<;>0�7�0�/<:�54:24.2<:�[email protected]<:�?39G07�54:8<.4C/9:�9.�/0�1435056�/<:[email protected]:�249.9.�3.�08<7<�9.<;>9�80;08<59;�9F8;9:0;:9�7�/31G0;�8<;�0?39//<?39�?349;9.¼�9/�2902;<���<.�4/3:4=.�7H39;D06�/<:�0H414<.05<:�4/41420.<:�:9�8<:4L14<.0.�9.�9/�>9;105<�50.5<�3.�B</899.14>0�59�/0�>9:0�V[WqS[T\We[\g��WðXY\dZV[\W�X�XWZ[X__V

Page 40: Revista Atrezzo