II - spitalulurgentagalati.ro FISA DE P… · MODEL FISA POSTULUIINCADRARE PE DURATA DETERMINATA...

of 4 /4
ROMANIA SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA II "SF. APOSTOL ANDREI" GALATI str. Brailei nr. 177, tel/fax 0236.317.232 ~ .. Web: www.spitalulurgentagalalLro .-~.~jI •__ ~~ E_-_m_a_il_:_se_e_r_et_a_ri_a_t«Y~sp_i_ta_lu_lu_r~g_e_nt_a~g_al_a_tL_m _ ANMCS unitate anall in PROCES DE ACREDITARE MARCA: APROBAT MANAGER Ee. Dobrea Valentina- Alina MODEL FISA POSTULUIINCADRARE PE DURATA DETERMINATA FARA CONCURS IDENTITATEA POSTULUI Numele 5i prenumele titularului: Denumirea postului: BRANCARDIER Pozitia COR: Loc de munca: UPU·SMURD Nivelul Postulul.al conducere Il) executie ..J Relatie:a) ierarhic ( control, indrumare, posturi supervizate ): Se subordoneaza: cadrelor ierarhic superioare Are in subordine: Interdependenta 5i colaborare: colaborare cu toate structurile unttatii b)functionale: cu toate structurile din untate. c)reprezentare: in limita competentei si a mandatului acordat de seful de serviciu, asistentei sefe in acest sens (organisme ale statului, ake unitati sanitare, etc. ) Competenta necesara: Nivel minim de studii: G CalificarealSpecializarea necesara ocuparii postului : Alte calificari, specializari necesare: .. Limbi straine cunoscute si nivelul acestora Limba Nivel citit Nivel Scris Nivel vorbit / lnteles

Embed Size (px)

Transcript of II - spitalulurgentagalati.ro FISA DE P… · MODEL FISA POSTULUIINCADRARE PE DURATA DETERMINATA...

Page 1: II - spitalulurgentagalati.ro FISA DE P… · MODEL FISA POSTULUIINCADRARE PE DURATA DETERMINATA FARA CONCURS IDENTITATEA POSTULUI Numele 5i prenumele titularului: Denumirea postului:

ROMANIA SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA

II "SF. APOSTOL ANDREI" GALATIstr. Brailei nr. 177, tel/fax 0236.317.232

~.. Web: www.spitalulurgentagalalLro

.-~.~jI•__ ~~ E_-_m_a_il_:_se_e_r_et_a_ri_a_t«Y~sp_i_ta_lu_lu_r~g_e_nt_a~g_al_a_tL_m_

ANMCSunitate anall in

PROCES DE ACREDITARE

MARCA:

APROBATMANAGER

Ee. Dobrea Valentina- Alina

MODEL FISA POSTULUIINCADRARE PE DURATA DETERMINATA FARA CONCURS

IDENTITATEA POSTULUI

Numele 5i prenumele titularului:

Denumirea postului: BRANCARDIER

Pozitia COR:

Loc de munca: UPU·SMURD

Nivelul Postulul.al conducere

Il) executie ..JRelatie:a) ierarhic ( control, indrumare, posturi supervizate ):

Se subordoneaza: cadrelor ierarhic superioare

Are in subordine:

Interdependenta 5i colaborare: colaborare cu toate structurile unttatii

b)functionale: cu toate structurile din untate.

c)reprezentare: in limita competentei si a mandatului acordat de seful de serviciu, asistentei sefe in acest sens

(organisme ale statului, ake unitati sanitare, etc. )

Competenta necesara:

Nivel minim de studii: G

CalificarealSpecializarea necesara ocuparii postului :Alte calificari, specializari necesare: ..

Limbi straine cunoscute si nivelul acestora

Limba Nivel cititNivel Scris Nivel vorbit / lnteles

Page 2: II - spitalulurgentagalati.ro FISA DE P… · MODEL FISA POSTULUIINCADRARE PE DURATA DETERMINATA FARA CONCURS IDENTITATEA POSTULUI Numele 5i prenumele titularului: Denumirea postului:

Experienta minima necesara:In munca: aniIn specialitate: aniIn management: ani

DESCRIEREA POSTULUI SI A RESPONSABILlTATILOR ACESTUIA

Scopul general al postului:Prestarea unor servicii, competente ce intra in atributiile brancardierului din cadrul struclurii UPU-SMURD

Descrierea sarcinilor/atrlbutiilor/activitatilor postului:

Brancardierul are atributii ce decurg din competentele certificate de actele de studii obtinute, ca urmare a parcurgeriiunei forme de invatamant de specialitate recunoscut de lege. In exercitarea profesiei, brancardierul are responsabilitatea actelorintreprinse in cadrul activitatilor ce decurg din rolul autonom si delegat.

Brancardierul va fi implicat direct in transportul, echiparea, precum si atte sarcini pentru pacientii infectati I suspecti cuCOVID-19.

Atrlbutii speclfice:Sarcini generale:

Atributii conform OMS nr. 1706/2007 anexa 2, pct. 12:

1. i§i exercita profesia in mod responsabil §i conform pregatirii profesionale;2. raspunde de indeplinirea prompta §i corecta a sarcinilor de nunca;3. respects normele igienico-santtare §i de protecte a muncii;4. respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul §i combaterea infecUilor nosocomiale;5_ raspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa postului, precum §i a regulamentului de functionare;6. respecta deciziile luate in cadrul serviciului de personalul caruia i se suoordoneaza §i asigura indeplinirea acestora;7. are responsabilitatea men\inerii confiden(ialita\ii ingrijirilor medicale, cu un comportament etc fata de bolnavi §i fala

de personalul medico-santtar;8. transporta bolnavii conform indicaliilor primite;9. ajuta personalul autosanitarelor la coborarea brancardelor §i efectueaza transportul bolnavilor in incinta secliei;10. ajuta personalul de primire si pe cel din sec~i la mobilizarea bolnavilor in stare grava, precum §i la imobilizarea

bolnavilor agitali;11. transporta deceda\ii la morqa;12. asigura intre\inerea curaleniei §i dezinfec\ia materialului rulanl: brancard, carucior etc;13. poarta echipamentul de protecte adecvat, conform regulamentului de ordine interioara al spitalului;14. respects drepturile pacien\ilor conform prevederilor OMS;15. participa la predarea-preluarea turei in tot departamentul;16_ raspunde de starea aparaturii medicale in limpul transportului bolnavului;17_ respecta confiden(ialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca, indiferent de natura acestora, iar in cazul

parasirii serviciului prin desfacerea contractu lui de munca, transfer, detasare sau demisie, orice declara\ie publica cureferire la fostulloc de rnunca este atacabila juridic;

18. nu este abilitat sa dea relatii despre starea sanatalii pacien\ilor;19. participa la cursurile de perfeclionare organizate de unitate;20. poarta permanent pagerul sau arice all mijloc de comunicatie aocat, pastrandu-Iln stare de func\ionare;21. aduce la cuno§tin(a responsabilului cu mobilizarea indisponibililatea pe 0 perioada anume, cu minimum 24 de ore

inainte (excepte fac situaliile deosebfe, cum ar fi deces in familie, imbolnaviri etc.);22. participa la efectuarea garzilor in cadrul UPU23_ respects regulamentul de functionare a UPU24. participa la toate §edin\e de lucru ale personalului angajat la UPU25. Brancardierul va Ii implicat direct in transportul, echiparea precum si alte sarcini pentru pacientii infectati 1suspecti cu

COVID-19.26. indepline§te orice alte sarcini stabilite de conducerea spttalului §ilsau a UPU

Page 3: II - spitalulurgentagalati.ro FISA DE P… · MODEL FISA POSTULUIINCADRARE PE DURATA DETERMINATA FARA CONCURS IDENTITATEA POSTULUI Numele 5i prenumele titularului: Denumirea postului:

A. Atributii conform OMS nr. 961/2016 privind dezinfectia prin mijloace chimice;

1. cunoaste si respecta utilizarea produselor biocide mcadrate, conform prevederilor in vigoare, in tipul I de produsutilizat prjn: dezinfectia igienica a mainilor prin spalare, dezinfectia igienica a mainilor prin frecare, dezinfectia pieliiintacte;

2. cunoaste si respecta utilizarea biocidelor incadrate, confonn prevederllor in vigoare, in tipul II de produs utilizatepentru: dezinfectia suprafetelor, dezinfectia dispozitivelor (instrumente) medicale prin imersie, dezinfectia lenjeriei(material moale);

3. cunoaste si respecta criteriile de utilizare si pastrare corecta a produselor dezinfectante;4. graficul de curatare (decontaminare) si dezinfectie allat pentru fiecare incapere din cadrul unitatii va f completat si

semnat zilnic de persoana care electueaza dezinfectia, ora de efectuare;5. trebuie sa cunoasca in orice moment denumirea dezinfectantului utilizat. data prepararii soutiei de lucru si timpul de

actiune, precum si concennata de lucru.

B. Conform OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al Infectiilornosocomiale in unitatile sanitare, atributiile brancardierului sunt:

1. implementeaza practicile de ingrijire a pacientilor in vederea controlului infectiilor;2. se familiarizeaza cu practicile de prevenire a aparitiei si a raspandirii infectillor si aplicarea practicilor adecvate pe

toata durata internarii pacienlilor;3. menUne igiena conform politicilor spitalului si practicilor de ingrijire adecvate din salon;4. declara Imbolnavirlle aparute pe parcursul investjgatiilor;5. respecta protocolul spalarii mainilor.

Atributiile brancardierului, conform Ordininului nr.1226/2012 privini:l gestionar_!a deseurilor in unitatile sanitare,1. Colectarea si separarea la sursa a diferitelor tipuri de deseuri in functie de tipul si naturaacestcralmedicale.inlectoase, chimice §i farmaceutice) menajere, reciclablle(hartia/carton, plastiC si metal, sticla))2. Ambalarea si stocarea in functie de tipul deseului, pe codurl de culori (galben cu pictograma ,pericol biologic' pentrudeseurile medicale, negru pentru deseurile nepericuloase;3. Depozitarea in spatii amenajate in functie de tipul deseului rezultat;4. Etichetarea tuturor tipurilor de deseuri rezultate5. Transportul pe ruta corespunzatoare in intervalul orar stabilit

&lmnificatia unor tenneni in sensul prezentei legi:.. gestionarea deseurilor . colectarea, transportul, valorificarea §i eliminarea deseurior, inclusiv supervizarea acestor opera\iuni §iintre\inerea ulterioara a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acliunile intreprinse de un comerciant sau un brokercolectare • strangerea deseunor, inclusiv sortarea §i stocarea preliminara a de§eurilor in vederea transportarii la 0 instala!ie detratare;colectare separata . colectarea in cadrul careia un flux de deseuri este pastrat separat in func\ie de tipul §i natura de§eurilor, cuscopul de a facilita tratarea specifica a acestoradeseu • once substan!a sau obiect pe care deUnatorul il arunca ori are inten\ia sau obliga!ia sa i1 arunce;de!inator de deseuri • producatoru' deseurtor sau persoana fizica ori juridica ce se afla in posesia acestora'

REGULI REFERITOARE LA PREVENIREA,SECURITATEA si SANATATEA IN MUNCA1. Respectarea obliga\iilor lucratortor, conform Legn 31912006 a securita\ii §i sanata~i in munca, HG 1425120062. Modificata §i completata - Nonne metodologice de aplicare a Legi1319 ;3. Respectarea prevederilor Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor §i ale Legii 481/2004 privind Apararea

civila;4. Respectarea prevederilor HG 35512007 cu privire la supravegherea siinatii~i lucratorilor de catre medicii de Medicina

muncii;5. Respectarea prevederilor din Regulamentul intern al untta\ii cu privire la disciplina muncii;6. Respectarea oricaror instructiuni si recomandari emise de angajator cu privire la desfasurarea activitatii,7. Utilizarea echpamentului individual de protectie, manipulare a echipamentelor de munca, curatenie si dezinfectie ;8. Respectarea instruc\iunilor primite de la angajator cu ocazia instruirii introductiv generale §i de la conducatorullocului de

rnunca, cu ocazia instruirilor: la Iocul de munca, periodica~iperiodicasuplimentara ;9. Sa coopereze cu reprezentanti Compartimentului de Prevenire ~i Proteclie ~i ai structurilor de medicina muncii,10. In vederea stabilirii §i aplicarii masurilor de securitate §i sanatate in rounca .

Page 4: II - spitalulurgentagalati.ro FISA DE P… · MODEL FISA POSTULUIINCADRARE PE DURATA DETERMINATA FARA CONCURS IDENTITATEA POSTULUI Numele 5i prenumele titularului: Denumirea postului:

Fiecare lucrator trebuie sa i~i destasoare aclivitatea, in conformitate cu pregatirea ~i instruirea sa, precum ~i cuinslruc\iunile prim~e din partea angajatorulul, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atatpropria persoana, cat ~Ialte persoane care pot fi afectate de ac\iunile sau omisiunile sale in timpul procesului de rnunca.

Lucratorul este obligat sa se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sanata~i la locul de munca, conforminstruc\iunilor primite de la angajator ~Vsau planificani efectuate de caire medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului; vaprezenta documente medicale care atesta efectuarea examenelor medicale solicitate de catre medicul de medicina muncii.

Pastrarea confidentialitatil in confonnitate cu Regulamentullntern al unitatil

Salariatul are obligatia de a respecta secretul de serviciu;Salariatul are obligatia sa respecte confidentialitatea Muror aspectelor legate de locul de munca indiferent de naturaacestora, iar in cazul parasirii serviciului, orice declaratie referitoare la fostulloc de munca care ar putea dauna intereselor,imaginii sau prestigiului unitatii ori weunei institutii publice, persoane fizice sau juridice din tara sau slrainalate, esteatacabila.Salariatii nu pot uza in folos personal de informatiile de serviciu pe care Ie detin sau de care au luat cunostinta in oricemod, cu exceptia lucrarilor stiintifice.Sa pastreze confidentialitatea in legatura cu faptele, informtiile sau documentele de care iau cunoslinta in executareafunctiei.

CONDITIILE PROGRAMULUI DE LUCRU

a) Programul de lucru este de 8 ore Izi - conform graficuluib) Conditiile materiale:

-Locul Muncii: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SF.APOSTOL ANDREI" - UPU-SMURD-Deplasari:

GRADUL DE AUTONOMIE

a) Autoritatea asupra anor posturi:b) Delegare:c) Interdependeta si colaborare: colaborare cu toate structurile unitatii;d) Inlocuieste pe:conform graficului de compartimente) Este inlocuit de: conform graficului de compartiment

CERINTELE GENERALE ALE POSTULUI

a) Cal~atea muncii prestate este cuantificata prin spirttul de ordine si disciplina, reactie rapida in situatii de urgenta,abilitati de comunicare, corectitudine, flexibilttate, initiativa, promtitudine, solicitudine, rezistenta la efort si stres,prezenta de spirit, dinamism, calm, diplomatie, deschidere pentru nou.

b) Calitatea relatiei de munca in raport cu personalul unitatii, cat si cu persoanele cu care intra in contact in timpulmuncii sale

CRITERII SI PERIOADA DE EVALUARE A PERFORMANTELORAnual, conform Regulamentului Intern al un~atii

NIVEL DE STUDII SI EXPERIENTA NECESARA POSTULUI

Conform prevederilor legale, in domeniu, afiate in vigoare.

Data: Am luat la cunostinta si am primit un exemplar dillprezenta fisa de post si admit valabilftalea acesteia,Numele si prenumele salariatului si Semnatura:

Director de Ingrijiri Medic Sef Sectie Sef.S.M.R.U.