Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

of 14 /14
8/12/2019 Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa http://slidepdf.com/reader/full/contrabajeando-troilo-piazzolla-partitura-completa 1/14 { { &b sonoro . .  . .  .  Cb soli... & b sonoro .  .  . .  .  Cb soli... & b sonoro .  .  . .  .  Cb soli... &b sonoro ? b .  .  . . .  ‘ Cb soli... œ #  j . œ  . œ  œ n  . œ n  . œ b  . œ ˙ ˙ ˙ b b  ˙ ˙ ˙ #  ˙ ˙ ˙ n  Ó ? b sonoro .  .  . .  .  soli... .  >  .  .  .  .  >  .  .  >  .  .  > & b >  .  .  .  .  . >  .  .  .  .  >  .  .  >  .  .  > & b >  .  .  .  . . >  .  .  .  . >  .  .  >  .  . > &b & b ? b  ?b >  .  .  >  . .  > . . . . . con fl y vl > . . . . ‰ œ #J œ œ  œ n  œ n œ b œ  ˙  ˙ #  w œ #  j  œ  œ  œ n  œ n œ b  œ  ˙ # ˙ n  w œ #  j  œ  œ  œ n  œ n œ b  œ  ˙ ˙ ˙ ˙ # n  ˙ ˙ ˙ ˙ n # w w w w n œ #  j  œ  œ  œ  œ n œ b  œ  ˙  ˙  ˙ ˙  ™  ™  œ  œ  Œ Ó  œ #  j  œ  œ  œ  œ n œ b  œ  ˙  ˙  œ Œ  œ  Œ œ  œ #  œ  œ  œ  œ n œ b  œ  œ  œ  œ #  œ  œ  œ  œ  œ e  e  e  e #  e  e  œ # J  œ  œ  œ n  œ n œ b  œ  œ  œ  œ #  œ  œ  œ  œ  œ e  e  e  e #  e  e œ #  j  œ  œ  œ n  œ n œ b  œ  œ  œ  œ #  œ  œ  œ  œ  œ œ #  œ n œ œ œ œ # œ n œ # œ œ b œ n œ œ # œ b œ œ Œ ‰ œ J  œ œ œ œ ˙

Embed Size (px)

Transcript of Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

Page 1: Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

8/12/2019 Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

http://slidepdf.com/reader/full/contrabajeando-troilo-piazzolla-partitura-completa 1/14

{

{

&bsonoro

. .  . . .   Cb soli...

∑ ∑&b

sonoro

. .  . . .   Cb soli...

∑ ∑

&bsonoro

. .  . . .   Cb soli...

∑ ∑

&bsonoro

∑ ∑?b . .   . . .

 ‘“

Cb soli...

∑œ# j .œ .œ œn   .œn   .œb   .œ ˙̇̇bb   ˙̇̇#   ˙̇̇n   Ó

?bsonoro

. .   . . .   soli...

. > . .   . .   > .  . > . . >

&b ∑> .   .  .  .   .

> .  .   .  .   > .   . > .   . >

&b ∑> .   .  .

  .   .   > .  .

  .  .> .   . > .   .

>&b ∑ ∑ ∑ ∑&b ∑ ∑ ∑ ∑?b   ∑ ∑ ∑ ∑

?b > .   . > . .   > .   .  . .   .con fl y vl

> .  .   .   .

‰ œ#J œ œ œn  œn œb   œ

  ˙   ˙#   w

‰ œ# j  œ œ œn   œn œb   œ   ˙# ˙n   w‰ œ# j  œ œ œn   œn œb   œ   ˙̇̇

˙#n   ˙̇̇

˙n# www

wn

‰‰œ# j  œ œ œ œn œb   œ   ˙   ˙   ˙̇ ™

 ™   œ   œ   Œ Ó

‰ œ# j  œ œ œ œn œb   œ   ˙   ˙   œ Œ œ Œ œ œ#  œ œ œ œn œb   œ œ œ œ#  œ œ œ œ œ

e   e   e   e#   e   e

‰ œ#J œ œ œn   œn œb   œ   œ œ œ#   œ œ œ œ œ

e   e   e   e#   e   e

‰ œ# j  œ œ œn   œn œb   œ   œ œ œ#   œ œ œ œ œ

œ#   œn   œ œ œ œ#   œn œ# œ œb   œn   œ œ#   œb   œ   œ Œ ‰ œJ œ œ   œ   œ   ˙

Page 2: Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

8/12/2019 Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

http://slidepdf.com/reader/full/contrabajeando-troilo-piazzolla-partitura-completa 2/14

{

{

rall.........

10 

rall.........

rall.........  f 

rall.........  f 

rall.........  f  f 

rall.........

 f f 

14

 f f 

&b > . . > . .   > . .   . .

>.> ∑

&b> . . > . .   > . .   .   .   >   .>

  ∑

&b ∑ ∑> . . > . .

Eb7>   >   D7.   >   .

&b ∑ ∑ ∑>   .   >   .

?b

  ∑ ∑   > . . > . . >

?b> . . . . .   >   .   >   > . . > . .

  agil>

&b   >   .   .  >   ∑   >   .   .  >

&b   >   .   .  >   ∑   >   .   .  >

&b   Gm7>   Gsemi>   C7.   >   Fmaj7. >&b

>   >   .   >   .   >?b

> > >   > > >?b > > >   > > >

œ#   œn   œ œ œ œ#   œn œ# œ  œb   œn   œ œ#   œb   œ   œ   Œ Ó

œ#   œn   œ œ œ œ#   œn œ# œ  œb

  œn   œ œ#   œb   œ   œ  Œ Ó

e   e   e   e   e   e   e e#   e   ‰ œ œbJ ‰ œn   œnJ‰ œœœœ œœœœ#

 j ‰ œœœœn#   œœœœn j 

e   e   e   e   e   e   e e#   e   œb œb   œœœ œ œ œ#   œ   œ   œ#   œ œn   œ œ œ   œ œ œ œ œ œ œn œ#   œ  œb œb   œ œ

‰ œJ   œ œ œ œ œ ™ ‰ œJ   œ œ œ œ œ ™

‰ œJ   œ œ œ œ œ ™ ‰ œJ   œ œ œ œ œ ™

 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿bb   Y Y Y Y ™ ™

 ™ ™ ‰ œb   œJ ‰ œ   œJ  ¿ ¿ ¿ ¿ ¿   Y

 Y Y Y ™ ™ ™ ™

‰ œœœœbbn  j 

˙̇̇̇ ™ ™ ™ ™   ‰ œœœœbb œœœœ

j ‰ œœœœ œœœœj   ‰

œœœœj 

˙̇̇̇ ™ ™ ™ ™

œ ™   œ ™   œ   œ   œ   œ

œ  œ ™   œ ™   œ œ#   œ œ#

œ ™   œ ™   œ   œ   œ   œ œ   œ ™   œ ™   œ œ#   œ œ#

2

Page 3: Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

8/12/2019 Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

http://slidepdf.com/reader/full/contrabajeando-troilo-piazzolla-partitura-completa 3/14

{

{

 f 

17 

 f 

rall.............

20 

rall.............

rall.............

rall.............

&b> .   . >   >  .   .   >   >   >

&b

  > .   . >   >  .   .

&b  A7> .   . >   ∑ ∑

&b ∑ ∑?b

>∑

?b   >con fl y vl

.   .   .   .   .   >  .   . >  .   . >

&bŸ> .  .  .   ∑

&b> .  .  .   ∑

&b ∑ > .  . >   . .&b ∑ ∑ ∑ ∑?b   ∑ ∑   >   .  . >   . .   Solo sentido- - -

?b> .  . >

 . .   > .  .  .   pizz

 g l iss.

(Piano)

‰ œJ œ œ œ œ œ ™

Œ Œ ‰ œ#J œ œ œ ™   œJ œ   œ œ

‰ œJ œ œ œ œ œ ™ Œ Œ ‰ œ

J

 œ œ   œ œb   œ œb   œ œ œ#   œ

 ¿ ¿ ¿ ¿# œ#   œ œ œ œ œ ™

wwww#

œ ™

  œ ™

œ œ œn   œ#   œ  Œ Ó

œ ™   œ ™

œ œ œn   œ#   œ   œ#   œ œ œ œn œb   œ   œ œ œ#   œ œ œ œ œ

˙n œ ™   œ œ#   œ œb   œ œ œ ™™   œ# œ w

˙ œ ™   œ#   œ œ œn   œ œ#   œ œ#   w

Œ ‰ ‰ Ó ‰ œ#   œ œ œnJ   œn œbJ   œ Œ Ó

w‰œ# j  œ œ œn

 j œn œb j  œ œ œ œ

œ#   œn   œ œ œ œ#   œn œ#   œ œb   œn   œ œ#   œb   œ   ˙   œ   Œ œ   e e e

3

Page 4: Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

8/12/2019 Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

http://slidepdf.com/reader/full/contrabajeando-troilo-piazzolla-partitura-completa 4/14

{

{

 p

24

 p

 p p

29 

 p

 p

 p Sentido

&b ∑ ∑3 

&b ∑ ∑   3  ∑

&b Eb7b5

> .   -D7b9

> .   -G7

.Gsemi

> .   -&b

 Eb7b5

> .   -D7b9 b13

> .   -G7

.Gsemi/Db

> .   -?b

Sincopa-3 

- - - -

?barco> .   -   > .   -   .   .   .   > .   -

&b ∑

&b ∑

&b C7b9

> .   -Fmaj7

> .   -A7

-&b

 C7b9

> .   -Fmaj7

> .   -A7

-?b

?b > .   -   > .   -   soli.... >   decidido>   >   .   . > .  .  .

‰ œJ   œ œ œ œ œ  œ Œ Ó

‰ œj  œn œ œ œ œ

  œ Œ Ó

 ¿b ¿ Œ ¿ Œ   ¿ ¿ Œ ¿   Œ   ¿   Œ Ó ∑   ¿ ¿ Œ ¿ Œ

 ¿b ¿ Œ ¿ Œ   ¿ ¿ Œ ¿   Œ   ¿   Œ Ó ∑   ¿ ¿ Œ ¿ Œ ̇™   œœ œ# œ ˙ œ œ œ   ˙   ˙   Œ œ œ œ  ̇™   œœ œ# œ

œb œ Œ œ Œ œ œ Œ œ Œ   œ   Œ œ Œ   œ Œ Ó œb œ Œ œ Œ

Œ Œ Œ   œ œ#   œ œ#   ˙ Ó   œ    ̇™

Œ Œ Œ   œ œ œn   œ ˙# œ   Œ   œ    ̇™

 ¿ ¿ Œ   ¿   Œ   ¿ ¿ Œ   ¿   œ œ#   œ œ#  Y Yn

œœœ   ˙̇̇ ™

 ™ ™

 ¿ ¿ Œ   ¿   Œ   ¿ ¿ Œ   ¿   Œ   Y   œœœ   ˙̇̇ ™ ™ ™

˙ œ ™   œJ œ    ̇™   œ    ̇™

œ    ̇™

œ œ Œ   œ Œ   œ œ Œ   œ Œ ‰   œJ œ œ œ œ œ œ   ‰ œ œ œ œ#   œ œn   œ œ

4

Page 5: Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

8/12/2019 Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

http://slidepdf.com/reader/full/contrabajeando-troilo-piazzolla-partitura-completa 5/14

{

{

33

 f 37 

 f 

 f 

 f 

&b

&b

&b

&b?b

?b > .  .  . >

  .  . > .   .  .   > .  .  . >> . . > .  .  .

&b   >

&b >

&b >&b

>?b

?b >   >   . . .   > .  . > . . .   > . . .   .>   Orq.

w   œ    ̇™   w œ    ̇™

w   œ   ˙#   ™   w œn   ˙b   ™

www   œœœ#   ˙̇̇ ™ ™ ™   www   œœœbn   ˙̇̇

 ™ ™ ™

www   œœœ# ˙̇̇ ™ ™ ™ www   œœœbn ˙̇̇ ™ ™

 ™

w   œ    ̇™   w œ    ̇™

œ#   œ œ œ œœ œ ™ ‰œn   œ œ œ œ œ œ#   œ   œ œ œ œ œœœ ™ ‰ œj œ œb   œ#   œ œ

 œ

w   œ    ̇™   w   ‰ œ œ œ œ œ œ œ

w< b> œ    ̇™   w   ‰ œ œ œ œ#  œ œ œwww< b> œœœ   ˙̇̇ ™ ™

 ™

  www ‰ œ œ œ œ#  œ œ œwww< b> œœœ ˙̇̇ ™ ™

 ™ www   ‰œœ œœ œœ œœ##   œ

œ œœ œœw   œ    ̇™   w   ˙   ˙

œb   œ œœœ œœœœ œ#   œb  œ ‰ œJ œn   œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œn   œ œ#   œ ˙   ˙

5

Page 6: Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

8/12/2019 Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

http://slidepdf.com/reader/full/contrabajeando-troilo-piazzolla-partitura-completa 6/14

{

{

41

46 

 ff decidido ff decidido

&b>   >

&b

  >

&b Dm   G#dim   >   Gm6   A7b9

Dm

&b  > >

?b

?bexpresivo> . . .  . .

  > . .   . . .

&b ∑ ∑ ∑ ∑

&b ∑ ∑ ∑ ∑

&b . .   . . > .   . > . . >   > . . > . .   > . .   .œ#   œ œ œn   œn œb   œ œ œ œ#   œ œ œ œ œ   œ#   œn   œ œ œ œ#   œn œ#   œ  œb   œn   œ œ#   .œb   .œ&b ‰?b   . .   . .   > . . > . . >   > . . > . .   > . .   . .   .

œ#   .œ .œ œn   œn   .œb   .œ >œb   .œ  .œ# >œb   .œ .œ

>

œ œ  >œ#   .œn   .œ >œ .œ  .œ#   œn œ#   œ >œb   .œn   .œ  .œ#   .œ .œ

?borq.. .   . .   > .   . > . . >

> . . > . .   > . .   . > >

œ ™  œJ œ

 œ œ œ œ    ̇™   œn ˙b   ™   œ ˙#   œb   w

œ ™  œJ œ œ œ œ œ   ˙#   ™   œ# ˙n   ™   œ ˙   œ   w

 Y Y œ   ˙#   ™   œ# ˙n   ™   œ ˙   œ   wœœœœ ™

 ™ ™ ™  œœJ

œœœœ œœ œœ œœ  œœœœ   ˙̇̇̇##  ™ ™ ™ ™   œœœœ##n   ˙̇̇̇nnb   ™ ™

 ™ ™   œœœœ#   ˙̇̇̇  œœœœ wwww

˙   ˙   œn   Œ Óœ Œ Ó

œŒ Ó Œ   œ

 œ œ˙   ˙   œn   œ œ œ œ œ#   œ   œ

 œ œ œ œb   œn   œ   ˙   ˙   w

œ œ#   œ œ œ œn œb   œ œ œ œ#   œ œ œ œ œ   œ#   œn   œ œ œ œ#   œn œ#   œ  œb   œn   œ œ#   œb   œ

œ œ#  œ œ œ œn œb   œ œ œ œ#   œ œ œ œ œ   œ#   œn   œ œ œ œ#   œn œ#   œ  œb   œn   œ œ#   œb   œ

6

Page 7: Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

8/12/2019 Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

http://slidepdf.com/reader/full/contrabajeando-troilo-piazzolla-partitura-completa 7/14

Page 8: Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

8/12/2019 Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

http://slidepdf.com/reader/full/contrabajeando-troilo-piazzolla-partitura-completa 8/14

Page 9: Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

8/12/2019 Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

http://slidepdf.com/reader/full/contrabajeando-troilo-piazzolla-partitura-completa 9/14

{

{

 pp

64

 pprall.............

rall.............

67 

&b ∑  Eb7b5

>   .   -

&b ∑   Eb7b5

>   .   -&b>   .   .

>   . .   Eb7b5

>   .   -&b ∑ ∑

  Lh

?b   >   .   . >   . .   (contrab)

?bpizz

 g l iss.

arco

sentido -

&b D7b9

>   .   -G7

&b D7b9

>   .   -G7

&b D7b9

>   .   -G7

.   ∑&b

Lh Lh

?b(contrab)

?b3 

expresivo?

wœ œ   Œ   œ   Œ

wœb œ

  Œ  œ

  Œ

‰ œ#   œ œ œnJ   œn œbJ   œ   Œ Ó   ¿b ¿   Œ   ¿   Œ

Œ   œ œ#   œb   œ œ

Œ

w‰

œ# j  œ œ

 œn j œn œb j 

œ

  œ œ œ   œb   œ œ#   œbŒ Ó

˙   œ   Œ Œ   œ œ œ  ̇™   œ œ œ#   œ

œ# œ   Œ   œ   Œ   ˙n   Ó

œn œ   Œ œ   Œ ˙n   Ó

 ¿ ¿   Œ   ¿   Œ   ¿   Œ ÓŒ   œ#   œn   œb   œ#   œ#

Œ   Œ   œn   œn   œ œn  œn

Œ ∑

œ œ œn  œb

Œ Ó œ œ œn   œ Œ Œ œ   œœ œ œ

˙ œ   œ   œ   ˙   ˙   Œ   œ œ œ

9

Page 10: Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

8/12/2019 Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

http://slidepdf.com/reader/full/contrabajeando-troilo-piazzolla-partitura-completa 10/14

{

{

 pp f 

70 

 pp   f 

 f 

 f 

 f 

74

&b Gsemi

>   .   -C7b9

>   .   -Fmaj7

> >

&b Gsemi

>   .   -

C7b9

>   .   -

Fmaj7

>   >&b   Gsemi

>   .   -C7b9

>   .   -Fmaj7

>   .   -   >   >&b

Lh Lh Lh

∑?b

?b -

&b Cadencia Cb

∑ ∑

&b Cadencia Cb

∑ ∑

&b Cadencia Cb

∑ ∑&b

 Cadencia Cb

∑ ∑?b

Cadencia Cb

?bcadencia loco!

>   .>   .   >   .   U>   .   >   .   >   .   U>   .

œ œ   Œ   œ Œ   œ œ Œ   œ Œ   œ   ˙   ‰ ™ œr  ˙ œ Œ

œb œ  Œ

œ Œ

œ œ Œ

œ Œ

˙ ™

‰ ™œr  ˙ œ

 Œ

 ¿ ¿   Œ   ¿ Œ   ¿ ¿   Œ   ¿ Œ   ¿ ¿   Œ   ¿ ‰ ™ œr  ˙ œ Œ

Œ   œœ œb œœ

Œ   Œ   œœœœœ

Œ   Œ   œœœœœ

Œ

œb œœ œb Œ Ó   œœœœŒ Ó  œ

œœœŒ Œ ‰ ™œœ

˙̇ œœ Œ

 ̇™   œœ œ# œ ˙ œ ™   œJ œ    ̇™   œ   ̇™

∑ ∑

Œ   œ   œ   œ   œ#   œ   œ   œ   œ   œ   œ   œ   œ#   œ   œ   œ

10

Page 11: Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

8/12/2019 Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

http://slidepdf.com/reader/full/contrabajeando-troilo-piazzolla-partitura-completa 11/14

{

{

76 

 p

78 

 p

 p

 p sentido

&b  Cb

. . . .   .

&b

  Cb

. . . .

.&b  Cb

. . . .   .

&b ∑?b

Cb

. . . .

?bU

  lento

. . . .

&b

&b

&b&b?b

?bdecido .   . > . . .   > . .  . >   . . > .   . .   > . .  . >

Ó Œe

ee

e ̇™

e   e en   e#Œ Œ Œ

ee

ee

˙ ™   e   e en   e#Ó Œe

ee

e O ™

e   e en   e#˙ œ Œ

Ó Œe e

ee   Ó Œ

œ œ œn   œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ#   œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ   ˙ œ

Œ

œb    ̇™   w   œ    ̇™   w

œ    ̇™   w   œ   ˙#   ™   wœœœb

  ˙̇̇ ™

 ™ ™

  www  œ

œœ#   ˙̇̇ ™ ™

 ™

  wwwœœœ   ˙̇̇ ™ ™

 ™ www   œœœ# ˙̇̇ ™ ™ ™ www

œb    ̇™   w   œ    ̇™   w

‰ œ œ œ œ#   œ œn   œ œ   œ#   œ œ œ œœœ ™ ‰ œn   œ œ œ œ œ œ#   œ   œ œ œ œ œœœ ™

11

Page 12: Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

8/12/2019 Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

http://slidepdf.com/reader/full/contrabajeando-troilo-piazzolla-partitura-completa 12/14

Page 13: Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

8/12/2019 Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

http://slidepdf.com/reader/full/contrabajeando-troilo-piazzolla-partitura-completa 13/14

{

{

 f decidido

90 

 f decidido

 f decidido

 f decidido

94

&b   .   .   .   .   > .   . > .   . >‰ œ#J œ œ œn   œn œb   œ   œ œ œ#   œ œ œ œ œ

&b

.   .

  .   .  > .   . > .   . >

‰œ# j  œ œ

 œn   œn œb   œ   œ œ œ#  œ œ

 œ œ œ&bA7b9   Dm

.   .  .   .   > .   . > .   . >œ#   œ œ œn   œn œb   œ   œ œ œ#   œ œ œ œ œ

&b ‰?b

  .   .  .   .   > . . > .

  . >œ#  .œ .œ œn   œn   .œb   .œ   >œb   .œ  .œ#   >œb   .œ .œ

>œ œ

?bOrq..   .   .   .   > .   . > .   . >

&b > . . > . .   > . .   .pesante

> >œ#   œn   œ œ œ œ#   œn œ# œ  œb   œn   œ œ#   .œb   .œ   œ

&b> . . > . .   > . .   .

  pesante

> >œ#   œn   œ œ œ œ#   œn œ# œ  œb   œn   œ œ#   .œb   .œ   œ

&b > . . > . .   > . .   .Dm

pesante

> >œ#   œn   œ œ œ œ#   œn œ# œ  œb   œn   œ œ#   .œb   .œ   œ&b

> >?b > . . > . .   > . .   . .   .pesante

>œ#   .œn   .œ >œ .œ  .œ#   œn œ# œ >œb   .œn   .œ  .œ#   .œ   .œ   œ

?b > . . > . .   > . .   . > >

Soli

> >Pesante. .   . .   > . . > . . >

œ   ˙#   œb   w

œ   ˙   œ   wœ   ˙   œ   w   ‰œœœœ#   ˙̇̇̇

  œœœœ wwww

œŒ Ó Œ   œ

  œ   œ   œ œ#   œ œ œ œn œb

  œ  œ

 œ œ#  œ

 œ œ œ œ˙   ˙   w œ

œ#   œ œ œ œn œb   œ   œ œ œ#   œ œ œ œ œ

Œ Ó ‰ œ ™

‰ œ ™

Œ Ó ‰ œœ ™ ™ ‰ œœ ™

 ™

Œ Ó   œ œœœ œ œ œœœ œŒ Ó ‰

œœœ ™ ™ ™

‰œœœ ™ ™

 ™

œ#   œn   œ œ œ œ#   œn œ# œ  œb   œn   œ œ#   œb   œ   œ   Œ Œœ   œ œ   œ œ

œ#   œn   œ œ œ œ#   œn œ# œ  œb   œn   œ œ#   œb   œ   œ œ#   œ œ œ œn œb   œ   œ œ œ#   œ œ œ œ œ

13

Page 14: Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

8/12/2019 Contrabajeando (Troilo-Piazzolla - Partitura Completa

http://slidepdf.com/reader/full/contrabajeando-troilo-piazzolla-partitura-completa 14/14

{

rall.........................

98 

rall.........................

rall.........................

rall.........................

rall.........................

&b> > >   >   >   >   >   >

∑ ∑

&b   > >   >   >   >   >   >   >   ∑ ∑

&b E7

> >Gm

>Bb7>   A7>   Dm A Dm

>   ∑ ∑

&b> > >   >   >   >

∑ ∑?b

>  >   >   >   >

∑ ∑

?b > .   . > . .   > .   .   . >   >

  >>  >   ∑ ∑

‰œ ™

‰œ ™   œ

Œœ   œ   œ   œ   œ

Œ

‰ œœ#   ™ ™ ‰ œœ ™

 ™   œn   Œ   œb   œ   œ   œ   œ   Œ

œ œœœ#

œ œ œœœ

œ  ¿n   Œ   ¿ ¿ ¿b   ¿ ¿ ¿#   ¿ ¿ ¿n   ¿ ¿ ¿#n   ¿ ¿ ¿   Œ

‰œœœ#   ™

 ™ ™‰

œœœ ™ ™ ™ œœœn

  Œœœœb   œœœ#   œœœn   œœœn#   œœœ   Œ

œ œ   œ œ   œ

Œ

œ   œ   œ   œ   œ

  Œ

œ#   œn   œ œ œ œ#   œn œ#  œ œb   œn   œ œ#   œb   œ   œ   œ   œ Œ

14