NORME TECNICHE ATTUATIVE TOMO Tecniche Attuative TOMO III INDICE I INDICE SEZIONE INTERCOMUNALE...

download NORME TECNICHE ATTUATIVE TOMO Tecniche Attuative TOMO III INDICE I INDICE SEZIONE INTERCOMUNALE TITOLO

of 116

 • date post

  16-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NORME TECNICHE ATTUATIVE TOMO Tecniche Attuative TOMO III INDICE I INDICE SEZIONE INTERCOMUNALE...

BORGO TOSSIGNANO CASALFIUMANESE CASTEL DEL RIO CASTEL GUELFO

CASTEL SAN PIETRO TERME DOZZA FONTANELICE IMOLA MEDICINA MORDANO

CCOOMMUUNNEE DDII MMOORRDDAANNOO SSiinnddaaccoo Stefano Golini

SSeeggrreettaarriioo CCoommuunnaallee Virgilio Mecca

RReessppoonnssaabbiillee ddii SSeettttoorree ((RRUUPP)) Alfonso Calderoni

AAddoozziioonnee Delibera C.C. n. 09 del 27/03/2014

CCoonnttrrooddeedduuzziioonnii Delibera C.C. n. 63 del 22/12/2016

AApppprroovvaazziioonnee Delibera C.C.

RRUUEE NNOORRMMEE TTEECCNNIICCHHEE AATTTTUUAATTIIVVEE

DDIISSCCIIPPLLIINNAA UURRBBAANNIISSTTIICCAA EEDD EEDDIILLIIZZIIAA

MODIFICATO A SEGUITO DELLINTESA

TTOOMMOO

IIIIII

PPRROOGGEETTTTIISSTTAA IINNCCAARRIICCAATTOO Arch. Piergiorgio Mongioj

UUFFFFIICCIIOO DDII PPIIAANNOO FFEEDDEERRAATTOO Dott.ssa Raffaella Baroni Dott. Lorenzo Diani

CCOONNSSUULLNNTTEE DDII PPRROOGGEETTTTOO Arch. Franco Capra

Norme Tecniche Attuative TTOOMMOO IIIIII

IINNDDIICCEE

I

INDICE SSEEZZIIOONNEE IINNTTEERRCCOOMMUUNNAALLEE

TTIITTOOLLOO 11 SSIISSTTEEMMAA DDEELLLLEE TTUUTTEELLEE DDEELL TTEERRRRIITTOORRIIOO ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11 CCAAPPOO 11..11 GGEENNEERRAALLIITT ___________________________________________________________________________________________________________ 1

AArrtt.. 11..11..11 SSCCHHEEDDAA DDEEII VVIINNCCOOLLII ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11 CCAAPPOO 22..11 LLAA SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITT AAMMBBIIEENNTTAALLEE ___________________________________________________________________________________________ 2

AArrtt.. 22..11..11 DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII GGEENNEERRAALLII ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22 AArrtt.. 22..11..22 PPRROOMMOOZZIIOONNEE EE IINNCCEENNTTIIVVII ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22

TTIITTOOLLOO 33 IILL SSIISSTTEEMMAA IINNSSEEDDIIAATTIIVVOO EESSIISSTTEENNTTEE EE DDII PPRROOGGEETTTTOO ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 33

CCAAPPOO 33..11 ((PP)) NNOORRMMEE GGEENNEERRAALLII PPEERR GGLLII IINNTTEERRVVEENNTTII __________________________________________________________________________________ 3 AArrtt.. 33..11..11 DDEESSTTIINNAAZZIIOONNII DDUUSSOO ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 33 AArrtt.. 33..11..22 SSUUPPEERRFFIICCII AACCCCEESSSSOORRIIEE IINN FFUUNNZZIIOONNEE DDEEGGII UUSSII ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 44 AArrtt.. 33..11..33 DDIISSTTAANNZZEE:: GGEENNEERRAALLIITT __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 55 AArrtt.. 33..11..44 DDIISSTTAANNZZEE MMIINNIIMMEE DDAAII CCOONNFFIINNII ((DD)) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 55 AArrtt.. 33..11..55 DDIISSTTAANNZZAA FFRRAA EEDDIIFFIICCII ((DDee)) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 66 AArrtt.. 33..11..66 DDEERROOGGHHEE AALLLLEE DDIISSTTAANNZZEE ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 66

CCAAPPOO 33..22 ((RR)) PPRREESSCCRRIIZZIIOONNII PPEERR LLAA QQUUAALLIITT UURRBBAANNAA ________________________________________________________________________________ 7 AArrtt.. 33..22..11 PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE AARREEEE EESSTTEERRNNEE PPEERRTTIINNEENNZZIIAALLII ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 77 AArrtt.. 33..22..22 AATTTTRREEZZZZAATTUURREE PPEERRTTIINNEENNZZIIAALLII ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 77 AArrtt.. 33..22..33 RREECCIINNZZIIOONNII EE MMUURRII DDII CCIINNTTAA __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 88 AArrtt.. 33..22..44 PPAASSSSII CCAARRRRAAII EE UUSSCCIITTEE DDAALLLLEE AAUUTTOORRIIMMEESSSSEE ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 88 AArrtt.. 33..22..55 DDEECCOORROO EE SSIICCUURREEZZZZAA DDEEGGLLII EEDDIIFFIICCII ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 99 AArrtt.. 33..22..66 EELLEEMMEENNTTII AAGGGGEETTTTAANNTTII SSUU SSPPAAZZII PPUUBBBBLLIICCII OO DDII UUSSOO PPUUBBBBLLIICCOO ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 99 AArrtt.. 33..22..77 MMAANNUUFFAATTTTII DDII PPUUBBBBLLIICCAA UUTTIILLIITT AAPPPPLLIICCAATTII AAGGLLII EEDDIIFFIICCII __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1100 AArrtt.. 33..22..88 TTEENNDDEE EESSTTEERRNNEE ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1100 AArrtt.. 33..22..99 AANNTTEENNNNEE EE PPAARRAABBOOLLEE __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1100 AArrtt.. 33..22..1100 TTAARRGGHHEE ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1100 AArrtt.. 33..22..1111 BBAACCHHEECCHHEE EE VVEETTRRIINNEETTTTEE ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1111 AArrtt.. 33..22..1122 IINNSSEEGGNNEE EE MMEEZZZZII PPUUBBBBLLIICCIITTAARRII __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1111 AArrtt.. 33..22..1133 IINNFFIISSSSII,, CCAANNCCEELLLLEETTTTII EE IINNFFEERRRRIIAATTEE ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1111 AArrtt.. 33..22..1144 CCOOPPEERRTTUURREE,, CCAANNAALLII DDII GGRROONNDDAA,, PPLLUUVVIIAALLII ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1111 AArrtt.. 33..22..1155 NNUUMMEERRAAZZIIOONNEE CCIIVVIICCAA ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1111 AArrtt.. 33..22..1166 AAPPPPAARRAATTII TTEECCNNOOLLOOGGIICCII ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1122

CCAAPPOO 33..33 ((PP)) IILL SSIISSTTEEMMAA IINNSSEEDDIIAATTIIVVOO SSTTOORRIICCOO _____________________________________________________________________________________ 13 AArrtt.. 33..33..11 AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE DDEELL SSIISSTTEEMMAA ____________________________________________________________________________________