Dan Drosu Oana Georgiana Molea Diana Calciu rtrregti financiar... · 2019. 1. 31. · UENT! irilor...

13
Dan Drosu $aguna Oana Georgiana Molea Diana Calciu Viduva Drept financiar public Edifia 7 - revizuitA gi ad[ugitd - La elaborarea cursului a fost avutd in vedere legislalia interni ih domeniul finanlelor publice publicatd pAnd la data de 1 ianuarie 2019, corelatd cu reglementirile europene in rnaterie. EdihrdCJL Beck Blnrc$i70lg

Transcript of Dan Drosu Oana Georgiana Molea Diana Calciu rtrregti financiar... · 2019. 1. 31. · UENT! irilor...

 • rin drept (1983).

  r (1984-1991); conferenliar univer-iplinelor: Drept financiar gi fiscal;rtrregti (din 1995); consilier de con-Seqiei Jurisdic{ionale a Cur{ii deRmeniei Q002-2008); director alr€f,, $tiinte Administrative a Con-r Universitare (din 2003); profesorilea Ecologica" Universitatea,,Titu

  a civile notariale, in coautorat cunibr. Elemente de teorie gi practic[cilr public, edilia 5 Q0t2); Drept; Drept fiscal, ?n coautorat cu Danm $ova Q005, 2007, 2009, 20tt\:financiar gi bugetar (2003); Drept

  E Drept financiar qi fiscal - Tratatir Ei fiscal (1997); Studii de dreptue*i (1996); Societiti comercialeD; Drept financiar gi fiscal (1994);Drept financiar gi finante publice$i valutar (1991); Drept financiar.ehtiilor juridice financiare (1986);floace de drept financiar (1982);cmonic, rEspunderi ( I 978).

  @ (2004-2008); master in Dreprul

  lqii d€ Drept, Universitatea dinr ZXD); avocat (din 2009).

  ialii de ordinul ministrului fondu-t de achizifie publicd previzutd defocurement procedures excepted

  F (199+2003); Universitatea dinre (20G-2005), Universitatea din

  c gi privr al Facultilii de Drept qirt* (2fiX-2010); Consilier juridic

  rd in Law and Philosopy ofLawrc boretice qi practice de drept ina penal5 a administratorului socie-de drgpt penal rom6n, in dreptul

  iAtea bugetari a statului rom6n,area juridica a bugetului UniuniiFerr:azini v Italia - jurisprudent[feptul de proprietate, drept funda-amentala (201 0); Critical conside-s and stability in knowledge basedny (2010).

  Dan Drosu $agunaOana Georgiana Molea Diana Calciu Viduva

  Drept financiar public

  Edifia 7- revizuitA gi ad[ugitd -

  La elaborarea cursului a fost avutd in vedere legislalia interni ihdomeniul finanlelor publice publicatd pAnd la data de 1 ianuarie 2019,

  corelatd cu reglementirile europene in rnaterie.

  EdihrdCJL BeckBlnrc$i70lg

 • UENT!irilor de specialitate, mai ales ini din Legea nr. 811996 privindrea operelor sau a produselorst efectuati frrd autorizarea saurgionatE, constituie inlracliune gi:re, conform legii, se in{elegeopii ale unei opere, direct sau

  rnsideratii editurS cu prestigiu

  iu Vlduva

  ditura C.H. Beck

  ul scris al Editurii C.H. Beck.3 editurii-

  Cuprins

  Abrevieri... .........XIII

  Capitolul I. Introducere in dreptul financiar.. ................ 1Sec{iunea 1. Definilia dreptului financiar...... .................. ISecliunea a2-a.Locul gi importanla dreptului financiar

  in cadrul dreptului pub1ic.......... ................ ISecliunea a 3-a. RelaJia dintre dreptul financiar gi dreptul fiscal............................2SecJiunea a 4-a. Principiile dreptului financiar ...............2Sec{iunea a S-a.Izvoarele dreptului financiar...... ........... 4Sec{iunea a 6-a. Normele dreptului financiar...... ............ 5Secliunea a 7-a. Raporhrrile de drept financiar................ ................... 6Secliunea a 8-a. Mecanismul economico-financiar .........8Secliunea a 9-a. Acumularea de capita1.......... ............... l0SecJiunea a 10-a. Banul public .................. 11

  Capitolul II. Finanfele publice pi moneda... ................... 13Secliunea 1. Finanlele publice - categorie economico-juridicd ........ 13

  $1. Noliunea de finanle publice ............ 131.1. Teorii conturate in literatura de specialitate privind

  finanlele publice ...................... 141 .1 .1 . Finanlele publice clasice .......... .................. 151.1.2. Finanlele publice modeme....... .................. 151.1.3. Finan{ele publice codemporane................... .................. 16

  1.2. Finan{ele publice ca gtiin!5 9i disciplind juridica................................. 16$2. Confinutul economic, trdsdturile gi funcliile finanlelor publice..................l1

  2.1. Conlinutul economic al finanlelor publice........ ............... 1'72.2.Trds1iurile finanlelor pub1ice........ ............... 182.3. Funcliile finan{elor publice........ .................. 19

  2.3.1. Functia de repartilie ..............19232.Func!ia de control .................20

  $3. Structura finan{elor publice ............20Sec{iunea a 2-a. Repere istorice ale finan{elor publice romdneqti.... .....................21

  $1. Aspecte generale...... .......................211.1. Sursele de venituri ale statului.. ...................221.2. Organele fiscale qi administrarea veniturilor statului ......221.3. Regulamentele Organice................. .............23

  $2. Finan{ele publice de la Unirea Principatelor pdnd laPrimul Rlzboi Mondia1...... ...........24

  2.1. Sistemul fiscal .........................242.2. Organizarea bugetard ...............242.3. Curtea de Conturi... ..................25

  L Georgiana Molea,litura C.H. Beck, 2019

  Redactor: Oana Dobri{escu

 • VI Dreptfinanciar public

  Capitolul III. Organele statului cu atribufii gi rispunderiin domeniul finanfelor publice....... ........... 6l

  Capitolul IV. Conceptul de sistem bugetar....... ............. 70Secliunea l. Noliuni introductive. ............. 70Sectiunea a2-a. Apaitria gi dezvoltarea bugetului statului rom6n ........................ 7lSecliunea a 3-a. Definilia gi importanta sistemului bugetar........ ......75Secliunea a 4-a. Natura juridicd a sistemului bugetar........................................... 7gSecliunea a 5-a. Continutul sistemului bugetar........ .........................79

  $1. Veniturile publice .......79

 • ....................... 26

  : :: : :: ::: :: :: :: :

  ::: : :: : :: ii

  ...................... 28ei monedei ........................ 29

  ...................... 29|are .................................... 30

  ''..........'...''..''....'''...'.....'.'. ;;......................... 33

  ll*li l:34

  Cuprirs VIi$2. Cheltuielile publice... ...................... 81

  Sec{iunea a 6-a. Pdr{ile sistemului bugetar........ ............ 84Sec{iunea a 7-a. Sistemul bugetar al Uniunii Europene .................... 86Secjiunea a 8-a. Politica de coeziune a Uniunii Europene 2014-2020................. 88

  Capitolul V. Activitatea bugetari a statului romdn. Procedura bugetari ......... 91Secliunea 1. Notiunea de procedurd bugetard ............... 9lSecliunea a 2-a. Principiile procedurii bugetare... ......... 91

  $ 1. Universalitatea bugetard ............... ...................,..92$2. Echilibrarea bugetului ..................... 93$3. Specializarea bugetard.................. ...................... 93$4. Realitatea bugetard.... ......................94$5. Unitatea bugetard...... ......................94$6. Neafectarea veniturilor bugetare.... ..................... 95$7. Anualitatea bugetard. ...................... 95$8. Unitatea monetard..... ......................91$9. Publicitatea bugetului .....................91

  Sec{iunea a 3-a. Elaborarea proiectului sistemului bugetar...... .........91$1. Elaborareaproiectului bugetului de stat .............98$2. Elaborarea proiectului bugetului asigurdrilor sociale de stat...................... 99$3.Elaborareaproiectelorbugetelorlocale.......... ......................100

  3. I . Repartizarea veniturilor gi cheltuielilor bugetare intre organelecentrale qi locale de stat.......... ................... 101

  3.2. Factorii care contribuie la cregterea cheltuielilor finanlatedin bugetele unitSlilor locale .......... ........... 101

  3.3. Modificdri in structura veniturilor bugetelor Iocale........................... 1013.4. Parlicularitdli ale intocmirii, aprobdrii qi executdrii

  bugetelor locale ..........3.5. Reglementarea actuald a elabordrii bugetelor locale in RomAnia......

  Secliunea a 4-a. Aprobarea sistemului bugetar

  $1. Aprobarea bugetului de stat.........

  $2. Aprobarea bugetului asigurdrilor sociale de stat..........

  $3. Aprobarea bugetelor locale..........

  $4. Cuprinsul legilor bugetare anuale .........Sec{iunea a 5-a. Execulia bugetelor

  $1. Repartizarea pe trimestre a veniturilor qi cheltuielilor..............$2. Execulia de casd bugetard......

  $3. Procedura realizdrii veniturilor bugetare$4. Procedura efectudrii cheltuielilor bugetare

  Secliunea a 6-a. Modificarea destinaliei creditelor bugetare......$ 1. Virdrile de credite bugetare$2. Transferarea creditelor bugetare$3. Suplimentarea creditelor bugetare

  $4. Anticiparea creditelor bugetare......

  $5. Blocarea creditelor bugetare

  $6. Anularea creditelor bugetare......

  4043

  ::1-:Ti:l l11l*: i3"""'-"""':""""""""""""""45romane;1r..... ....................... 47nonedei na1ionale............. 48

  ::"- ::.:.*.*.....'.......... i352

  t02103

  105

  545657

  105

  106

  106

  106

  101

  10'7

  108

  109

  111

  tt4115

  ll6116r11tl'l118

  5l58

 • VIII Dreptfinanciar publicSecliunea a 7-a. Procedura incheierii execuliei bugetare

  ^ $ 1. Elaborarea qi aprobarea contului general aniral de

  "*"."1i" ......

  Sectiunea a 8-a. Controlul execufiei bugetare......

  Capitolul VI. Veniturile publice.. .............122Sec{iunea 1. In1roducere.................. ,,......122Secliunea a 2-a. Veniturile ordinare. ....... 122

  $1. Impo2itele................. ...............:... .................... 12292. Taxele .....................,.124$3. Principalele impozite datorate bugetului de stat......... .......,,. I25

  3.1. Impozitul pe venit.....3.1.1. Cotele de impo2itare.................. .......... 130

  3.2.Taxape valoarea addugatd...... ................... 1303.3. Accizele ............. 1303.4. Taxele vamale........ ................ 131

  $4. Principalele impozite qi taxe datorate bugetelor locale............................. 131$5. Contribuliile sociale... ................... 135

  5.1. Contribulia de asigurdri sociale ................. 1355.2. Contribulia de asigurare pentru accidente de muncd

  gi boli profesionale .......... ...... l3g$6. Contribuliile la fondurile speciale extrabugetare .................. 139

  6.1. Contributia la Fondul national unic de asigurdrisociale de sdndtate ................. 139

  6.2. Contribu{ii la bugetul asigurdrilor de gomaj .................. 140Secliunea a 3-a. Veniturile extraordinare............... ..... l4l

  $1 imprumufuri acordate din disponibilitdlile Trezoreriei statului ............... l4l$2. Imprumuturi temporare in condiliile art.69 din Legea nr.50012002

  Si art.72 din Legea rv.27312006 ..................... 143$3. Datoria publicd .........144$4. Datoria publicd guvernamentald............... ........ I44

  4.1. Imprumuturile de stat..... ........1444.2. Titlurile de stat.......... ............. i954.3. Gar:anliile guvernamentale.......... ...............1g74.4. Administrarea datoriei publice guvemamentale............... .................202

  95. Datoria publicd 1oca1d.......... .........2055.1. Inhoducere............... ..............2055.2. imprumuturile publice locale gi imprumuturile garantate

  de autoritdlile administratiei publice locale.......... .........205Capitolul VII. Sistemut cheltuielilor pubtice.... ...........211

  Sectiunea l. Noliunea, rolul gi clasificarea cheltuielilor publice ....21I. 91. Notiunea de cheltuieli publice ......211$2. Rolul cheltuielilor publice ..,,........21293. Clasificarea cheltuielilor publice ......................213

  Sectiunea a 2-a. Structura cheltuielilor publice........ .......................21s91. Cheltuieli publice in domeniul social.......... .....216

  118

  118

  r20

 • r-t ...................................... 140..................... 141

  zoreriei Statului ............... 141r Legea nr.50012002

  139

  Cuprins IX1.1. Cheltuieli publice pentru in\,dlamant. Investilia in ,,capital uman" ...21J1.2. Cheltuieli publice pentru sdnatate....... .......2191.3.Cheltuielilepublicepentruasigurdrilesociale......... ......223

  $2. Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare ...,..........233$3. Cheltuieli militare .....238$4. Cheltuielile bugetare pentru fi.mclionarea aparatului de stat.......... ...........242$5. Cheltuieli publice pentru acliuni economice... ......................243

  5. 1. Cheltuieli bugetare pentru funclionarea sectorului de stat.......... ......, 244Sec{iunea a 3-a. Achiziliile publice. ........244

  $1. Reglementarea aplicabi15.... ..........245$2. Achiziliile publice..... ....................246$3. Definilia contractului de achizilie publicd ........ .................... 241$4. Tipuri de contracte de achizilie pub1ic5........ ....247$5. Autorita{i contractante .................. ....................248$6. Domeniu de aplicare. ExcepJii....... ...................249$7. Proceduri de atribuire a contractului de achizilie publicd......................... 250

  7.1. Licitalia deschisd ...................2501.2.Licita1ia restr6ns5...... .............2527.3. Negocierea competitivd............... ..............2521.4.Dialogul competitiv ...............2537.5. Parleneriatul pentru inovare........ ...............2547.6. Negocierea fbrd publicarea prealabild a unui anun! de participare....2557.7. Concursul de solulii ...............2557.8. Procedura de atribuire aplicabilS in cazul serviciilor sociale

  gi al altor servicii specifice ....2567.9. Procedura simplificat5.................. .............2567.10. Achizilia directd..... ..............251

  $8. Estimarea valorii contractului de achizilie public5........ ....... 258$9. impdr{irea pe loturi ....................... 258$10. Reguli generale de participare.................. ......258

  10.1 lmpedimente la participare qi cazuri de excludere .......25910.2. Limitarea participdrii................. ..............26010.3. Reguli de evitare a conflictului de interese. .................261

  $11. Documenta{ia de atribuire a contractului de achizilie pub1ic6................261

  $12. Reguli de publicitate.................. .....................262$ 13. Comunicarea qi transmiterea datelor in cadrul procedurilor

  de atribuire ..............263$14. Modalitdli specifice de atribuire a contractului de achizilie publicb.......263

  14.1. Acordul-cadru........ ..............26314.2. Sistemul de achizi{ie dinamic ..................264I4.3.Licita1ia electronicd .............264

  S15. Elaborarea oferlei. Ofertele altemative... ........265$16. Criterii de calificare a candidalilor/ofertanlilor ......,...........265$17. Criteriile de atribuire .......,...........266$18. Finalizarea procedurii de atribuire ..................268$ 19. Dosarul de achizilie publica gi raportul procedurii ............. 269

  1431441,44

  144195

 • X Dreptfinanciar public$20. Garan{ia de participare............... .....................269$21. Garanlia de bund execu{ie....... ....270$22. Subcontraclareacontractului. ......211$23. Modificarea contractului................ .................271$24. Cazuri speciale de incetareg25. Remediile si caile de atac in-ut"ri"'J";r;il;t;;';;;;;;;;;;.:: ..... ^.717$26. Agenlia Nalionald pentru Achizilii publice (ANAP)....... .......................273

  CapitolulVl1I.Controlulfinanciar..................Secfiunea 1. Noliunea, rolul, funcliile gi obiectul controlului financiar...... .......275secliunea a 2-a. Reglementarea qi formele controlului financiar al execu{ieibugetare ........277Sec{iunea a 3-a. Controlul financiar preventiv.... ........21g

  $1. Controlul financiarpreventivpropriu........ .......2g21.1. Organizarea controlului financiar preventiv propriu .....2g21.2. Persoanele care exercitd controlul financiar preventiv ......................2g21.3. Exercitarea controlului financiar preventiv propriu........................... 2g5

  1.3.1. Procedura de control ...........2g51.3.2. Refuzul de vizd ...................2g6

  $2. Controlul financiar preventiv delegat ...............2gl.2.1. Organizarea controlului financiar preventiv delegat......... ................. 2gj2.2. Persoanele care exercitd controrul financiar preventiv de1egat..........2g72.3. Exercitarea controlului financiar preventiv delegat........................... 2Bg

  2.3.1. Refuzul de viz6 al controlorului delegat .......................2g023.2. Efectuarea opera{iunilor refuzate lavizd de cbtre controlul financiarpreventiv propriu sau de cdtre controlul financiar preventiv delegat ...........2g0

  $3 . Raportul national anual privind controlul preventiv ..... ........ 2glSec{iunea a 4-a. Controlul intern..... ........2g2Secliunea a 5-a. Auditul public intem.......... ...............295

  $1. Definilie ....................2g5$2. Tipuri de audit ..........2g5$3. Sfera auditului public intern.......... ...................295$4. Obiectivele auditului public intem .......... .........295$5. Organizarea auditului public intem in Romdnia..... ..............296

  5.1. Comitetul pentru Audit public Intern (CApD................. ...................2965.2.unitatea centrald de Armonizare pentru Auditul public Intem

  (UCAAPI) .........2s75.3. compartimentele de audit public intem din entitdlile publice........... 29g

  5. 3. I . Organi zarca qi conducerea compartimentuluide audit public intem ..........2gg

  5.3.2. Obiectivele compartimentului de audit public intern.........................29g5.3.3. Atribuliile compartimenhrlui de audit public intern ......29g5.3.4. Auditorii interni ..................300

  5.4. Desftgurarea auditului public intem.......... ,,..................302Sec{iunea a 6-a. Curtea de Conturi... .......304

  $1. organizarea qi fi.nclionarea cu(ii de conturi. consideralii generale ...........3041.1. Principii de funcJionare................. ............306

 • Cuprins XI1.2. Funcliile Cur-{ii de Conruri........ .................3061.3. Numirea gi statutui personalului ................30l,L4. Structura curfii de conruri gi atribuliile membrilor acesteia.............3091.5. Abateri qi sancliuni ................314

  $2. Atribuliile de control ale curlii de conturi. consideralii generale...........3l52.1. Controlul financiar ulterior........ ................ 3172.2. Activitatea Curlii ...................320

  $3. Atribu{iile jurisdic{ionale ale Curlii de Conturi ....................321$4. Atribulii de rapofiare gi avizare ale Cur[ii de Conturi ..........322

  4.1. Rapoartele Cur{ii de Conturi... ...................3224.2. AIribu\Ii de avizare ale Curfii de Conturi ......................3244.3. Alte competen{e ale Curfii de Conturi .......324

  Sectiunea a 1 -a. Curtea de Conturi Europeand... ......... 325

  Capitolul IX. Rispunderea juridicd in domeniul financiar ...........328Sec{iunea 1. Rdspundereajuridicd-parte integrantd ardspunderii sociale.......328SecJiunea a 2-a. Noliunea rdspunderii juridice..... .......329Sec{iunea a }-a. Func{iile rdspunderii juridice ............ 331Sec{iunea a 4-a. Rdspunderea penald ...... 331

  $ I . Infracliuni in materia finan{elor publice ........... 33 11.1. Infracliuni sdvdrgite in legdtura cu modul de efectuare

  a cheltuielilor publice ............ 3311.2. Infracfiuni sdvArgite in legdturd cu datoria publica locala .......... .......3321.3. Infracliuni care pot fi savdrgite de persoane avAnd ca atribufii

  de seruiciu gestiunea patrimoniului public sau cheltuireabanului pub1ic.......... ..............332

  1.3.1. Abuzul de incredere. ...........3321.3.2. Gestiunea fraudu1oasd................... ...........3321.3.3. Delapidarea.............. ...........3321.3.4. Deturnarea de fonduri .........333

  $2. Infrac{iuni in materia asigurarilor sociale ......... 333Secliuneaa5-a.Raspundereacontraven{ionala............. .................334

  $ 1. Contraven{ii in materia finan{elor publice ........3341.1. Contraven{ii sdvdrqite in legdturd cu modul de efectuare

  a cheltuielilor publice ............3341.2. Contravenlii sdvArqite in legdturd curealizarea sau administrarea

  veniturilor publice gi patrimoniului statului sau unitdliloradministrativ-teritoriale ......... 336

  1.3. Contravenlii sdvdrqite in legdturd cu datoria publicd......................... 336$2. Contravenlii in materia raporturilor juridice de trezorerie .... 336$3. Contravenlii in materie contabilS.. .................... 331$4. Contravenlii in materia asigurdrilor sociale...... ....................33g

  Capitolul X. Moneda unicd europeani............ ............341Secliunea 1. Etapele constituirii gi funcliondrii Uniunii Europene.....................341

  $1. Scuft istoric al Uniunii Economice gi Monetare ...................341

 • XII Dreptfinanciar public$2. Uniunea Europeani _ formd avansatd de integrare

  economicd erropeani...Secliunea a 2-a. premiser" uoofi#i.;;;;;;;; ;ffi;;; i""*'--......'.... 347Tratatului de la Maastri"n ...,...-....-..

  91. Geneza gi elementele O" l"re"i" ir"t"tril............................................. i;;$2. Uniunea Economicd 9; fvfo""t*a.93. principatete elemente"b t;;ii;;;;;ril;t M;;;"*........:............. #33.1. Autoritatea monetard unica-

  3.2. Moneda comund.............._..........-. " : .......'.'..........3603.3. Finanle publice sdnrtoa.;.;i ;i;;dt'd;il;;;;;.............:....... ;:i3.4. Criteriile monetare d"

  "onu"rg"n16...........:........._.............. ...............3633.4. l. Rata infl a1iei.......................3'4.2.Dobdnda pe termen il;.... """"""'3633'4'3. Rata de schimb...........:.... """"".....364

  3.5. criteriile bugetare d" ;;;;;;;il;...........:.........._.......::.................... ;:13.5. l. Deficire qi datorie..............:3.s.2.Ftud,,,domina{ie,,(,,d;;;;;;;;;il;j.............................:.:.....:.:..........3:;

  3.6. Critica crit1l:ld. convergenp........... . ...... ............ . . ...............3663.6. 1. Criterii monetare............_...3.6.2. Criterii bugetare.................. """""""366

  Sec{iunea a 3-a. Euro _ moneda "ni"a

  .*op"una..............._.........:............ ........:ilg l. Conceptul qi semnificatria moneJJ euro............. ..................37092. principalele avantaje ""ono*i"" ui2. r . obiectiver" ..onomi"" ;; ;H#:' ;1,'j"":#:r"#::11i........ ..... . jli$3. Costurile qi riscurile introducerii monedei *i.. ...........-........ . . ........ 3g l$4. Sistemul European al Bdncilor C"ntruf" _ (SEBC) bazapoliticii monetare a UE .................

  4. t. obiectivele qi sarcinil; si;;;;lri ;6;;i ;;;;iift;;,;;i;.. r rtorganizare.a Sisremului European al Bdncilor C;;;i;.................... 3874.2.Banca Cenlrald Europeand tfiCE) . . ........__.....* ._....... ..............3gg4.2. I. Consiliul Guvernatorilor....

  4.2.2. comitetul director.-._..-.... ........... 3884.2.3.Funclii mgngfare $i d;ilil'il;;*;;; ............... 388de Banca Centrald Europ"*a.........

  sectiunea a 4-a. Efecter..on"d.ii_i;;;p;;;;;;;;; ......38eeconomiei mondiale.....gl. Factorii specifici care aetermifi;;;;;;;;;il; ......3e3

  gi politicd a monedei t'rni"", "rl.o....92. Factorii specirrci

  "u'" a"t".mi'a;"bti#; ;;;;; ;;;; i;;;;j :......... 3;i$3. Perspectivele Eurozonei int _"

  "ronomie mondiafa._...-.._...................... 403

  Bibliografi e selectivd......

  Index a1fabetic................ ........411

 • entrale

  iunii Europene

  : penffu Auditul Public Internru Comerf gi Dezvoltare

  Capitolul IIntroducere in dreptul financiar

  Sec{iunea 1. Definifia dreptului financiar

  1. Reglementarea rela{iilor financiare potrivit necesitdlilor, con{inutului qi cuprin-sului finanlelor publice include: constituirea, administrarea, repartizarca qi utilizareatbndului bugetar al statului; constituirea, administrarea qi utilizarea fondurilor bdneqtiproprii ale institu{iilor publice; constituirea, administrarea, repartizarea qi utilizarealbndului de asigurdri sociale de stat gi a fondului de ajutor de gomajl; emisiuneamonetarS; circulalia monetard cu numerar gi frrd numerar; regimul juridic al valu-telor; politica financiard a statului; controlul financiar privind modul de utilizare,administrare qi utilizare a banului public Ai a patrimoniului institu{iilor publice gisocietalilor la care statul este aclionar unic sau majoritar; organizarea gi funclionareaaparatului financiar, bancar gi de credit etc. in indeplinirea sarcinilor sale, statulreglementeazd toate aceste relalii financiare care, astfel, devin raporturi juridicet-tnanciare. Avdnd ?n vedere obiectul raporturilor juridice financiare, dreptul financiarpoate fi definit ca fiind format din totalitatea actelor normative care reglementeazd,relaJiile de constituire, administrare, reparl:izare qi utilizare a fondurilor banegti alestatului gi ale instituliilor publice, destinate satisfacerii sarcinilor social-economiceale societSlii.

  2. Reglementarea juridici a rela{iilor financiare are o insemndtate deosebitd, deoa-rece finan{ele publice2 participa in mod direct la dezvoltarea economico-sociald asociet[lii. Prin intermediul finan{elor publice se asigurd constituirea, repartizarea gi uti-lizarca cu eficienld a banului public pentru sporirea produc{iei de mdrfuri, dezvoltareafo4elor de produclie, promovarea activitAtrii de cercetare gtiinlificd, dezvoltarea inv6-fdmdntului, culturii qi ocrotirii sdndtdfli, protec{ia social6, proteclia ecologicd gi altele.

  Sec{iunea a 2-a. Locul gi importan{a dreptuluifinanciar in cadrul dreptului public

  3. Dreptul financiar este o ramuri apar{inind eminamente dreptului public,acea ramurd care are in centrul reglementdrii sale finan{ele publice gi care se ocupdde reglementarea primard qi secundard a tuturor aspectelor care lin de administrareabanului public Ai evidenla patrimoniului statului gi instituliilor publice. Avdnd invedere cd niciun organism statal nu poate funcliona fdr6 resursele financiare necesare

  1 A se vedea art. 1 alin. (2) din Legea nr.50012002 privind finanjele publice.2 Pentru o definilie a finan{elor publice, a se l edea Titlul II, Cap. I, Sec{iunea I, ,,Noliunea

  de finanJe publice".

 • 2 preptfinanciar publicperpetudrii qi dezvoltdrii sale, putem afirma cd dreptul financiar se numard printrecele mai importante ruT*l ale drepturui pubric. Distinclia intre dreptur financiar gialte ramuri impoftante ale dreptului public este datd de caiacterul eminamente practicqi implica{iile sociale imediate deosebit de grave care pot apdrea in cazul existenteiunor disfunc{ii ale sistemului reglementat dJnormete iurioice rrnun"iur.. Astfel, dacddiscutiile asupra regimului juridic al administra{iei de stat, contenciosului adminis-trativ ori asupra regimului constitulional etc. pot avea caracter ideologic ai se potprelungi in dezbateri nesfdrgite fbrd a produce prejudicii imediate, raporturile juridicereglementate de normele dreptului financiar nu pot fi relative sau ,re"lare, intruc6tconsecintele produse sunt imediate gi, adeseori, foarte grave, putdnd provocadezechilibre economice, sociale gi politice maiore.

  sec{iunea a3-a. Relafia dintre dreptur financiar qi dreptur fiscal

  4' Relalia dintre dreptul financiar 9i dreptul fiscal poate fi definiti ca o relalie detip parte-intreg. Dreptul fiscal este doar o purt. u dreptului financiar, cu precizarea cdeste cea mai importantd parte, acesta fiind qi motivui pentru .ur., in mod tradilional,dreptul fiscal este studiat separat. Dreptul fiscal trateazri aspectele legate de veniturilepublice reprezentate de impozite in relalia directd cu plaiitorii u".uoru in procesulprivind declararea, stabilirea, verificarea gi colectarea impozitelor: ,,codul de proce_durd fiscald reglementeazd drepturile 9i obligaJiile pa4iior din raporturile juridicefiscale privind administrarea crean{elor fiscale dato.ai" urg.*r; g"n"rat consolidat,indiferent de autoritatea care le administreazd, cu excep{ia cazuluf cand prin lege seprevede altfel"1. veniturile publice reprezinti doar un capitol al dreptului financiar,un capitol care are, in1d, in centrul reglementdrii sale nu doar imforrtele, ci gi contri_buliile sociale, contribuliile la fondurile speciale extrabugetare, imprumuturile destat, veniturile statului din valorificarea proprietdlilor delinite, veniturile din capitaletc' Dupd cum se poate observa, dreptuf fiscar ar'e caobiect de r"gt"-.ntur" doar omici parte dintr-un capitol al dreptului financiar. Importanla ffi,rrt,ri fiscal este,insd, suslinutd de aspectele economice qi implicaliile sociale ale colectdrii impozi-telor qi taxelor de la persoane ftzice qi societali comerciale, in incercarea de a gdsi unsistem echilibrat economic, eficient, dar care sd asigure qi echitatea sociald.

  Secfiunea a 4-a. principiile dreptului financiar

  5' Principiile diverselor. institulii ale dreptului financiar sunt gi principiile drep-tului financiar in ansambrrf yy. Astfel, principiite care stau Iabazaelabordrii, apro-barii. qi executdrii bugetului de stat, li baza modului de constituire a veniturilorpublice ori a modului de efectuare a cheltuielilor statului ,""i, i" .gad mdsurd, prin_cipii directoare ale instituliilor-respective gi ale dreptului financiar in ansamblul s6u.cu toate acestea, pot fi identificate principii generale ale dreptului hnanciar, repre-zentatnd idei directoare care stau labazau.iirritelii financiare generale a statului.

  I Art.2 alin. (1) C.proc.fisc.

 • tul financiar se numdrd printretinclia intre dreptul financiar qie caracterul eminamente practice pot apdrea in cazul existen{eijuridice financiare. Astfel, dacde stat, contenciosului adminis-ea caracter ideologic qi se pot:ii imediate, raporrurile juridice[i relative sau neclare, intrucAtloarte grave, putdnd provoca

  anciar gi dreptul fiscal

  poate fi definitd ca o relalie deniui financiar, cu precizarea cd,rentru care, in mod tradilional,5 aspectele legate de veniturilepldtitorii acestora in procesulimpozitelor: ,,Codul de proce-a4ilor din raporturile juridicee bugerului general consolidat,:p1ia cazului cAnd prin lege seL capitol al dreptului financiar,Lu doar impozitele, ci qi contri-trabugetare, imprumuturile dedelinute, veniturile din capitalobiect de reglementare doar orportanla dreptului fiscal este,sociale ale colectirii impozi-

  iale, in ilcercarea de a g6si un;i echitatea sociald.

  rlui financiar

  nciar sunt gi principiile drep-: stau la baza elaboritrii, apro-Li de constituire a veniturilorui sunt, in egald mdsuri, prin-ui financiar in ansamblul sdu.ale dreptului financiar, repre-ciare generale a statului.

  Introducere in drepnl financiar 36. Legalitatea este un principiu ar-And o consacrare constitu{ionald expresd in

  art. I31: ,,Formarea, administrarea, intrebuinlarea gi controlul resurselor financiarea1e statului, ale unitd{ilor administrativ-teritoriale gi ale instituliilor publice suntreglementate prin lege". Textul legii firndamentale statueazd obligativitatea regle-rnentdrii prin lege a tuturor aspectelor care vizeazd, banul public, principiu extrem deimportant care exclude posibilitatea reglementdrii primare a unor institutrii fundamen-tale pentru mersul societatrii prin acte normative ale executilului. Aga cum rezultd dineconomia textelor constitulionale, banul public face obiectul de reglementare al legiiordinare, ceea ce deschide posibilitatea reglementdrii primare prin ordonanle qi ordo-nanle de urgen!6. Acest aspect este aparent necriticabil, prin prisma faptului cd ordo-nanlele sunt emise in baza unei legi de abilitare a guvernului care stabilegte limiteciare de competen{d in reglementare, iar ulterior adoptdrii sunt supuse aprobdriiparlamentului. Cu toate acestea, in practica legislativd se constatd, deseori, reglemen-tarea primard, prin ordonanld de guvern, a unor impozite sau taxe datorate diferitelorbugete publice, ordonanJe care ulterior sunt respinse de parlament. Caracterul nere-troactiv al legii de respingere a unei ordonanle transformd, insd, raporturile juridicendscute sub imperiul acelei ordonanle in raporturi juridice definitive, al cdror izvoriuridic este o reglementare a unui organ al executivului intr-un domeniu rezervat legiica act juridic al parlamentului. Fala de aceastd situalie, des intAlnitd in practicaflrnanciard, ar trebui analizald,, de lege ferenda, posibtlitatea trecerii reglementirilorjuridice din domeniul finanlelor publice in sfera legii organice.

  7. Planificarea financiari este un principiu av6nd consacrare constitu{ionalSexpres6. Planificarea financiard este un principiu de logicd juridica, nefiind posibilaadministrarea finan{elor publice ale unui stat in afara unei planificdri financiare,intrucdt in procesul de formare, administrare qi utilizare a banului public sunt impli-cate toate instituliile statului care nu pot func{iona altfel decdt pe bazd de sarcini pre-cise stabilite pentru intervale de timp clare. Instrumentul juridic care dd via{d plani-ficdrii financiare este ,,bugetul public nalional", a$a cum este reglementat de ar1. 138din Constitulia RomAniei. Bugetul public na{ional este format din bugetul de stat,bugetul asigurdrilor sociale de stat gi bugetele locale qi cuprinde previziuni clareprivind volumul veniturilor qi necesarul cheltuielilor pentru anul financiar urmdtor.Bugetul public na{ional se aprobS, potrivit Constituliei, in anul anterior anului finan-ciar in legdturd cu care se face planificarea. Planificarea financiard este strictd, supldgi predictibild: este strictd pentru cd planificarea financiard ia forma legii prin legeabugetard anuald, este supld intrucdt legea bugetarf, anuald poate fi modificatd peparcursul exercijiului financiar in situalia in care se constatd modificdri semnificativein procesul formdrii gi administrf,rii veniturilor statului qi este predictibild intrucAt labaza planificdrii financiare stau rapoafte de specialitate privind evolu{ia economicd gifinanciard a {drii pe termen scurt gi mediu, rapoarte privind impactul anumitor mdsuride politicd financiard asupra economiei nalionale in ansamblul sdu etc.

  8. Verificarea legalit5{ii modului de utilizare a banului public. AvAnd invedere interesul public al modului de utilizare a resurselor financiare ale statului, la acdror constituire contribuie in fapt toli cetdlenii, Constitu{ia Romdniei a consacrat, lanivel de principiu, necesitatea verificdrii legalitdlii modului de utilizare a banului

 • 4 Dreptfinanciar pubticpublic de cdtre institutiile publice chemate, sd administreze avufia nalionald. Astfel,att' 140 atatd' cdmodul de formare, administrare gi de intrebuintare a resurselor finan-ciare ale statului gi ale sectorur"i puuri"i.;e realizeazade catre curtea de conturi2,organ specializatin acest tip de control, care prezintii anual parlamentului un raportasupra conturilor de gestiune ale bugetului public

  ""ti"r;i iri exerciliul bugetarexpirat, cuprinzand gi neregulile co"stortate.-'- r*e\Lv !ts*v'@r u'r

  Secfiunea a 5_a. fzvoarele dreptului financiar9' Izvoarele dreptului financiar sunt alcdfuite din totaritatea actelor normative carereglementeazd raporturile juridice fi nanciare.ti_11ry de gradul de generalitate sau specificitate, se disting:- tzvoare comune dreptului financiar gi altor ramuri de dreptf- izvoarc specifice dreptului financiar.a) rzvoare ale dreptului financiar, comune cu izvoare are artor ramuri dedrept' in ierarhia izvoarelor dr.ptotur, pri,'rrl loc il ocupd, desigur, legea fundamen_tald' a \drii - constiruJia. consiituli;;qtr" mai muite articite care fac referireexpresd la domeniul de reglementare arfinanlelor publice: afi.56,,contribu{ii finan_ciare"' art. 137

  ',sistemuf ftnanciaf', *- i:s ,,Bugetul public national,,, art. r39,,Impozite, taxe qi alte contribulii", arr.140 ,,Curtea O" Corrturi,l p[veAerile constitu_tionale cuprind dispozilii referitoare ta elaborarea,. aprobarea gi executarea bugetuluipublic nalional qi a contului de incheiere a exercitriului bugeiar. D. ur"-"n"a, prinnorne constitu{ionale sunt stabilite competenlele statuluicu prlui." tu gestiuneabanului public, sarcini referitoare ta cont oiuJ"xeculiei bugetare etc.De asemenea, regile ordinare ut" puiL..ntului ordoiarl.i. J. guvern qi ordo_ffifhff.[:en{d,

  precum qi hotdrarile guvemului reprezintd ult"-irrour"ale drep_

  b) rzvoare specifice dreptului financiar. Astfel de izvoaresunt considerate actelenormative care cuprind dispozilii referitoare exclusiv la sfera finan{elor publice. intreacestea citdm:

  10. Legea nr- s00r2002 privind finanfele publice (M.of. nr. 597 din 13 august2002), care defineqte sfera de cuprindere a nnanpto, piruri"", iJ'unu*., eraborarea,aprobarea qi execu{ia bugeturui pruti. naJional, stabilirea qi perceperea impozitelor,taxelor gi altor venituri are statului, tttirizarca mijloaceroi dnun"iur" ale organelorputerii legislative, judecdtoreqti qi executive, ca gi controrul modului de forosire amijloacelor materiale gi bdnegti aparfinand institutriilor publice, regiilor autonome.precum gi a capitalului social investii de stat ?n societelile "#;;. i;ffi .,:;precizatd aria de cuprindere. a instituliilor fublice, ,".p".ii, pr.i"oirrliu Rom6niei,Guvernul' ministerele, celelalte organe are aiministraliei o" -,"i pi*um qi instituliile

  I Prin noliunea "sector lub.lic" inlelegem dat institutriile finan{ate majoritar sau integraldin venituri extrabusetare, tit 9i int "p.ioioit"Il*" statul sau o unitate aiministrativ-terito-riali este acfionaruii. ,uu ac{ionamu;orior. - -'

  2 organizarea qi funclionare" crrtiiJ" c*o"i a^Romaniei este reglementatd prin Legearr.94/1992, republicatd (M.Of. w.238 din 3 ffie 20la).